W ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji prowadzone są badania naukowe pozostające w ścisłym związku z rozwojem dyscyplin naukowych będących przedmiotem działalności statutowej jednostek naukowych Wydziału, a także związane z potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie wyższym oraz z międzynarodowymi programami badań naukowych. Realizowane zadania badwcze wpisują się w strategiczne kierunki badań naukowych wyznaczone w Krajowym Programie Badań, ustanowionym uchwałą nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., w szczególności w nurt badań ukierunkowanych na społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizacji. 

MH900385317.JPGWydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL posiada ugruntowaną pozycję wśród wydziałów prawa w Polsce, czego wyrazem są uzyskiwane przezeń w ostatnich latach wyniki oceny parametrycznej działalności jednostek naukowych. W 2010 r. Wydział uzyskał kategorię „A”. Natomiast ocena uzyskana w 2013 r. plasuje go na 2. miejscu w kategorii „B” (co oznacza utrzymanie 8. miejsca wśród wydziałów prawa w Polsce).

 

hodie_et_cras_mini.jpgPozytywnym aspektem obrazującym potencjał naukowy Wydziału jest dynamika i stały wzrost poziomu badań naukowych realizowanych przez pracowników. Prowadzone w Instytucie Prawa Kanonicznego badania naukowe dotyczą przede wszystkim historii prawodawstwa partykularnego, instytucji kościelnych, roli prawa w Kościele oraz relacji pomiędzy prawem kanonicznym a współczesnymi systemami prawa, zagadnienienia massmediów w prawie kanonicznym, prawa małżeńskiego, procesów sądowych o stwierdzenie nieważności małżeństwa, problemu religii i wolności religijnej w Państwach Unii Europejskiej czy też roli i obowiązków rodziny w zadaniu uświęcającym Kościoła.
  
cbadr.jpgPracownicy Instytutu Prawa zajmują się w ramach nauk ogólnych prawa badaniami z zakresu prawa rzymskiego, badaniami naukowymi nad relacjami między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w różnych epokach historycznych, badaniami nad głównymi kierunkami rozwoju filozofii praw, jak również uwarunkowaniami procesu negocjacji i mediacji oraz obszarami tych procesów przewidzianymi przez prawo, a także kompetencjami prawnika jako negocjatora i mediatora. Z zakresu prawa prywatnego podejmowane są zadania badawcze dotyczące rozwoju prawa cywilnego, podstawowych instytucji prawa spółek oraz aktualnych tendencji rozwoju prawa handlowego, badania nad projektami nowych kodeksów z zakresu prawa pracy, rozwoju prawa handlowego w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. dsc_0084_ok_282W ramach zagadnień dotyczących prawa publicznego podejmuje się badania dotyczące koncepcji i kierunków zmian polskiego systemu podatkowego, przemian obowiązującego prawa wyznaniowego, ewolucji zasad prawa międzynarodowego, rozwoju współpracy w zakresie ochrony praw człowieka i sądownictwa międzynarodowego, prawa własności intelektualnej, problemów europejskiego prawa konstytucyjnego, realizacji zasady demokratycznego państwa prawa. Z zakresu prawa karnego pracownicy zajmują się podstawowymi zagadnieniami medycyny sądowej, badaniami nad europeizacją polskiej procedury karnej, prawnokarną ochroną życia oraz rodziny, zmianami prawa karnego wobec rozwoju nauk biomedycznych. 
   
wspolpraca_uniwersytetow.2.jpgW Instytucie  Administracji prowadzone są badania nad ewolucją prawa administracyjnego, ochroną środowiska oraz wdrażaniem wspólnotowego prawa ochrony środowiska w krajach członkowskich. Podjęto także badania nad zagadnieniami dotyczącymi sposobów finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 
Natomiast w ramach Instytutu Europeistyki prowadzone są badania nad edukacją prawniczą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, swobodą przepływu osób i towarów w Unii Europejskiej, prawem celnym UE, a także relacją między systemami politycznymi a wolnością religijną.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2014, godz. 15:58 - Marta Ordon