Celem ustanowienia nagrody im. Czesława Zgorzelskiego jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac badawczych.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Nagroda im. Czesława Zgorzelskiego, zwana w dalszej części Regulaminu NAGRODĄ, jest coroczną indywidualna nagrodą pieniężną, przyznawaną w drodze konkursu za wybitną pracę magisterską, napisaną i przedstawioną do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego datę zgłoszenia do konkursu.

Konkurs jest wspierany przez Fundusz Rodziny Zgorzelskich.

2. Nagroda przyznawana jest w dwóch podstawowych dziedzinach: 

1. literaturoznawstwo,

2. językoznawstwo. 

 

§ 2.

 1. Przyznaje się nagrodę I i II stopnia w każdej dziedzinie.
 2. Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.
 3. Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną dla prac inspirowanych dorobkiem Czesława Zgorzelskiego lub innych wybitnych polonistów.  
 4. Prace nagrodzone pierwszym miejscem są wydawane w serii „Młoda Polonistyka”.

 

II. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

 

§ 3.

 1. Organizatorem konkursu jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, którą tworzą następujące jednostki:
  1. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  3. Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  4. Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego
  5. Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
  6. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  7. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
  8. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
  9. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  10. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
  11. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  12. Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego
  13. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  14. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  15. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
  16. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
  17. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
  18. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  19. Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  20. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
  21. Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
  22. Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  23. Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
 2. Nagrody przyznaje jury.
 3. Jury powoływane jest co roku.
 4. W skład jury wchodzi po dwóch samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących pięć uniwersytetów biorących udział w Konkursie. Jeden z tych pracowników naukowych powinien być literaturoznawcą, drugi zaś językoznawcą.
 5. W pracach jury nie może uczestniczyć promotor zgłoszonej do Konkursu rozprawy.
 6. W trybie wyboru członków jury obowiązuje zasada częściowej rotacji – co roku jurorzy z dwóch ośrodków przechodzą do składu nowych komisji, pozostali członkowie wybierani są przez trzy inne uniwersytety. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez Konferencję lub jej Przewodniczącego.
 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Nagród określa corocznie Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich wszystkich ośrodków uczestniczących w konkursie. Środki te są przeznaczone na (1) same Nagrody, (2) wynagrodzenie jurorów, (3) koszty organizacyjne oraz (4) koszty wydania prac nagrodzonych pierwszą nagrodą. Fundusze mają być gromadzone na koncie wskazanym przez KPU do 31 sierpnia każdego roku rozliczeniowego.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacanie przez jednostkę KPU składki wynikającej z profilu badań – w kategorii literaturoznawczej (jeśli jest to jednostka literaturoznawcza), w kategorii językoznawczej (jeśli jest to jednostka językoznawcza) lub w obu kategoriach (jeśli jednostka prowadzi badania w obu dyscyplinach). Jednostki KPU uczestniczące w konkursie wpłacają składkę niezależnie od zgłaszanych prac.
 9. Jury może nie przyznać Nagrody w danym roku kalendarzowym w danej dziedzinie.
 10. Wykonawców wszystkich zamówień wyznacza KPU. 

 

§ 4.

 1. Kandydatów do Nagród zgłaszają jednostki KPU uczestniczące w konkursie i wpłacające składki. Wniosek ma być opatrzony pieczęcią i podpisem dyrektora instytutu, kierownika katedry lub dziekana wydziału.
 2. Jednostki KPU uczestniczące w konkursie mogą zgłosić co roku jedną pracę magisterską z dziedziny literaturoznawstwa i jedną pracę magisterską z dziedziny językoznawstwa.
 3. Do konkursu zgłoszone mogą być tylko te prace, które stały się podstawą pomyślnie przeprowadzonego egzaminu magisterskiego w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję konkursu. 
 4. Termin zgłaszania prac upływa 1 marca każdego roku.
 5. Wnioski o Nagrodę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: zgorzelski@kul.pl Powinny one zawierać następujące dane: imię i nazwisko kandydata, promotora i recenzenta, tytuł pracy oraz adres pocztowy, elektroniczny i numer telefonu uczestnika konkursu. 
 6. Ośrodek zgłaszający kandydata do Nagrody powinien powielić jego pracę oraz recenzje przedstawione przy egzaminie magisterskim w pięciu egzemplarzach i przesłać je na adresy jurorów wchodzących w skład komisji danej edycji konkursu.  

 

§ 5.

 1. Jury obraduje w trybie przez siebie ustalonym.
 2. Jurorzy w dniu posiedzenia sygnują protokół z obrad oraz opracowują recenzję wydawniczą magisterium nagrodzonego pierwszym miejscem. 
 3. Werdykt jury winien być opatrzony uzasadnieniem i przedstawiony KPU.
 4. Koszty przejazdu i noclegu jurorów pokrywają uczelnie delegujące uczestników komisji danej edycji.  

 

 

§ 6.

 

Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w terminie uzgodnionym przez Konferencję Polonistyk Uniwersyteckich. Nagroda jest przekazywana na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Podczas ceremonii wręczania Nagród laureaci i finaliści konkursu otrzymują dyplomy okolicznościowe.

 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 7.

 1. O wynikach konkursu powiadamia laureatów biuro konkursu umiejscowione w Instytucie Filologii Polskiej KUL. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez KPU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Dolny, 13 listopada 2007 r. ze zmianami z 9 grudnia 2009 r., 3 listopada 2010 r., 9 listopada 2011 r., 7 listopada 2012 r., 30 maja 2014 r. (Hucisko), 5 listopada 2014 r., 28 października 2015 r., 27 października 2016 r. i 26 października 2017 r. (Kazimierz Dolny)

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017, godz. 15:56 - Agnieszka Jarosz