12 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się II edycja ogólnopolskiej konferencji "Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji" zorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja miała na celu stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z wdrażaniem na uczelniach zmian wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu program konferncji oraz zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 • Wprowadzenie - mgr Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Słowo wstępne - prof. dr hab. Józef Lubacz, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji – i co dalej? - dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ekspert Boloński) prezentacja
 • Budowa i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia - dr hab. Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski, Pełnomocnik Rektora UW ds. Jakości Kształcenia) prezentacja
 • Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne - prof. dr hab. Stanisław Kondracki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej) abstrakt
 • Jakość kształcenia – wyzwania i dobre praktyki na kierunkach technicznych - prof. dr hab. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) prezentacja
 • Przygotowanie kierunku studiów do wyzwań akredytacji PKA – wokół problematyki wysokiej jakości kształcenia - dr hab. Jarosław Górnicki (Politechnika Rzeszowska, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjne, członek PKA III kadencji) abstrakt
 • Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w świetle akredytacji instytucjonalnej PKA - dr hab. Andrzej Wysmołek (Prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) prezentacja
 • Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich rola, zadania i dylematy realizacyjne - dr hab. Małgorzata Sekułowicz (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, autorka obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli) prezentacja
 • Jak przekonująco przedstawiać osiągane efekty kształcenia? - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski, były przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej)
 • Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej - dr Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Prorektor, przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia) prezentacja
 • Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej - prof. dr hab. Stanisław Oszczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej) prezentacja
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby akredytacji kierunku studiów po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański, dziekan Wydziału Historycznego, ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej) dr Arnold Kłonczyński (Uniwersytet Gdański, prodziekan Wydziału Historycznego) abstrakt, prezentacja
 • Jak to się robi w humanistyce. Efekty kształcenia na kierunkach filologicznych - dr Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Klasycznej) abstrakt, prezentacja
 • Zarządzanie wiedzą i ścieżką kariery naukowej w nowych realiach systemowych - prof. dr hab. Dariusz Rott (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Śląski, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) abstrakt
 • Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej po wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji - prof. dr hab. Marek Wąsowicz (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, przewodniczący) prezentacja

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Panel dyskusyjny z udziałem Prelegentów konferencji (prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Rott)

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 

Prof. dr hab. Józef Lubacz (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – przewodniczący

Prof. dr hab. Dariusz Rott (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – zastępca przewodniczącego

Prof. dr hab. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)

Dr Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Klasycznej)

Dr Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 

Mgr Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) – przewodnicząca

Mgr Przemysław Ruta (Wyższa Szkoła Humanitas)

 

kliknij, aby przejść na stronę Fundacji

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013, godz. 23:57 - Anna Starościc