Uchwała Senatu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL
profesorowi Richard'owi Swinburne'owi
(755/IV/1)

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol­nictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Statu­tu KUL, Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Filozofii z dnia 23 października 2014 r., nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II profesorowi Richard'owi Swinburne'owi.

 

Przyznając ten tytuł Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności naukowej profesora Richarda Swinburne'a, jednego z najwybitniejszych współczesnych filo­zofów religii. Imponujący dorobek naukowy o zasięgu światowym, wy­rażający się przede wszystkim w przekonujących próbach uzasadniania teizmu oraz podstawowych doktryn religii chrześcijańskiej, wieloaspek­towa działalność organizacyjna i wykładowa na rzecz rozwoju filozofii religii w świecie, a przede wszystkim jego autentyczna chrześcijańska po­stawa życiowa, ucieleśnia wzorzec chrześcijanina, którego wiara przenika myśli i życie.

 

Richard Swinburne realizuje scholastyczny ideał fides quaerens intellectum, czyli wiary poszukującej zrozumienia, konsekwentnie podtrzymywa­ny i przypominany przez Kościół, choćby w encyklice Jana Pawła II Fides et ratio, zaś całemu chrześcijaństwu dostarcza intelektualnych narzędzi do rozmowy z coraz liczniejszymi rzeszami ludzi niewierzących.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015, godz. 16:21 - Andrzej Zykubek