prof. dr hab. Agnieszka Kijewska

 

 

Książki

O książkach

 • kliknij, aby zobaczyć szczegółyPlaton - nowa interpretacja, red. A. Kijewska, E. Zieliński, Lublin 1993.
 • Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej, Lublin 1994 [R: Bulletin de Théologie ancienne et médiévale XVI (1996), 286].
 • Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Lublin 1999.
 • Eriugena, Komentarz do Ewangelii Jana, tłumaczenie, wstęp, Kęty 2000 (II wydanie: Altaya, Warszawa 2003).
 • Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłum. R. Bielak, A. Kijewska, Kęty 2001.
 • Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, (red. A. Kijewska), Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 • Catholic Universities in the New Europe (red. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska), Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 • Eriugena, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005.
 • Mikołaj z Kuzy, O grze kulą, tłumaczenie, wstęp, przypisy, Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 2006.
 • Boecjusz, Traktaty teologiczne, 2 wydanie dwujęzyczne, wstęp, przypisy, tłumaczenie, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.
 • Święty Augustyn, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007.
 • Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, tłumaczenie, wstęp, przypisy, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
 • Mikołaj Kuzańczyk, WAM, Kraków 2009.
 • Eriugena, Periphyseon, ksiega I, wstęp, tłumaczenie, przypisy A.K., Kęty 2009.
 • Eriugena, Periphyseon, księga II, wstęp, tłumaczenie, przypisy A.Kijewska, Kęty 2010.
 • Jan Szkot Eriugena, Periphyseon. Księga III, przekład A. Kijewska, Wstęp , Wydawnictwo Marek Derwiecki, Kęty 2010, ss. 428.
 • Boecjusz, seria: Wielcy Ludzie Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011 (copyright 2010), ss. 122.
 • Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.
 • Eriugena – Cusanus. Papers of the Colloquium, eds. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Seria: Colloquia Mediaevalia Lublinensia I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Eriugena, Periphyseon IV, tłumaczenie, wstęp (s. 5–53), przypisy, dwujęzyczna seria „Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 410.

Artykuły

 • Grecka koncepcja pankalii a wczesnochrześcijańskie ujęcie piękna świata, Vox Patrum 6:11 (1986) 593-605.
 • Homo melior est quam sexus. Metafizyczny i biblijny kontekst Szkotowej koncepcji podziału natury ludzkiej na płci, Kwartalnik Filozoficzny 21:3 (1993) 67-83.
 • Francuska literatura naukowa wobec nowej interpretacji Platona (w) Platon - nowa interpretacja, 27-33.
  Mistyczny lot, Znak 475 (1994) 83-92.
 • Świat jako teofania: Eriugena - Kuzańczyk, Kwartalnik Filozoficzny 24:2 (1996) 33-50.
 • Eriugenian Concept of Theology. John the Evangelist as the Model Theologian, (w) Johannes Scottus Eriugena. Bible and Hermeneutics (Proceedings of the IXth Colloquium of SPES), Leuven 1996, 173-193.
 • Wprowadzenie: Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, Kraków 1997, 11-40.
 • Eriugena jako czołowy przedstawicie renesansu karolińskiego (w) Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa,, M. Manikowski (red.), Wrocław 1998, 111-132.
 • Faith and Reason in St. Augustine, Eriugena and St. Anselm: Nisi credideritis, non intelligetis, w: St. Anselm - Bishop and Thinker, ed. by R. Majeran, E. Zieliñski, Lublin 1999, s. 125-145.
 • El fundamento del sistema de Eriugena, Anuario Filosofico XXXIII/2 (2000) 505-532.
 • Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia, Przegląd Filozoficzny X (2001), n.4, 169-181.
 • Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciach księgi Pisma i księgi natury, Roczniki Filozoficzne L (2002), z. 3, s. 53-67.
 • Filozofia Boecjusza -pomiędzy terapią a ćwiczeniem duchowym, Acta Mediaevalia XV (2002), 45-59.
  Divine Non-Being in Eriugena and Cusanus, Philotheos 2 (2002), 155-167.
 • Księgozbiory a średniowieczne doktryny filozoficzne, ABMK 79 (2003), 197-203.
 • Mathematics as a Preparation for Theology: Boethius, Eriugena, Thierry of Chartres, w: A. Galonnier (ed.) - Fondation Singer-Poliniac, Boece ou la chaine des savoirs, Louvain-Paris, Peeters 2003, 625-647.
 • Byt i wartość w filozofii Mikołaja z Kuzy, w: Wielkość i piękno filozofii. Studia pod redakcją J. Lipca i S. Kołodziejczyka, Kraków 2003, Collegium Columbinum, s. 435-443.
 • L'empreinte des médiévistes français sur l'histoire de la philosophie médiévale en Pologne, « Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais » 2 (2003), s. 105-111.
 • Polityka, kobiety, wartości, w: Europa wspólnych wartości, red. S. Zięba, Lublin 2004, s. 183-187.
 • Teologia negatywna i jej podstawy w myśli Jana Szkota Eriugeny, Logos i Ethos 1 (16) 2004, s. 4-17.
 • Boethius' Conception of the Supreme Good, w: Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 307-317.
 • Conception of Faith in Cusanus' Sermon XXI Acta Mediaevalia XVIII (2005), s. 253-265.
 • Medieval Studies: Their Role in University Teaching in Poland, w: Catholic Universities in the New Europe, wyd. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 231-239.
 • Edukacja karolińskia, w: Czasy katedr-czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 165-180.
 • De ludo globi. The Way of Ascension towards God and the Way of the Self-Knowledge, w: El problema de conocimiento en Nicolas de Cusa: genealogia y proyección, wyd. J. Machetta, C. D'Amico, Biblos, Buenos Aires 2005, s. 157-164.
 • Wprowadzenie, w: Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. G. Kurylewicz,
  M. Antczak, Wyd. Marek Derewecki, Kęty 2006, s. 5-25.
 • Eriugena's Idealist Interpretation of Paradise, w: Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, wyd. S. Gersh, D. Moran, University of Notre Dame Press, 2006, p.168-186.
 • The True and the False I in Boethius' De Consolatione, Mediaevalia. Textos e estudios 23 (2004), druk: 2006, 217-226.
 • Christianity as a way of self-fulfilment, w: Identidad cristiana. Coloquios universitarios, ed. A. Aranda, Pamplona 2007, s. 69-76.
 • Poznaj samego siebie. Narcyz Hrihorija Skovorody, w: Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej I ukraińskiej kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Kawecka, Lublin 2008, s. 69-82.
 • Koncepcja intellekta u Eriugeny i Kuzanskowo (w jęz. rosyjskim), Verbum 9 (2007); Nasledie Nikołaja Kuzanskowo w tradycji ewropejskowo filosofstwowania, Izdatellstwo S.-Petersburskowo Uniwersiteta, s. 19-28.
 • Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby , w: Personalizm polski, wyd. M. Rusecki, Lublin 2008, ss. 21-52.
 • Czasy św. Brunona z Kwerfurtu okiem historyka filozofii, w: Święty Brunon: Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła?, wyd. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, ss. 73-93.
 • Biografia jako exemplum. Wyznania świętego Augustyna , w: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane prof. Janinie Gajdzie-Krynickiej, wyd. A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła, Wrocław 2009, ss. 487-502.
 • Mit filozofii i jego zakwestionowanie. Interpretacja i recepcja O pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza, w: Mit-symbol-mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Prof. E. Wolickiej-Wolszleger, wyd. Jaźwierski, R. Kasperowicz, E. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009, ss. 83-101
 • Idiota de mente: Cusanus’ Position in the Debate between Aristotelianism and Platonism, w: Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness, wyd. W. Euler, Y. Gustafsson, I. Wikstrom, Abo (Turku) 2010, ss. 67-88.
 • Asimilación y diferenciación, epistemologia de Nicolas de Cusa en Idiota de mente, w: Nicolas de Cusa: identidad y alteridad. Pensamiento y dialogo, wyd. J. M. Machetta, C. D’Amico, Editorial Biblos, Buenos Aires 2010, ss. 161-177.
 • Ideowe źródła średniowiecznego uniwersytetu, w: Suwerenność państwa i jej granice, wyd. S. Sowiński, J. Węgrzecki, Warszawa 2010, ss. 173-193.
 • Miejsce Jana Szkota Eriugeny w karolińskim translatio studii, w: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność, wyd. T. Wolińska, M. Leszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 111-125 (ukazało się 2010).
 • The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena's Periphyseon, Anuario Filosófico 44, n. 1 (2011), ss. 29-52.
 • Etymology and Philosophy: God as Videns and Currens, in: Eriugena-Cusanus, A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Lublin 2011, s.117–134.
 • Nikolaj Kuzanskij kak renesansnyj filosof, Verbum 13 (2011), Izdatelstwo S.-Petersburskowo Uniwersiteta, Sankt Petersburg, 255–265.
 • Scot Erigène Jean”, in: Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart a Nicolas de Cues et leur réception, ed. M.-A. Vannier, Paris 2011, Cerf, s. 1033–1038.
 • Chrystus zażądał więcej jeszcze niż Platon…, w: Filozofia i literatura, red. A. Głąb, Semper, Warszawa 2011, s. 255–275.
 • Augustyńskie dziedzictwo, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012, s. 17–41.
 • Pomiędzy starożytnością a średniowieczem: Boecjusz, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 43–62.
 • Renesans karoliński: Alkuin, Eriugena, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 97–118.
 • Krąg szkoły w Chartres (razem z S. Bafią), w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 209–237.
 • Mikołaja z Kuzy koncepcja doctae ignorantiae: jej źródła i poprzednicy, w: Studia Systematica 3: Wiedza, red. Damian Leszczyński, Wrocław 2013, s. 73–89.
 • Anagogiczna funkcja piękna w filozofii neoplatońskiej, w: Zadania współczesnej metafizyki, 15: Spór o piękno, Lublin 2013, s. 27–48.
 • Mikołaj z Kuzy – filozof i reformator, w: „Ecclesia semper reformanda – kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła”, red. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków 2013, s. 227–245.
 • Boethius – Divine Man or Christian Philosopher?, w: Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, ed. Maria Dzielska, Kamilla Twardowska, seria: „Byzantina et Slavica Cracoviensia” vol. VII, Kraków 2013, p. 75–89.
 • Humanizm: idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej, Pamiętnik Literacki 104/1/2013, s. 237–246.
 • Eriugena and the Twelfth Century: The Concept of Ratio, w: Eriugena and Creation, wyd. M. Allen, W. Otten, seria: Instrumenta Patristica et Mediaevalia t. 68, Wydawnictwo Brepols, Turnhout 2014, s. 393–426.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Monografie: Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej, Lublin 1994; Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Lublin 1999; Eriugena, Warszawa 2005; Święty Augustyn, Warszawa 2007; Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza-jej źródła i recepcja, Kęty 2011.
 2. 2. Wydawnictwa zbiorowe (redakcja, współautorstwo): Platon-nowa interpretacja, red. A. Kijewska, E. I. Zieliński, Lublin 1993; Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, Lublin 2004; Catholic Universities in the New Europe, eds. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Lublin 2005; Eriugena – Cusanus. Papers of the Colloquium, eds. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Lublin 2011; Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012;
 3. 3. Książki popularno-naukowe: Mikołaj Kuzańczyk, Kraków 2009 ; Boecjusz, Kraków 2011.
 4. 4. Tłumaczenia tekstów filozoficznych: Jan Szkot Eriugena, Komentarz do Ewangelii Jana z Homilią, Kęty 2000; II -wydanie, Wydawnictwo DeAgostini- Altaya, Warszawa 2003; III wydanie w serii “Biblioteka Filozofów”, Wydawnictwo Hachette, Warszawa 2010; Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, Kęty 2001; wydanie II poprawione w wersji dwujęzycznej w serii “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007; Mikołaj z Kuzy, O grze kulą. Dialog w dwóch księgach, Warszawa 2006; Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, Kęty 2008; Eriugena, Periphyseon I, Kęty 2009; Eriugena, Periphyseon II, Kęty 2010; Eriugena, Periphyeson III, Kęty 2010; Eriugena, Periphyeson IV, Kęty 2012; Jan Szkot Eriugena, O predestynacji, tłumaczenie, przypisy i wprowadzenie, w: Jeżeli Bóg istnieje…Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów, red. A. P. Stefańczyk, Lublin 2018, s. 115-224; Robert Grosseteste, O wolnym wyborze, tłumaczenie, przypisy i wprowadzenie, w: Jeżeli Bóg istnieje…Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów, red. A. P. Stefańczyk, Lublin 2018, TN KUL, s. 225-292.

Artykuły naukowe

 • Grecka koncepcja pankalii a wczesnochrześcijańskie ujęcie piękna świata, Vox Patrum 6/11 (1986), s. 593-605
 • Homo melior est quam sexus. Metafizyczny i biblijny kontekst Szkotowej koncepcji podziału natury ludzkiej na płci, Kwartalnik Filozoficzny 21/3 (1993), s. 67-83
 • Francuska literatura naukowa wobec nowej interpretacji Platona, w: Platon nowa interpretacja, red. A. Kijewska, E. I. Zieliński, Lublin 1993, s. 27-33
 • Mistyczny lot, Znak 475 (1994), s. 83-92
 • Świat jako teofania: Eriugena-Kuzańczyk, Kwartalnik Filozoficzny 24/2 (1996), s. 35-50
 • Eriugenian Concept of Theology. John the Evangelist as the Model Theologian, in Iohannes Scottus Eriugena. Bible and Hermeneutics, Proceedings of the IXth Colloquium of SPES, (eds.) G. Van Riel, J.McEvoy, C.Steel, Peeters, Leuven 1996, s. 173-193
 • Eriugena jako czołowy przedstawiciel renesansu karolińskiego, w: Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa, red. M. Manikowski, Wrocław 1998, s. 111-132
 • Nisi credideritis, non intelligetis. Faith and Reason in St. Augustine, Eriugena and St. Anselm, w: St. Anselm – Bishop and Thinker, red. R. Majeran, E. I. Zieliński, Lublin 1999, s. 125-145
 • El fundamento del sistema de Eriugena, Anuario Filosofico XXXIII (2000)/ 2, s. 505-532
 • Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia, Przegląd Filozoficzny 10/4 (2001), s. 169-181 [wersja w jęz. rosyjskim za zgodą Wydawcy: “Izucenie sredniewiekowoj filosofii i jejo istoriografia”, Verbum 15: Almanach Centra izuczenia sredniowiekowoj Kultury, red. Dushin O., Jeblampijew I. I., Sołonin J., Cypina Ł., i in., Izdatelstwo C.-Petersburgskowo Uniwersiteta, St. Petersburg 2013, s. 308-325]
 • Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciach księgi Pisma i księgi natury, Roczniki Filozoficzne 50/3 (2002), s. 53-67
 • Divine Non-Being in Eriugena and Cusanus, Philotheos 2 (2002), s. 155-167
 • Filozofia Boecjusza – pomiędzy terapią a ćwiczeniem duchowym, Acta Mediaevalia 15 (2002), s. 45-59
 • Księgozbiory a średniowieczne doktryny filozoficzne, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 79 (2003), s. 197-203
 • Mathematics as a Preparation for Theology: Boethius, Eriugena, Thierry of Chartres, in A. Galonnier (ed.) – Fondation Singer-Poliniac, Boèce ou la chaîne des savoirs, Louvain-Paris, Peeters 2003, s. 625-647
 • L’empreinte des médiévistes français sur l’histoire de la philosophie médiévale en Pologne, Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2 (2003), s. 105-111
 • Byt i wartość w filozofii Mikołaja z Kuzy, w: Wielkość i piękno filozofii. Studia pod redakcją J. Lipca i S. Kołodziejczyka w darze prof. Stróżewskiemu, Kraków 2003, s. 435-443
 • The True and the False „I” in Boethius’ De Consolatione, Mediaevalia. Textos e estudios 23 (2004), s. 217-226
 • Teologia negatywna i jej podstawy w myśli Jana Szkota Eriugeny, Logos i Ethos 1/16 (2004), s. 4-17
 • Boethius’ Conception of the Supreme Good, w: Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, ed. A. Kijewska, Lublin 2004, s. 307-317
 • Conception of Faith in Cusanus’ Sermon XXI, Acta Mediaevalia 18 (2005), s. 253-265
 • ’De ludo globi’. The Way of Ascension towards God and the Way of the Self-Knowledge, in El problema de conocimiento en Nicolas de Cusa: genealogia y proyección, ed. J. M. Machetta, C. D’Amico, Biblos, Buenos Aires 2005, s. 157-164
 • Medieval Studies: Their Role in University Teaching in Poland, w: Catholic Universities in the New Europe, eds. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Lublin, 2005, s. 231-239
 • Edukacja karolińska, w: Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Lublin 2005, s. 165-180
 • La filosofia en la Universidad Católica de Lublin, Sapientia LXI (2006), s. 259-266
 • Eriugena’s Idealist Interpretation of Paradise, in Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, ed. S. Gersh, D. Moran, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2006, s.168-186
 • Christianity as a way of self-fulfilment, in Identidad cristiana. Coloquios universitarios, ed. A. Aranda, Pamplona 2007, s. 69-76
 • Koncepcja intellekta u Eriugeny i Kuzanskowo, Verbum 9 (2007): Nasledie Nikołaja Kuzanskowo w tradycji ewropejskowo filosofstwowania, Izdatelstwo S.-Petersburskowo Uniwersiteta, St. Petersbourg s. 19-28
 • Poznaj samego siebie. Narcyz Hrihorija Skovorody, w: Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Kawecka, Lublin 2008, s. 69-82
 • Conception of Intellect in Eriugena and Cusanus in Nicolaus Cusanus: ein bewundernswerter historischer Brennpunkt. Philosophische Tradition und wissenschaftliche Rezeption, ed. Klaus Reinhardt, Harald Schwaetzer in Verbindung mit Oleg Dushin, Regensburg 2008, s. 11-20
 • Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby, w: Personalizm polski, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 21-52
 • Czasy św. Brunona z Kwerfurtu okiem historyka filozofii, w: Święty Brunon – patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, s. 73-93
 • Biografia jako exemplum. Wyznania św. Augustyna, w: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane prof. J. Gajdzie-Krynickiej, red. A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła, Wrocław 2009, s. 487-502
 • Mit filozofii i jego zakwestionowanie. Interpretacja i recepcja O pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza, w: Mit-symbol-mimesis. Studia z teorii i historii sztuki ofiarowane prof. E. Wolickiej-Wolszleger, red. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009, s. 83-101
 • ’Conversión del intelecto’ y ‘Conversión de la voluntad’ en las „Confesiones” de san Agustin, Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, Pamplona 2009, s. 51-71
 • Miejsce Jana Szkota Eriugeny w karolińskiej translatio studii, w: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność, red. T. Wolińska, M. Leszka, Łódź 2009, s. 111-125
 • Ideowe źródła średniowiecznego uniwersytetu, w: Suwerenność państwa i jej granice, red. S. Sowiński, J. Węgrzecki, Warszawa 2010, s. 173-193
 • Idiota de mente: Cusanus’ Position in the Debate between Aristotelianism and Platonism, in Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness, ed. W. Euler, Y. Gustafsson, I. Wikstrom, Abo 2010, s. 67-88
 • Asimilación y diferenciación, epistemologia de Nicolas de Cusa en Idiota de mente, in Nicolas de Cusa: identidad y alteridad. Pensamiento y dialogo, ed. J. M. Machetta, C. D’Amico, Editorial Biblos, Buenos Aires 2010, s. 161-177
 • Cusanus-Portal: urts173.uni-trier.de.8080/Cusanus/artikel/johannes-scotus-eriugena
 • Boecjusz: urts173.uni-trier.de:8080/Cusanus/artikel/boethius
 • The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena’s Periphyseon”, Anuario Filosófico 44/1 (2011), s. 29-52
 • Etymology and Philosophy: God as Videns and Currens, in: Eriugena-Cusanus, red. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Lublin 2011, s.117-134
 • Nikolaj Kuzanskij kak renesansnyj filosof, Verbum 13 (2011), Izdatelstwo S.-Petersburskowo Uniwersiteta, Sankt Petersburg, 255-265
 • Scot Erigène Jean, in: Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart a Nicolas de Cues et leur réception, ed. M.-A. Vannier, Paris 2011, Cerf, s. 1033-1038 
 • Chrystus zażądał więcej jeszcze niż Platon…”, w: Filozofia i literatura, red. A. Głąb, Warszawa 2011, s. 255-275
 • Boży rzemieślnik” – o. prof. E. I. Zieliński OFMConv (1939-2010), Summarium 39/2011, s.147-154
 • „Augustyńskie dziedzictwo”, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012, s. 17-41
 • Pomiędzy starożytnością a średniowieczem: Boecjusz, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 43-62
 • Renesans karoliński: Alkuin, Eriugena, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 97-118
 • Krąg szkoły w Chartres (razem z S. Bafią), w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 209-237
 • Ksiądz profesor Marian Kurdziałek: promotor neoplatonizmu boecjańskiego, Roczniki Filozoficzne 3/60/2012, s. 35-51
 • Mikołaja z Kuzy koncepcja doctae ignorantiae: jej źródła i poprzednicy, w: Studia Systematica t. 3: Wiedza, red. D. Leszczyński, Wrocław 2013, s. 73-89
 • Koncepcja indywiduum w myśli Jana Szkota Eriugeny, „Filo-Sofija” 2013/4, s. 97-103
 • Anagogiczna funkcja piękna w filozofii neoplatońskiej, w: Zadania współczesnej metafizyki, t. 15: Spór o piękno, Lublin 2013, s. 27-48
 • Mikołaj z Kuzy – filozof i reformator, w: „Ecclesia semper reformanda – kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła”, red. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków 2013, s. 227-245
 • Boethius – Divine Man or Christian Philosopher?, w: Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, ed. M. Dzielska, K. Twardowska, Kraków 2013, p. 75-89
 • Humanizm: idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej, Pamiętnik Literacki 104/1/2013, s. 237-246
 • Eriugena and the Twelfth Century: The Concept of Ratio, w: Eriugena and Creation, wyd. M. Allen, W. Otten, seria: Instrumenta Patristica et Mediaevalia t. 68, Wydawnictwo Brepols, Turnhout 2014, s. 393-426
 • Nicolas de Cues – le philosophe de la Renaissance?, w: Construction d’un imaginaire collectif europeen, red. L. Kańczugowski, Lublin 2014, s. 73-91
 • Divine Logos in the Heart of Boethius’s Path Towards Summum Bonum, „Revista Española de Filosofia Medieval” 21 (2014), s. 39-52 
 • Eriugena on the ineffability of God, w: Der Bildbegriff bei Meister Eckhart und Nikolaus von Kues, wyd. H. Schwaetzer, M.-A. Vannier, Aschendorff Verlag, Münster 2015, s. 167-178
 • Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon, „Roczniki Filozoficzne” 63/2/2015, s. 13-26
 • Filozoficzne źródła kocepcji dwóch państw w « O Państwie Bożym » św. Augustyna, w : Veritas in Caritate. Księga pamiątkowa ku czci ks. Prof. A. Szostka MIC, red. M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski, Lublin 2016, s. 227-238
 • Human Mind as Manifestation of God’s Mind in Eriugena’s Philosophy, Annuario Filosófico 2/ 49/2016, s. 361-384
 • Anagogical Function of the Sensible Reality in the philosopies of Eriugena and Cusanus against the background of its Neoplatonic Sources, w Können – Spielen- Loben. Cusanus 2014, wyd.I. Bocken, H. Schwaetzer, Aschendorff, Münster 2016, s. 63-82 
 • Infinitatem te video. La conception de l’infinité de Dieu dans le traité ‘Le tableau ou la Vision de Dieu’ de Nicolas de Cues. w : Infini et alterité dans l’oeuvre de Nicolas de Cues (1401-1464), wyd. H. Pasqua, Leuven 2017, s. 185-206 
 • The Path of Mystical Experience in Augustine’s “Confessions”, w: Causality and Resemblance. Mediaeval Approaches to the Explanation of Nature, red. M.-J. Soto-Bruna, Olms-Weidmann, Hildesheim-Zurich- New York 2018, s. 27-42
 • Augustyńskie źródła sporu o predestynację, w: Jeżeli Bóg istnieje…Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i szkice, red. A. P. Stefańczyk, Lublin TN KUL 2018, s. 3-28
 • Skandal zła: „Jeśli Bóg jest, to skąd zło? I dobro skąd, jeśli Boga nie ma?”, w: Jeżeli Bóg istnieje…Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i szkice, red. A. P. Stefańczyk, Lublin TN KUL 2018, s. 29-54
 • Jan Szkot Eriugena: Zwolennik Augustyna czy Pelagiusza? W: w: Jeżeli Bóg istnieje…Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i szkice, red. A. P. Stefańczyk, Lublin TN KUL 2018, s. 73-97
 • Robert Grosseteste i jego „De libero arbitrio « , w : w: Jeżeli Bóg istnieje…Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i szkice, red. A. P. Stefańczyk, Lublin TN KUL 2018, s. 119-136
 • Soliloquium św. Bonawentury jako przykład ćwiczenia duchowego, w: Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność 1217-2017, red. R. H. Kośla, Calvarianum, Kraków 2018, s. 63-120
 • Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek jako mediewista, w: Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek, red. M. Komsta, Lublin 2018, s. 11-55: Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje (bł. Duns Szkot, Henryk z Gandawy, św. Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, Mikołaj z Kuzy), „Roczniki Filozoficzne” 67/2/2019, s. 5-30.

Hasła encyklopedyczne 

 • „Jońska szkoła filozoficzna”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 74-75;
 • „Boecjusz”, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 2, Warszawa 2001, s. 156-158;
 • „Chartryjska szkoła”, w: tamże, s. 413-416;
 • „Eriugena”, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2001, s. 431-433; „Chalcydiusz”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s. 85-87;
 • „Chartres”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, s. 95-100;
 • „Dionizy Areopagita”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s. 597-601;
 • „Krates z Teb”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 1225;
 • „Ibn Ruszd”, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 4, Warszawa 2002, s. 491-492; „Ibn Sina”, w: tamże, s. 492-494;
 • „Kalcydiusz”, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, Warszawa 2002, s. 300-3002;
 • „Ksenofanes z Kolofonu”, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 6, Warszawa 2002, s. 128-129;
 • „Eriugena” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. 3, Lublin 2002, s. 212-215;
 • „Honoriusz Augustodunensis”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 586-587;
 • „Mikołaj z Kuzy”, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 7, Warszawa 2003, s. 34-39;
 • „Plotyn”, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2003, s. 156-161;
 • „Jamblich”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004, s. 189;  
 • „Mikołaj z Kuzy” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 201-206;
 • „Neoplatonizm”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 275-282;
 • „Zieliński, Edward”, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2011, 876-878.

 

 

Autor: Agnieszka Kijewska
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2019, godz. 16:48 - Andrzej Zykubek