Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze:

- Kodyfikacja prawa międzynarodowego
- Prawo oraz praktyka traktatowa państw i organizacji międzynarodowych
- Prawo dyplomatyczne i konsularne
- Sądownictwo międzynarodowe
- Prawo kosmiczne

- Międzynarodowe prawo morza
- Prawnomiędzynarodowe aspekty współpracy Polski z państwami sąsiednimi
- Prawo migracyjne
- Ochrona uchodźców
- Międzynarodowa ochrona praw człowieka
- Nauka i nauczanie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej
- Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
- Swobody rynku wewnętrznego i polityki Unii Europejskiej
- Przestrzeń bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości
- Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
- Prawo amerykańskie
- Stany Zjednoczone Ameryki w stosunkach międzynarodowych.

 

Organizacja konferencji naukowych

1. EKOLOGIA I PRAWO - Konferencja odbyła się w dniach 7 - 8 czerwca 1997 r. w Lublinie.
2. PRAWA CZŁOWIEKA. GENEZA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. W 50 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka- Konferencja odbyła się 10 grudnia 1998 r. w Lublinie.

3.STANY ZJEDNOCZONE PO 11 WRZEŚNIA 2001: Międzynarodowe i Prawne Reperkusje - Konferencja odbyła się 22-23 kwietnia 2004 r.

4. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W POLSCE. Analiza i rekomendacje, 2008

5. Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland - Sprostać Wyzwaniom Przyszłości: Edukacja prawnicza i Prawo w interesie publicznym, 2008

6. Wspołczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy (Contemporary Issues in Labor Law: Polish and American Perspectives) - 20 października 2010

7. Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później, Warszawa 15-16 października 2015 r. (organizator: Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, w skład Komitetu Organizacyjnego wchodził dr Wojciech Sz. Staszewski)

program_konferencji_kongres_wiedeński

8. System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Warszawa, 13-14 października 2016 r. (organizator: Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, przy współudziale Wydziału Prawa UMCS, w skład Komitetu Organizacyjnego wchodził dr hab. Wojciech Sz. Staszewski [pełnił funkcję Sekretarza])

program_konferencji

9. Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Warszawa, 12-13 października 2017 r. (organizator: Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association – Polish Branch), przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenia Amicus Falultatis Iuris Stetinensis oraz Wydawnictwa C.H. Beck, w skład Komitetu Organizacyjnego wchodził dr hab. Wojciech Sz. Staszewski [pełnił funkcję Sekretarza])

program konferencji

10. Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu), Lublin, 16 stycznia 2018 r. (Organizatorzy: Katedra Prawa Międzynarodowego Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Katedra Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych; Fundacja Konrada Adenauera W Polsce, Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra")

program konferencji

11. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego, Lublin, 8-10 maja 2019 r. (Organizatorzy: Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL oraz Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS. Wydarzenie to było połączone z Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. Polska nauka prawa międzynarodowego – dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności.

zjazd_Katedr_2019_program

12. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA I JEJ WSPÓŁCZESNE ASPEKTY", Warszawa, 10-11 października 2019 r. (Organizatorzy: Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry: dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt. "Rola organizacji międzynarodowych w zarządzaniu europejskim kryzysem migracyjnym"), dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który był Sekretarzem Konferencji oraz moderował Panel III) oraz dr Anna Szarek-Zwijacz

PROGRAM KONFERENCJI

13. Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa, 15 listopada 2019 r. (Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Szkoła Główna Straży Pożarniczej. Podczas konferencji odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II

W uroczystości i konferencji uczestniczyli: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który w imieniu KUL przejął przewodnictwo oraz przewodniczył jednej sesji konferencji), dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt."Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w kosmosie. Studium przypadku"), dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny (która wygłosiła referat pt. "Zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych - rola FRONTEX i EUROSUR) oraz mgr  Aliaksei Shulha.

PROGRAM KONFERENCJI

14. Seminarium naukowe ekspertów ds. migracji: Wyzwania dla badań w obszarze współczesnych migracji międzynarodowych, Lublin, 16 grudnia 2019 r. (Organizatorzy: Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i doktoranci Katedry: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, dr hab. Anna M. Kosińska, dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny, dr Tomasz Sieniow oraz mgr Aliaksei Shulha.

Szczegóły seminarium

15. Spotkanie Robocze LUBELSKIEJ REGIONALNEJ SIECI WSPARCIA IMIGRANTÓW, Lublin, 2 marca 2020 r. (Organizatorzy: Instytut na Rzecz Państwa Prawa w ramach projektu "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji (współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa BEZPIECZNA PRZYSTAŃ). Sesja naukowa, Zarządzanie kryzysem migracyjnym. Doświadczenia 5 lat od wypadku u wybrzeży Lampedusy, stanowiąca pierwszą część spotkania, współorganizowana została przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL.

PROGRAM SPOTKANIA ROBOCZEGO

 

 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2021, godz. 15:28 - Anna Szachoń-Pszenny