prof. dr hab. Stanisław Judycki

 

 

 

 

 

 

P U B L I K A C J E

KSIĄŻKI

1990

 • Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla, Lublin: TN KUL 1990.

1995

 • Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995. (rec. I. Ziemiński, w: "Ruch Filozoficzny" LIV(1997), nr 1, s. 91-95).

2004

 • Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin: TN KUL 2004.

2010

 • Bóg i  inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań: W drodze 2010.

ARTYKUŁY

1981

 1. Niektóre problemy Husserlowskiej teorii konstytucji przestrzeni, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 29(1981), z.1, s. 125-163.

1988

 1. Fenomenologia a metafizyka w perspektywie rozważań Edmunda Husserla, [w:] "Zeszyty Naukowe KUL" 31(1988), nr 3, s. 11-17.

1989

 1. O metafizycznych założeniach refleksyjnej analizy poznania, [w:] "Studia Filozoficzne" 4(1989), s.103-116.

1993

 1. Co to jest metafizyka? Trzy wielkie koncepcje Zachodu, [w:] A.B. Stępień/T.Szubka (red.), Studia metafilozoficzne I: Dyscypliny i metody filozofii, Lublin; TN KUL 1993, s.39-91.
 2. Fenomen i analiza, [w:] A.B. Stępień/T. Szubka (red.), Studia metafilozoficzne I: Dyscypliny i metody filozofii, Lublin: TN KUL 1993, s. 213-234.
 3. Co to jest fenomenologia?,[w:] "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria" 1(1993), s. 25-38.
 4. Irracjonalność problemu ‘dusza - ciało’, [w:] "Logos i Ethos" 1(1993), s. 55-66.
 5. Czy istnieją specyficzne metody filozoficzne?, [w:] "Kwartalnik Filozoficzny" 21(1993), z.4, s.15-41.

1994

 1. Idea idealizmu: Kant, Husserl, Ingarden, [w:] J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin, [Lubelskie Odczyty Filozoficzne - zbiór trzeci], Lublin 1994, s. 77-88.
 2. Husserl Edmund: Ideen zu einer reienen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, [w:] B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku , Warszawa: PWN 1994, s. 177-189.
 3. Husserl Edmund: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, [w:] B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa: PWN 1994, s. 196-203.

1995

 1. Fenomenologia i filozofia dialogu: aspekty historiozoficzne, [w:] A. Bronk (red.), Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, Lublin: TN KUL 1995, s. 245-261.
 2. Czy filozofia transcendentalna jest filozofią umysłu?, [w:] A. Bronk (red.), Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, Lublin: TN KUL 1995, s.229-243.
 3. Współczesne odmiany materializmu: identyczność psychofizyczna, superweniencja, eliminacjonizm, [w:] "Zeszyty Naukowe KUL", nr 3-4, 38(1995), s. 49-61.

1996

 1. Kantowskie kategorie i schematy pojęciowe, [w:] U. Żegleń (red.), Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle, Lublin: TN KUL 1996, s. 297-308.

1997

 1. Współczesna filozofia umysłu: uwagi metakrytyczne, [w:] J. Perzanowski/A. Pietruszczak (red.), Byt, Logos, Matematyka, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1997, s.31-46.
 2. Wolność i determinacja, [w:] Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej: KUL - Lublin, 20-25 sierpnia 1996, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, s. 355-367.
 3. Kantowska teoria umysłu, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 45(1997), z.1, s. 35-60.

1998

 1. Epistemologia XX wieku: przegląd stanowisk, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 46/47(1998/1999), s.6-66.

1999

 1. Natura umysłu: zagadnienia podstawowe, [w:] "Kognitywistyka i media w edukacji", Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, t. 2, nr 1, (1999), s. 1-49.
 2. Prawda i kryterium prawdy: korespondencja, koherencja, praktyka, [w:] "Kwartalnik Filozoficzny" XXVII (1999), z. 4, s. 23-45.

2000

 1. Idealizm i spirytualizm, [w:] "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria" 2000, R. IX nr 2(34), s. 85-105.
 2. Transkauzalna determinacja i dualizm, [w:] "Kognitywistyka i media w edukacji", Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, t. 3, nr 1-2, (2000), s. 73-83.

2001

 1. O klasycznym pojęciu prawdy, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 49(2001), z.1, s. 25-62.
 2. Idealizm i antyrealizm, [w:] U. Żegleń (red.), Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, Toruń: UMK 2001, s. 117-128.
 3. Dlaczego filozofia jest trudna?, [w:] "Przegląd Filozoficzny" 40(2001), nr 4, s. 153-167.

2002

 1. Introspekcja jako problem filozoficzny, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 50(2002) z.1, s. 263-301
 2. Antoni B. Stępień: stanowisko filozoficzne i działalność dydaktyczna, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 50(2002), z.1, s. 9-24.
 3. Pamięć i wiedza, [w:] "Kwartalnik Filozoficzny" 30(2002), z. 3, s. 41-67.
 4. Fenomenologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, [w:] "Zeszyty Naukowe KUL" 45 (2002), z. 3-4, s. 116-122.
 5. Wiedza a priori - struktura problemu, [w:] A.B. Stępień/J. Wojtysiak (red.), Studia metafilozoficzne II: Dyscypliny i metody filozofii, Lublin: TN KUL 2002, s. 19-92.

2003

 1. Znaczenie introspekcyjne: metafizyczne aspekty semantyki, [w:] "Roczniki Filozoficzne" (51)2003, z.1, s. 5-52.
 2. Zagadka naturalizmu, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 51(2003), z. 3, s. 17-37.
 3. Głębia i kontyngencja fenomenu. Fenomenologia i filozofia XX wieku, [w:] "Studia Philosophiae Christianae" 39(2003), 2, s. 187-203.
 4. Antoni B. Stępień, [w:] "Edukacja Filozoficzna" 36(2003), s. 129-150 (wspólnie z J. Wojtysiakiem).

2004

 1. Logos i anamnesis. O możliwych wyjaśnieniach ludzkiej racjonalności, [w:] J. Malinowski/ W. Pietruszczak (red.), Wokół filozofii logicznej, Toruń: Wydawnictwo UMK 2004, s. 333-349.
 2. Intuicja i spekulacja, [w:] "Roczniki Filozoficzne" (52)2004, nr 2, s. 227-239.
 3. Czy istnieją rozstrzygające argumenty filozoficzne?, [w:] "Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros" (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) www.diametros.iphils.uj.edu.pl 2 (grudzień) 2004, s. 39-56.

2005

 1. Czy edukacja bez filozofii prowadzi do istotnej ułomności intelektualnej i duchowej?, [w:] (5) "Znak" (5) 2005, s. 79-88.
 2. Sceptycyzm i dowód ontologiczny, [w:] "Analiza i Egzystencja" 1(2005), s. 9-29.
 3. Wolność i wychowanie, [w:] P. Dehnel/ P. Gutowski (wyd.), Filozofia i pedagogika. Studia i szkice, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu 2005, s. 56-65.
 4. Ewolucja epistemologii w XX wieku: kontynuacja czy zmiana tematu, [w:] Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 140-148.
 5. Metafora umysłu jako "brylantu", [w:] Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 126-127.
 6. Filozofia wobec wielości kultur, [w:] Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 50-54.

2006

 1. Dusza i doświadczenie wewnętrzne. Fragment analizy, [w:] "Znak", (2) 2006, s. 81-94.
 2. Zachowanie i działanie - [w:] "Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros" (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) www.diametros.iphils.uj.edu.pl 7 (2006), s. 82-97.
 3. Rozum i iluminacja, w: "Znak", (6) 2006, s. 53-70.
 4. Argumenty na rzecz dualizmu antropologicznego, w: B. Wójcik (red.), Umysł i religia (Quastiones ad disputandum 8), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej: Biblos 2006, s. 51-99.
 5. Depth and Contingency of the Phenomenon. Phenomenology and Philosophy of the 20th Century, w: S. Kiczuk/J. Herbut/A.B. Stępień (red.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, Lublin TN KUL 2006, s. 219-234; jest to przekład na angielski artykułu: Głębia i kontyngencja fenomenu. Fenomenologia i filozofia XX wieku, [w:] "Studia Philosophiae Christianae" 39(2003), 2, s. 187-203.
 6. Prawda kategorialna i transcendentalna, [w:] "Przegląd Tomistyczny" 12(2006), s. 241-250.

2007

 1. Fenomenologia jako filozofia kategorialna i transcendentalna, w: M. Waligóra (red.), Principia - fenomenologii, Kraków 2007 ["Principia - pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej", 47/48 (2007)], s. 33-52.
 2. Co wiemy o istocie dobra?, w: "Roczniki Filozoficzne" 55 (2007), nr 2, s. 21-41.
 3. Samoświadomość i unikalność osób ludzkich, w: P. Gutowski, P. Gut, (red.), Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 409-429.
 4. O dzisiejszym stanie epistemologii, w: M. Hetmański (red.), Epistemologia współcześnie, Kraków: Universitas 2007, s. 71-84.

2008

 1. Świat zmysłowy i creatio continua, w: "Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros" (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) www.diametros.iphils.uj.edu.pl 15 (2008), s. 1-37.
 2. Cztery motywy idealizmu Kanta i ich krytyka, w: "Roczniki Filozoficzne" 56(2008), nr 1 (w druku).

2009

 1. Wszechmoc i istnienie, w: Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) www.diametros.iphils.uj.edu.pl 21 (2008), s. 30-62.
 2. Realizm i idealizm: struktura problemu, w: „Analiza i Egzystencja”: 9(2009), s. 7-34.
 3. Wrażenia i dane zmysłowe, w: „ Kwartalnik Filozoficzny” 37(2009), z. 3, s. 131-141.
 4. ‘Twardy’ problem realizmu metafizycznego i współczesny antyrealizm w: „Roczniki Filozoficzne” 57(2009), nr 1, s. 49-74.
 5. Filozofia i chrystologia, w: „Analiza i Egzystencja” 10(2009), s. 7-32.
 6. Szkic o oczywistości i pewności, w: R. Kasperowicz (red.), Mit, Symbol, Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 119-135.

2010

 1. Natura i norma, w: Z. Wróblewski (red.) „Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych”, t.5, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 23-34.
 2. Argumenty na rzecz antyrealizmu globalnego, w: „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2(2010), s. 13-28.
 3. Jak powstaje świadomość ciała?, w: „Analiza i Egzystencja” 11(2010), s.  11-48.

 4. Dwa argumenty przeciwko materializmowi, w: Z. Muszyński (red.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Trzy debaty, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 81-93.

 5. Istnienie i natura duszy ludzkiej, w: S. Janeczek (red.), Dydaktyka filozofii. Antropologia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 117-173.


WSTĄPIENIA W DYSKUSJACH

 1. Dwa argumenty przeciwko materializmowi - tekst wystąpienia w trakcie dyskusji pt. "Natura umysłu" [w:] "Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros" (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) www.diametros.iphils.uj.edu.pl (luty 2005). {17 stron maszynopisu}.
 2. Dwa aprioryczne dowody na istnienie Boga - tekst wystąpienia w trakcie dyskusji pt. "Co wiemy o istnieniu Boga?" [w:] "Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros" (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) www.diametros.iphils.uj.edu.pl (kwiecień 2005). {14 stron maszynopisu}.
 3. Zachowanie i działanie - tekst wystąpienia w trakcie dyskusji pt. "Człowiek jako podmiot zachowania w ujęciu psychologicznym", [w:] "Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros" (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) www.diametros.iphils.uj.edu.pl (styczeń 2006) {16 stron maszynopisu}

 

 

HASŁA


1983

 1. Epoché, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1983, t.4, kol. 1055.

1993

 1. Hartmann Eduard von, [w:] Encyklopedia Katolicka: Lublin: TN KUL 1993, t.6, kol. 574-575.
 2. Hartmann Nicolai, [w:] Encyklopedia Katolicka: Lublin: TN KU 1993, t.6, kol. 575-577.
 3. Heidegger Martin, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1993, t.6, kol. 626-630 (wspólnie z S. Janeczkiem).
 4. Husserl Edmund, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1993, t.6, kol. 1342-1345.
 5. Ideacja, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1993, t.6, kol. 1392-1393 i [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 282.

1997

 1. Analityczny-syntetyczny, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 35-38.
 2. Epoché, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 165-166.
 3. Ejdetyka, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej , Lublin: TN KUL 1997, s. 144-146.
 4. Immanencja, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 291-293.
 5. Intencjonalność, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 299-302.
 6. Intersubiektywność, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 304-306.
 7. Intuicja, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 306-309.
 8. Ja, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 317-319.
 9. Duch - Materia, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 129-131.
 10. Materia, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 348-350.
 11. Metoda transcendentalna, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 360-363.
 12. Obiektywność, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 404-406.
 13. Subiektywny, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 489-491.
 14. Transcendencja, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 520-522.
 15. Źródła wiedzy, [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 565-568.
 16. Immanencja, [w:] Encyklopedia Katolicka, [TN KUL] , Lublin 1997, t.7, kol. 71-73.
 17. Intencjonalność, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1997, t.7, kol. 362-365.
 18. Intersubiektywność, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1997, t.7, kol. 392-393.
 19. Ja, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1997, t.7, kol. 627-629.
 20. Jaspers Karl, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1997, t.7, kol. 1105-1108.

2000

 1. Kant Immanuel, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 2000, t.8, kol. 619-623.
 2. Kantyzm, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 2000, t.8, kol.. 633-638.

2001

 1. Byt, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, t.5, s. 104-106.

2004

 1. Locke John, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 2004, t. 10, kol. 1294-1297.

 

 

RECENZJE - AUTOREFERATY - SPRAWOZDANIA
1981

 1. Elisabeth Ströker, Philosophische Untersuchungen zum Raum, Frankfurt am Main 1977, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 29(1981), z.1, s.233-238.

1982

 1. Nowe czasopismo w nurcie filozofii klasycznej: "Aletheia. An International Journal of Philosophy" , t.1(1,2), The University of Dallas Press 1977, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 30(1982), z.1, s. 223-244 (wspólnie z W. Chudym).
 2. E. Husserl, Phantasie, Bildbewußtsein, Erinnerungen. Zur Phänomenolgie der anschaulichen Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass (1898-1929), Den Haag 1980, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 30(1982), z.1, s.245-251.

1984

 1. Uwagi o polskim tłumaczeniu Medytacji Kartezjańskich Edmunda Husserla, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 32(1984), z.1, s.235-241.

1985

 1. Irracjonalne przedzałożenia czy racjonalna intuicja intelektualna (w związku z książką J. Życińskiego Teizm i filozofia analityczna), [w:] "Zeszyty Naukowe KUL" 28(1985), nr 3-4, s. 143-153 (wspólnie z T. Szubką).

1986

 1. Sprawozdanie z konferencji o filozofii R. Ingardena, [w:] "Zeszyty Naukowe KUL" 29(1986), nr 2, s. 63-66 (wspólnie z H. Kieresiem).

1987

 1. Główne idee fenomenologii Husserla i ich ewolucja - uwagi w związku z Phänomenologische Studien E. Ströker, [w:] "Zeszyty Naukowe KUL" 30(1987), nr 3-4, s. 129-134.

1989

 1. Co to jest fenomenologia i co to znaczy być fenomenologiem? (autoreferat wykładu wygłoszonego z okazji 50 rocznicy śmierci Edmunda Husserla na sesji w Krakowie zorganizowanej przez PTF, 29. IV. 1988 r.), [w:] "Ruch Filozoficzny" 46(1989), nr 3, s.305-306.

1996

 1. Andrew Brook, Kant and the Mind, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, [w:] "Roczniki Filozoficzne" 44(1996), z.1, s.175-179.

 

 

TŁUMACZENIA


1981

 1. R. Ingarden, Meine Erinnerungen an Edmund Husserl, w: Edmund Husserl, Briefe an Roman Ingarden. Mit Erläterungen und Erinnerungen an Husserl, hrsg. von Roman Ingarden, Den Haag 1968, s.106-135 [Moje wspomnienia o Edmundzie Husserlu, [w:] "Studia Filozoficzne" 29(1981), s.3-24 (wspólnie z Z. Mazurczakiem)].

1990

 1. Asbjorn Aarnes, La vie et l’oeuvre d’une poete dnas la perspective de la phénoménologie, (tekst wykładu prof. A. Aarnesa wygłoszonego na I Światowym Kongresie Fenomenologicznym w Santiago de Compostella, Hiszpania 26 IX-1X 1988) [Życie i dzieło poety w perspektywie fenomenologii], [w:] "Czas Kultury" nr 18-19, rok VI, lipiec-sierpień 1990, s. 15-21].

1992

 1. J.M. Bocheński, Die zeitgenössischen Denkmethoden, Bern 1954 [Współczesne metody myślenia], Poznań 1992].

1993

 1. Reinald Klockenbusch, Computereinsatz heute im Lichte der Kantischen Philosophie. Ein Beitrag zur Frage der theoretischen und praktischen Grenzen der Entscheidungsunterstützung mit Hilfe von Expertensystemen (tekst wykładu wygłoszonego przez dr R. Klockenbuscha w Wydziale Filozofii KUL w maju 1991 r.) [Aktualne zastosowania komputerów świetle filozofii Kanta. Przyczynek do problemu teoretycznych i praktycznych granic wspomagania decyzji za pomocą systemów eksperckich], [w:] "Roczniki Filozoficzne" 41(1993), z.1, s. 1-24 (wspólnie z B. Bąk).

1994

 1. R. Warner, On the Philosphical Significance of the Body [O filozoficznej doniosłości ciała], [w:] "Roczniki Filozoficzne" 42(1994), z.1, s. 209-226.

1998

 1. J. Haldane, Mind-World Identity Theory and the Anti-Realist Chalange [Teoria identyczności umysł-świat a wyzwanie antyrealizmu], [w:] P.Gutowski/T.Szubka (red.), Filozofia Brytyjska u schyłku XX wieku, Lublin: Tn KUL 1998, s. 117-154.
 2. D. Parfitt, The Unimportance of Identity [Tożsamość nie jest ważna], [w:] P. Gutowski/T. Szubka (red.), Filozofia Brytyjska u schyłku XX wieku, Lublin: TN KUL 1998, s. 437-466.
 3. T. Williamson, Two Lectures on Knowledge and Belief [Dwa wykłady o wiedzy i przekonaniach], [w:] P. Gutowski/T.Szubka (red.), Filozofia Brytyjska u schyłku XX wieku, Lublin: Tn KUL 1998, s. 313-334.

2006

 1. H. Putnam, How Old is the Mind [Z dziejów umysłu], [w:] "Znak" (2) 2006, s. 32-54.
 2. R. Rorty, Consciousness, Intentionality and Philosophy of Mind [Świadomość, intencjonalność i filozofia umysłu], [w:] "Znak" (2) 2006, s. 63-72 (wspólnie z T. Szubką).
 3. Th. Nagel, Consciousness and Objective Reality [Świadomość a obiektywna rzeczywistość], [w:] "Znak" (2) 2006, s. 73-80.

 2008

 1. C. McGinn, Can We Solve the Mind-Body Problem? [Czy możemy rozwiązać problem umysł-ciało?], w:  M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2008, s. 360-393 (wspólnie z M. Iwanickim).

 

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2012, godz. 22:52 - Andrzej Zykubek