Wydział Filozofii zaprasza na otwarte seminarium doktoranckie pt. The Best of Enemies: How to Engage in the Science and Religion Dialogue, które rozpocznie się 17 maja 2021 r. o godz. 15.00. Seminarium odbywa się w ramach cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures, a poprowadzi je Prof. Javier Sánchez-Cañizares (Universidad de Navarra).

 

Seminarium odbędzie się online bit.ly/2021_Kaminski_Seminar.

 

In this open seminar, I aim to introduce the relationship between science and religion in diverse contexts, namely media, university teaching, and academia, before highlighting the relevance of a correct understanding of this relationship for the Christian faith. The said relationship has undergone different stages throughout history where diverse models have been used to make explicit how science and religion should relate to each other. I will review some of those models and illustrate some shortcomings that hinder a beneficial conversation between science and religion. When adequately approached, the dialogue can foster ulterior progress in both fields. Lastly, I will concentrate on some reflections of Benedict XVI that prompt Theology to provide better representations of the relations between God, man, and the universe.

 

Podczas tego otwartego seminarium zamierzam przedstawić relacje między nauką a religią w różnych kontekstach, a mianowicie w mediach, nauczaniu uniwersyteckim i środowisku akademickim, zanim zwrócę uwagę na znaczenie prawidłowego zrozumienia tego związku dla wiary chrześcijańskiej. Wspomniana relacja przechodziła różne etapy w historii, w których różne modele były używane, aby jasno określić, w jaki sposób nauka i religia powinny się do siebie odnosić. Dokonam przeglądu niektórych z tych modeli i zilustruję niektóre niedociągnięcia, które utrudniają korzystny dyskurs między nauką a religią. Odpowiednie podejście do dialogu może sprzyjać dalszemu postępowi w obu dziedzinach. Na koniec skoncentruję się na niektórych refleksjach Benedykta XVI, które skłaniają teologię do lepszego przedstawienia relacji między Bogiem, człowiekiem i wszechświatem.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021, godz. 23:13 - Andrzej Zykubek