1955

Ks. Józef Rybczyk, Uzdrowienie małżeństwa w zawiązku

 

1961

Ks. Walenty Wójcik, Rozwój pomocy świeckiej dla Kościoła w Polsce do roku 1565

 

1969 

Ks. Jan Kazimierz Dudziak, Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej. Studium historyczno-prawne

Ks. Jerzy Stefan Grzywacz, Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich

 

1972

Ks. Piotr Hemperek, Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego

 

1973 

Ks. Józef Krukowski, Wpływ intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym

Ks. Edmund Przekop, Problem legalności wyboru patriarchów wschodnich w I tysiącleciu Kościoła. Studium historyczno-prawne

 

1977

Ks. Wojciech Marian Góralski, Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich.

 

1979 

Ks. Henryk Misztal, Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym

 

1981

Ks. Tadeusz Antonii Walachowicz, Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego

Bronisław Wenanty Zubert OFM, Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małżeństwa w nauce prawa kanonicznego i jurysprudencji (1517-1917). Studium prawno-historyczne

 

1984

Ks. Marian Stasiak, „Comunio” zasadą formalną prawa kanonicznego

 

1992

Ks. Florian Lempa, Przestępne nadużycie władzy kościelnej w prawie powszechnym Kościoła Łacińskiego 

 

1994

Ks. Ryszard Juliusz Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwami jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

 

1995

Ks. Andrzej Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

 

1996

Ks. Antoni Dębiński, Sacrilegium w prawie rzymskim

Grzegorz Górski, Ustrój polskiego państwa podziemnego 1939-1944

 

1998

Antoni Kość SVD, Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin

 

1999

Ks. Stanisław Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095

 

2000

Dariusz Dudek, Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie

 

2002

Pasquale Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych 

 

2003

Ks. Stanisław Tymosz, Recepcja reformy trydenckiej w działaności kanoniczno-pastoralnej arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego w latach 1740-1780. Studium historyczno-prawne

 

2004

Piotr Pogonowski, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu cywilnym

Wiesław Bar OFMConv, Sprawy kanonizacyjne męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji

Ks. Leszek Adamowicz, Lex. Natura. Ecclesia. Miedzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodeksowego Kościoła katolickiego

Ks. Artur Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne

Ks. Krzysztof Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

2006

Artur Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą

Maciej Rudnicki, Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska

Ks. Sławomir Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce

Krzysztof Motyka, Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka na przykładzie Stanów Zjednoczonych

 

2007

Paweł Smoleń, Kształtowanie obciążenia w podatku od spadków i darowizn

Ks. Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym

Ks. Stanisław Dubiel, Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Konkordatu z 1993 r. i ustaw synodalnych

 

2008

Ks. Andrzej Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej

Marta Greszata, Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa

Marcin Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

Tomasz Siemiątkowki, Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Ks. Krzysztof Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a Kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatami Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze

 

2009

Ks. Mirosław Sitarz, Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Ambroży Skorupa SDS, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kościelnym

Ks. Sylwester Kasprzak, Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego
Jacek Patyk, Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych

Jacek Widło, Zastaw rejestrowy na prawach

Jerzy Migdał, Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 kontynuacja czy zmiana

Andrzej Herbet, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna

Bogumił Szmulik Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej

Ks. Dariusz Walencik Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed komisją majątkową

 

2010

Krzysztof Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi

Ewa Czech, Szkoda w obszarze środowiska i wina jako determinanty odpowiedzialności administracyjnej za tę szkodę 

Paweł Fajgielski, Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno - prawne

Marzena Dyjakowska, Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce

 

2011

Ks. Krzysztof Burczak, Sacrilegium w Dekrecie Gracjana 

Magdalena PyterOswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna

Elżbieta SzczotOchrona rodziny w prawie kościoła łacińskiego 

Andrzej SzymańskiProces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965. Studium historyczno-prawne

Piotr Zakrzewski, Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich 

Waldemar BednarukSejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794)

Grzegorz JędrejekIntercyzy. Pojecie – Treść – Dochodzenie roszczeń

 

2012 

Ks. Artur Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim

Joanna Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim

Renata Świrgoń-Skok, Beneficja spadkowe w prawie rzymskim

Ks. Tadeusz Stanisławski, Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Leszek ĆwikłaPrawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939

Rafał Biskup, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym

  

2013

Jan Mariusz Izdebski, Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego

Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku)

Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich

Dorota Lis-Staranowicz, Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

2014

Maciej Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym

Marcin Szewczak, Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego

Paweł Sobczyk, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim"

Helena Pietrzak, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym"

Tomasz Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce

Jadwiga Potrzeszcz, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa"

Małgorzata Czuryk, Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w systemach edukacji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej

Rafał Sura, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący

Grzegorz Wojciechowski, Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne

Wojciech WytrążekDziałalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego

Hanna Witczak, Wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu

Krzysztof Mikołajczuk, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski" 

Piotr Telusiewicz, Służebna rola zwrotu "rodzinny" w przepisach prawa polskiego

Joanna Smarż, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego"

Adam Bieranowski, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Służebność mieszkania"

 

2015

Grzegorz Tylec, Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym 

Marzena Lipska-ToumiPrawo polskie wobec zjawiska prostytucji w latach 1918-1939

Marian Liwo, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych

Przemysław Czarnek, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej"

Tomasz Sienkiewicz, Pozwolenie w ochronie zabytków

Marek Dobrowolski, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską"

Anna Tunia, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim"

Anna Haładyj, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska"

Joanna Kielin-Maziarz, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej

 

2016

Wojciech Sz. Staszewski, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej"

Wojciech Lis, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej"

Jerzy Nikołajew, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim  systemie prawnym"

 

 

2017

Michał Domagała na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych"

Sebastian Kwiecień na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego"

Grzegorz Wolak na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie prywatnym"

Paweł Nowik na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy"

ks. Paweł Kaleta na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi"

 

 

2018

Monika Münnich na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym"

Piotr Zacharczuk na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym"

Filip Ciepły na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce"

 

2019

 

Anna Kosińska na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej"

Jerzy Parchomiuk na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Nadużycie prawa w prawie administracyjnym"

 

 

 


Trwające postępowania habilitacyjne

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2019, godz. 15:53 - Adam Jankowski