Wykaz publikacji:

 

Monografie:

1. Parricidium w prawie rzymskim, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss. 351 

2. Głośne rzymskie procesy karne, Ossolineum, Wrocław 2009, ss. 319

3. Laudatio Turiae - funebris oratio uxori dedicata (Pochwała Turii - mowa pogrzebowa ku czci żony), Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2011, ss. 162

4. Prawo rzymskie. Marginalia, Wyd. KUL, Lublin 2012, ss. 341

5. Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Wyd. KUL, Lublin 2013, ss. 465

 

Redakcja:

1. Burczak-Dębiński-Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, C.H. Beck, Warszawa 2007 (współaut.);

- II wyd. Warszawa 2013
2. Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008
3. Roman Law and European Legal Culture, red. A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008

 

Artykuły:

1. Kogo boi się Sozja? Tresviri capitales w republikańskim Rzymie, [w:] Thaleia. Humor w antyku, red. Gościwid Malinowski, Wrocław 2004, s. 173-180
2. Nomen Christianum jako crimen capitale, [w:] Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa IV (2004), red. B. Wronikowska, s. 71-97
3. Forma i czas obowiązywania testamentum in procinctu w prawie rzymskim, PAK 4 (2004), s. 35-43
4. The Criminal Liability of the Honestiores in the 2nd and 3rd Centuries A.D. according to Selected Legal Acts, Antiquitas 28 (2005), s. 27-47
5. Blood Revange and Murder Trial in the Early Roman Law, EOS 91 (2004), s. 44-51
6. Ateńskie procesy o zabójstwa w V i IV wieku p.n.e., [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 117-140
7. Exilium jako przejaw humanitas w rzymskim prawie karnym okresu republiki, [w:] Humanitas grecka i rzymska, red. R. Popowski, Lublin 2005, s. 191-203
8. Poena cullei. Kara czy rytuał?, Zeszyty Prawnicze UKSW 5.1 (2005), s. 83-100
9. Środki dowodowe zastosowane w procesie chrześcijan pontyjskich w relacji Pliniusza Młodszego (Ep. 10. 96), Zeszyty Prawnicze UKSW 5.2 (2005), s. 99-114
10. Cudzołóstwo (moicheia) w społeczeństwie i prawie ateńskim epoki klasycznej, [w:] Contra leges et bonos mores, red. M. Kuryłowicz, H. Kowalski, Lublin 2005, s. 109-125
11. Res sacrae w prawie rzymskim, [w:] Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa V (2005), red. B. Wronikowska, s. 47-57

12. Data uchwalenia lex Pompeia de parricidiis, Zeszyty Prawnicze UKSW 6.1 (2006), s. 83-94

13. Antoniusz i Kleopatra - jakie małżeństwo?, [w:] Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. A Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2007, s. 113-133
14. Causam tamquam susceptam et tam manifestam relinquit. Problemy interpretacyjne związane z Cic. pro Cluent. 13, 38-39, [w:] Salus rei publice suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starozytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 57-71
15. Katedra Prawa Rzymskiego, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia WKKPiA, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, s. 77-100
16. The Scope of exilium voluntarium in the Roman Republic, [w:] La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, red. B. Santalucia, Pavia 2009, s. 77-91

17. Śmierć jako kres drogi w życiu i twórczości Käthe Kollwitz, [w:] Człowiek w podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2009, s. 115-125 

18. Przedmiot irrelewantny, konwencjonalne kłamstwo et cetera..., Zeszyty Prawnicze UKSW 9.2 (2009), s. 241-262

19. Tabu w polskiej sztuce nowoczesnej a prawo. Próba syntezy, [w:] Labor vincit omnia. studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Franciszka Midury, red. E. Lewandowska-Tarasiuk, J.P. Piotrowski, J.W. Sienkiewicz, E. Zawadzka-Kowalska, Warszawa 2010, s. 277-302

20. Zmartwychwstanie Chrystusa, "edykt nazareński" i znieważenie grobu w prawie rzymskim, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 89-101

21. "Przyjazny cudzoziemiec". Ucieczka i długa droga Adolfa Bergera do Stanów Zjednoczonych (1938-1942), Zeszyty Prawnicze UKSW 11.1 (2011), s. 117-136

22. Święty Hieronim krytykuje Testamentum porcelli, [w:] Apud patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 29-51

23. Testamentowa zagadka, prawnicza niemoc i zbawcza interwencja bajkopisarza (Phaedrus, Fabulae Aesopiae IV 5), [w:] Baśń w terapii i wychowaniu, red. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 77-89

24. Leon hr. Piniński - historyk sztuki stworzony przez podróże, [w:] Aksjologia podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 175-198

25. Provisions for the proconsul. Some remarks on D. 1.16.6.3 in the Kórnik manuscript of Digestum Vetus, Classica Cracoviensia 15 (2012), s. 123-137

26. Die Stanza della Segnatura von Raffael. Versuch einer "romanistischen" Exegese, [w:] Fontes Iuris. Atti del IV Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten. Lecce 30-31 marzo 2012, red. P. Buongiorno, S. Lohse, Napoli 2013, s. 219-233 

 
Artykuły recenzyjne i recenzje:

1. Quod homines credere volunt id facile credunt. Uwagi na marginesie książki Pauliny Święckickiej-Wystrychowskiej, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, Kraków 2005, CPH 57.2 (2005), s. 379-400 (wraz z W. Bejdą)
2. J.U. Krause, Recht, Unrecht und Gerechtigkeit. Von der Weimarer Republik bis heute, München 2003, Studia Prawnicze KUL 33 (2008), s. 166-168
3. Exilium voluntarium, czyli luksus dla wybranych. W związku z pracą G.P. Kelly'ego, A History of Exile in the Roman Republic, Cambridge 2006, CPH 60.2 (2008), s. 363-369

4. M. de Filippi, Materiali per un corso delle fonti del diritto romano, Bari 2008, Zeszyty Prawnicze UKSW 8.2 (2008), s. 353-356

5. J. Harries, Law and Crime in the Roman World, Cambridge 2007, Roczniki Humanistyczne KUL 53.3 (2009), s. 151-155

6. P. Veyne, Początki chrześcijańskiego świata (312-394), tłum. I. Kania, Czytelnik, Warszawa 2009, Vox Patrum 53-54 (2009), s. 764-768

7. M. Stepaniuk, Etyka zawodów prawniczych i paremie łacińskie, Warszawa 2009, Palestra nr 9-10 (2010), s. 250-253  

8. R. Irving, "The law is a ass". An illustrated anthology of legal quotations, London-New York 2010, Palestra nr 3-4 (2011), s. 217-219

9. P. du Plessis, Studying Roman Law, London 2012, Studia Prawnicze KUL 50 (2012), s. 221-223 

10. K. Kłodziński, Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne, Toruń 2011, Zeszyty Prawnicze UKSW 12.4 (2012), s. 232-236

11. P. Czapczyk, Portret humanisty. Zygmunt Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki kultury, Poznań 2011, Roczniki Humanistyczne 60.3 (2012), s. 163-170

12. Góra urodziła mysz. Odpowiedź na recenzję Tomasza Giaro, Forum Prawnicze 20.6 (2013), s. 58-63

Tłumaczenia:
1. Z egipskich papirusów, Studia Prawnicze KUL 32 (2007), s. 121-129 (wraz z P. Szarkiem)

2. Rodzina i prawo w egipskich papirusach, Zeszyty Prawnicze UKSW 10.1 (2010), s. 307-323 (wraz z P. Szarkiem)

3. Dole i niedole studenckiego życia w krzywym zwierciadle humanistycznej satyry (Epistolae obscurorum virorum, II. XV), Studia Prawnicze KUL 42-43 (2010), s. 145-150

4. H.E. Troje, Europa i prawo greckie, Studia Prawnicze KUL 45 (2011), s. 167-179

5. J. Hašek, Sen Kwartana Papouška, Nowy Filomata 15.1 (2011), s. 48-50

6. Krowa, koza, owca i lew (Phaed. I 5), [w:] A. Łuka, Przekładnia. Jak spolszczyć łacinę, Lublin 2012 (dalej: Przekładnia), s. 14

7. Wilk i lis rozsądzeni przez małpę (Phaed. I 10), [w:] Przekładnia, s. 16

8. Pies, skarb i sep (Phaed. I 27), [w:] Przekładnia, s. 17

9. Słowo poety o zaufaniu i nieufności (Phaed. III 10), [w:] Przekładnia, s. 20-23

10. Owidiusz po herbsku (Ovid. am. I 5), [w:] Przekładnia, s. 119  

Sprawozdania:

1. Sympozjum "Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski in memoriam (1888-1946), CPH 58.2 (2006), s. 361
2. Spotkanie Młodych Romanistów (Kolonia 21-22.04.2007), Studia Prawnicze KUL nr 2-3 (2007), s. 194-195
3. Collegio di diritto romano: "La repressione criminale nella Roma repubblicana: fra norma e persuasione", CPH 60.1 (2008), s. 329-331
4. Wykład Prof. Gerharda Thüra pt. Wards and Guardians in Athenian Law, Kraków 20 listopada 2007 roku, Zeszyty Prawnicze UKSW 8.1 (2008), s. 410-413

5. Epigraphik für Juristen (Köln 4-5.04.2008), Studia Prawnicze KUL nr 3 (2008), s. 167-168

6. Wystawa "Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku". Kraków, 13.01-19.04.2009, Studia Prawnicze KUL 38/39 (2009), s. 209-211

7. Seminarium: "Łacińskie paremie prawnicze a współczesna praktyka prawnicza", CPH 61.1 (2009), s. 416

8. Wykład dr. Paula du Plessisa pt. Savigny's Siren Call, Warszawa 7 grudnia 2009 r. (Kasandryczny sen Paula du Plessisa), Palestra nr 3 (2010), s. 202-206 

9. 5. Jahrestreffen der Jungen Romanisten, Studia Prawnicze KUL nr 3-4 (2011), s. 304-306

10. Lublin-Lviv. Legal sciences between tradition and the present time - on the seventieth anniversary of the death of Roman Longchamps de Berier. Lublin 20th october 2011, Review of Comparative Law 17 (2012), s. 143-145

 

Wywiady:

1. Prawo jest wszędzie, Zeszyty Prawnicze UKSW 10.2 (2010), s. 317-326 (z prof. Hansem Hattenhauerem)

2. Zapożyczenia to droga, na której rozwija się prawo, Zeszyty Prawnicze UKSW 12.1 (2012), s. 181-198 (z prof. Alanem Watsonem)


Publicystyka:

1. O sądowych pieniaczach, Iustitia nr 3 (2011), s. 164

2. Różdżczka sprawiedliwości, Iustitia nr 4 (2011), s. 257

3. Pacta servanda sunt!, Iustitia nr 2 (2012), s. 112

4. Aborcja w prawie Rzymu i wczesnego średniowiecza, Edukacja Prawnicza nr 10 (2012), s. 46-47

5. O rzymskiej adwokaturze z przymrużeniem oka, dodatek specjalny do Edukacji Prawniczej nr 10 (2012), s. 12-14

6. Bela Grosschmid w oczach niesfornego krewniaka, Edukacja Prawnicza nr 11 (2012), s. 46-47

7. Dobry duch braci Grimm, Edukacja Prawnicza nr 12 (2012), s. 46-47

8. O opanowaniu sędziego, Iustitia nr 3 (2012), s. 166

9. Asylum Oxoniense, Edukacja Prawnicza nr 1 (2013), s. 46-47

10. Prawo rzymskie w Imperatorskim Liceum Aleksandrowskim, Edukacja Prawnicza nr 2 (2013), s. 46-47

11. O sędziowskiej niezawisłości, Iustitia nr 4 (2012), s. 240

12. Żongołł, Edukacja Prawnicza nr 3 (2013), s. 46-47

13. Audiatur et altera pars z innej perspektywy, Edukacja Prawnicza nr 4 (2013), s. 44-47

14. Sergiej Muromcew, Edukacja Prawnicza nr 5 (2013), s. 46-47

15. Czerwcowe pogwarki, Edukacja Prawnicza nr 6 (2013), s. 43-46

16. Pudło, Edukacja Prawnicza nr 11 (2014), s. 46-47

17. Siemiradzki, Edukacja Prawnicza nr 1 (2014), s. 46-47

18. Pius XI, Edukacja Prawnicza nr 2 (2014), s. 45-57

19. Tadeusz Zieliński w obronie rzymskiego prawa, Edukacja Prawnicza nr 3 (2014), s. 31-33

20. Diabelskie prawo, Edukacja Prawnicza nr 4 (2014), s. 45-47

21. Banalność zła - studium przypadku, Edukacja Prawnicza nr 5 (2014), s. 44-46

22. Odwagi!, Edukacja Prawnicza nr 6 (2014), s. 26-28

 

  

Inne:

1. † John Anthony Crook (1921-2007), CPH 60.1 (2008), s. 329-331 

2. Prawo rzymskie prywatne - materiały dla studentów, Edukacja Prawnicza nr 10 (2010), s. V-VIII, XXX-XXXII

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2014, godz. 17:49 - Maciej Jońca