Celem ustanowienia nagrody im. Profesora Czesława Zgorzelskiego jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac badawczych.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Nagroda im. Profesora Czesława Zgorzelskiego, zwana w dalszej części Regulaminu NAGRODĄ, jest coroczną indywidualną nagrodą pieniężną, przyznawaną w drodze konkursu za wybitną pracę magisterską, napisaną i przedstawioną do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego datę zgłoszenia do konkursu.

Konkurs jest wspierany przez Fundusz Rodziny Zgorzelskich.

2. Nagroda przyznawana jest w dwóch podstawowych dyscyplinach: 
1) literaturoznawstwo,

2) językoznawstwo. 

 

§ 2.

 

1. Przyznaje się nagrodę I i II stopnia w każdej dyscyplinie.

2. Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.

3. Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną dla prac inspirowanych dorobkiem Profesora Czesława Zgorzelskiego lub innych wybitnych polonistów.   

4. Prace nagrodzone pierwszym miejscem są wydawane w serii „Młoda Polonistyka”.

 

 

II. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

 

§ 3.

 

1. Organizatorem konkursu jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, którą tworzą jednostki prowadzące studia polonistyczne z następujących uczelni:

1) Uniwersytet Jagielloński,

2) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

3) Uniwersytet Śląski w Katowicach,

4) Uniwersytet Warszawski,

5) Uniwersytet Szczeciński,

6) Uniwersytet Opolski,

7) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

8) Uniwersytet Wrocławski,

9) Uniwersytet Gdański,

10) Uniwersytet Łódzki,

11) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

12) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

13) Uniwersytet w Białymstoku,

14) Uniwersytet Rzeszowski,

15) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

16) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

17) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,

18) Uniwersytet Zielonogórski,

19) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,  20)  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 21)  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

2. Nagrody przyznaje jury.

3. Jury powoływane jest co roku.

4. W skład jury wchodzi po dwóch pracowników ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego lub tytułem profesora, reprezentujących pięć uczelni biorących udział w konkursie. Jeden z jurorów powinien być literaturoznawcą, drugi zaś językoznawcą.

5. W pracach jury nie może uczestniczyć promotor zgłoszonej do konkursu rozprawy.

6. W trybie wyboru członków jury obowiązuje zasada częściowej rotacji – co roku jurorzy z dwóch lub trzech ośrodków przechodzą do składu nowych komisji, pozostali członkowie wybierani są przez dwie lub trzy inne uczelnie. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez Konferencję Polonistyk Uniwersyteckich lub jej Przewodniczącego.

7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację nagród określa corocznie Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich wszystkich uczelni uczestniczących w konkursie. Środki te są przeznaczone na (1) same nagrody, (2) wynagrodzenie jurorów, (3) koszty organizacyjne oraz (4) koszty wydania prac nagrodzonych pierwszą nagrodą.

Fundusze mają być gromadzone na koncie wskazanym przez Konferencję Polonistyk Uniwersyteckich do 31 sierpnia każdego roku rozliczeniowego.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacanie przez jednostkę Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich składki wynikającej z profilu badań – w kategorii literaturoznawczej (jeśli jest to jednostka literaturoznawcza), w kategorii językoznawczej (jeśli jest to jednostka językoznawcza) lub w obu kategoriach (jeśli jednostka prowadzi badania w obu dyscyplinach). Jednostki Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich uczestniczące w konkursie wpłacają składkę niezależnie od tego, czy w danym roku zgłaszają prace, czy nie.

9. Jury może nie przyznać nagrody w danym roku kalendarzowym w danej dyscyplinie.

10. Wykonawców wszystkich zamówień wyznacza Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich. 

 

§ 4.

 

1. Kandydatów do nagrody zgłaszają jednostki Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich uczestniczące w konkursie i wpłacające składki. Wniosek ma być opatrzony pieczęcią i podpisem osoby kierującej jednostką prowadzącą studia polonistyczne w danej uczelni (wymienioną w § 3, p. 1).

2. Jednostki Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich uczestniczące w konkursie mogą zgłosić co roku jedną pracę magisterską z dyscypliny literaturoznawstwa i jedną pracę magisterską z dyscypliny językoznawstwa.

3. Do konkursu zgłoszone mogą być tylko te prace, które stały się podstawą pomyślnie przeprowadzonego egzaminu magisterskiego w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję konkursu. 

4. Termin zgłaszania prac upływa 1 marca każdego roku.

5. Wnioski o nagrodę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: zgorzelski@kul.pl Powinny one zawierać następujące dane: imię i nazwisko kandydata, imię i nazwisko promotora, imię i nazwisko recenzenta, tytuł pracy oraz adres pocztowy, elektroniczny i numer telefonu uczestnika konkursu. 

6. Uczelnia zgłaszająca kandydata do nagrody powinna powielić jego pracę oraz recenzje przedstawione przy egzaminie magisterskim w pięciu egzemplarzach i przesłać je na adresy jurorów wchodzących w skład komisji danej edycji konkursu.   

 

§ 5.

 

1. Jury obraduje w trybie przez siebie ustalonym.

2. Jurorzy w dniu posiedzenia sygnują protokół obrad oraz opracowują recenzję wydawniczą magisterium nagrodzonego pierwszym miejscem. 

3. Werdykt jury powinien być opatrzony uzasadnieniem i przedstawiony Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich.

4. Koszty przejazdu i noclegu jurorów pokrywają delegujące ich uczelnie.

5. Wydanie utworu w formie książkowej ukazuje się w nakładzie 250 egzemplarzy.

6. Wydanie utworu w formie książkowej jest wersją pierwotną.

7. Utwór zostaje zarchiwizowany w Repozytorium Instytucjonalnym KUL i udostępniany wg jego zasad.

 

§ 6.

 

Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w terminie uzgodnionym przez Konferencję Polonistyk Uniwersyteckich. Nagroda jest przekazywana na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Podczas ceremonii wręczania nagród laureaci i finaliści konkursu otrzymują dyplomy okolicznościowe.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 7.

1. O wynikach konkursu powiadamia laureatów biuro konkursu umiejscowione na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Konferencję Polonistyk Uniwersyteckich.

 

 

 

 

 

Kazimierz Dolny, 13 listopada 2007 r. ze zmianami z 9 grudnia 2009 r., 3 listopada 2010 r., 9 listopada 2011 r., 7 listopada 2012 r., 30 maja 2014 r. (Hucisko), 5 listopada 2014 r.,  28 października 2015 r., 27 października 2016 r., 26 października 2017 r., 24 października 2019 r. i 21 stycznia 2021 r. (online).

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021, godz. 12:35 - Agnieszka Jarosz