dr Ewa Zając

 

Monografia naukowa:
  • Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni, Studia Biblica Lublinensia 1, Wydawnictwo KUL: Lublin 2007, ss. 296.

 

Artykuły naukowe:
  • Relacja Bóg- człowiek w Psalmie 139 (Analiza egzegetyczno-teologiczna), ZN KUL 45(2000) s. 3 - 17
  • Monolatria czy monoteizm. Droga Izraela ku wierze w jednego Boga, w: Izraelský monoteizmu v kontente dejín Starovekého Blízkeho Východu, red. M. Kardas, D. Slivka, Prešov 2008, s. 68-82.
  • Narodziny Noego w tradycji biblijnej (Rdz 5,28-29) oraz literaturze apokryficznej (1QapGn I,22-V, 1Hen 106-107, 4Q534), w: Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, Analecta Biblica Lublinensia 2, red. H. Drawnel, A. Piwowar, Wydawnictwo KUL: Lublin 2009, s. 15-28.

 

Hasła słownikowe i encyklopedyczne:
  • Korban, EK t. 9, kol. 830
  • Martin F., EK t. 11, kol.1460
  • Matras T., EK t. 12, kol. 226
  • Mobile, EK t. 12, kol. 1469
  • Mocoa-Sibundoy, EK t. 12, kol. 1476

 

Złożone do druku w EK:
  • Mojżesz Bar Kefa, Mojżesz z Leónu, Mommsen Theodor, Montgomery James Alan, Moor George Foot, Nachmanides (Mojżesz Ben Nachman), Noth Martin oraz postacie biblijne -Noe, Noemi.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2009, godz. 18:15 - Andrzej Zykubek