Studia na kierunku filozofia prowadzone są na trzech stopniach:

 

  • trzyletnie studia licencjackie obejmują podstawowe dyscypliny filozoficzne takie jak historia filozofii (od starożytnej aż do współczesnej), logikę, metodologię, metafizykę oraz antropologię filozoficzną, etykę (w tym etykę szczegółową i bioetykę), teorię poznania i filozofię prawa, kultury, Boga i religii, jak również filozofii przyrody i przyrodoznawstwa. Ważną rolę pełni kurs języka łacińskiego dla filozofów oraz języka greckiego; studenci mają możliwość nabycia umiejętności translatorskich tekstów filozoficznych. Od drugiego roku mogą wybierać jedną z dwóch ścieżek tematycznych:
    • ścieżkę "Świat i człowiek" oraz
    • ścieżkę "Poznanie i dzieje".
  • dwuletnie studia magisterskie dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego magistra filozofii. Studia mogą podjąć (oprócz absolwentów kierunku filozofia) osoby, które ukończyły studia na innych kierunkach; plan studiów na kierunku filozofia obejmuje pokaźny blok zajęć uzupełniających wprowadzających w podstawowe pojęcia filozofii. Absolwenci kierunku filozofia mają zamiast owych zajęć uzupełniających odpowiedni blok przedmiotów rozszerzających pozafilozoficznych dających wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych dziedzin z nauk szczegółowych. Zajęcia na stopniu II studiów w dużej mierze opierają się na dwóch ścieżkach dydaktycznych; studenci mają też do wyboru bardzo szeroki pakiet seminariów magisterskich.
  • czteroletnie studia doktoranckie są przeznaczone dla kandydatów, którzy posiadają stopień zawodowy magistra (mogą studiować osoby po innych niż filozofia kierunkach studiów). Studia kończą się przygotowaniem i obroną rozprawy doktorskiej, którą można przygotowywać pod kierownictwem jednego z kilkudziesięciu samodzielnych pracowników naukowych we wszystkich dyscyplinach filozoficznych.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017, godz. 08:57 - Andrzej Zykubek