Piotr Moskal Religia i prawda

 

Religia i prawda jest próbą filozoficznej, utrzymanej w tradycji tomistycznej, teorii religii. Przedmiotem filozoficznego namysłu jest religia katolicka jako religia paradygmatyczna (analogat główny świata religii). Autor wskazuje na istotę i podstawowe aspekty religii, dokonuje jej filozoficznego usprawiedliwienia, charakteryzuje różne typy poznania, jakimi dysponuje człowiek religijny i potencjalnie religijny (doświadczenie religijne, poznanie filozoficzne i przedfilozoficzne, wiara w objawienie Boże, afektywne poznanie Boga, poznanie przez inicjację i społeczny przekaz doktryny religijnej).

 

Struktura książki jest następująca:

Wstęp: Koncepcja filozofii religii

Część I: prawda religii

1: Istota religii

2: Religia w kontekście osobowego życia człowieka

3: Religia w kontekście kultury

4: Społeczno-dziejowe aspekty religii          

5: Religia i polityka

Część II: prawdziwość religii

1: Bóg – przedmiot religii

2: Człowiek – podmiot religii

Część III: poznanie prawdy religijnej (epistemologia przekonań religijnych)

1: Wiedza religijna

2: Wiara w objawienie

3: Afektywne poznanie Boga

4: Poznanie przez inicjację religijną i społeczny przekaz doktryny religijnej

5: Intelektualne i moralne uwarunkowania poznania prawdy religijnej

Zakończenie: Problem religii prawdziwej

 

„Recenzowaną książkę cechuje precyzja analiz. Została ona rzetelnie skomponowana, napisana jasnym, pełnym analitycznego rozmachu, językiem. Nieobce są jej autorowi emocje polemiczne, zwłaszcza odnoszące się do niektórych kontrowersyjnych kwestii filozofii, w ramach której sam filozofuje. […] Polska kultura filozoficzna potrzebuje tego rodzaju projektów, pogłębionych, otwartych na polemikę i korekty, interpretacji” (ks. prof. dr hab. Jan Sochoń).

 


Piotr Moskal. Religia i prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008; wyd. 2 poprawione. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, godz. 12:25 - Anna Starościc