I. Prace napisane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

A. Oryginalne opublikowane prace twórcze

 1. Stosowalność logik wielowartościowych w teoriach fizykalnych w ujęciu Zawirskiego, „Studia Philosophiae-Christianae" 10 (1974), s. 101-130
 2. Zygmunta Zawirskiego koncepcja logiki mechaniki kwantowej, „Roczniki Filozoficzne" 23 (1975) z. 3, s. 75-94
 3. Zygmunta Zawirskiego koncepcja teorii fizykalnej na tle innych ujęć, „Roczniki Filozoficzne" 24 (1976) z. 3, s. 37-50
 4. Związek przyczynowy w fizyce współczesnej, „Roczniki Filozoficzne" (1977) z. 3, s. 119-134
 5. Próba uzupełnienia niektórych systew logiki przyczynowości, „Roczniki Filozoficzne" 25 (1977) z. 1, s. 75-88
 6. J. Łukasiewicza koncepcja związku przyczynowego a współczesne logiki kauzalne, Ruch Filozoficzny" 36 (1978) nr 1, s. 39-46
 7. O pewnej próbie przezwyciężenia kauzalnych anomalii w mechanice kwantowej, „Roczniki Filozoficzne" 26 (1978) z. 3, s. 53-64
 8. Z problematyki stosowania logiki do innych dziedzin wiedzy, „Summarium" (28), 1979, s. 71-74
 9. Zagadnienia konstruowalności logiki zdań czasowych, „Roczniki Filozoficzne" (1980) z. 1, s. 149-166
 10. Logika a inne dziedziny wiedzy, „Roczniki Filozoficzne" 29 (1981), z. l, s. 15-37
 11. Logiki nieklasyczne i perspektywy ich zastosowań w filozofii, „Roczniki Filozoficzne" 29 (1981), z. 1, s. 39-50
 12. Zagadnienie zmiany a program logiki zmiany, „Roczniki Filozoficzne" (1982), z. 1, s. 119-144
 13. Problem konstruowalności logiki zmiany, „Roczniki Filozoficzne" 3C (1982), z. 1, s. 145-168
 14. Główne filozoficzne koncepcje zmiany, „Roczniki Filozoficzne" 3J (1983), z. 1, s. 41-76
 15. J. Łukasiewicz's Conception of the Causal Relation and Contemporary Causal Logic, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, red. L. Borkowski, S. Kamiński, A. B. Stępień, Lublin 1984, s. 45-52
 16. The Causal Relation in Contemporary Physics and Causal Logic, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, red. L. Borkowski, S. Kamiński, A. B. Stępień, Lublin 1984, s. 53-66
 17. An Attempt a Supplementing some Systems of Causal Logic, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, red. L. Borkowski, S. Kamiński, A. B. Stępień, Lublin 1984, s. 67-78
 18. Problematyka wartości poznawczej systemów logiki zmiany, Lublin 1984, Redakcja Wydawnictw KUL

  B. Inne publikacje
 19. Rec: Zinoviev A. A., Logika nauki, Moskwa 1971, (Logika, logika nauki rzeczywistość empiryczna), „Roczniki Filozoficzne" 33 (1975) z. 3, s. 177-181
 20. Rec: McArthur R. P., Tense Logic, Dordrecht-Boston 1976, (W jaki sposób konstruować logikę zdań czasowych?), Roczniki Filozoficzne" 27 (1979) z. 3, s. 138-142
 21. Rec: Henry D. P., Medieval Logic and Metaphysics, London 1972, „Roczniki Filozoficzne" 29 (1981) z. 3, s. 181-185
 22. Rec: Haack S., Philosophy of Logics, Cambridge 1978, „Roczniki Filozoficzne" 30 (1982) z. 1, s. 252-256
 23. [Wspólnie z A. Buczek] Wybrane publikacje metodologiczne specjalizacji filozofii teoretycznej, „Zeszyty Naukowe KUL" 19 (1976) nr 2, s. 16-20
 24. Entymemat, w: Encyklopedia katolicka, TN KUL, t. 4, Lublin 1985, kol. 1015
 25. Epicheremat, w: Encyklopedia katolicka, TN KUL, t. 4, Lublin 1985, kol. 1019

  IIPracnapisanpuzyskanistopninaukowegdoktorhabilitowanegprzed uzyskaniem tytułu naukowego profesora


  A. Oryginalne opublikowane prace twórcze

 26. Stosowalność dowodów założeniowych w systemach opartych na klasycznym rachunku logicznym, „Roczniki Filozoficzne" 32 (1984) z. 1, s. 45-48
  The Applicability of Assumptional Proofs in the Systems Based on the Classical Logical Calculus, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 3, red. L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1993, s. 61-65
 27. O formie logicznej, "Roczniki Filozoficzne" 32 (1984) z. 1, s. 49-55
 28. System logiki zmiany, „Roczniki Filozoficzne" 33 (1985) z. 1, s. 141-179
  The System of the Logic of Change, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 2, red. L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1991, s.51-86
 29. O niektórych problemach związanych ze stosowaniem logik modalnych, „Roczniki Filozoficzne" 34 (1986) z. 1, s. 289-307
 30. Logika a filozofia, „Roczniki Filozoficzne" 35 (1987) z. 1, s. 49-58
  Logic and Philosophy, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 3, red. L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1993, s. 31-40
 31. Zagadnieniobowiązywalnoścklasycznegrachunkzdań, „Roczniki Filozoficzne" 36 (1988) z. 1, s. 39-56
  The Issue of the Validity of the Classical Propositional Calculus, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 3, red. L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1993, s. 41-60
 32. Język fizyki współczesnej i problem logiki mechaniki kwantowej w ujęciu Wernera Heisenberga, „Roczniki Filozoficzne" 36 (1988) z. 1,
 33. Logika czy logiki?, „Studia Filozoficzne" 36 (1988) z. 1, s. 57-75
 34. Czy światopogląd naukowy jest możliwy?, w: Światopogląd, religia, filozofia, red. Z. Zdybicka, Warszawa 1989, s. 35-41
 35. Problem możliwości skonstruowania światopoglądu naukowego, "Przegląd Uniwersytecki" 2 (1990) nr 3-4 (5-6), s. 16, 13
 36. Artura W. Burksa koncepcja logiki zdań kauzalnych, „Roczniki Filozoficzne" 37-38 (1989-1990), s. 311-324
 37. Rola logik nieklasycznych w uzasadnianiu tez w filozofii, „Roczniki Filozoficzne" 39-40 (1991-1992), z. 1, s. 85-118
 38. System logiki zdań kauzalnych, „Roczniki Filozoficzne" 41 (1993) z. 1, s.27-71
 39. O niektórych rodzajach implikacji, „Roczniki Filozoficzne" 42 (1994) z. 1, s. 5-35
 40. Związek przyczynowy a logika przyczynowości, RW KUL, Lublin 1995

  B. Inne publikacje
 41. [Wspólnie z A. Buczek] Bibliografia prac Ludwika Borkowskiego 1951-1985, „Roczniki Filozoficzne" 32 (1984) z. 1, s. 18-29
 42. Rec.: Woods J., Walton D., Argument: The Logic of the Fallacies, Toronto, Montreal, New York 1982, (Logika epistemiczna a ontologia), „Roczniki Filozoficzne" 32 (1984) z. 1, s. 218-221
 43. Rec.: Putnam H., Mathematics, Matter and Method, vol. 1, Cambridge, London, New York 1979, (Jak rozumieć trzecią wartość logiczną?), „Roczniki Filozoficzne" 33 (1985) z. 1, s. 221-230
 44. Rec.: Schlesinger G. N., Metaphysics. Methods and Problems, Oxford 1983 (Metafizyka a logika), „Roczniki Filozoficzne" 33 (1985) z. 1, s. 230-241
 45. Rec.: Kripke S. A., Naming and Necessity, Oxford 1984, (O niektórych terminach modalnych), „Roczniki Filozoficzne" 34 (1986) z. 1, s. 319-325
 46. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Zeszyty Naukowe KUL" 32 (1989) nr 1-4 (125-128), s. 124-129
 47. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Zeszyty Naukowe KUL" 33 (1990) nr 1-4 (129-132), s. 187-192
 48. Przemówienie na otwarcie ogólnopolskiego sympozjum poświęconego tematowi: Problemy konserwacji kościelnych zbiorów bibliotecznych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 59 (1990), s. 167-168
 49. O tak zwanym obiektywizmie naukowym i niezależności uczonego, „Przegląd Uniwersytecki" 3 (1991), nr 4-6 (12-14)
 50. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1990/91, „Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991), nr 3-4 (135-136), 187-192
 51. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1991/92, „Zeszyty Naukowe KUL" 35 (1992), nr 3-4 (139-140), s. 100-102
 52. Przemówienie na otwarcie obrad X Ogólnopolskich Dni Pszczelarza (obrady w gmachu KUL) - 27 IX 1992, „Przegląd Uniwersytecki" 4 (1992), nr 6 (20)
 53. Przemówienie na otwarcie Tygodnia Eklezjologicznego poświęconego tematowi: Środki społecznego przekazu wyzwaniem i zadaniem teologów - 20 X 1992 r. „Przegląd Uniwersytecki" 4 (1992), nr 6 (20)
 54. Przemówienie na otwarcie ogólnopolskiego sympozjum naukowego poświęconego tematowi: Religia w kulturze współczesnej - 6 XI 1992 r., „Przegląd Uniwersytecki" 5 (1993), nr 1 (21)
 55. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1993/94, „Przegląd Uniwersytecki" 6 (1994) nr 6 (32)
 56. Formuła, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 402
 57. Homomorfizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 1189
 58. Identyczność, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 1402-1403

  III. Prace napisane po uzyskaniu tytułu naukowego profesora


  A. Oryginalne opublikowane prace twórcze

 59. Uwagi o przedmiocie logiki formalnej, „Roczniki Filozoficzne" 43 (1995) z. 1, s. 41-52
 60. Spór o stosowalność logiki formalnej do filozofii w szkole lubelskiej, „Roczniki Filozoficzne" 44 (1996) z. 1, s. 5-19
 61. Uwagi o niektórych typach konieczności, „Roczniki Filozoficzne" 45 (1997) z. 1, s. 5-33
 62. Dociekania ks. Prof. Stanisława Kamińskiego w dziedzinie logiki, „Zeszyty Naukowe KUL" 40 (1997) nr 3-4 (159-160), s. 13-18
 63. The Logic of Causal Propositions, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 4, red. J. Herbut, S. Kiczuk, A. B. Stępień, Lublin 1998, s. 19-63
 64. The Language of Modern Physics and the Problem of Quantum Mechanics according to Werner Heisenberg, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 4, red. J. Herbut, S. Kiczuk, A. B. Stępień, Lublin 1998, s. 65-85
 65. The Issue of Possibility of Forming the Scientific Outlook, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 4, red. J. Herbut, S. Kiczuk, A. B. Stępień, Lublin 1998, s. 87-98
 66. Przedmiot logiki formalnej w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego, „Roczniki Filozoficzne" 46-47 (1998-1999) z. 1, s. 69-87
 67. Kilka uwag o konieczności logicznej, w: Considerationes Philosophicales, red. J. Świderek, M. Flis-Jaszczuk, W. Pycka, Lublin 1999, s. 195-203
 68. O konieczności fizycznej, „Roczniki Filozoficzne" 48 (2000) z. 1, s. 5-35
 69. Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność, RW KUL, Lublin 2001
 70. Współczesna logika a nauki przyrodnicze, „Roczniki Filozoficzne" 49 (2001) z. 1, s. 127-150
 71. Prawa nauk przyrodniczych a tezy logiki formalnej i matematyki, „Roczniki Filozoficzne" 50 (2002) z. 1, s. 303-331
 72. A Dispute about the Applicability of Formal Logic to Philosophy in the Lublin School, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, red. J. Herbut, S. Kiczuk, A. B. Stępień, Lublin 2002, s. 5-19
 73. Remarks to Some Type of Necessity, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, red. J. Herbut, S. Kiczuk, A. B. Stępień, Lublin 2002, s. 21-48
 74. O logice nieformalnej, „Roczniki Filozoficzne" 52 (2003) z. 1, s. 143-169
 75. O logice modalnej, „Roczniki Filozoficzne" 52 (2004) nr 1, s. 199-213
 76. Niektóre kategorie logiczne a poznanie rzeczywistości, w: Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005
 77. Logicy i logika a poznanie przyrody, „Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) nr 1, s. 129-142
 78. Uwagi o implikacji materialnej, „Roczniki Filozoficzne" 54 (2006) nr 1, s. 69-80
 79. The Subject Matter of Formal Logic According to Józef M. Bocheński, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, red. J. Herbut, S. Kiczuk, A. B. Stępień, Lublin 2006, s. 5-22
 80. Logika formalna czy logiki formalne?, „Roczniki Filozoficzne" 55(2007) nr 1, s. 129-157
 81. Logika współczesna a matematyka i filozofia, "Roczniki Filozoficzne" 56(2008) nr 2, s. 131-150.

  B. Inne publikacje
 82. Przemówienie na otwarcie ogólnopolskiego sympozjum naukowego poświęconego tematowi: Manipulacja w mass mediach jako problem społeczny i polityczny - 9 V 1995 r., „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995) nr 4 (36)
 83. Przemówienie na otwarcie w KUL sesji naukowej poświęconej tematowi: Konstytucja - uwłaszczenie - przyszłość - 7 V 1995 r., „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995) nr 4 (36)
 84. Katolicki Uniwersytet Lubelski w roku akademickim 1994/95. Fakty i liczby, „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995) nr 6 (38)
 85. Rec.: Owens D., Causes and Coincidences, Cambridge 1992, (Koincydencja, prawo przyrody, wyjaśnianie, przyczynowość, konieczność), „Roczniki Filozoficzne" 43 (1995) z. 1, s. 237-246
 86. Przemówienie na otwarcie III Międzynarodowej Konferencji pod hasłem: Mental Changes and Social Integration Perspectives in Europe - 15 XI 1995 r., „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996) nr 1 (39)
 87. Przemówienie wygłoszone po rosyjsku podczas uroczystości reaktywacji pracy Katolickiego Seminarium Duchownego w Sankt Petersburgu - 10 XII 1995 r., „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996) nr 2 (40)
 88. Zagadnienie przedmiotu logiki formalnej. Abstrakt - VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995, s. 97
 89. Przemówienie na otwarcie ogólnopolskiego sympozjum naukowego poświęconego tematowi: Modele ekokonsumpcji - 15 V 1996 r., „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996) nr 4 (42)
 90. Przemówienie na otwarcie sympozjum poświęconego tematowi: Duchowość Akcji Katolickiej - 25 V 1996 r., „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996) nr 5 (43)
 91. Sprawozdanie z działalności KUL za rok akademicki 1995/96, „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996) nr 6 (44)
 92. Przemówienie na otwarcie V Tygodnia Prawników na temat: Polska a Unia Europejska - 4-6 XII 1996 r., „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997) nr 1 (45)
 93. Przemówienie na otwarcie sympozjum na temat: Problemy kształtowania stref ochronnych w urbanistyce - 10 XII 1996 r., „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997) nr 1 (45)
 94. Przemówienie na otwarcie XXII Tygodnia Duchowości na temat: Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68) - 24 II 1997 r., „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997) nr 3 (47)
 95. Przemówienie na otwarcie XXXIX Tygodnia Filozoficznego w KUL na temat: Filozofia - wzloty i upadki - 3 III 1997 r., „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997) nr 3 (47)
 96. Przemówienie na otwarcie ogólnopolskiej sesji naukowej na temat: Nowy kodeks karny - 12 V 1997 r., „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997) nr 4 (48)
 97. Filozofia logiki, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 225-229
 98. Logiki temporalne, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 342-393
 99. Implikacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 94-95
 100. Intensjonalność, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 365
 101. Izomorfizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 603
 102. Jednoznaczność, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 1152
 103. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1996/97, „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997) nr 6 (50)
 104. Przemówienie na otwarcie międzynarodowej sesji naukowej na temat: Sztuka Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. - 23 IX 1997 r., „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997) nr 6 (50)
 105. Przemówienie na otwarcie ogólnopolskiego sympozjum na temat: Nauka - filozofia nauki - filozofia przyrody -  13 XI 1997 r., „Przegląd Uniwersytecki" 10 (1998) nr 1 (51)
 106. Przemówienie na otwarcie XXIII Tygodnia Duchowości na temat: Niech zstąpi Duch Twój - 2-6 III 1998 r., „Przegląd Uniwersytecki" 10 (1998) nr 2 (52)
 107. Czy błąd antropologiczny?, „Przegląd Uniwersytecki" 10 (1998) nr 4 (54)
 108. Autobiogram, „Przegląd Uniwersytecki" 10 (1998) nr 5 (55)
 109. Jakie jest «oblicze» polskiej ziemi?, „Przegląd Uniwersytecki" 10 (1998) nr 6 (56)
 110. Autobiogram, „Ruch Filozoficzny" 55 (1998) nr 2, s. 366-370
 111. Solidaryzm społeczny a rzeczywistość polska, „Przegląd Uniwersytecki" 11 (1999) nr 2 (58)
 112. Co wydarzyło się w Polsce w styczniu 1999 roku?, „Przegląd Uniwersytecki" 11 (1999) nr 3 (59)
 113. Primum vivere..., „Przegląd Uniwersytecki" 11 (1999) nr 4 (60)
 114. Jak to przezwyciężyć?, „Przegląd Uniwersytecki" 11 (1999) nr 5 (61)
 115. O «przyczynie wzorczej», „Przegląd Uniwersytecki" 11 (1999) nr 6 (62)
 116. O wolności, „Przegląd Uniwersytecki" 12 (2000) nr 1 (63)
 117. Trzeba przewidywać skutki podejmowanych decyzji, „Przegląd Uniwersytecki" 12 (2000) nr 2 (64)
 118. [Współautorstwo] Katedra Logiki, w: Księga Pamiątkowa na 50-lecie Wydziu Filozofii KUL, red. A. B. Stępień, J. Wojtysiak, Lublin 2000, s. 208-222
 119. O szczęściu, „Przegląd Uniwersytecki" 12 (2000) nr 3 (65)
 120. Kto ponosi odpowiedzialność, „Przegląd Uniwersytecki" 12 (2000) nr 5 (67)
 121. Ajdukiewicz Kazimierz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin 2000
 122. Korzenie tożsamości, w: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 5-6
 123. Na kogo głosować?, „Nasz Dziennik" 21-22 lipca 2001 r., nr 169 (1858)
 124. Chwistek Leon (1884-1944), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001
 125. Główne tezy w dorobku naukowym ks. prof. dra hab. Mieczysława A. Krąpca, w: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 309-311
 126. Ważność konkretu, „Przegląd Uniwersytecki" 14 (2002) nr 1(75)
 127. Entymemat, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, Lublin 2002
 128. Funktor, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, Lublin 2002
 129. Formalizacja, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, Lublin 2002
 130. Postęp w filozofii, „Przegląd Uniwersytecki" 14 (2002) nr 6 (80)
 131. Intensjonalność, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003
 132. Wydział Filozofii KUL, „Przegląd Uniwersytecki" 16 (2004) nr 2 (88)
 133. Katedra Logiki KUL, „Przegląd Uniwersytecki" 16 (2004) nr 2 (88)
 134. Jednoznaczność, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004
 135. Klasyczny rachunek zdań, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004
 136. Logicyzm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 1305
 137. Logika, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 1305-1308
 138. Kwantyfikator, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005
 139. Logika, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005
 140. Leśniewski Stanisław, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005
 141. Polski uczony laureatem amerykańskiej Nagrody im. Novaka za rok 2006, „Przegląd Uniwersytecki" 18 (2006) nr 4 (102)
 142. O. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec o Bogu i o człowieku, w: Niestrudzony sługa prawdy, red. Z. Zdybicka, A. Maryniarczyk. M. Nawracała-Urban, Lublin 2006, s. 94
 143. Notacja polska, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006
 144. Walczył mieczem swojego słowa... "Przegląd Uniwersytecki" 20(2008), nr 2-3(112-113).
Autor: Marcin Tkaczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2008, godz. 14:56 - Andrzej Zykubek