Sympozja i konferencje

 • 1995 - IX Międzynarodowe Sympozjum SPES (Society for the Promotion of Eriugenian Studies) zatytułowane: Johannes Scottus Eriugena: The Bible and Hermeneutics, Leuven-Louvain-la-Neuve. Zaprezentowałam tam referat: The Eriugenian Concept of Theology.
 • 1995 - VI Kongres Filozofii Polskiej w Toruniu; referat: Świat jako teofania: Eriugena - Kuzańczyk.
 • 1996 - Międzynarodowa Konferencja Anzelmiańska pt. St. Anselm - Bishop and Thinker; Lublin; referat: "Nisi credideritis, non intelligetis": Faith and Reason in St. Augustine, Eriugena and St. Anselm.
 • 1997 - X Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej, Erfurt 1997; wystąpienie: The Concept of Being and Non-Being in Eriugena and Cusanus.
 • 1998 - Konferencja poświęcona filozofii chrześcijańskiej, organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; referat: Mistyka Eriugeny.
 • 1999 - Konferencja organizowana przez C.N.R.S. pt. Boèce ou la chaine du savoir, Paryż; referat: The Reception of Boethian Methodology in the Middle Ages.
 • 2000 4-7 maja- Konferencja organizowana przez Universidad de Navarra (Pampelona, Hiszpania) pt. Revision del Neoplatonismo; referat: El fundamento del sistema de Eriugena.
 • listopad 2000 - Czy filozofia jest zbiorem przypisów do Platona? Kazimierz n/Wisłą; referat: Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia.
 • 13.03. 2001 -XLIII Tydzień Filozoficzny KUL; referat: O Dobru Najwyższym, czyli Boecjusz o życiu filozofa.
 • 8-10 X 2001 - "Dziedzictwo Sokratesa" - Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu; referat: Boethius the Heir of Socrates.
 • Sesja AAL: Lublin - spotkanie wyznań i religii, 20.02-7.03. 2002 - 20.02.2002 - referat: Katolicki Uniwersytet Lubelski - misja i otwartość.
 • XLIV Tydzień Filozoficzny: Człowiek wobec piękna; 26.02. 2002 - Świat jako metafora. Anagogiczna funkcja piękna świata zmysłowego.
 • Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, International Conference Organised by ND University, Dublin 6-9.03. 2002, referat: Eriugenian Concept of Paradise. An Idealistic Approach.
 • V Naukowa Studencka Konferencja: Cywilizacja miłości czy cywilizacja przemocy: osobiste i społeczne motywacje wyboru- Lwów, 19-20 IV 2002, wykład: Początki koncepcji europejskiego humanizmu: Sokrates i Boecjusz - świadkowie filozoficznej mądrości.
 • Towards a European Constitution? Verso una constituzione europea? Vicariato di Roma - Ufficio per la Pastorale Univeristaria in collaborazione con FUCE, COMECE, CEI 20-23. 06. 2002, Rzym.
 • Intellect and Imagination in medieval philosophy. 11th International Congress of Medieval Philosophy, Porto, 26-31. 08. 2002; referat: True and False Self in Boethius.
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Tradycja, stan obecny, perspektywy rozwoju, międzynarodowa konferencja, Lublin 10-12 IX 2002; referat: Księgozbiory a średniowieczne doktryny filozoficzne.
 • Poznaj samego siebie w tradycji starożytnej i średniowiecznej, wykład inaugurujący nowy rok akademicki 2002/03 na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie - 18.10.2002.
 • Św. Augustyn - Afrykański i uniwersalny - konferencja zorganizowana z okazji otwarcia wystawy z Fryburga Szw. - 21. X. 2002.
 • The Role of Universities in Recent World. International Conference on the Occasion of the 10th Anniversary of the University Trnava, Slovakia, Trnava, 23.-24. October, 2002; referat: Medieval Roots of Contemporary University:What Does History Teaches Us?
 • Enseignement superieur en Pologne en l'eveil de l'entree en l'Union Europeen, 23 listopada 2002; referat: "Des relations parmi des medievistes polonais et francais".
 • International Convention of Youth for Democratic Values, Edmonton 19-24 sierpnia 2003 organizowana przez Canadian Polish Congress; wykład: Multiculturalism and Religious Pluralism as a Source of Self -Knowledge.
 • Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, International Conference under the Patronage of SIEPM and ISNS; Lublin 7-10 X 2003; wykład: Boethian Concept of the Supreme Good.
 • Kultura polska i ukraińska a myśl filozoficzno-religijna. Konferencja międzynarodowa organizowana przez Komisję Polsko-Ukraińskich związków kulturowych PAN o/Lublin i Katedrę Literatury Współczesnej KUL, Lublin, 17-18 października 2003; wykład: Poznaj samego siebie, czyli "Narcyz" H. Skovorody.
 • Teologia negatywna - pomiędzy dialektyką a doświadczeniem religijnym. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Filozoficzny PAT, Katedry Metafizyki, Filozofii Boga i Filozofii Religii, Kraków 4-5 XII 2003; wykład: Podstawy teologii negatywnej w myśli Eriugeny.
 • 1-4 VI 2004 - 1er. Congreso Internacional Cusano de Latinoamerica, Buenos Aires, wykład: "De ludo globi the journey of the soul towards God".
 • 3 VI 2004 - "La Evolucion de la Escuela Tomista", Universidad del Salvador, Buenos Aires; wykład na Catedra Extracurricular de Historia, Lengua y Cultura Polaca.
 • 16-18 IX 2004, Catholic Traditions in History, Literature and Philosophy, KUL-Erasmus Instititue, ND;
 • 8-10 October 2004, Reform and Obedience. Conference of the American Cusanus Society, Gettysburg; paper: "The Concept of Faith in Cusanus' Sermon XXI".
 • 20-21 października 2004: Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy; konferencja naukowa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; wykład: Reforma edukacji fundamentem reformy państwa. Renesans karoliński.
 • 2 czerwca 2005 - Boecjusz jako pośrednik między starożytnością a średniowieczem - wykład w Klubie Historii Idei UJ, Kraków.
 • 20-21 X 2005 Warszawa, sesja naukowa Komitetu Nauk Historycznych PAN pt. Uczucia i emocje jako przedmiot refleksji nauk historycznych; wykład: Filozofia jako terapia niezdrowych emocji. Myśl Boecjusza i jej średniowieczna recepcja.
 • 18-20 września 2006 - Coloquio interdisciplinar Sobre la identidad cristiana. Valores cristianos y sociedad civil, Universidad de Navarra, Pamplona; wykład: Christianity as the Way of Self-Transcendence.
 • 20-22 września 2006 Petersburg, Das Erbe des Nicolaus Cusanus und Traditionen der europaischen Philosophie; wykład: The Concept of Intellect in Eriugena and Cusanus.
 • 6-7 listopada 2006, Katowice; Metamorphoseon synagoge. Przemiany i więzi w literaturze, sztuce i etyce, organizator: Katedra Literatury Porównawczej UŚ; wykład: Nawrócenia św. Augustyna.
 • 27-28 września 2007: Personalizm Polski, KUL; wykład: Patrystyczne koncepcje osoby.
 • 14-15 lutego 2008 - Uczucia i emocje jako przedmiot nauk historycznych - konferencja organizowana przez Komisję Historyczną Instytutu Historii PAN, wykład: Pomiędzy zdziwieniem a zawstydzeniem. Idiota de mente Mikołaja z Kuzy.
 • 9 maja 2008, Instytut Filozofii (UWr), Wyższa Ewangelikalna Szkoła Teologiczna: Apokatastaza - Czy piekło jest puste?, wykład: Zbawienie i potępienie w myśli Eriugeny.
 • 30 maja - 1 czerwca 2008: Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku. IX Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa; wykład: Augustyńska koncepcja pamięci.
 • 31.07-3.08. 2008, Turku (Finlandia) konferencja: "Ego sum, quia tu me respicis. The Self, Self-Consciousness and World View in the Later Writings of Nicholas of Cusa"; referat: Idiota de mente as Cusanus' Voice in the Plato-Aristotle Controversy.
 • 19-22.08. 2008, Buenos Aires, II Congreso Internacional Cusano de Latinoamerica: Relación entre Identidad y Alteridad, wykład: Asimilación y diferenciación, gnoseologia de Nicolas de Cusa en "Idiota de mente".
 • Zjazd Filozofii Polskiej 15-20 września, Warszawa, wykład: Mikołaja z Kuzy koncepcja poznania: pomiędzy arystotelizmem a platonizmem.
 • III Kongres Mediewistów Polskich 20-24 września 2008, Łódź, wykład: Eriugena jako przedstawiciel renesansu karolińskiego.
 • Międzynarodowa konferencja: Eriugena-Cusanus, Lublin 22-24.09.2009, wykład: Philosophy and Etymology: Theos as videns and currens;
 • 24-25 VI 2010 UJ Kraków: Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism; wykład: Boethius – Christian Philosopher or Divine Man?
 • Rosja , 21-22.09.2010 wykłady: History of Medieval Philosophy and its Historiography; Nikołaj Kuzanskij – filosof renesansa.
 • Nicolas de Cues, philosophe de la Renaissance 22 X 2010 – Lublin, konferencja Construction d’un imaginaire collectif europeen. De la Renaissance aux Lumieres, Allemagne, France, Pologne: unite et diversite.
 • 25 listopada 2010 – konferencja Mistrzowie: ks. Prof. Marian Kurdziałek 1920-1997 – organizacja
 • 9-11. listopada 2011 Eriugena and Creation, Chicago, Divinity School, wykład: Eriugena and XIIth Century
 • 23 listopada 2011 Augustianie, Teologia i polityka- Colloquium Augustinianum. Teologia polityczna św. Augustyna, wykład: Antropologiczna geneza dwóch państw w XIV księdze O państwie Bożym
 • 1-3 grudnia 2011 UPJPII Ecclesia semper reformanda, wykład: Mikołaj z Kuzy filozof i reformator.
 • 18-21.09. 2011 – IV Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, UAM; wykład: Ks. prof. M. Kurdziałek jako historyk filozofii.
 • 21 listopada 2011, Kraków: klasztor oo. Augustianów: Teologia i polityka- Colloquium Augustinianum. Teologia polityczna św. Augustyna, wykład: Antropologiczna geneza dwóch państw w XIV księdze “O państwie Bożym”
 • 1-3.12.2011 Kraków: konferencja zorganizowana przez UPJPII Ecclesia semper reformanda, wykład: Mikołaj z Kuzy filozof i reformator.
 • 29.03-2.04.2012, Kues: konferencja zorganizowana przez Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, wykład: Eriugena on Unnameability of God
 • 18-19.05.2012, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, konferencja: Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej; wykład: Koncepcja indywiduum w myśli Jana Szkota Eriugeny
 • 17-21.09.2012, Wisła: IX Zjazd Filozofii Polskiej; wykład: Eriugena o nienzywalności Boga; przewodniczenie sekcji historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • 4.12.2012, Lublin: konferencja zorganizowana przez Katedrę Metafizyki: Spór o piękno; wykład: Neoplatońska koncepcja piękna
 • 18.04.2013, Lublin: konferencja zorganizowna przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej : Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum wykład: Wpływ myśli starożytnej na koncepcję Bożej nieskończoności w myśli Mikołaja z Kuzy
 • 26.04.2013, Nicea: Université de Nice Sophia Antipolis, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Centre de Recherche en Histoire des Idées pt. Infini et l’ alterité dans l’oeuvre de Nicolas de Cues; wykład: Infinitatem te video. La conception de l’Infinité de Dieu dans le traité „Le Tableau ou la vision de Dieu”
 • 25-26.04.2014, Nicea: Université de Nice Sophia Antipolis, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Centre de Recherche en Histoire des Idées pt.: Nicolas de Cues. Sourses et postérité. Le tournant anthropologique de la philosophie; wykład: Erigène et Nicolas de Cues – processio et explicatio
 • 23-25.05.2014, Bernkastel-Kues, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte pt. „Können”-Tagung; wykład: The Anagogical Function of the Sensible Reality in the Philosophy of Eriugena and Cusanus against the Background of Its Neoplatonic Sources

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2015, godz. 21:42 - Anna Starościc