ks. Piotr Moskal (1.10.1955, Tczew)

 

 • 1980 - magister teologii, KUL,
 • 1990 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, KUL,
 • 2000 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii - filozofii Boga i religii,  KUL,
 • 2001-2020 - kierownik Katedry Filozofii Religii,
 • 2010 - Profesor nauk humanistycznych
 • 2011 - Profesor zwyczajny KUL

 

Najważniejsze wyniki badań (autoreferat):

 

Filozofia dziejów

 

Wykazałem, że realistyczna i autonomiczna w stosunku do nauk szczegółowych filozofia dziejów nie jest nauką o czynnikach sprawczych, prawach, sensie i celu dziejów jako całości. Zaprezentowałem szkic realistycznej filozofii dziejów. Wskazałem na fakty, tj. na to, co jest, co istnieje, a co bywa realną podstawą do ukonstytuowania, często już w sposób nierealistyczny, przedmiotu filozofii dziejów. Określiłem ontyczną strukturę tych faktów oraz wskazałem na ostateczne, bytowe czynniki, dzięki którym wskazane fakty w ogóle zachodzą (wyjaśnianie właściwe dla metafizyki). To podstawowe, filozoficzne rozumienie dziejów funduje ontologiczne podstawy dla historii, teologii dziejów i historiozofii humanistycznych.

 

Zob. Piotr Moskal. Problem filozofii dziejów. Próba rozwiązania w świetle filozofii bytu. Lublin: RW KUL 1993 (oraz tenże. Filozoficzne rozumienie dziejów. „Ethos” 14:2001 nr 4 s. 43-54).

 

Filozofia religii

 

 1. Wskazałem na ograniczenia analitycznej, o profilu logikalnym, filozofii religii.

   

  Zob. Piotr Moskal. Spór o racje religii. Lublin: TN KUL 2000.

   

 2. Sformułowałem filozoficzną, utrzymaną w tradycji tomistycznej, teorię religii. Przedmiotem filozoficznego namysłu uczyniłem religię katolicką jako religię paradygmatyczną (analogat główny świata religii). Wskazałem na istotę i podstawowe aspekty religii, dokonałem jej filozoficznego usprawiedliwienia, scharakteryzowałem różne typy poznania, jakimi dysponuje człowiek religijny i potencjalnie religijny (doświadczenie religijne, poznanie filozoficzne i przedfilozoficzne, wiara w objawienie Boże, afektywne poznanie Boga, poznanie przez inicjację i społeczny przekaz doktryny religijnej).

   

  Zob. Piotr Moskal. Religia i prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, 2009 (oraz tenże. Czy istnieje Bóg? Zarys filozofii Boga. Pelplin: „Bernardinum" 2002; tenże. Filozofia Boga i epistemologia przekonań teistycznych. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2008; tenże. Filozofia Boga (skrypt). Pelplin: „Bernardinum" 2015); tenże. Filozofia religii. Pelplin: „Bernardinum” 2020.

   

 3. Sformułowałem apologię religii katolickiej, tj. wskazałem na racje przemawiające za przyjęciem doktryny katolickiej i życiem zgodnym z tą doktryną. Opracowałem zagadnienie genezy religii, scharakteryzowałem religijne nawrócenie, zagadnienie rozpoznania religii prawdziwej i wartościowania religii.

   

  Zob. Piotr Moskal. Apologia religii katolickiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 (wersja angielska: Apology for the Catholic Religion. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013); tenże. Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

   

 

Redakcja serii wydawniczej „RELIGIA I MISTYKA”

 

Poszczególne tomy poświęcone są wieloaspektowym, głównie filozoficznym i teologicznym, badaniom nad poszczególnymi zagadnieniami religiologicznymi. Więcej...

Autor: Piotr Moskal
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 10:22 - Anna Starościc