Książki:

1.     Bóg i stawanie się. Problem relacji świat-Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, 239 s.

2. Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, 349 s.

 

Redakcja książek:

1.     Substancja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, 205 s., seria Studia Systematica;

2.     Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, (wraz z R.T. Ptaszkiem) Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, tom 1 serii Religijność alternatywna, 331 s.

 

Artykuły:

1.     Problem oddziaływania Boga na świat w perspektywie procesualnej koncepcji aktualności, "Roczniki Filozoficzne", 53 (2005), nr 1, s. 223- 244;

2.     Alfreda Northa Whiteheada filozofia religii, w: Religia i mistyka, t. 5, red. ks. P. Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 21-45;

3.     Język i proces. Rozważania z pogranicza Ingardenowej teorii języka i ontologii, „Kwartalnik Filozoficzny” 36 (2008), z. 2, s. 37-44;

4.     Problemy Whiteheadowskiej wersji teorii harmonii przedustawnej, w: Studia Whiteheadiana, t. 3, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 21-34;

5.     Creatio ex nihilo a samoistność świata, „Acta Universitatis Lodziensis — Folia Philosophica”, 22 (2009), s. 59-71;

6.     Whiteheadowska reforma zwrotu subiektywistycznego, „Kwartalnik Filozoficzny” 37 (2009), z. 3, s. 199-209;

7.     Charlesa Hartshorne’a teza o ontycznej nadrzędności zdarzenia nad substancją, „Roczniki Filozoficzne” 57 (2009), nr 2, s. 75-94;

8.     Paradoks tożsamości w czasie. Uwagi metaontologiczne, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 5 (2010), nr 2, s. 137-152;

9.     Ewentyzm Charlesa Hartshorne’a a paradoks identyczności w czasie, w: Studia Whiteheadiana, t. 4, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2010 s. 37-52;

10.   Endurance and temporality, Polish Journal of Philosophy, 4 (2010), nr 2, s. 157-169;

11.    Prawda i ontologia w: Prawda, red. Damian Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 99-125;

12.    Z badań nad problemem inherencji. Na marginesie Edwarda Jonathana Lowe’a ontologii czterokategorialnej, Studia Philosophica Wratislaviensia, 6 (2011), nr 1, s. 61-76;

13.    Aseiczność Boga a fakt Jego istnienia, w: Dowody ontologiczne. W 900 rocznicę śmierci św. Anzelma, red. Stanisław Wszołek, Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 211-223;

14.    Natura przedmiotu a jego własności istotne, w: W kręgu myśli Romana Ingardena, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 61-76;

15.    Formalna niesamoistność własności, Kwartalnik Filozoficzny, 39 (2011), nr 2, s. 33-42;

16.    Analityczna filozofia religii, w: Filozofia religii, red. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 163-197;

17.    Kategorialna struktura substancji w: Substancja, red. M. Piwowarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 55-73;

18.    Przedmioty i tajemnica. O pewnym wątku Zbigniewa Herberta poezji rzeczy, „Lectiones et Acroases Philosophicae” 5 (2012), nr 2, s. 169-185;

19.    Kłopoty z pojęciem wiecznej teraźniejszości, Roczniki Filozoficzne, 60 (2012), nr 4, s. 297-311;

20.    Przedmiot trwający w czasie a proces, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 8 (2013), nr 1, s. 25-35;

21.    „Jestem siłą …”. Próba ontologicznej interpretacji Ingardenowskiej metafory, w: Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. D. Leszczyński, M. Rosiak, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 291-313;

22.    Ontological Priority of Substances over Objects of Other Categories, w: Dualistic Ontology of Human Person, ed. M. Szatkowski, Philosophia Verlag, Munich 2013, s. 203-214,

23. On the Difference between Inseparability and Dependence, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Supplementary Volume, English Edition 2013, s. 43-59;

24. Koncepcja ontologii fenomenologicznej. Studium metaontologii Romana Ingardena, w: Wstęp do fenomenologii, red. W. Płotka, PAN, Warszawa 2014, t. 2, s. 342-376;

25. „I am a force” — an attempt of ontological interpretation of Ingarden’s Metaphor, w: Substantiality and Causality, eds. M. Rosiak, M. Szatkowski, De Gruyter, Berlin-Boston 2014, s.75-99;

26. Krytyka realizmu immanentnego w kwestii uniwersaliów — argument z oddzielenia, „Filozofia nauki” 22 (2014), nr 4, s. 109-130;

27. Istnienie i struktura bytowa aniołów w filozofii Tomasza z Akwinu, w: „Wieczność gdzie śmierci nie ma.” Dawne oraz współczesne eschatologie i obrazy zaświatów, (red. R. Ptaszek), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s.29-38;

28. Realisty problemy z rozciągłością, Studia Philosophica Wratislaviensia, 10 (2015), nr 2, s. 91-102;

29. (wraz z M. Rosiakiem) Rozciągłość w sieci,  Studia Philosophica Wratislaviensia, 10 (2015), nr 3, s. 127-135;

30. On the Ontological Status of Parts of Substances in St. Thomas' Metaphysics and Roman Ingarden's Ontology, Lectiones et Acroases Philosophicae, 8 (2015), nr 2, s. 53-63.

31. Wszechobecność, w: Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, red. J. Salamon, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 75-86;

32. Konieczność, w: Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, red. J. Salamon, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 155-164; 

33. A Leibnizian Inspiration. The Nomological Model of the Subject-Properties Structure, w: "Für unser Glück oder das Glück anderer" : Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses Hannover, 18. - 23. Juli 2016, red. W. Li, Georg Olms Verlag, Hildsheim 2016, t. 4, s. 301-311.

34. Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności, „Przegląd Filozoficzny” 25 (2016), nr 4, s. 125-138.

35. (wraz z J. Wojtysiakiem) Kategorie ontologiczne, w: Metafizyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, t.2, s. 277-332;

36. Klasyczny substancjalizm a metafizyka nowożytna i współczesna, w: Metafizyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, t. 2, s. 333-369;

37. The Leibnizian Doctrine of vinculum substantiale and the Problem of Composite Substances, "Roczniki Filozoficzne" 65 (2017), nr 2, s. 77-92;

38. Substancjalizm bez pułapek abstrakcji. Odpowiedź Jackowi Wojtysiakowi i Michałowi Głowali, "Studia Philosophica Wratislaviensia" 12 (2017), nr 2, s. 111-122;

39. Prostota Boga, w: Filozofia Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, t. 2, s. 357-393;

40. Trudności analizy faktu istnienia, "Roczniki Filozoficzne" 65 (2017), nr 4, s. 61-92.

 

Przekłady z języka angielskiego:

1.     N. Whitehead, Schemat kategorialny; w: Studia Whiteheadiana, t. 2, red. B. Ogrodnik, K. W. Gródek OFM, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, ss. 189-206;

2.     N. Whitehead, Czas; tamże, ss. 207-217;

3.     N. Whitehead, Proces; tamże, ss. 219-226;

4.     do przekładów dołączono Uwagi tłumacza, tamże, ss. 227-230.

 

Recenzje:

Piotr Moskal, Religia i prawda [Religion and Truth], Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, „Forum Philosophicum” 14 (2009), nr 1, s. 163-166.

 

Hasła encyklopedyczne:

1.     Taylor, Alfred Edward, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, ss. 381-382;

2.     Whitehead, Alfred North, tamże, ss. 746-750;

3.     Pols, Edward, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, s. 334-335;

4.     Cobb, John, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, s. 114-116;

5.     Ontologiczny dowód na istnienie Boga, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, t. 14, k. 596.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017, godz. 09:29 - Marek Piwowarczyk