Roczniki Filozoficzne XXXVII-XXXVIII, z.1 s. 189-1990

 

Agnieszka Kijewska

 

 

 

SPIS PUBLIKACJI KS. PROF. MARIANA KURDZIAŁKA

 

 1. Sylwetki historyków filozofii: Marcin Grabmann. "Roczniki Filozoficzne" 5:1957 z. 3 s. 141-163.
 2. Anatomische und embryologische Äusserungen Davids von Dinant. "Sud- hoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften" 45:1961 H. 1 s. 1-22.
 3. A propos des recherches concernant l'auteur de 1'opuscule appele Quaes- tiones Niocolai Peripatetici. "Mediaevalia Philosophica Polonorum" 10:1961 s.46-49.
 4. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta. Warszawa 1963 s. LX + 108. Studia Mediewistyczne 3.
 5. Gilbertus Anglicus und die psychologischen Erörterungen in seinen Com­pendium Medicinae. "Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften" 47:1963 H. 2 s. 106-112.
 6. Arystotelizm - najtrudniejsza z "dróg" świętego Tomasza z Akwinu. W: Pastori et Magistro. Lublin 1966 s. 361-376.
 7. David von Dinant und die Anfänge der mittelalterlichen Naturphilosophie. W: La filosofia della natura nel Medioevo. Milano 1966 s. 407-416.
 8. Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkry­waniu filozofii średniowiecznej. "Studia Philosophiae Christianae" 2:1966 nr 1 s. 83-104.
 9. O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku. Tamże 3:1967 nr 2 s. 49-71.
 10. Aleksander Birkenmajer. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 13:1968 z. 1 s. 115-119.
 11. Rzecznik "philosophiae perennis". "Roczniki Filozoficzne" 16:1968 z. 1 s. 7-15.
 12. Koncepcje człowieka jako mikrokosmosu. W: O Bogu i o człowieku. T. 2. Warszawa 1969 s. 109-125.
 13. "Theologiae philosophantes". "Roczniki Filozoficzne" 17:1969 z. 1 s. 5- 17.
 14. Äther - Quintessenz. W: Historisches Wörterbuch der Philosophie. T. 1. Base!-Stuttgart 1970 s. 599-601.
 15. Chaos. Tamże s. 971-973.
 16. Der Mensch als Abbild des Kosmos. W: Der Begriff der "repraesentatio" im Mittelalter. Berlin-New York 1971 s. 35-75. Tekst polski: Średnio­wieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata. "Roczniki Filozoficz­ne" 19:1971 z. 1 s. 5-39.
 17. Empyreum. W: Historisches Wörterbuch der Philosophie. T. 2. Basel- -Stuttgart 1972 s. 478-480.
 18. Adelard z Bath. W: Encyklopedia Katolicka. T. 1. Lublin 1973 kol. 82.
 19. Alanus ab Insulis. Tamże kol. 290.
 20. Albert Wielki. I. Życic i dzieła. Tamże kol. 301-302.
 21. Aleksandryjska filozofia. Tamże kol. 346-347.
 22. Andronik z Rodos. Tamże kol. 531.
 23. Argyropulos Joannes. Tamże kol. 910.
 24. Arystotclizm. I. Starożytność, II. Średniowiecze, III. Czasy nowożytne. Tamże kol. 967-970.
 25. Awicebron. Tamże kol. 1183-1184.
 26. Baeumkcr Clemens. Tamże kol. 1255-1256.
 27. Filozofia i Pismo św. jako drogi do najwyższego dobra człowieka według Piotra Abclarda Dialogus inter Philosophum, Judacum et Christianum. W: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Lublin 1973 s. 297-308.
 28. Rola tradycji chrześcijańskiej w "przewrocie kopernikańskim". "Zeszyty Naukowe KUL" 16:1973 nr 1 s. 3-17.
 29. Średniowieczne stanowiska wobec tezy "Ziemia jest jedną z planet". W: Mikołaj Kopernik. Lublin 1973 s. 57-100.
 30. Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa. "Studia Philosophiae Christianae" 9:1973 nr 2 s. 5-19.
 31. Możliwość obrotowego ruchu Ziemi w ujęciu świętego Tomasza z Akwi­nu. "Roczniki Filozoficzne" 22:1974 z. 1 s. 55-72.
 32. Bartłomiej Anglik. W: Encyklopedia Katolicka. T. 2. Lublin 1976 kol. 75.
 33. Birkenmajer Aleksander. Tamże kol. 583.
 34. Boecjusz. Tamże kol. 704-706.
 35. David von Dinant als Ausleger der aristotelischen Naturphilosophie. W: Die Auseinandersetzungen an de Pariser Universität im XIII Jahrhundert. Berlin-New York 1976 s. 181-192. Miscellanea Mediaevalia 10.
 36. Historia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. "Zeszyty Naukowe KUL" 19:1976 nr 4 s. 57-63.
 37. L'idec de l'homme chez David dc Dinant. W: Images of Man in Ancient and Medieval Thought. Studia Gerardo Verbekc. Lcuven 1976 s. 311-322.
 38. Die psychosomatischen Bedingungen sittlicher Laster nach der Ansicht einiger frühmittelalterlichen Ärzte und Naturwissenschaftler. "Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften" 62:1978 H. 2 s. 175-189.
 39. Über die Möglichkeit der Erdrotation in der Auffassung Thorns* von Aquin. W: II cosmo e la scienza. Atti del Congresso Internazionale. T. 9. Napoli 1978 s. 229-234.
 40. Chaos. I. W filozofii. W: Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin 1979 kol. 65-66.
 41. Chartres. II. Szkoła katedralna. Tamże kol. 86-88.
 42. Dawid z Dinant. Tamże kol. 1056.
 43. Demiurg. Tamże kol. 1150.
 44. Die ersten Auswirkungen Avicennas' Liber De anima seu sextus De naturalibus und Averroes' Metaphysik auf die Lateiner. W: Actas del V Congreso International de Filosofia Medieval. T. 2. Madrid 1979 s. 897-904.
 45. Mistrz Eckhart i jego paryskie "Kazanie na dzień s'w. Augustyna". "Rocz­niki Filozoficzne" 27:1979 z. 1 s. 169-181.
 46. Eckhart, der Scholastiker. Philosophische und theologische Traditionen, aus denen er kommt. Die pantheistischen Traditionen der Eckhartschen Mystik. W: Freiheit und Gelassenheit. Meister Eckhart heute. Hrsg. von U. Kern. München-Meinz 1980 s. 60-74.
 47. Profesor Władysław Tatarkiewicz. "Przewodnik Katolicki" 1980 nr 47 s. 4-5.
 48. "Elementum". - Die Deutung der aristotelischen Definition des "stoi- cheion" durch David von Dinant. W: Sprache und Erkenntnis im Mittelal­ter. Berlin-New York 1981 s. 580-584. Miscellanea Mediaevalia 13, 2.
 49. Wielkość św. Alberta z Lauingen, zwanego także Albertem Wilekim. "Roczniki Filozoficzne" 30:1982 z. 1 s. 5-32.
 50. Doksografowie. W: Encyklopedia Katolicka. T. 4. Lublin 1983 kol. 32.
 51. Empirejskie niebo. Tamże kol. 1032-1033.
 52. Epikur. Tamże kol. 1032-1033.
 53. Epikureizm. Tamże kol. 1033-1034.
 54. Eter. Tamże kol. 1160-1161.
 55. Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości. "Etos" 1:1988 nr 2/3 s. 162- 170 (uzupełniona wersja tego artykułu ma się ukazać w "Zeszytach Nau­kowych KUL").
 56. Św. Augustyn jako przedstawiciel filozofii chrześcijańskiej. "Vox Pa- trunT 8:1988 z. 14 s. 317-331.

PRACE ODDANE DO DRUKU

 1. Dlaczego św. Tomasz komentował "De Trinitate" i "De hebdomadibus" Boecjusza?
 2. O tzw. metafizyce Księgi Wyjścia.
 3. Dlaczego czcimy Alberta Wielkiego?
 4. Jedność filozofii i teologii.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017, godz. 10:44 - Andrzej Zykubek