Książki:

 

 • Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, 349 s.
 • Bóg i stawanie się. Problem relacji świat-Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, 239 s.

 

Artykuły:

 

2020

 • Platonizm a spór o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka Tropy i uniwersalia, "Filozofia Nauki" 28 (2020), nr 2, s. 113-133; DOI:10.14394/filnau.2020.0012 
 • Two Models of the Subject-Properties Structure, “Axiomathes” 30 (2020), no 4, p. 371-390; DOI: 10.1007/s10516-019-09463-w
 • Roman Ingarden's Early Theory of the Object, w: W. Płotka, P. Eldridge (eds.) Early Phenomenology in Central and Eastern Europe, Springer, Cham 2020, p. 111-126

 

2019

 • Problems with the Inseparability of Esse, “Roczniki Filozoficzne”, 67(2019), nr 4, s. 117-128.
 • Problem istnienia przypadłościowego w metafizyce Mieczysława A. Krąpca na tle tomistycznej dyskusji o esse accidentale, w: J. Wojtysiak (red.) Lubelska Szkoła Filozoficzna w porównaniach, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 57-81.
 • Forma i części substancji. Hylemorfizm Mieczysława A. Krąpca w kontekście analitycznych nurtów hylemorfizmu, w: J. Wojtysiak (red.) Lubelska Szkoła Filozoficzna w porównaniach, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 33-55.
 • Uwagi o przedmiocie metafizyki, w: A. Maryniarczyk, N. Gondek, A. Mamcarz-Plisiecki, Spór o metafizykę: w 10. rocznicę śmierci Mieczysława A. Krąpca, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2019, s. 109-120.

 

2018

 • Jak istnieje kościół?, w: 600 lat parafii Zakrzew. Aspekty historyczne, kulturowe i prawne, red. A. Świątkowska, W. Wojtyła,, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom 2018, s. 97-115.

 

2017

 • Trudności analizy faktu istnienia, "Roczniki Filozoficzne" 65 (2017), nr 4, s. 61-92.
 • Prostota Boga, w: Filozofia Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, t. 2, s. 357-393.
 • Substancjalizm bez pułapek abstrakcji. Odpowiedź Jackowi Wojtysiakowi i Michałowi Głowali, "Studia Philosophica Wratislaviensia" 12 (2017), nr 2, s. 111-122.
 • The Leibnizian Doctrine of Vinculum Substantiale and the Problem of Composite Substances, "Roczniki Filozoficzne" 65 (2017), nr 2, s. 77-92.
 • Klasyczny substancjalizm a metafizyka nowożytna i współczesna, w: Metafizyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, t. 2, s. 333-369.
 • Kategorie ontologiczne, w: Metafizyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, t.2, s. 277-332, (wraz z J. Wojtysiakiem).

 

2016

 •  Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności, „Przegląd Filozoficzny” 25 (2016), nr 4, s. 125-138.
 • A Leibnizian Inspiration. The Nomological Model of the Subject-Properties Structure, w: "Für unser Glück oder das Glück anderer" : Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses Hannover, 18. - 23. Juli 2016, red. W. Li, Georg Olms Verlag, Hildsheim 2016, t. 4, s. 301-311.
 • Konieczność, w: Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, red. J. Salamon, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 155-164. 
 • Wszechobecność, w: Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, red. J. Salamon, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 75-86.

 

2015

 • On the Ontological Status of Parts of Substances in St. Thomas' Metaphysics and Roman Ingarden's Ontology, Lectiones et Acroases Philosophicae, 8 (2015), nr 2, s. 53-63.
 • Rozciągłość w sieci,  Studia Philosophica Wratislaviensia, 10 (2015), nr 3, s. 127-135, (wraz z M. Rosiakiem).
 • Realisty problemy z rozciągłością, Studia Philosophica Wratislaviensia, 10 (2015), nr 2, s. 91-102.
 • Istnienie i struktura bytowa aniołów w filozofii Tomasza z Akwinu, w: „Wieczność gdzie śmierci nie ma.” Dawne oraz współczesne eschatologie i obrazy zaświatów, (red. R. Ptaszek), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s.29-38.

 

2014

 • Krytyka realizmu immanentnego w kwestii uniwersaliów — argument z oddzielenia, „Filozofia nauki” 22 (2014), nr 4, s. 109-130.
 • „I am a force” — an attempt of ontological interpretation of Ingarden’s Metaphor, w: Substantiality and Causality, eds. M. Rosiak, M. Szatkowski, De Gruyter, Berlin-Boston 2014, s.75-99.
 • Koncepcja ontologii fenomenologicznej. Studium metaontologii Romana Ingardena, w: Wstęp do fenomenologii, red. W. Płotka, PAN, Warszawa 2014, t. 2, s. 342-376.

 

2013

 • On the Difference between Inseparability and Dependence, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Supplementary Volume, English Edition 2013, s. 43-59.
 • Ontological Priority of Substances over Objects of Other Categories, w: Dualistic Ontology of Human Person, ed. M. Szatkowski, Philosophia Verlag, Munich 2013, s. 203-214.
 •  „Jestem siłą …”. Próba ontologicznej interpretacji Ingardenowskiej metafory, w: Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. D. Leszczyński, M. Rosiak, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 291-313.
 • Przedmiot trwający w czasie a proces, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 8 (2013), nr 1, s. 25-35.

 

2012

 • Kłopoty z pojęciem wiecznej teraźniejszości, Roczniki Filozoficzne, 60 (2012), nr 4, s. 297-311;
 • Przedmioty i tajemnica. O pewnym wątku Zbigniewa Herberta poezji rzeczy, „Lectiones et Acroases Philosophicae” 5 (2012), nr 2, s. 169-185.
 • Kategorialna struktura substancji w: Substancja, red. M. Piwowarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 55-73.
 • Analityczna filozofia religii, w: Filozofia religii, red. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 163-197.

 

2011

 • Formalna niesamoistność własności, Kwartalnik Filozoficzny, 39 (2011), nr 2, s. 33-42.
 • Natura przedmiotu a jego własności istotne, w: W kręgu myśli Romana Ingardena, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 61-76.
 • Aseiczność Boga a fakt Jego istnienia, w: Dowody ontologiczne. W 900 rocznicę śmierci św. Anzelma, red. Stanisław Wszołek, Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 211-223.
 • Z badań nad problemem inherencji. Na marginesie Edwarda Jonathana Lowe’a ontologii czterokategorialnej, Studia Philosophica Wratislaviensia, 6 (2011), nr 1, s. 61-76.
 • Prawda i ontologia w: Prawda, red. Damian Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 99-125.

 

2010

 • Endurance and temporality, Polish Journal of Philosophy, 4 (2010), nr 2, s. 157-169.
 • Ewentyzm Charlesa Hartshorne’a a paradoks identyczności w czasie, w: Studia Whiteheadiana, t. 4, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2010 s. 37-52.
 • Paradoks tożsamości w czasie. Uwagi metaontologiczne, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 5 (2010), nr 2, s. 137-152.

 

2009

 • Charlesa Hartshorne’a teza o ontycznej nadrzędności zdarzenia nad substancją, „Roczniki Filozoficzne” 57 (2009), nr 2, s. 75-94.
 • Whiteheadowska reforma zwrotu subiektywistycznego, „Kwartalnik Filozoficzny” 37 (2009), z. 3, s. 199-209.
 • Creatio ex nihilo a samoistność świata, „Acta Universitatis Lodziensis — Folia Philosophica”, 22 (2009), s. 59-71.

 

2008

 • Problemy Whiteheadowskiej wersji teorii harmonii przedustawnej, w: Studia Whiteheadiana, t. 3, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 21-34.
 • Język i proces. Rozważania z pogranicza Ingardenowej teorii języka i ontologii, „Kwartalnik Filozoficzny” 36 (2008), z. 2, s. 37-44.

 

2007

 • Alfreda Northa Whiteheada filozofia religii, w: Religia i mistyka, t. 5, red. ks. P. Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 21-45.

 

2005

 • Problem oddziaływania Boga na świat w perspektywie procesualnej koncepcji aktualności, "Roczniki Filozoficzne", 53 (2005), nr 1, s. 223- 244.

 

Przekłady:

 

 • Alfred North Whitehead, Przygody idei, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, seria Biblioteka Współczesnych Filozofów.
 • Alfred North Whitehead, Schemat kategorialny, w: Studia Whiteheadiana, t. 2, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, s. 189-206.
 • Alfred North Whitehead, Czas; w: Studia Whiteheadiana, t. 2, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, s. 207-217.
 • Alfred North Whitehead, Proces; w: Studia Whiteheadiana, t. 2, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, s. 219-226.

 

 Hasła encyklopedyczne:

 

 • Ontologiczny dowód na istnienie Boga, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, t. 14, k. 596.
 • Pols, Edward, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, s. 334-335;
 • Cobb, John, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, s. 114-116.
 • Taylor, Alfred Edward, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 381-382.
 • Whitehead, Alfred North, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 746-750.

 

Recenzje:

 

 • Piotr Moskal, Religia i prawda [Religion and Truth], Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, „Forum Philosophicum” 14 (2009), nr 1, s. 163-166.

 

Redakcja:

 

 • Substancja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, 205 s., seria Studia Systematica;
 • Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, (wraz z R.T. Ptaszkiem) Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, tom 1 serii Religijność alternatywna, 331 s.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020, godz. 09:14 - Marek Piwowarczyk