ks. prof. dr hab. Józef Turek

 

 

Publikacje książkowe

 

Ważniejsze artykuły

 • Rozwój Hipotezy Atomu Pierwotnego (The Development of the Primeval Atom Hypothesis), Contributions, Universite Catholicque de Louvain, Louvain-la-Neuve 1980,
 • Wkład Georges Lemaître'a w kształtowanie się dynamicznej wizji Wszechświata (Georges Lemaître's contribution to the formation of the dynamic view of the Universe), Roczniki Filozoficzne XXXIII(1985), z. 3, pp. 59-74,
 • Georges Lemaître i Papieska Akademia Nauk (Georges Lemaître and the Pontifical Academy of Sciences), Vatican Observatory Publications, vol. 2, no 13, Specola Vaticana 1989,
 • Czynnik empiryczny w teoriach kosmologicznych (Empirical factor in cosmological theories), Roczniki Filozoficzne XL(1993), z. 3, pp. 5-47,
 • Otwartość filozofii przyrody na nauki szczegółowe w ujęciu Stanisława Mazierskiego (The openness of the philosophy of nature towards the sciences according to Stanisław Mazierski), Roczniki Filozoficzne XLV(1997), z. 3, pp. 21-48,
 • Geneza idei dynamicznego Wszechświata (The Genesis of the idea of the dynamic Universe), Roczniki Filozoficzne L(2002), z. 3, pp. 135-142,
 • Metafilozofia Alberta Einsteina (Albert Einstein's Metaphilosophy), Roczniki Filozoficzne L(2002), z. 1, pp. 459-496,
 • Implikacje ontologiczne typu redukcyjnego jako metoda uprawiania filozofii przez Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka, w: Z. Liana, A. Michalik (red.), Filozofia a nauka w myśli - Księdza Kazimierza Kłósaka, Kraków - Tarnów 2004, s. 63-88,
 • Albert Einstein o wzajemnych związkach nauki i filozofii (Albert Einstein about mutual relations between science and philosophy), Roczniki Filozoficzne LIII(2005), n.1, pp. 263-308,
 • Filozofia kosmologii - zarys problematyki (Philosophy of Cosmology - outline of the issue), Roczniki Filozoficzne LIII(2005), n. 2, pp. 269-308,
 • Możliwości wyjaśnienia kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów (The Possibility of the explanation of the cosmic coincidences in the frame of the Wheeler's version of the Many Worlds Hypothesis), Filozofia Nauki, XIV(1006) Nr 1, pp. 129-147,
 • Wyjaśnienie antropiczne w kosmologii (The anthropic explanation in cosmology), Roczniki Filozoficzne LIV(2006), n. 2, pp. 267-298,
 • Kosmologiczny kontekst formułowanych współcześnie argumentów teistycznych, Roczniki Filozoficzne LVI(2008), nr 1, s. 295-313,
 • Kosmiczne uwarunkowania ewolucji biologicznej, Forum Teologiczne IX(2008), s. 55-68,
 • Wybór praw i warunków początkowych we współczesnych teoriach kosmologicznych a celowość Wszechświata, w: W. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (red.), Lublin 2008, s. 345-375,
 • liczne, głównie tematyczne, hasła encyklopedyczne do: Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej, Encyklopedii Katolickiej i Wielkiej Encyklopedii PWN.

 

Prace przyjęte do druku

 • Albert Einstein prekursorem hipotetyzmu Karla Poppera - Wydział Fizyki i Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008,
 • Metodologiczne ograniczenia w procedurach unaukowienia teologii, Wydawnictwo Biblos i Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT, Kraków, 2008,
 • Czy kosmiczne koincydencje są rzeczywiście subtelnie dostrojone? Materiały pokonferencyjne na Uniwersytecie w Poznaniu, 2008,
 • Filozoficzne wyjaśnienie subtelnych dostrojeń Wszechświata do życia biologicznego, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2008,
 • Możliwość filozoficznych wyjaśnień faktów naukowych, w: Księga pamiątkowa ku czci S. Zdybickiej,
 • Problem wyboru najlepszego wyjaśnienia filozoficznego faktów naukowych, Studia Philosophiae Christianae,

 

 

 

 

 

 

Autor: Józef Turek
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2015, godz. 08:11 - Anna Starościc