prof. dr hab. Stanisław Judycki

 


UDZIAŁ W ZJAZDACH I KONFERANCJACH

 

1987

 • "V Zjazd Filozofii Polskiej", Kraków 9-12 XI 1987; organizator: PTF; referat pt. "Fenomenologia i metafizyka w perspektywie rozważań Edmunda Husserla".

1988

 • "Sesja poświęcona uczczeniu 50 rocznicy śmierci E. Husserla" , Kraków 29-30 IV 1988; organizator: PTF Kraków; referat pt. "Co to jest fenomenologia i co to znaczy być fenomenologiem ?" - "Problems with the Self in Psychology".
 • "Lublin - Bielefeld Symposium", Kazimierz nad Wisłą 4-7 V 1988; organizator: Towarzystwo Naukowe KUL; referat pt. “Some Remarks on the Philosophical Problems of the Alter Ego’.

1990

 • "Tydzień Filozoficzny", Lublin II 1990; organizator: Koło Naukowe Studentów Filozofii KUL; referat pt. "Irracjonalność problemu ‘dusza - ciało’"

1993

 • "Filozofia współczesna: kierunki i problemy", Kazimierz nad Wisłą 2-3 X 1993; organizator: Towarzystwo Naukowe KUL; referat pt. "Czy filozofia transcendentalna jest filozofią umysłu?".

1994

 • “Philosophy of Mind and Perception", Kazimierz nad Wisłą 16-19 III 1994; organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Oxford University; referat pt. "The Irrationality of the Mind Body-Problem".

1995

 • "VI Polski Zjazd Filozoficzny", Toruń 5-9 IX 1995; organizator: PTF; referat pt. "Współczesna filozofia umysłu: uwagi metakrytyczne".
 • "Tarski and Davidson’s Semantic Program", Kazimierz nad Wisłą 2-6 X 1995; organizator Towarzystwo Naukowe KUL; referat pt. "Kantian Categories and Conceptual Schemes".

1996

 • “V. World Congress of Christian Philosophy", Lublin 20-25 VIII 1996; organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski; referat pt. "Freedom and Determination"

1998

 • “American Neopragmatism. A Conference Honoring Hilary Putnam’s Philosophy", Toruń 8-11. X 1998; organizator: Wydział Filozofii UMK; referat pt. "Idealism and Antirealism".

1999

 • "11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science" Kraków 20-26 VIII 1999; referat pt. "Transcausal Dependence and Dualism".
 • "Realizm a obiektywność" Kazimierz nad Wisłą, 12-13 XI 1999; organizator Wydział Filozofii KUL; referat pt. "Idealizm i spirytualizm".

2000

 • "Czy filozofia jest zbiorem przypisów do Platona? Filozofia i historia filozofii", Kazimierz nad Wisłą, 24-25 XI 2000; organizator: Wydział Filozofii KUL; referat pt. "Dlaczego filozofia jest trudna?".

2001

 • "Stan badań fenomenologicznych w Polsce", Warszawa 6. X 2001; organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN; referat pt. "Fenomenologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim".
 • "Granice naturalizmu w kontekście nauk przyrodniczych", Lublin 5-6 XI 2001; organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozofii KUL; referat pt. "Zagadka naturalizmu".
 • "Filozofia wobec wyzwań irracjonalizmu", Kazimierz nad Wisłą 14-16 XII 2001; organizator: Sekcja Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii KUL; referat pt. "Logos i anamnesis. O wyjaśnianiu ludzkiej racjonalności".

2002

 • "Filozofia XX wieku. Próba podsumowania", Kazimierz nad Wisłą 8-10 XI 200; organizator: Sekcja Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii KUL; referat pt. "Głębia i kontyngencja fenomenu".
 • "Fenomenologia a filozofia współczesna", Warszawa 16. XI 2002; organizator: Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne i Instytut Filozofii i Socjologii PAN; referat pt. "Głębia i kontyngencja fenomenu. Fenomenologia i filozofia XX wieku".

2003

 • "II Ogólnopolskie Forum Filozoficzne Młodych", Bielsko-Biała 19-21 V 2003; referat pt. "Świadomość w różnych dziedzinach dyskursu filozoficznego".
 • "Historia a religia i nauka. Rozważania wokół pragmatyzmu", Kazimierz nas Wisłą 8-9 XI 2003; organizator: Sekcja Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii KUL; referat pt. "Intuicja i spekulacja".
 • "Aktualność Husserla", Warszawa 22 XI 2003; organizator: Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne i Instytut Filozofii i Socjologii PAN (we współpracy z Goethe Institut), udział bez referatu.
 • "Konwersatorium kognitywistyczne" pt. "Jak istnieje umysł?", Toruń 17 XII 2003; organizator: Instytut Filozofii UMK; referat pt. "Problem identyczności umysł-ciało".

2004

 • "Tydzień Filozoficzny" pt. "Filozofia Zachodu i filozofia Wschodu", Lublin 1-4 III 2004, organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL i Wydział Filozofii KUL; referat pt. "Rozum i wątpienie".
 • "Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu", Lublin 11 III 2004; organizator: PTF Oddział w Lublinie i Instytut Filozofii UMCS; referat pt. "O redukcji tego, co mentalne do tego, co fizyczne".
 • "VII Polski Zjazd Filozoficzny", Szczecin 14 -18 IX 2004; organizator: Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Uniwersytet Szczeciński; referat pt. "Ewolucja epistemologii XX wieku: kontynuacja czy zmiana tematu?".
 •  "Filozofia i pedagogika", Kazimierz nad Wisłą 11-14. XI 2004; organizator: Katedra Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL i Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu; referat pt. "Wolność i wychowanie".

2005

 • "Epistemologia współcześnie", Lublin 7-8 XI 2005; organizator: Instytut Filozofii UMCS; referat pt. "O dzisiejszym stanie epistemologii".
 • "Co to jest fenomenologia?", Warszawa 26 XI 2005; organizator: Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne i Instytut Filozofii i Socjologii PAN; referat pt. "Fenomenologia jako filozofia kategorialna i transcendentalna".

2006

 • "Zlot filozoficzny", Opole 19-21.05.2006: organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Opolskiego; referat pt. "Oczywistość i pewność".

2007

 • "Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze" - organizator: MISH KUL i MISH UMCS, Lublin 26 II-10 III 2007; referat pt. "Rozum i iluminacja".
 • "Tydzień Filozoficzny" pt. "Wolność i jej granice" - organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL i Wydział Filozofii KUL, Lublin 12-15 III 2007, referat pt. "Co wiemy o istocie dobra?".
 • "Intersubiektywność: wymiar społeczny, moralny, prawny" – organizator: Instytut Filozofii UAM, Ciążeń k/Poznania 20-22 IV 2007, referat pt. "Tajemnica komunikacji pomiędzy osobami".
 • "Inspiracje i kontynuacje. Profesorowi Antoniemu B. Stępniowi w darze" – organizator Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa 26 IV 2007, referat pt. "Zasada immanencji i możliwość metafizyki".
 • "Ontologia współczesna. 60 lat Sporu o istnienie świata Romana Ingardena, Łódź 1-2 VI 2007 – organizator Instytut Filozofii UŁ, referat pt. "Cztery motywy idealizmu Kanta i ich krytyka".
 • "Świętokrzyskie Warsztaty Logiczno - Filozoficzno - Kognitywistyczne", Kielce - Święty Krzyż 10-13. IX 2007 r. – organizatorzy: Zakład Filozofii Logicznej i Kognitywistyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pracownia Filozoficzna Akademii Świętokrzyskiej, referat pt. "Świat zmysłowy i creatio continua".

2008

 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 IX 2008 r. - organizatorzy: KNF PAN, PTF, Instytut Filozofii UW; referaty pt.: "Filozofia i chrystologia" oraz "'Twardy' problem realizmu metafizycznego i współczesny antyrealizm".
 • VI Warsztaty Filozoficzne w Pobierowie: "Różne oblicza doświadczenia", Pobierowo 9-11. 10. 2008 r. - organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, referat pt. "Doświadczenie i kategoryzacja".
 • "Natura i norma" - sympozjum, Lublin: 13-14. XI 2008 r. - organizator: Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL; referat pt. "Natura i norma".

2009

 • "Tydzień Filozoficzny" pt. "Metafizyka wielkich pytań" - organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL i Wydział Filozofii KUL, Lublin 9-12 III 2009, referat pt. "Wszechmoc i istnienie".
 • "Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP", wykład pt. "Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej" - organizator: Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów w Krakowie, Kraków 16.V. 2009.
 • "Spór ‘realizm - idealizm’ w filozofii współczesnej" - organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 29-30 V 2009, referat pt. "Argumenty na rzecz antyrealizmu globalnego".

2010

 • "Filozofia jako szukanie podstaw"- organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 28-29 V 2010, referat pt. "Funkcjonalistyczna interpretacja ciała ludzkiego".
 • "The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology (Prawo do wiary: Perspektywy w epistemologii religii)" - organizatorzy: Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré (University of Nancy/CNRS, Francja), Bydgoszcz 7-9 IX 2010, referat pt. "Transfiguration of human consciousness and eternal life".
 • “Kim jest człowiek?" - organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 23-24 IX 2010, referat pt. "Istnienie i natura duszy ludzkiej".
 • "Filozofia a potoczny obraz świata" - organizator: Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Katedra Metodologii Filozofii), Kazimierz Dolny nad Wisłą, 12-13 XI, referat pt. "Doświadczenie i pojęcie świata".
 • "Czas i wieczność. Przesłanie Czarodziejskiej góry Thomasa Manna" - wykład inauguracyjny wygłoszony na konferencji z okazji 10-lecia Kolegium MISH KUL, Lublin, 19 XI 2010.

 

 

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2010, godz. 09:37 - Andrzej Zykubek