Działalność naukowa dr Kingi Stasiak

MONOGRAFIE:

 1.  Stasiak Kinga, Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego  sądownictwa karnego, Lublin 2012, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-482-9, ss. 324.
 2.  (współaut. A. Szarek-Zwijacz, W. Staszewski), Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-428-4, ss. 171

 ARTYKUŁY:
1. Warunki dopuszczalności interwencji humanitarnej, [w:] Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, pod red. A. Przyborowskiej-Klimczak, W. Staszewskiego, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 109 – 128 (ss. 19).

2. Specjalne Panele Sędziów w Timorze Wschodnim jako przykład trybunału umiędzynarodowionego, [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, pod red. Jerzego Menkesa, Warszawa 2007, s.518 - 535 (ss. 17).

3. The Position of Defence Counsel before the International Criminal Court – a Few Comments on the Lubanga Case, "The Review of Comparative Law" 2012, vol. 17, s.85-108 (ISSN: 0860-8156).

4. J. Potrzeszcz,K. Stasiak, Mortui vivos docent. In Memory of Rev. Prof. Antoni Kość, SVD., "The Review of Comparative Law" 2012, vol. 17, s. 11-17.

5. Wystąpienia końcowe w sprawie Thomasa Lubangi Dyilo przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1 (49), s. 115 – 125. 

6. Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego, [w:] B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz-Katowice 2014, s. 323-333 (ss.10).

7. (wspólnie z I. Kozak i W.Staszewski) Ewolucja statusu prawnego Kanału Panamskiego, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 291 – 316.

8. Zasady dotyczące naprawienia szkody pokrzywdzonym w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – uwagi dotyczące sprawy Thomasa Lubangi Dyilo [w:] J. Nowakowska-Małusecka, I. Topa (red.), Międzynarodowe i europejskie prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, Katowice 2015, s. 152 – 174.

9. Prace Komisji Prawa Międzynarodowego nad zbrodniami przeciwko ludzkości a możliwe implikacje dla odpowiedzialności karnej jednostek,[w:]M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniem praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 2016, s. 341-364.

10. (wspólnie z A. Szarek-Zwijacz), The United Nations Internal Dispute Resolution System After the Reform – the Real Chance for Justice?, [w:] New Challenges for International Organizations, red. Joanna Nowakowska-Małusecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 177 - 186.

11. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy ONZ, „Teka Kom. Prawn.-OL PAN” 2017, tom X, ISSN 1899-7694, s. 233-247, ss. 15.

12. Wewnętrzny system sprawiedliwości ONZ i jego doświadczenia w funkcjonowaniu po reformie z 2009 r., [w:] Ewelina Cała-Wacinkiewicz,  Jerzy Menkes,  Joanna Nowakowska-Małusecka, Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 223 – 233.

   
 


TŁUMACZENIA:

1. Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów o Prawach Kobiet w Afryce, przyjęty w Maputo dnia 11 lipca 2003 r., „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1 (29), s. 137 – 150 (ss. 14).


2. Arabska Karta Praw Człowieka, przyjęta w Tunisie dnia 22 maja 2004 r., "Studia Prawnicze KUL"  2007, nr 1 (29), s. 151 – 166 (ss. 16).


3. Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw pracowników migrujących oraz członków ich rodzin, przyjęta w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1990 r., „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3 (30-31), s. 139 –178 (ss. X).

 

4. Konwencja o azylu terytorialnym przyjęta w Caracas dnia 28 marca 1954 roku,[w:] Studia Prawnicze KUL, tom II (34), Lublin 2008, s. 153 – 156.

 

5. Wstęp, tłum. na język angielski (wspólnie z M. Rzeszót), Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, ss. 764.

 

6. Orzeczenie w sprawie Wasserstrom v. Sekretarz Generalny ONZ (tłum. Kinga Stasiak), „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4, s. 175-198.

 

 

HASŁA:

1. Mniejszości narodowe- aspekt prawny, [w:] Encyklopedia Katolicka, Tom XII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 1452-1454.

2. Mniejszości religijne –aspekt prawny, [w:] Encyklopedia Katolicka, Tom XII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s.1456-1457.

 

3. Hasła (22): Agresja s. 1109, Cieśniny międzynarodowe,  s. 1113 – 1114, Cudzoziemcy, s. 1114 – 1115, Interwencja humanitarna, s. 1117 – 1118, Jeńcy wojenni, s. 1118, Kanały międzynarodowe,  s. 1118 – 1119, Komisje badawcze, s. 1120, Koncyliacja, s. 1120, Konflikt zbrojny, s. 1121, Liga Państw Arabskich,  s. 1122, Mediacje,  s. 1122 – 1123, Międzynarodowe prawo humanitarne,  s. 1123, Naturalizacja, s. 1127 – 1128, Obywatelstwo,  s. 1128, Organizacja Państw Amerykańskich, s. 1134 – 1135, Przestrzeń kosmiczna, s. 1139 – 1140, Przestrzeń powietrzna, s. 1140, Repatriacja, s. 1142-1143, Rozbrojenie, s. 1144, Statek powietrzny, s. 1147, Unia Afrykańska, s. 1154, Zbrodnie międzynarodowe, s. 1156.[w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4.

 

4. Hasła (10): Agresja, s. 5 - 12, ss. 6, Azyl,  s. 23 - 28, ss. 6, Bezpieczeństwo międzynarodowe, s. 29 - 34, ss. 6, Dyskryminacja, s. 51 - 58, ss. 6, Jurysdykcja, s. 99 - 106, ss. 6, Okupacja,  s. 282- 290, ss. 6,  Operacje pokojowe, s. 290 - 297, ss. 6, Prawo narodów do samostanowienia, s. 370 - 376, ss. 6, Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń, s. 408 - 413, ss. 6, (współautor Szarek Anna), Odszkodowania wojenne, s. 273 - 282, ss. 6 [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, , ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 

5. Hasła (6): Cudzoziemiec, s. 57 – 60 (ss. 4), Konflikt zbrojny, 148 – 150 (ss. 3),  Mniejszości narodowe, s. 181 – 184 (ss. 5), Odpowiedzialność międzynarodowa s. 202 – 205 (ss. 4), Przestrzeń powietrzna i kosmiczna, s. 362 – 364 (ss. 3), Uchodźca, s. 494 – 497 (ss. 3)[w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon administratywisty, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3. 

 

RECENZJE:
1. Robert Grzeszczak, Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss. 256, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1 (29), s. 205 - 208 (ss. 4).

 

SPRAWOZDANIA:

1. ICTY Prosecutor Serge Brammertz, International Criminal Justice: Lesson Learned, Future Challenges, Supranational Criminal Law Lecture Series, Haga, 12 września 2012 r. „Studia Prawnicze” 2013, nr 1(53), s. 201 – 203. 

 

INNE:

1. D. Swenson, K. Stasiak, A. Szarek-Zwijacz, "Poland and the European Court of Human Rights: Selected Issues and Recommendations" Lublin 2011, 978-83-62551-24-8 (ss.43).

 

 

UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH:

 1. Grant promotorski – Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW; realizacja: 16-04-2008 - 30-04-2010, opis: kierownik prof. Anna Przyborowska-Klimczak – temat: Umiędzynarodowione trybunały karne w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego, nr projektu: N 110 198034; 
 1. Wykonawca grantu dla młodych naukowców: Rozwój instytucji międzynarodowego prawa karnego (1/6-1-11-02-2902)
 1. Wykonawca grantu dla młodych naukowców: Rozwój instytucji międzynarodowego prawa karnego - etap II (1/6-1-12-02-3247)
 2. Poland and the European Court of Human Rights – wykonawca w grancie Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, przyznany przez Fundację Batorego; opis: ocena pozycji Polski przed ETPCZ, przeprowadzenie badań z osobami reprezentującymi polskich skarżących przed ETPCZ, ocena przemian zachodzących w polskim prawie po wyrokach ETPCz
 3. Staż naukowo-dydaktyczny dla młodych doktorów, „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, UDA-POKL.04.01.01–00–113/10–00,

  Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 07.01.2015 – 06.04.2015.

   

   

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 • referat pt. „Subject matter jurisdiction of Internationalized Tribunals , 30 czerwca 2008 r., podczas międzynarodowej szkoły dla doktorantów Marie Curie Top Summer School, Hague, the Netherlands.
 • referat pt. “Procedura złożenia skargi i udział Rządu Polskiego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”, WPPKiA KUL, konferencja lokalna, 10.06.2011.
 • referat pt. „Wykonywanie wyroków Europejskiej Trybunału Praw Człowieka i opinie ekspertów”, WPPKiA KUL, konferencja lokalna, 10.06.2011.
 • udział w dyskusji panelowej: "The Rule of Law around the World”, WPPKiA, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, tytuł wystąpienia: „Special Court for Sierra Leone and the Truth and Reconciliation Commission - lesson learned”, 8.12.2012.
 • referat pt. Zasady dotyczące wypłaty odszkodowań (reparacji) w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Europejskie i międzynarodowe prawo karne - osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, która odbyła się w dniach 25-26 października 2013 r., organizator: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • referat wspólnie z dr Anną Szarek-Zwijacz, pt.: „Jurysdykcja sądowa w sprawach funkcjonariuszy ONZ”, Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego - „Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata” Kroczyce, konferencja ogólnopolska, 14-16 maja 2014 r. zorganizowana przez Uniwersytet Śląski.
 • referat pt. "Podjęcie prac nad tematem zbrodni przeciwko ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ – możliwe implikacje dla odpowiedzialności karnej jednostek", na konferencji ogólnopolskiej: VII Warszawsko-toruńskie kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego, Hotel Uniwersytecki UMK w Toruniu, 5 grudnia 2014 r., organizator: Katedra Praw Człowieka WPiA UMK.
 • referat pt. pt. "Due process w postępowaniach w ramach wewnętrznego systemu sprawiedliwości ONZ„, na konferencji ogólnopolskiej: "System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy”, która została zorganizowana przez Polską Grupę Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego, przy współudziale Wydziału Prawa UMCS,13-14 października 2016 r. (Warszawa).
 • referat pt. "Budowanie pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej - mechanizmy tranzytywnej sprawiedliwości", na konferencji ogólnopolskiej: "Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość", połączonej ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, 17-19 maja 2017 r. (Szczecin - Międzyzdroje). 
 • referat pt. "Sytuacja Ukrainy w świetle postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym", na konferencji ogólnopolskiej, "Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)", zorganizowanej przez:Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS (Katedra Studiów Wschodnich) oraz Instytut Prawa (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego) KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra", 16 stycznia 2018.
   

 

 WYJAZDY NAUKOWE/KWERENDY ZAGRANICZNE:

 

 • szkoła letnia dla doktorantów Marie Curie Top Summer School, odbywająca się w Hadze w dniach 30 czerwca – 11 lipca 2008 r., stypendium otrzymane od Grotius Centre for International Legal Studies, udział w pracach Międzynarodowego Trybunału dla b. Jugosławii oraz Międzynarodowym Trybunale Karnym.
 • Kwerenda naukowa w Pałacu Pokoju w Hadze w ramach grantu promotorskiego – 26 sierpnia - 6 września 2008 r.
 • Kwerenda naukowa w Pałacu Pokoju w Hadze w ramach grantu dla młodych naukowców i udział w pracach Międzynarodowego Trybunału Karnego - w dniach: 2011-08-22 - 2011-08-30 oraz 2012-09-10 - 2012-09-13.
 • Kwerenda naukowa w Europe's Research Institute w ramach grantu dla młodych naukowców w dniach: 2013-07-07 - 2013-07-15.
 • staż naukowo-dydaktyczny w Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 07.01.2015 – 06.04.2015.
 • wyjazd w ramach programu Erasmus + w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Georgia, 16-20 maja 2016 r; Content of the teaching programme:
   The Law and Practice of the International Criminal Court – introduction
  to the ICC jurisdiction (admissibility of case, participation of victims in the
  proceedings), ICC developments, its role in current and past conflicts
 
 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2018, godz. 11:21 - Kinga Stasiak