Program studiów i standard kształcenia

 

Proponowany ramowy program studiów i opracowany standard kształcenia obejmuje unikatowe treści kształcenia w zakresie:

 • wstępu do retoryki,
 • historii retoryki,
 • współczesnych teorii retoryki,
 • filozoficznych podstaw retoryki,
 • mnemotechniki,
 • kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • stylistyki wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • operowania głosem,
 • retoryki stosowanej,
 • retorycznej komunikacji emocjonalnej,
 • argumentacji retorycznej, topiki,
 • pozawerbalnych elementów akcji oratorskiej,
 • dydaktyki retoryki,
 • retoryki w mediach,
 • retoryki dyskursu publicznego,
 • metod perswazyjnych w retoryce,
 • sztuki dyskusji,
 • sztuki negocjacji i mediacji,
 • warsztatów z wystąpień publiczno-oratorskich,
 • warsztatów z wypowiedzi pisemnych,
 • warsztatów korygujących błędy wymowy.

Nabywane umiejętności:

 • skutecznego przekonywania,
 • poprawnej argumentacji,
 • poprawnego rozumowania,
 • pięknego i poprawnego mówienia,
 • kompozycji (na bazie klasycznego dispositio) i stylistyki tekstów (pisanych i mówionych),
 • używania środków retorycznych w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
 • mówienia i pisania zgodnego z regułami kultury języka,
 • interpretacji i analizy tekstów,
 • publicznego wygłaszania i prezentacji tekstów,
 • dyskusji i negocjacji,
 • prowadzenia debat i dyskusji,
 • rozpoznawania chwytów erystycznych i sofistycznych w wypowiedziach,
 • kształtowania eleganckiego wizerunku osobowego,
 • operowania głosem (emisja, dykcja, akcent, artykulacja, błędy wymawiania, itp.),
 • stosowania zasad etykiety w konwersacjach i wystąpieniach (w tym zasad związanych ubiorem),
 • operowania gestem i mimiką (pozawerbalnych elementów akcji oratorskiej.

Na bazie retoryki klasycznej uczymy:

 • zgodnego z klasycznymi regułami i kanonami piękna posługiwania się językiem,
 • opanowania podstawowych umiejętności retorycznych, logicznych i gramatycznych,
 • poznania i rozumiejącej odniesienia się do nowoczesnych form komunikacji językowej,
 • kształtowania eleganckiego wizerunku osobowego,
 • wykorzystania umiejętności retoryczno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia społecznego (np. polityka, gospodarka, reklama),
 • poznania podstaw pracy negocjatorów, animatorów kultury językowej, szkoleniowców i trenerów komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, mediatorów, terapeutów, sprawozdawców, rzeczników prasowych, organizatorów konferencji, widowisk publicznych i medialnych, specjalistów do spraw kształtowania wizerunku osobowego i instytucji.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 15:07 - Andrzej Zykubek