PRAWO HANDLOWE - KAZUSY

 

 

FIRMA   |   PROKURA   |   KRS   |   SPÓŁKA CYWILNA   |   SPÓŁKA JAWNA   |   SPÓŁKA PARTNERSKA   |   SPÓŁKA KOMANDYTOWA   |   SPÓŁKA Z O.O.   |   SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

FIRMA

 1. „ABC" spółka z o.o. uchwałą wspólników z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniła nazwę na „XYZ" spółka z o.o. Postanowieniem z dnia 3 marca 2009 r. sąd rejestrowy zarządził dokonanie wpisu w rejestrze nowego brzmienia firmy spółki oraz zmiany umowy spółki. Postanowienie uprawomocniło się dnia 15 marca 2009 r. Z odpisu z rejestru wynika, iż wpis w rejestrze został dokonany w dniu 6 marca 2009 r. Od jakiej daty spółka może występować pod firmą „XYZ" spółka z o.o.?
 2. Wnioskodawca spółka z o.o. złożył wniosek o rejestrację podmiotu o firmie ,,Krajowy Sąd Arbitrażowy" sp. z o.o. w Warszawie. Czy sąd zarejestruje spółkę?
 3. Do Sądu Rejonowego w Lublinie zgłoszono spółkę firmą: „4Hand Spółka z o.o.”, której przedmiotem działalności było świadczenie usług rekreacyjnych (wynajem kortów tenisowych). Po wprowadzeniu danych do systemu wpisów okazało się, że w Lublinie ma już siedzibę spółka „2Hand Spółka z o.o.” zajmująca się handlem używaną odzieżą. Rozpoznający wniosek Sąd, po wnikliwej analizie k.c., wezwał 4Hand sp. z o.o. do zmiany umowy spółki pod rygorem oddalenia wniosku o wpis. Jak powinna postąpić Spółka?

 

PROKURA

 1. W  „Heat” spółce z o.o. zajmującej się kompleksowym zaopatrzeniem krematoriów  powołano dwóch prokurentów Andrzeja i Barbarę oraz ustalono, że prokura jest łączna. Umowa nie określała sposobu reprezentacji spółki w razie powołania zarządu wieloosobowego. Grzegorz – członek wieloosobowego zarządu wraz z Barbarą podpisali umowę sprzedaży pięciu kompletnych linii do spalania zwłok z „Wiekuistość” spółką z o.o. Kilka tygodni po wykonaniu umowy okazało się, że na skutek protestów okolicznych mieszkańców „Wiekuistości” spółce z o.o. cofnięto zezwolenie na prowadzenie krematoriów w trzech miastach. Zarząd spółki, po analizie umowy i odpisu z rejestru sprzedawcy zawiadomił „Heat” sp. z o.o., że z uwagi na niewłaściwą reprezentację spółki umowa nie została skutecznie zawarta. Wobec różnicy poglądów w tek kwestii doszło do sporu sądowego, którego przedmiotem było ustalenie istnienia stosunku prawnego sprzedaży. Czy umowa została skutecznie zawarta?
 2. W umowie spółki z o.o. zastrzeżono, że spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Umowę w imieniu spółki w dniu 13 lipca 2009r. podpisał jeden z dwóch członków zarządu. W dniu 23 lipca 2009r. jedyny prokurent, który nie był umocowany do samodzielnego składania oświadczeń woli, złożył na piśmie oświadczenie woli tożsame z oświadczeniem woli członka zarządu. Czy doszło do zawarcia umowy?
 3. W umowie J. Komar i wspólnicy spółka jawna ustalono, że spółkę będzie reprezentowało dwóch wspólników łącznie lub jeden ze wspólników wraz z prokurentem. Wspólnik A wraz z prokurentem wydzierżawili pewnej spółce z o.o. jedno z przedsiębiorstw spółki, podpisując umowę dzierżawy. Ponieważ pozostali wspólnicy uznali warunki umowy za niekorzystne dla spółki, wystąpili do sądu z pozwem o ustalenie, że zawarta umowa była nieważna. Proszę ocenić zasadność powództwa.
 4. Józef jest prokurentem Mikrob sp. z o.o. zajmującej się produkcją szczepionek. W uchwale zarządu o ustanowieniu prokury wskazano, że prokurent może dokonywac czynności rozporządzających, o ile wartość rozporządzenia nie przekracza 100 000 zł. W dniu 23 marca 2008 r. Józef sprzedał spółce prwadzącej hurtownię farmaceutyczną partię szczepionek na kwotę 245 000 zł. z trzymiesięcznym terminem płatności  Prezes spółki prowadzącej hurtownię, który ją reprezentował znał Józefa osobiście i wiedział o obowiazującym zapisie ograniczającym zakres jego kompetencji, pomimo to zawarł umowę. Dwa tygodnie pózniej sąd ogłosił upadłość nabywcy. Zarząd Mikrob sp. z o.o. uznając umowę za nieważną wezwał sydyka do wydania szepionek. Sydyk odmówił zapłaty radząc by spółka dokonała zgłoszenia wierzyetlności u sędziego komisarza. W następstwie sporu doszło do procesu o wydanie rzeczy. Jaki będzie wyrok?

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 1. „Ogrody Lubelszczyzny” S.A. w dniu 10 października 2008 r. udzieliła prokury samodzielnej Alicji. Wniosek o wpis prokurenta do rejestru został złożony jeszcze tego samego dnia. Niestety na skutek „miesiąca bez wokandy” wszystkie posiedzenia sądu rejestrowego w październiku zostały odwołane i Alicja nie została wpisana do rejestru. Kilka dni później zarząd spółki wydelegował Alicję do reprezentowania spółki w sądzie. W toku posiedzenia przewodniczący składu (który nie przyłączył się do protestu) zażądał od prokurenta wykazania jego umocowania odpisem z rejestru. W odpowiedzi Alicja Panek wskazała, że nie została jeszcze ujawniona w KRS i okazała oświadczenie o udzieleniu jej prokury podpisane przez zarząd. Sąd nie uznał tego dokumentu za wystarczający i odmówił dopuszczenia Panek do udziału w sprawie w charakterze prokurenta. Czy postąpił słusznie?
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o wpisanie do rejestru nowego członka zarządu – Andrzeja. Do wniosku dołączona została uchwala zgromadzenia wspólników powołująca Andrzeja w skład zarządu. Sąd rejestrowy wskutek błędu wpisał do rejestru omyłkowo imię powołanego członka zarządu „Adam" zamiast prawidłowego „Andrzej". Proszę wskazać, w jaki sposób powyższy błąd może być usunięty.
 3. Wierzyciel złożył wniosek o wpisanie „Midas" Spółki z o.o. do rejestru dłużników niewypłacalnych. Jako podstawę wniosku wskazał prawomocny wyrok zasądzający należność na jego rzecz od spółki z o.o. „Midas" oraz wezwanie skierowane do dłużnika, aby w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia zapłacił należność stwierdzoną tytułem wykonawczym. Czy wniosek jest zasadny?
 4. Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2008 roku „BoCar” S.A. wniosła o wpisanie do rejestru handlowego „prokury łącznej – niesamodzielnej” udzielonej Janowi uchwałą zarządu z 10 stycznia 2008 roku. Sąd rejestrowy wpisał do rejestru przedsiębiorców w dziale 2 „Jan – prokura samodzielna”, a w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że prokura została udzielona tylko jednej osobie, co przesądza o jej charakterze. Sąd dodał również, że w spółce obowiązuje reprezentacja łączna wymagająca współdziałania członka zarządu z prokurentem, co wyklucza możliwość reprezentowania spółki jednoosobowo przez Jana. Proszę ocenić stanowisko sądu.
 5. Prokurent samoistny zawierając umowę i podpisując ją w imieniu przedsiębiorcy podpisał się imieniem i nazwiskiem, chociaż w Krajowym Rejestrze Sądowym złożył jako wzór swojego podpisu podpis nieczytelny. W trakcie procesu o zapłatę pozwany przedsiębiorca, którego reprezentował prokurent podniósł zarzut nieważności umowy wskutek złożenia podpisu niezgodnego z wzorcem podpisu. Proszę ocenić zarzut pozwanego.
 6. Klara Vogel studentka IV roku prawa KUL, w związku z prowadzonymi przez siebie badaniami do pracy magisterskiej, w dniu 5 marca 2009 r. udała się do siedziby sądu rejestrowego w Lublinie do czytelni akt i poprosiła o udostępnienie jej akt rejestrowych pięciu fundacji, które szczegółowo opisała. Sekretarz sądowy oświadczył, że akta podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, i innych organizacji… może jej udostępnić, o ile uzyska na to zgodę przewodniczącego wydziału. Przewodniczący wydziału odmówił udzielenia zgody z uzasadnieniem, że Klara nie ma interesu prawnego w dostępie do akt. Czy postąpił słusznie?
 7. W umowie MiniMax sp. z o.o. na rzecz jednego z jej wspólników zastrzeżono szczególne uprawnienie polegające na możliwości zgłoszenia prawa veta. Rozpoznający wniosek o wpis sąd wezwał spółkę do zmiany umowy stwierdzając, że postanowienie to jest niezgodne z k.s.h. W odpowiedzi na to spółka oświadczyła, że badanie ważności tzw. korporacyjnych elementów umowy spółki nie jest objęte zakresem kognicji sądu, a sąd może poddać kontroli jedynie elementy dotyczące struktury organizacyjnej spółki, jej ustroju itp. W konsekwencji Przewodniczący zwrócił wniosek. Czy słusznie?

 

SPÓŁKA CYWILNA

 1. Przedmiotem działalności spółki cywilnej Mar-Hip-Pol w Łodzi jest wykonywanie transportu drogowego. W toku przeprowadzonej przez Główną Inspekcję Transportu Drogowego kontroli okazało się, że licencję na wykonywanie transportu miał tylko jeden z wspólników spółki – Hipolit Janowski. Na skutek tego Inspekcja ukarała pozostałych wspólników karą pieniężną. Jednakże karę tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Prawidłowość wyroku w skardze kasacyjnej do NSA zakwestionował Główny Inspektor Transportu Drogowego, który argumentował, że uprawnienia z licencji nie mogą być przedmiotem wkładu do spółki cywilnej. Pozostali wspólnicy nie mogą z nich korzystać, gdyż są to prawa osobiste, nieprzenoszalne na inne osoby, które nie przeszły postępowania o wydanie licencji i nie wiadomo, czy spełniają warunki jej uzyskania. Z kolei zainteresowani wspólnicy wskazywali, że uprawnienie z takiej licencji jest szczególnego rodzaju wkładem w działalność gospodarczą spółki. Prawo nie zabrania działalności transportowej w tej formie, a żaden przepis nie wymaga, ażeby licencję mieli wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Wymóg posiadania licencji transportowej przez każdego ze wspólników spółki cywilnej zagrozi ich istnieniu – przekonywał Hipolit Janowski. – Każda nowa licencja to nowe zabezpieczenie po 50 tys. zł na każdy pojazd. Jeden wspólnik i dwa samochody – 100 tys. zł. Dwie licencje i te same dwa samochody – już 200 tys. zł. Posiadanie kilku licencji jest więc całkowicie ekonomicznie nieracjonalne. Jakiej treści orzeczenie powinien wydać Naczelny Sąd Administracyjny?
 2. Wspólnicy Marek, Bartłomiej i Cezary zawarli umowę spółki cywilnej Profesjonalne Szkolenia dla Biznesu s.c. i wnieśli do spółki wkłady w kwocie po 20 tys. zł. (Marek i Bartłomiej), natomiast Cezary wkład polegający na wykonywaniu pracy, który wspólnicy wycenili na tę samą wysokość. Wszyscy wspólnicy pozostają w związkach małżeńskich, przy czym wkład Marka został wniesiony z majątku wspólnego małżonków, zaś wkład Bartłomieja z majątku osobistego tego wspólnika. Spółka w roku 2009 osiągnęła zysk w kwocie 190 tys. zł. Wspólnicy zdecydowali, że cały zysk zostanie przeznaczony na inwestycje spółki. Kiedy małżonki wspólników dowiedziały się o treści uchwały zgłosiły wobec niej zdecydowany sprzeciw twierdząc, że zysk wypracowany w spółce wchodzi do majątku dorobkowego, co wyklucza dysponowanie nim bez ich zgody. Proszę ocenić stanowisko małżonek wspólników.
 3. Umowa spółki cywilnej została zawarta przez trzech wspólników – w tym Janusza Kisiela. Umowa spółki nie określa przyczyn ustąpienia wspólnika ze spółki. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie, Janusz Kisiel został ubezwłasnowolniony częściowo z powodu pijaństwa, a sąd opiekuńczy ustanowił dla niego kuratora Jerzego Raka i przyznał kuratorowi prawo do zarządu majątkiem i reprezentowania w sprawach z tym związanych. Kurator stawił się na posiedzenie zwołane przez pozostałych wspólników, na którym miało dojść do podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. Wspólnicy oświadczyli kuratorowi, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu częściowym Kisiel przestał być wspólnikiem w spółce, a zatem w rachubę wchodzi tylko rozliczenie się z nim stosownie do art. 871 k.c. Proszę wskazać, czy wspólnicy mają rację.
 4. Jana i Tomasza łączy umowa spółki cywilnej – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Złota Kurka. W dniu 10 stycznia 2008 r. Jan wystąpił do sądu z powództwem o rozwiązanie spółki twierdząc, że na skutek nieporozumień między wspólnikami nie ma możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie. Sąd nie wdając się w ocenę twierdzeń powoda oddalił powództwo a limine prezentując stanowisko, że powód mógł wypowiedzieć udział w spółce i tym samym spowodować jej rozwiązanie. Czy pogląd sądu jest trafny?
 5. Marcin i Andrzej zawarli umowę spółki cywilnej, której celem było prowadzenie przedsiębiorstwa, a przedmiotem działalności była obsługa nagłośnieniowa koncertów plenerowych. Wspólnicy w umowie wskazali, że: „Spółka działa pod firmą >>Tuba Urząd do spraw nagłaśniania Spółka Cywilna<<”. Prezydent Miasta Lublina – organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej odmówi zarejestrowania wpisu argumentując, że firma spółki cywilnej powinna zawierać przynajmniej nazwisko jednego wspólnika. Czy można dokonać wpisu do EDG?
 6. Marek Zając jest wspólnikiem spółki cywilnej prowadzącej przedsiębiorstwo produkujące odczynniki chemiczne. Jeden z jej pozostałych wspólników Antoni Marek na skutek gwałtownie objawiającego się kryzysu wieku średniego nie płacąc dostawcom wyjechał wraz z Moniką Drewniak – pracownicą działu marketingu na Barbados dokonując wcześniej na swoje prywatne konto środków finansowych spółki. Wierzyciele spółki po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko wspólnikom wszczęli egzekucję z nieruchomości należącej do Zająca na której pobudowany był jego dom. Zając dowiedziawszy się o nadaniu przeciwko niemu klauzuli wykonalności zaskarżył postanowienie wskazując, że klauzula wykonalności może być przeciwko niemu nadana dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Ponieważ spółka miała jeszcze wówczas majątek wniósł o oddalenie wniosku o nadanie klauzuli jako przedwczesnego. Czy jego stanowisko jest trafne?
 7. Jan jeden ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej wystąpił z pozwem przeciwko pewnej spółce z o.o. o zasądzenie należności za sprzedany towar. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że należność uregulowała na rzecz drugiego wspólnika - Wacława – gotówką, co znalazło potwierdzenie w materiale dowodowym. Okazało się, że drugi wspólnik nie odprowadził gotówki do kasy spółki, lecz wydał je na wyścigach. Powód w toku procesu prezentuje stanowisko, że pozwany winien uregulować należność na rachunek bankowy spółki, skoro zgodnie z umową spółki reprezentacja spółki jest łączna. Czy słusznie?

 

SPÓŁKA JAWNA

 1. Do sądu rejestrowego wpłynął wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej. Umowę spółki jawnej zawarły dwie inne spółki jawne. Sąd wniosek oddalił uznając, że spółka jawna musi składać się z co najmniej trzech wspólników, nadto jej wspólnikami nie mogą być inne spółki jawne, gdyż nie posiadają one osobowości prawnej. Proszę ocenić zasadność stanowiska sądu.
 2. Janusz Miodek, wspólnik Miodek sp. j., zmarł. Po jego śmierci jego żona Janina oraz jedyny syn Maciej zgodzili się na piśmie na zachowanie przez spółkę w firmie nazwiska zmarłego. Jednakże, jak się okazało w trakcie postępowania spadkowego, zmarły w testamencie oświadczył, że nie życzy sobie, by po jego śmierci, spółka nadal posługiwała się w firmie jego nazwiskiem. Czy spółka jawna może zachować w swojej firmie nazwisko zmarłego wspólnika? Czy wpływ na to może mieć wstąpienie do spółki jako wspólników spadkobierców zmarłego?
 3. Jan i Jerzy będący przedsiębiorcami jednoosobowymi zawarli umowę spółki jawnej Przedsiębiorstwo Usługowe Kowalski i inni sp. j., która swoją działalność opiera o przedsiębiorstwa obu wspólników. Przed zawarciem umowy spółki Jerzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupił towar za cenę 10 tys. zł. Sprzedawca, po wpisaniu spółki jawnej do rejestru, wytoczył powództwo przeciwko spółce jawnej i obu wspólnikom, domagając się zasądzenia od nich solidarnie kwoty 10 tys. zł. Proszę ocenić zasadność powództwa.
 4. Markiewicz sp. j. została zawiązana 15 lutego 2009 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców 30 marca 2009 r.. Po podpisaniu umowy spółki lecz przed wpisem do rejestru wspólnicy zawarli szereg umów. Ponieważ spółka nie regulowała zobowiązań jej wierzyciele wytoczyli przeciwko jednemu ze wspólników Janowi Kotowi szereg powództw. Pozwany we wszystkich sprawach wniósł o oddalenie powództwa wskazując, że wierzyciele mogą żądać zaspokojenia swoich wierzytelności z majątku spółki. Proszę ocenić zasadność powództwa i obrony.
 5. Wierzyciel wniósł o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej podnosząc, że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, na dowód czego dołączył odpis postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Sąd wniosek uwzględnił. Wspólnik Hieronim Karp złożył zażalenie podnosząc, że naruszono jego prawo do obrony, gdyż nie brał udziału w postępowaniu przeciwko spółce jawnej (na podstawie umowy spółki jest pozbawiony prawa jej reprezentowania), nadto wierzyciel nie uzyskał wobec niego tytułu egzekucyjnego. Proszę ocenić zasadność argumentów zawartych w zażaleniu.
 6. W umowie spółki jawnej Przedsiębiorstwo Budowlane Kowalski i inni sp. j. strony postanowiły, że zmiana umowy może nastąpić kwalifikowaną większością głosów wspólników oraz przydzieliły poszczególnym wspólnikom zróżnicowaną liczbę głosów przy podejmowaniu decyzji w sprawach wewnętrznych spółki: Nowakowski – 10 głosów; Markowski 5; Kowalski – 1. Przedmiotem obrad na jednym z zebrań wspólników była zmiana umowy spółki w części dotyczącej firmy. Nowakowski, wbrew woli pozostałych wspólników ustalił, że następuje zmiana firmy polegająca na zastąpieniu w firmie nazwiska Kowalski nazwiskiem Nowakowski. Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpisanie zmiany do rejestru twierdząc, że nie jest możliwa zmiana umowy spółki według reguł stanowiących odstępstwo od zasady jeden wspólnik – jeden głos. Proszę ocenić stanowisko sądu.
 7. W umowie spółki cywilnej zawiązanej przez wspólników, w tym Jana, ustalono, że wspólnicy mogą z ważnych powodów wykluczyć ze spółki wspólnika jednogłośną uchwałą. Spółka cywilna została zarejestrowana i wpisana do rejestru jako Nowakowski i inni sp. j. Następnie Jan podjął samodzielną działalność gospodarczą, której zakres w znacznej mierze pokrywał się z przedsiębiorstwem spółki jawnej. W związku z tym pozostali wspólnicy podjęli jednomyślną uchwałę wykluczającą go ze spółki. Jan w pozwie domaga się ustalenia, że jest w dalszym ciągu wspólnikiem. Jego zdaniem postanowienia umowy spółki o możliwości wykluczenia wspólnika ze spółki jest nieważne, a tym samym podjęta przez wspólników uchwała nie wywołuje skutków prawnych. Czy powództwo jest zasadne?
 8. Zgodnie z umową spółki jawnej Jan jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki. Ponieważ w ocenie pozostałych wspólników Jan podejmował fatalne w skutkach dla spółki decyzje, pił alkohol oraz narkotyzował się, wystąpili oni do sądu z powództwem o pozbawienie do prawa prowadzenia spraw spółki. Postępowanie dowodowe potwierdziło stawiane pozwanemu zarzuty. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie.
 9. W umowie spółki jawnej zamieszczono postanowienie, że prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja może być powierzona zarządowi. Proszę ocenić prawidłowość tego postanowienia.
 10. Wspólnik spółki jawnej J. Makaron sp.j. wystąpił do sądu z powództwem o pozbawienie Jerzego prawa reprezentowania spółki przytaczając w uzasadnieniu pozwu przykłady transakcji dokonywanych przez pozwanego, które przyniosły spółce straty. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, iż jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki. Sąd oddalił powództwo a limine prezentując stanowisko, iż nie jest możliwe pozbawienie w drodze orzeczenia sądu – prawa reprezentowania spółki jedynego wspólnika uprawnionego do jej reprezentacji. Czy stanowisko sądu jest trafne?
 11. „J. Nowak i A. Pawłowski" spółka jawna w likwidacji reprezentowana jest przez dwóch likwidatorów będących jednocześnie jej wspólnikami – Joannę Nowak i Andrzeja Pawłowskiego. Umowa spółki ani uchwala wspólników nie określa sposobu reprezentacji spółki przez likwidatorów. Joanna Nowak złożyła wniosek o odwołanie dotychczasowych likwidatorów i wyznaczenie likwidatorem osoby trzeciej - spoza grona wspólników. W uzasadnieniu wskazała, że spółka składa się z dwóch wspólników będących jednocześnie jej likwidatorami. Między likwidatorami doszło do konfliktu spowodowanego prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez drugiego ze wspólników Andrzeja Pawłowskiego. Między Nowak a Pawłowskim doszło do szarpaniny, interweniowała też policja. W rezultacie likwidatorzy nie rozmawiają ze sobą, kontaktują się wyłącznie za pośrednictwem swoich prawników. Pawłowski wniósł o oddalenie wniosku o zmianę likwidatorów. Potwierdził istnienie między likwidatorami silnego konfliktu, lecz wyłączną winą za ten konflikt obarczył Nowak. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie sądu oraz wskazać sąd właściwy do rozpoznania wniosku i tryb postępowania.
 12. Andrzej Rak i Janusz Okoń byli wspólnikami spółki jawnej PPUH Rak i Okoń Artykuły monopolowe. Spółka ta zakupiła w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. wyroby spirytusowe na kwotę 149 113, 09 zł., przy czym wymagalność świadczenia za dwie partie dostarczonego towaru powstała 1 lutego i 2 kwietnia 2003 r. W dniu 11 sierpnia 2003 r. Sąd ogłosił upadłość PPUH Rak i Okoń Artykuły monopolowe spółki jawnej. W postępowaniu upadłościowym ujawniła się jednak niemożność zaspokojenia roszczenia Polmosu, zgłoszonego i uznanego w tym postępowaniu, ponieważ na liście wierzytelności zaliczono je do "nieściągalnych" kategorii VI i VII. Polmos wezwał wówczas Raka i Okonia do zapłaty długu na podstawie art. 22 § 2 k.s.h., a 25 stycznia 2007 r. wytoczył przeciwko nim powództwo. W postępowaniu przed sądem Rak i Okoń podnieśli zarzut przedawnienia roszczenia, natomiast Polmos wniósł o nieuwzględnienie tego zarzutu podnosząc, że wprawdzie termin przedawnienia jest dwuletni, lecz został on przerwany 11 sierpnia 2003 r., w następstwie ogłoszenia upadłości spółki (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). Pozwani mogli się powołać na zarzuty przysługujące spółce jawnej, jednakże zarzut przedawnienia, istotny w tym procesie, nie przysługiwał spółce. Oceń zasadność powództwa i obrony wskazując podstawę prawną.

 

SPÓŁKA PARTNERSKA

 1. Umowa spółki partnerskiej „Eskulap i partnerzy – lekarze i dentyści przewiduje możliwość zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce na rzecz lekarzy i dentystów zamieszkałych w miejscowości, w której spółka ma siedzibę. Jeden z partnerów Jan zawarł z Jerzym umowę, zgodnie z którą zbywa na jego rzecz ogół praw majątkowych w spółce za cenę 20 000 zł. natomiast przedmiotem zbycia nie są prawa korporacyjne. Pozostali partnerzy wyrazili na piśmie zgodę na tak sformułowaną umowę. Sąd rejestrowy odmówił jednak wpisania do rejestru zmian w składzie partnerów twierdząc, że zawarta przez strony umowa nie wywołuje skutków prawnych. Proszę ocenić stanowisko sądu.
 2. Spółka partnerska przed jej wpisaniem do rejestru przedsiębiorców dokonywała szeregu czynności prawnych. W imieniu spółki występowali zawsze dwaj wspólnicy A i B, którzy dokonali zakupu na rzecz spółki szeregu towarów za cenę 40 000 zł. Ponieważ spółka po zarejestrowaniu nie uregulowała zobowiązań wynikających z tych umów, wierzyciele wystąpili do sądu z powództwem przeciwko spółce i wszystkim partnerom, domagając się zasądzenia od pozwanych solidarnie należności w kwocie 40.000 zł. Proszę ocenić zasadność powództwa.
 3. W spółce partnerskiej „Kruk i partner doradcy podatkowi” został, zgodnie z umową, powołany zarząd. Na posiedzeniu zarządu w dniu 22 lutego 2002 r. została podjęta decyzja o zakupie budynku na siedzibę spółki oraz o zaciągnięciu znacznego kredytu na ten cel. W następstwie podjętych decyzji zarząd postanowił zawrzeć z Janem – właścicielem budynku umowę przedwstępną. Notariusz odmówił sporządzenia aktu notarialnego twierdząc, że do ważności umowy potrzebna jest zgoda wszystkich partnerów. Na odmowę sporządzenia aktu zarząd spółki złożył zażalenie do sądu. Proszę ocenić zasadność zażalenia.
 4. Zgodnie z umową spółki partnerskiej „J. Kogut i partnerzy. Biegli rewidenci" winien być powołany zarząd składający się z trzech osób. Wspólnicy powołali w skład zarządu jednego z partnerów, osobę spoza tego grona oraz „ Real Estate Management" spółkę z o.o. zajmującą się działalnością gospodarczą polegającą na zarządzaniem innymi podmiotami. Sąd rejestrowy odmówił wpisania do rejestru jako członka zarządu spółki partnerskiej osoby prawnej. Czy słusznie?
 5. Krogulec i partnerzy – lekarze medycyny spółka partnerska skupia 10 wspólników. Umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji spółki. Ponieważ Jan doprowadził do zawarcia szeregu niekorzystnych umów dla spółki, pozostali partnerzy postanowili pozbawić go prawa reprezentowania spółki. W zebraniu uczestniczyło 6 partnerów, a za pozbawieniem prawa reprezentowania głosowało 4 partnerów. Czy Jan został pozbawiony prawa reprezentowania spółki?
 6. Juliusz prowadzący indywidualną działalność gospodarczą i „Andrzejczak, Mrozowski i wspólnicy adwokacka spółka partnerska, zawarli umowę, zgodnie z którą spółka świadczyła na rzecz Juliusza usługi stałej obsługi prawnej. Poza sporem jest, że na skutek zaniechania jednego z partnerów (brak złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie, w sytuacji gdy dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu) Juliusz został zobowiązany do zapłacenia żądanej kwoty wraz z odsetkami, co spowodowało szkodę w kwocie 20 000 zł. W procesie o naprawienie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania zobowiązania Juliusz pozwał spółkę i partnerów, domagając się zasądzenia od nich solidarnie kwoty 20.000,00 zł. Pozwani: spółka i partnerzy, nie kwestionując twierdzenia na temat szkody, jej wysokości oraz jej przyczyny, zarzucili, że powód powinien pozwać jedynie spółkę lub wskazać, który z partnerów ponosi odpowiedzialność za szkodę. Proszę ocenić zasadność obrony.
 7. Pan Józef znany hodowca drobiu zawarł ze spółką Drozd i partnerzy lekarze weterynarii spółka partnerska umowę, zgodnie z którą spółka będzie zajmowała się opieką weterynaryjną jego drobiu. W marcu br. W gospodarstwie Józefa padło 1123 kurczaki. Józef twierdząc, że było to następstwem niewłaściwej opieki weterynaryjnej przez spółkę wytoczył przeciwko niej powództwo o zasądzenie odszkodowania w kwocie 50 000 zł. Wyrok uwzględniający powództwo uprawomocnił się. Ponieważ egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna pan Józef złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko partnerom. Sąd oddalił wniosek, prezentując stanowisko, że nie jest możliwe nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wszystkim partnerom, skoro nie wiadomo, który z nich zawinił powstanie szkody. Proszę ocenić stanowisko sądu.
 8. Wiktor pacjent trzyosobowej (A, B i C) spółki partnerskiej Eskulap i partnerzy lekarze sp. p. zaraził się w ambulatorium prowadzonym przez spółkę wirusem żółtaczki typu C. W pozwie skierowanym przeciwko spółce i wszystkim partnerom Wiktor domaga się zasądzenia solidarnie od spółki i partnerów odszkodowania w kwocie 20 000 zł. Spółka oraz pozwani partnerzy A i B nie kwestionując twierdzeń powoda i wysokości szkody wnieśli o oddalenie powództwa zarzucając, że powód był pacjentem trzeciego partnera – C, od którego powinien domagać się odszkodowania. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie.

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 1. Do sądu rejestrowego wpłynął wniosek o rejestrację spółki komandytowej pod firmą: Maxim sp. z o.o. spółka komandytowa. Składa się ona z sześciu wspólników: Andrzeja Robakiewicza, Marka Zabłockiego, Wojciecha Sosnowskiego i Łukasza Zielińskiego, którzy są komandytariuszami oraz dwóch komplementariuszy – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: „Great Gates” Profesjonalne systemy napędów do bram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Maxim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Robakiewicz i Zabłocki są jedynymi wspólnikami pierwszej spółki z o.o., a Sosnowski i Zieliński drugiej. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji uzasadniając postanowienie niedopuszczalnością zawiązania spółki komandytowej, w której komandytariuszem są wspólnicy spółki kapitałowej będącej jednocześnie komplementariuszem w spółce oraz wadliwością budowy firmy spółki. Zdaniem sądu, jeżeli w firmie spółki komandytowej umieszczono firmę innej spółki powinna ona uwzględniać jej pełne brzmienie. Czy stanowisko sądu jest zasadne?
 2. Spółka komandytowa złożyła wniosek o wpisanie do KRS prokurenta Michała – komandytariusza w tej spółce. Sąd rejestrowy odmówił dokonania wpisu, uzasadniając swoją decyzję tym, że komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki komandytowej. Proszę ocenić rozstrzygnięcie sądu.
 3. W firmie spółki komandytowej zostało ujęte imię i nazwisko komandytariusza – Wojciecha Franczaka. Firma spółki ma brzmienie następujące: Przedsiębiorstwo Usługowe Jerzy Nowakowski i Wojciech Franczak spółka komandytowa. Sąd rejestrowy odmówił wpisania spółki do rejestru wskazując, że w firmie spółki komandytowej nie można zamieszczać nazwiska komandytariusza. Czy odmowa zarejestrowania spółki jest zasadna?
 4. „Kolor" spółka z o.o. pozwala o zapłatę kwoty 100 000 zł. solidarnie spółkę komandytową oraz jej wspólników komplementariusza i komandytariusza, który wniósł do spółki wkład o wartości 5.000 zł, przy ustalonej sumie komandytowej - 20.000 zł. W odpowiedzi na pozew Janina– komplementariusz wniosła o oddalenie wobec niej powództwa, gdyż jej zdaniem jest ono w stosunku do niej przedwczesne. Pozwana stwierdziła, iż z uwagi na subsydiarną odpowiedzialność wspólników w pierwszej kolejności należy pozwać spółkę, a dopiero gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna - jej wspólników. Z kolei Jan – komandytariusz podniósł, że w ogóle nie odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej.  Proszę ocenić zasadność odpowiedzi na pozew.
 5. Komandytariusz Kacper dysponując pełnomocnictwem spółki komandytowej „Kacperski sp. k.” kupił od Jerzego towar za cenę 15 000 zł. Wierzyciel wystąpił przeciwko Kacprowi z powództwem o zasądzenie od niego tej kwoty. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że wniósł do spółki komandytowej wkład w wysokości przekraczającej sumę komandytową ustaloną na 10.000 zł a zatem nie odpowiada za zobowiązania spółki. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie.
 6. Komandytariusz „Jankowski i wspólnicy” sp. k. Filip kupił dla spółki szereg towarów od Ignacego za cenę 20 000 zł. Ignacy wydał Filipowi zakupiony towar, a następnie wystawił na spółkę fakturę VAT. Po upływie określonego w fakturze terminu Ignacy wezwał spółkę do zapłaty ceny. Ta ostatnia jednak odmówiła twierdząc, że Filip nie był umocowany do zawarcia umowy oraz nie dostarczył zakupionych towarów do magazynów spółki. mimo to Ignacy wystąpił przeciwko spółce i Filipowi o zasądzenie solidarnie kwoty 20 000 zł. Proszę ocenić zasadność powództwa.
 7. Spółkę komandytową „Wiśniewski – Przedsiębiorstwo Usługowe” sp. k. tworzy trzech komplementariuszy A, B i C oraz komandytariusz D. Jeden z komplementariuszy A wypowiedział umowę spółki na koniec 2007 roku. Pozostali komplementariusze B i C postanowili, że spółka będzie nadal istniała między nimi i komandytariuszem D. O swoim postanowieniu zawiadomili D, który oświadczył, że nie wyraża zgody na kontynuowanie spółki. Proszę wskazać czy spółka trwa nadal.

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Stowarzyszenie Bractwo Miłosierdzia i Archidiecezja Lubelska zawarły umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Hospicjum św. Józefa sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie hospicjum. Po zarejestrowaniu spółka złożyła wniosek o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego. Sąd rejestrowy odmówił uzasadniając to tym, że status taki nie może być przyznany spółce kapitałowej. Czy stanowisko sądu jest zasadne?
 2. W umowie 4Fan sp. z o.o. określono kapitał zakładowy w wysokości 10 000 000 zł., zaś wkłady wspólników miały być uiszczone w gotówce. Do wniosku o wpis zarząd spółki dołączył oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości uiszczone na konto spółki. Sąd rejestrowy wezwał zarząd do złożenia wyciągu z konta spółki w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy wpisu. Czy słusznie?
 3. W umowie Maxim sp. z o.o. Marek tytułem swojego wkładu ustanowił na rzecz spółki prawo użytkowania nieruchomości – działki nr 1345/43 położonej w Świdniku. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji spółki z argumentacją, że użytkowanie nie może być wkładem wspólnika do spółki. Czy słusznie?
 4. Janusz jest wspólnikiem spółki z o.o. W umowie spółki zobowiązał się wnieść do spółki własność nieruchomości oznaczonej nr działki 234/3 położonej w Lublinie, na której posadowiona jest wiata magazynowa. Zarząd spółki złożył wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis spółki w dziale II KW jako właściciela tej nieruchomości. Sąd oddalił jednak wniosek o wpis argumentując, że do wniosku nie załączono umowy o skutku rozporządzającym pomiędzy wspólnikiem, a spółką, w związku z czym spółka nie stała się właścicielem nieruchomości. Czy stanowisko sądu jest trafne?
 5. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta 23 lipca 2008 r., a do KRS spółka została wpisana w dniu 10 sierpnia 2008 r. Angelika objęła w niej 150 udziałów o wartości 1 000 zł. każdy. Umową z dnia 30 lipca 2008 r. zobowiązała się przenieść na rzecz Mariana 25 udziałów w spółce. Czy umowa jest ważna?
 6. W spółce z o.o. w organizacji wspólnicy jednomyślną uchwałą ustanowili Jana pełnomocnikiem spółki. Jan chcąc nabyć dla spółki w organizacji nieruchomość udał się do notariusz Teresy, celem jej zakupu od Jerzego. Notariusz odmówiła dokonania czynności z uwagi na brak pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W zażaleniu na odmowę dokonania czynności notarialnej Jan działając w imieniu spółki w organizacji, twierdzi, że pełnomocnik spółki w organizacji ustanowiony  jednomyślną uchwałą wspólników zastępuje zarząd, co wyklucza stosowanie przepisów o formie pełnomocnictwa. Ponadto wskazywał na praktyczne trudności w udzieleniu mu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Proszę ocenić zasadność zażalenia.
 7. W akcie notarialnym zawierającym umowę spółki nie ustanowiono pierwszego zarządu. Przed zarejestrowaniem spółki zgromadzenie wspólników bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, wybrało pierwszy skład zarządu. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do usunięcia braku wnioksu przez ustanowienie zarządu jednomyślną uchwałą wspólników, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu oddalił wniosek o jej zarejestrowanie. Proszę ocenić zasadność stanowiska sądu rejestrowego.
 8. W akcie notarialnym zawierającym umowę spółki ustanowiono pierwszy zarząd. Po zarejestrowaniu spółki zgromadzenie wspólników bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, zmieniło skład zarządu. Sąd rejestrowy odmówił zarejestrowania zmiany składu zarządu. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż skoro pierwszy skład zarządu ustanowiony został w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki, to zmiana osób wchodzących w skład zarządu wymaga także zmiany umowy spółki. Proszę ocenić zasadność stanowiska sądu rejestrowego.
 9. Zgromadzenie wspólników Magic sp. z o.o. dokonało zmiany umowy spółki w zakresie jej firmy w ten sposób, że firma miała brzmieć Magik sp. z o.o. Za uchwałą głosowała wymagana przez umowę większość 2/3 wszystkich wspólników przy sprzeciwie niewielkiej części z nich. Sąd rejestrowy odmówił wpisania zmiany agrumentując, że zmiana umowy spółki w organizacji wymaga jednomyślności wspólników. Czy to trafne stanowisko?
 10. Spółka z o.o. w organizacji zawarła szereg umów związanych z przygotowaniem przyszłej działalności gospodarczej. Umowę zakupu sieci komputerów za cenę 50 tys. zł. podpisali dwaj członkowie zarządu. Ponieważ spółka w organizacji nie zapłaciła należności sprzedawcy, ten zażądał jej zasądzenia solidarnie od spółki w organizacji i wszystkich członków zarządu. Czy zasadnie?
 11. W umowie Pro Profit Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarto postanowienie, że wszystkie udziały wspólników (każdy wspólnik może mieć ich więcej niż jeden) są równe, a dodatkowo są ponumerowane. Z kolei każdemu numerowi przyporządkowane jest zaświadczenie wystawione przez spółkę, które umowa określa jako „certyfikat uczestnictwa”. Certyfikat ten zawiera dane dotyczące spółki oraz numer dokumentu. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany umowy, pod rygorem oddalenia wniosku o wpis wskazując, że na udziały w spółce z o.o. nie można wystawiać papierów wartościowych. Ponieważ spółka umowy nie zmieniła sąd odmówił wpisu. Czy słusznie?
 12. Andrzej – założyciel jednoosobowej spółki „Złoto polskie” sp. z o.o. na posiedzeniu zgromadzenia wspólników dokonał zmiany umowy spółki poprzez przyznanie wspólnikowi posiadającemu udział nr 1 prawo przywileju zgłaszania veta do uchwał zgromadzenia wspólników. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji podnosząc w uzasadnieniu postanowienia, że tzw. „złoty udział” jest sprzeczny z ograniczeniami przywilejów z art. 174 § 3 k.s.h. Od postanowienia sądu rejestrowego spółka wniosła apelację. Czy jest ona zasadna?
 13. Piotr, Tomasz i Maria są wspólnikami Hipodrom sp. z o.o. Umowa spółki uprzywilejowuje co do dywidendy (w maksymalnym zakresie) wszystkie udziały w spółce. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji stwierdzając, że taki przywilej nie jest dopuszczalny, ponieważ w istocie niczego nie zmienia. Oceń prawidłowość orzeczenia.
 14. Młyny i spichlerze Lubelszczyzny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się przetwórstwem zbóż. Część jej wspólników to lokalni rolnicy – producenci zbóż. W umowie zastrzeżono, że każdy ze wspólników prowadzących gospodarstwo rolne zobowiązuje się do dostarczania spółce corocznie nie mniej niż 1000 q zboża w terminie do końca września każdego roku. W razie niewykonania tego obowiązku umowa zastrzega karę umowną w wysokości wartości 500 q żyta. Jeden ze wspólników Józef w czerwcu 2006 r. przekazał swoje gospodarstwo rolne następcy – synowi Marcinowi, który zmienił profil produkcji i zaczął produkować rzepak. W październiku 2007 r. spółka wezwała Józefa do dostarczenia wymaganej ilości żyta. W odpowiedzi na wezwanie Józef stwierdził, że nie jest w stanie spełnić świadczenia, ponieważ nie prowadzi już gospodarstwa. W następstwie tego spółka zażądała od niego zapłaty kwoty 265 000 zł. wraz z odsetkami od 1 października 2007 r. Ponieważ w wyznaczonym terminie Józef nie zapłacił spółka wystąpiła z powództwem do sądu gospodarczego, który wydał nakaz zapłaty. Józef przychodzi do Pana (Pani) z odpisem pozwu, nakazem zapłaty i pytaniem, co robić? Czy ma szansę wygrać ten proces?
 15. W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarte jest następujące postanowienie: „Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości 50% wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą zarządu. W razie zwłoki w uiszczeniu dopłaty wspólnik jest zobowiązany, niezależnie od zapłaty odsetek ustawowych, także do zapłaty kar umownych w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki. O zwrocie dopłat decyduje zarząd." Proszę ocenić wymienione postanowienia umowy i wskazać, czy są zgodne z prawem.
 16. Zgodnie z umową spółki z o.o. zbycie udziałów wymaga zgody spółki. Wspólnik Kazimierz zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały na rzecz Heleny bez uzyskania zgody spółki. Oceń skuteczność umowy.
 17. Umowa spółki z o.o. „Omega-Bud", prowadząca działalność budowlaną, w której wspólnicy mogą mieć więcej udziałów, ogranicza zbycie udziałów w spółce w ten sposób, że zezwala na zbycie jedynie na rzecz osób mających uprawnienia do pełnienia funkcji kierowników robót, inspektorów nadzoru oraz będących architektami. Spadkobiercy Jana posiadającego w tej spółce 50 udziałów postanowili je sprzedać Jerzemu. Po dokonaniu transakcji nabywca zawiadomił zarząd spółki o nabyciu udziałów i zażądał wpisania do księgi udziałów. Zarząd spółki wezwał Jerzego do wykazania, że posiada uprawnienia opisane w umowie spółki, i po uzyskaniu przeczącej odpowiedzi odmówił uwzględnienia żądania. Czy stanowisko zarządu jest zasadne?
 18. Tomasz jest wspólnikiem PolBud spółki z o.o. Umowa uzależnia zbycie udziałów od zgody spółki. Inny wspólnik tej spółki – Paweł zgodził się sprzedać Tomaszowi swoje udziały. Strony zawarły pisemną umowę, w której Paweł zobowiązał się sprzedać Tomaszowi swoje udziały po uzyskaniu na to zgody spółki. W tym czasie członkiem jednoosobowego zarządu był Lech, który także zamierzał kupić część udziałów potrzebną do uzyskania dominującej pozycji w spółce. Lech zaproponował Pawłowi zbycie i po ustaleniu ceny razem udali się do notariusza gdzie zawarli umowę. Kiedy o wszystkim dowiedział się Tomasz wystąpił z powództwem przeciwko Pawłowi z żądaniem zobowiązania go do złożenia oświadczenia woli przenoszącego na niego udziały w wykonaniu umowy zobowiązującej. Paweł wniósł o oddalenie powództwa prosząc o odroczenie rozprawy, z uwagi na chęć ustanowienia pełnomocnika procesowego. Zadanie: Panowie doradzają Tomaszowi, Panie doradzają Pawłowi, co robić?
 19. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera postanowienie wyłączające możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Umowa nie określa jednak warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Zmarł jeden ze wspólników - Paweł. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę określającą warunki spłaty jego spadkobierców. Czy w opisanym stanie faktycznym wyłączenie spadkobierców zmarłego wspólnika jest skuteczne? Jaki wpływ na dziedziczenie i podział udziałów mogą mieć postanowienia umowy spółki?
 20. Tadeusz Witek jest wspólnikiem i jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki Magnus Instalacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada 1500 udziałów o wartości nominalnej 1 500 000 zł. Na jednej z imprez integracyjnych Witek „zapomniał się” z pracownicą działu technicznego panną Jolą. W następstwie tych zdarzeń sąd orzekł rozwód Witka z jego żona Elżbietą. W sprawie o podział majątku wnioskodawczyni Elżbieta Witek do podziału zgłosiła udziały w spółce, jak również domagała się, by udziały przyznać wyłącznie jej. Tadeusz Witek oponuje twierdząc, że po pierwsze udziały stanowią jego majątek osobisty, ponieważ nabył je częściowo za wygraną w Mulilotka, częściowo z wynagrodzenia za pracę i częściowo z darowizny, którą uzyskał od matki, a po drugie nawet gdyby uznać, że udziały stanowią majątek wspólny, to umowa spółki zawiera zastrzeżenie, że w przypadku gdy udziały objęte są wspólnością, wspólnikiem może być tylko jeden z małżonków. Zadanie: Panowie doradzają Elżbiecie Witek, Panie doradzają sądowi.
 21. Sąd rejestrowy odmówił wpisu do rejestru otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozstrzygnięcie to uzasadnił tym, że uczestnikiem nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki nie był wspólnik Lech, lecz Maria., na rzecz której komornik zajął na podstawie tytułu wykonawczego udziały Lecha. Sąd uznał, że Maria nie mogła uczestniczyć w zgromadzeniu i głosować nad uchwałami. Proszę zająć stanowisko, czy z mocy egzekucyjnego zajęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wierzyciel nabywa uprawnienia korporacyjne wspólnika i w związku z tym, czy może wykonywać uprawnienia do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i do głosowania nad uchwałami.
 22. Zgromadzenie wspólników „Cat" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o przymusowym umorzeniu udziałów należących do Jana. Jako podstawę umorzenia wskazano działanie przez niego na szkodę spółki polegające na prowadzeniu działalności konkurencyjnej. Proszę ocenić prawidłowość podjętej uchwały.
 23. Wspólnicy spółki z o.o. mający 60% udziałów w kapitale zakładowym, domagają się w procesie wyłączenia Jana (40% udziałów), ze spółki. Powodowie twierdzą, że z uwagi na ustalone w umowie kworum (61% udziałów) i ciągłą nieobecność Jana na zgromadzeniach, nie jest możliwe podjęcie jakiejkolwiek uchwały, w tym uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Na wniosek powodów sąd zabezpieczył powództwo w ten sposób, że zawiesił Jana w wykonywaniu jego praw w spółce. Na zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2009 r., na którym Jan był nieobecny, wspólnicy podjęli szereg uchwał. W zgromadzeniu wzięli udział wspólnicy dysponujący więcej niż 61% udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem jednak udziałów Jana, który zaskarżył jednak wszystkie uchwały podjęte na zgromadzeniu domagając się stwierdzenia ich nieważności ewentualnie ustalenia ich nieistnienia z powodu braku kworum. Sąd oddalił powództwo z dwóch powodów: z powodu braku legitymacji Jana do zaskarżania uchwał i po drugie, z przyczyn merytorycznych, uznając, że wymóg kworum został spełniony, gdyż udziały Jana, wobec zabezpieczenia powództwa nie są brane pod uwagę, przy obliczaniu kworum. Proszę ocenić stanowisko sądu.
 24. W porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. „Migo” była ujęta uchwała o przymusowym umorzeniu udziałów należących do Jana za odpłatnością wynikającą z ich wartości księgowej. Zgromadzenie podjęło dwie uchwały: o przymusowym umorzeniu udziałów Jana za odpłatnością wynikającą z ich wartości księgowej i uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego celem sfinansowania umorzenia. W uzasadnieniu pierwszej uchwały wskazano na podjęcie przez Jana działalności konkurencyjnej wobec spółki. Jan został przez przewodniczącego pozbawiony prawa głosu z uwagi na to, że uchwała dotyczyła jego osobiście. Jan w pozwie o stwierdzenie nieważności obu uchwał, nie kwestionując możliwości ich podjęcia, twierdził, że został bezprawnie pozbawiony prawa głosu, co wpłynęło na wynik głosowania. Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie.
 25. W Sofix Spółce z o.o. Jan miał 20 udziałów oraz pełnił funkcję prezesa zarządu. W dniu 20 lutego 2008 r. Jan dokonał powierniczego przeniesienia wszystkich udziałów na rzecz swojego wierzyciela Jerzego tytułem zabezpieczenia otrzymanej pożyczki. Zgodnie z umową z chwilą spłaty przez Jana pożyczki udziały automatycznie wracają do niego, bez potrzeby zawierania odrębnej umowy. O przejściu udziałów spółka nie została zawiadomiona. Uchwałą zgromadzenia wspólników podjętą w dniu 30 marca 2009 r. Jan został odwołany z zarządu spółki. W pozwie o stwierdzenie jej nieważności Jan twierdzi, że uchwała jest wadliwa bowiem została podjęta w głosowaniu jawnym, a nie tajnym. Pozwana spółka nie kwestionując twierdzenia powoda, podniosła zarzut braku legitymacji czynnej, zarzucając, że Jan nie jest wspólnikiem. Zarząd reprezentujący spółkę wiedział bowiem o umowie o przeniesieniu udziałów na Jerzego i przedstawił ją w sądzie. Proszę ocenić zasadność powództwa.
 26. Zgodnie z postanowieniem umowy A-B spółki z o.o. do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązaniowym, jak również w sprawach dotyczących bieżącej działalności wymagana jest reprezentacja jednego członka zarządu; do zaciągania kredytów i zakupu środków trwałych wymagana jest reprezentacja łączna. Sąd rejestrowy wezwał wnioskodawcę do określenia sposobu reprezentacji zgodnie z art. 205 k.s.h., a po upływie zakreślonego terminu odmówił wpisania spółki do rejestru. W apelacji skarżący twierdzi, że zakwestionowane przez sąd było zgodne z k.s.h. Czy słusznie?
 27. W umowie First Edition spółce z o.o. zastrzeżono, że zarząd jest pięcioosobowy, a wszystkich jego członków wskazuje jeden ze wspólników – Andrzej. 15 października 2008 r. Andrzej wraz z Marcinem – członkiem zarządu, podczas podróży na targi wydawnicze, ulegli wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego Marcin zginął na miejscu, zaś Andrzej doznał urazu głowy. Po operacji neurochirurgicznej Andrzej wprawdzie odzyskał przytomność, jednakże lekarze stwierdzili poważne i nieodwracalne uszkodzenia mózgu, które upośledzają funkcje mowy oraz pamięci. Jest Pan (Pani) prawnikiem spółki. Jakie problemy powstają w związku z tym zdarzeniem i jak je rozwiązać?
 28. W umowie ABC spółki z o.o. brak jest regulacji odnośnie długości kadencji członków zarządu. Marian został powołany do zarządu uchwałą z dnia 23 marca 2004 r. Kiedy wygasa jego mandat, zważywszy, że zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2004 r. odbyło się 30 czerwca 2008 r. Kiedy wygasłby jego mandat zakładając, że umowa spółki stanowi, że kadencja zarządu wynosi 3 lata?
 29. Mateusz jest członkiem zarządu Elektro Świat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki stanowi, że jeden ze wspólników Zenon ma prawo wskazywania jednego członka zarządu i Mateusz został wskazany właśnie przez Zenona. Uchwałą zgromadzenia wspólników Mateusz został odwołany z pełnionej funkcji, pomimo, że Zenon głosował przeciwko uchwale. Następnego dnia, na polecenie zarządu, do siedziby spółki nie wpuściła Mateusza ochrona, pomimo tego, że okazał pismo Zenona, z którego wynikało, że ponownie wskazuje go na zwolnione stanowisko członka zarządu. Czy Mateusz jest członkiem zarządu?
 30. Umowa spółki z o.o. nie zawiera postanowień zobowiązujących zarząd do uzyskania zgody rady nadzorczej na dokonanie określonych czynności prawnych. Zgromadzenie wspólników w dniu 20 lutego 2008 r. podjęło uchwałę zobowiązującą zarząd do uzyskania zgody rady nadzorczej na czynności prawne, które pociągają za sobą rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 20 000 zł. Jan – jedyny członek zarządu – bez zgody rady nadzorczej sprzedał urządzenia produkcyjne spółki za cenę 30 tys. zł. Wspólnicy uznając, że transakcja była dla spółki niekorzystna, gdyż urządzenia były warte 35 tys. zł. najpierw odwołali Jana z zarządu, a następnie – na ich polecenie – nowy zarząd wystąpił do sądu z pozwem o zasądzenie od Jana na rzecz spółki 5 tys. zł. W pozwie spółka twierdzi, że Jan był zobowiązany stosować się do uchwały wspólników, a naruszenie wynikającego z niej zakazu, pociąga za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za działania sprzeczne z prawem. Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie.
 31. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Betacol spółki z o.o. zostało zwołane przez jednego z członków wieloosobowego zarządu. Na zgromadzeniu podjęto m.in. uchwałę odwołującą z rady nadzorczej Stanisława. Ten ostatni w terminie tygodniowym od podjęcia uchwały zaskarżył ją do sądu domagając się jej uchylenia ewentualnie stwierdzenia nieważności. Powód twierdził, że zgromadzenie zostało zwołane wadliwie bowiem przez jednego tylko członka zarządu. Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa podnosząc zarzut braku legitymacji czynnej oraz kwestionując twierdzenie powoda na temat zwołania zgromadzenia. Umowa spółki nie regulowała zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji przez zarząd spółki. Oceń zasadność powództwa.
 32. Na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. została podjęta uchwała o odwołaniu z zarządu Jana. Jeden ze wspólników – Jerzy, jeszcze przed głosowaniem, w dyskusji na temat pracy zarządu wzywał wspólników do głosowania przeciw odwołaniu Jana z zarządu i domagał się odnotowania swego stanowiska w protokole, co miało miejsce. Uchwała o odwołaniu Jana została jednak podjęta. Jerzy, po podjęciu uchwały oświadczył, że głosował przeciwko niej, a następnie opuścił zgromadzenie obrzucając obecnych wyzwiskami. W pozwie o stwierdzenie nieważności uchwały, Jerzy twierdził, że została podjęta z naruszeniem prawa, gdyż w głosowaniu brały udział osoby, które nie miały pełnomocnictwa wspólników. Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że Jerzy nie dochował warunków uprawniających do zaskarżenia uchwały. Sąd nie badając, czy twierdzenia powoda są prawdziwe oddalił powództwo przychylając się do stanowiska pozwanej. Proszę ocenić zasadność rozstrzygnięcia.
 33. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. – na podstawie prawidłowo podjętej uchwały zarządu – wskazano, że porządek obrad obejmuje, m.in. „zmiany w składzie komisji rewizyjnej”. Zawiadomienie zostało podpisane przez jednego członka zarządu. Zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu Jana z komisji rewizyjnej spółki. Jan oraz jeden ze wspólników, który głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, zaskarżyli – domagając się stwierdzenia nieważności – uchwałę twierdząc, że porządek obrad był zbyt ogólny, gdyż nie wskazywał na zamiar odwołania Jana, a ponadto, że zawiadomienie zostało podpisane przez jednego tylko członka zarządu w sytuacji, gdy w spółce obowiązywała reprezentacja łączna. Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa. Proszę ocenić zasadność powództwa.
 34. Powodowie Andrzej i Jerzy jako wspólnicy pozwanej „Osiedle Zacisze"  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnieśli powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników pozwanej spółki z dnia 14 lutego 2009 r. o zmianie umowy spółki. Zmiana umowy spółki sprowadzała się do ustanowienia rady nadzorczej oraz wyłączenia indywidualnej kontroli wspólników. Powodowie zarzucili, że zmiana umowy spółki w tym zakresie została podjęta większością 2/3 głosów, tymczasem jako że dotyczy ona praw przyznanych osobiście wszystkim wspólnikom, wymagała ona zgody wszystkich wspólników. Proszę ocenić zasadność argumentów powodów.
 35. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o zarejestrowanie zmian w umowie spółki. Do wniosku dołączona została uchwala o zmianie umowy oraz tekst jednolity umowy spółki sporządzony w zwykłej formie pisemnej. Sąd rejestrowy zażądał złożenia tekstu jednolitego w formie aktu notarialnego. Proszę trafność jego stanowiska.
 36. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający łącznie 22 udziały na ogólną liczbę 45 udziałów wystąpili z wnioskiem do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. W uzasadnieniu wnioskodawcy stwierdzili, że pismem z dnia 5 listopada 2008 r. wystąpili do zarządu spółki o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wprawdzie zarząd spółki zwołał zgromadzenie wspólników na dzień 20 czerwca 2009 r., jednakże porządek obrad tego zgromadzenia nie obejmował wszystkich punktów wskazanych przez wnioskodawców w piśmie z dnia 5 listopada 2008 r. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie sądu rejestrowego.
 37. Janusz, wspólnik „Procon-ten" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaskarżył uchwałę nr 11/08 zgromadzenia wspólników z dnia 27 maja 2008 r. odwołującą Andrzeja z funkcji prezesa zarządu oraz uchwałę nr 12/08 zgromadzenia wspólników z tej samej daty, powołującą Mariana na to stanowisko. Sąd ustalił, że w dniu 27 maja 2008 r. odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników pozwanej, którego porządek obrad nie przewidywał zmian w składzie zarządu. Jednakże po wyczerpaniu punktu 12 porządku obrad wprowadzono pod obrady zgromadzenia wniosek porządkowy o odwołanie Andrzeja z funkcji prezesa zarządu. W głosowaniu tajnym podjęto bezwzględną większością głosów uchwałę nr 11/08, odwołującą Andrzeja. Do tej uchwały powód zgłosił sprzeciw i żądał jego zaprotokołowania. Następnie podjęto uchwałę nr 12/08 o powołaniu na prezesa zarządu Mariana, co do której powód także zgłosił sprzeciw i żądał jego zaprotokołowania. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie Sądu.
 38. Podczas zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik zgłosił wniosek o dokonanie zmiany składu zarządu, pomimo iż sprawa zmiany zarządu nie była objęta porządkiem obrad. Na zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Czy w opisanym stanie faktycznym możliwe jest poddanie uchwały pod glosowanie?
 39. W porządku obrad zgromadzenia wspólników zamieszczony został następujący punkt: „Podjęcie uchwały w przedmiocie kierunku dalszego rozwoju spółki". Na tej podstawie podczas zgromadzenia wspólników podjęta została uchwala o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Proszę ocenić prawidłowość podjętej uchwały.
 40. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 50 000 zł. i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Umowa spółki nie przewiduje żadnych wymogów, co do liczby głosów potrzebnych do podjęcia uchwały w przedmiocie powołania nowego członka zarządu. Podczas zgromadzenia wspólników, na którym obecni byli wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy, za uchwałą o powołaniu nowego członka zarządu oddano 400 głosów, przeciw uchwale 300 głosów, wstrzymujących głosów oddano 300. Czy uchwala została podjęta?
 41. Struktura kapitału zakładowego, jak w kazusie wyżej. Podczas zgromadzenia wspólników, na którym obecni byli wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy za uchwałą o zmianie umowy spółki oddano 600 głosów, przeciwko uchwale 200 głosów, zaś głosów wstrzymujących oddano 200. Czy uchwala została podjęta?
 42. Jan wniósł pozew o ustalenie nieistnienia uchwal podjętych na zgromadzeniu wspólników w dniu 20 lutego 2009 r. Wskazał, iż cały kapitał zakładowy wkłada się z 80 udziałów, zaś umowa spółki przewiduje, iż kworum niezbędne do podejmowania uchwał wynosi 60 udziałów. Tymczasem na zgromadzeniu wspólników reprezentowanych było jedynie 45 udziałów, a zatem zebrania uprawnionych w liczbie poniżej wymaganego kworum nie można traktować jako organu spółki. Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, iż w toczącej się jednocześnie sprawie o wyłączenie wspólnika Jana sąd zabezpieczył powództwo przez zawieszenie Jana w wykonywaniu jego praw udziałowych w  spółce. Tym samym 35 udziałów należących do Jana nie mogło być branych pod uwagę przy obliczaniu kworum. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie sądu.
 43. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki przez wprowadzenie postanowienia o następującej treści: „Kapitał zakładowy spółki może być podniesiony do kwoty 100.000.000 zł na warunkach określonych w uchwale wspólników". Czy sąd rejestrowy zarejestruje zmianę umowy spółki?
 44. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło jednomyślną uchwałę o zmianie umowy spółki przez wprowadzenie § 7 o następującej treści: „Kapitał zakładowy może być podniesiony do kwoty 100.000.000 zł. w terminie do końca 2010 r. w drodze uchwały zarządu, bez zmiany umowy spółki". Czy uchwała o tej treści może zostać zarejestrowana przez sąd rejestrowy?

 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1. Statut uzależnia przeniesienie akcji imiennej od zgody spółki oraz wskazuje, że zgoda może być udzielona na piśmie lub ustnie przez dwóch członków zarządu. Jeden z akcjonariuszy – Jan zbył akcje imienne na rzecz Jerzego, na co jak twierdzi, uzyskał ustną zgodę dwóch członków zarządu. Ponieważ żaden z członków zarządu nie przyznał się do wyrażenia zgody, zarząd odmówił dokonania zmian w księdze akcyjnej. Czy Jerzy jest akcjonariuszem?
 2. Akcjonariusze spółki, w której wszystkie akcje są imienne zawarli na piśmie umowę, zgodnie z którą za uchwałą w sprawie połączenia spółek przez przejęcie wszyscy akcjonariusze będą głosowali zgodnie ze wskazówkami zarządu. W porządku obrad nadzwyczajnego WZA była sprawa połączenia się spółki ze spółką z o.o. przez przejęcie. Zarząd spółki wskazując, że połączenie jest dla spółki korzystne zalecił akcjonariuszom głosowanie za uchwałą. Część akcjonariuszy głosowała przeciwko uchwale, która pomimo tego została podjęta. Jeden z nich wytoczył powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały twierdząc, że umowa akcjonariuszy prowadzi do obejścia prawa, gdyż daje zarządowi kompetencje do decydowania o powzięciu uchwały. Proszę ocenić zasadność powództwa.
 3. Statut XYZ S.A. stanowi, że „akcjonariusze są pozbawieni prawa poboru 25% akcji każdej nowej emisji następującej w ciągu trzech lat od zarejestrowania spółki. Akcje wyłączone z prawa poboru będą oferowane niektórym akcjonariuszom lub inwestorom strategicznym.” Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany przytoczonego postanowienia statutu, a następnie oddalił wniosek o jej zarejestrowanie, kwestionując możliwość wyłączenia prawa poboru już w statucie spółki. Proszę ocenić stanowisko sądu.
 4. Statut spółki akcyjnej przewiduje akcje imienne serii A w liczbie 20 uprzywilejowanych co do głosu w sprawach dotyczących zmiany statutu i wyboru członków rady nadzorczej. Akcje te zostały objęte przez Jana. Zgodnie ze statutem na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy. Uprawnienia te zostały uwidocznione na dokumencie akcji (odcinku zbiorowym). Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, którego przedmiotem był wybór członków zarządu i rady nadzorczej, Jan zakwestionował liczbę przysługujących mu głosów figurującą na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu (40 głosów przy wyborze członków rady nadzorczej i 20 głosów przy wyborze członków zarządu). Według akcjonariusza w przypadku podejmowania obu uchwał przysługuje mu 40 głosów. Proszę ocenić stanowisko Jana.
 5. Jan jest właścicielem jednej akcji imiennej o wartości nominalnej 10 000 zł. seria A nr 001 uprzywilejowanej co do głosu w  X S.A. Akcja jest zdeponowana w domu maklerskim Banku B S.A. Jan sprzedał Jerzemu akcję. Umowa sprzedaży została zawarta na piśmie. Jan zawiadomił depozytariusza o sprzedaży akcji Jerzemu, który zwrócił się do zarządu X S.A. o dokonanie w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu na niego akcji przez Jana. Zarząd przed dokonaniem wpisu zawiadomił Jana o swoim zamiarze. Jan doszedł do wniosku, że cena jaką uzyskał za akcję jest zbyt niska i w związku z tym zgłosił sprzeciw oraz powiadomił Jerzego, że umowa sprzedaży nie doszła do skutku, gdyż nie nastąpiło wydanie akcji imiennej. Proszę ocenić stanowisko Jana.
 6. Akcjonariusze X S.A., w której wszystkie akcje są imienne zawarli pisemną umowę, zgodnie z którą wyłączają w okresie dwóch lat od zarejestrowania spółki możliwość rozporządzania akcjami. Jan – jeden z akcjonariuszy, wbrew postanowieniom umowy, sprzedał swoje akcje Jerzemu. Zarząd spółki odmówił dokonania zmian w księdze akcyjnej wskazując na postanowienia umowy zawartej przez akcjonariuszy. Czy stanowisko zarządu jest słuszne?
 7. Akcjonariuszowi Andrzejowi statut przyznał prawo dokonania wyboru jednego z członków 3-osobowej rady nadzorczej. Pozostali członkowie rady zgodnie ze statutem są wybierani przez walne zgromadzenie. Andrzej dokonał wyboru do rady Michała. Na wniosek stosownej liczby akcjonariuszy w toku kadencji w radzie Michała na NWZA doszło do wyboru członków rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wszystkie stanowiska w radzie zostały obsadzone w ten sposób mimo że Andrzej kwestionował możliwość wyboru trzech członków rady powołując się na przyznane mu osobiście prawo wyboru jednego członka tego organu. Czy stanowisko Andrzeja jest uzasadnione?
 8. Statut przewiduje trzyosobową radę nadzorczą. Przedmiotem NWZA było m.in. dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Na zgromadzeniu, na którym było reprezentowanych 7 541 akcji doszło do utworzenia dwóch grup akcjonariuszy. Jedna grupa składała się z akcjonariuszy reprezentujących 2140 akcji, druga 2567 akcji. Każda z grup głosowała nad wyborem jednego członka rady. Pozostali akcjonariusze, którzy nie utworzyli grupy, zebrali się oddzielnie, w celu dokonania wyboru trzeciego członka rady. Tylko pierwsza grup, w wyniku głosowania dokonała wyboru trzeciego członka rady. W drugiej nie doszło do skutecznego wyboru z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej liczby głosów. W związku z tym akcjonariusze tworzący drugą grupę chcieli dokonać wyboru wraz z tymi, którzy nie utworzyli grupy dwóch członków rady. Ponieważ przewodniczący walnego zgromadzenia uznał, że nie jest to możliwe doszło do konfliktu między akcjonariuszami. W rezultacie nastąpił wybór tylko dwóch członków rady. Jednego wybrała utworzona grupa akcjonariuszy, drugiego ci akcjonariusze, którzy nie utworzyli grupy. Proszę określić skutki prawne dokonanego wyboru i wskazać rozwiązanie problemu.
 9. Zgodnie ze statutem rada nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 25% kapitału zakładowego zarząd ujął w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybór członków rady oddzielnymi grupami. W NWZ uczestniczyły osoby reprezentujące 10.534 akcje. W trakcie obrad doszło do utworzenia dwóch grup akcjonariuszy: pierwsza reprezentowała 4 500 akcji a druga 2 321 akcji. Proszę wskazać, czy in casu mogło dojść do wyboru członków rady oddzielnymi grupami, a jeśli tak, ilu członków rady mogło zostać wybranych w ten sposób.
 10. Statut spółki akcyjnej zawiera postanowienie, zgodnie z którym od uchwał rady nadzorczej jej członkowie oraz członkowie zarządu mogą odwołać się do decyzji walnego zgromadzenia w terminie miesiąca od daty podjęcia uchwały. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany statutu przez wyłączenie z niego przytoczonego postanowienia, a po bezskutecznym upływie terminu odmówił zarejestrowania spółki. W apelacji od postanowienia spółka twierdzi, że nie ma przeszkód do wprowadzenia do statutu postępowania „wewnątrzspółkowego”. Czy trafnie?
 11. Na posiedzeniu rady nadzorczej zapadła uchwała w sprawie delegowania Janusza – jej członka – do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, który złożył rezygnację z funkcji. Zgodnie z uchwałą delegacja następuje „na okres do powołania przez zgromadzenie wspólników nowego prezesa”. Sąd odmówił wpisania Janusza do rejestru, kwestionując możliwość delegacji w miejsce zarządcy, którego mandat w zarządzie wygasł. Proszę ocenić to stanowisko.
 12. W jednoosobowej spółce akcyjnej jedyny akcjonariusz jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej. Przedmiotem obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy było udzielenie absolutorium członkom organów spółki. Akcjonariusz podjął m.in. dwie uchwały dotyczące absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej, przy czym w tym drugim przypadku skwitowanie dotyczyło całego organu. Czy jest to dopuszczalne?
 13. W statucie spółki akcyjnej ustalono, że jeżeli jest w nim mowa o głosach oddanych to należy przez to rozumieć głosy za, przeciw i wstrzymujące się. Zgodnie ze statutem uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Uchwałą podjętą na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dokonano podziału zysku. Za uchwałą padło 1512 głosów, przeciw 1400, a 200 było wstrzymujących się. Jeden z akcjonariuszy, który głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, wystąpił z pozwem o ustalenie nieistnienia uchwały. Czy powództwo jest uzasadnione?
 14. W nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uczestniczył jedynie Jan, który był jednocześnie pełnomocnikiem pięciu dalszych akcjonariuszy, w tym Jerzego będącego jednocześnie członkiem zarządu spółki. W porządku obrad przewidziana była uchwała odwołująca Jerzego z zarządu. Jan głosował zgodnie ze wskazówkami mocodawców, w więc w imieniu Jerzego przeciw uchwale odwołującej go z zarządu, a po podjęciu uchwały zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. W protokole notarialnym wskazano, że powzięte uchwały zapadły wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. Jerzy wytoczył powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały odwołującej go z zarządu twierdząc, że głosowanie powinno być tajne, a nie jawne. Czy powództwo jest zasadne?
 15. Zgodnie ze statutem Mental Disease S.A. członek zarządu może być odwołany z zarządu tylko z ważnych przyczyn. Uchwałą rady nadzorczej odwołano z zarządu trzech członków, w tym Marcina, który twierdząc, że nie było podstaw do odwołania wystąpił do sądu z powództwem o uchylenie uchwały rady nadzorczej z powodu jej sprzeczności z postanowieniami statutu. Pozwana spółka wniosła o odrzucenie pozwu podnosząc zarzut braku drogi sądowej. Jakie będzie rozstrzygnięcie?
 16. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Cross Road S.A., w której wszystkie akcje są imienne, zostało zwołane przez jednego członka spośród 5 osobowego zarządu, który także podpisał zaproszenie na zgromadzenie, które to następnie wysłano listami poleconymi. Jeden z akcjonariuszy, nieobecny na zgromadzeniu, zaskarżył uchwałę – domagając się stwierdzenia jej nieważności – wskazując, że zgromadzenie zostało zwołane wadliwie, ponieważ decyzję o jego zwołaniu winien podjąć zarząd jednomyślnie, a zawiadomienie powinno być podpisane przez 2 członków zarządu (statut spółki nie regulował kwestii podejmowania decyzji przez zarząd oraz zagadnień związanych ze zwoływaniem zgromadzenia). Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa, kwestionując stanowisko powoda. Kto wygra proces?
 17. Na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, w której wszystkie akcje są imienne, została podjęta uchwała o wyborze dwóch członków rady nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym wymaganą większością głosów. Jeden z akcjonariuszy – Jan, posiadacz akcji niemych, zgłosił sprzeciw zarzucając że warunki obradowania urągają wymaganym standardom, gdyż odbywały się w nieklimatyzowanym pomieszczeniu, w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz przekraczała 30° C. W pozwie akcjonariusz ten domagając się uchylenia ewentualnie stwierdzenia nieważności uchwały wskazał na to, że w zgromadzeniu w charakterze pełnomocników dwóch akcjonariuszy brały udział inne osoby niż ich małżonkowie, co było sprzeczne ze statutem. Sąd oddalił powództwo bez rozpoznania zarzutów prezentując pogląd że w pozwie nie może wykroczyć poza granice sprzeciwu. Czy trafnie?
 18. Walne zgromadzenie Bona Vita S.A. dokonało ponad stu zmian w jej statucie, poddając każdą z nich oddzielnemu głosowaniu. Po uchwaleniu wszystkich zmian, uchwalono jednolity tekst statutu uwzględniający te zmiany. Jeden z akcjonariuszy, zaskarżył niektóre tylko zmiany statutu, domagając się stwierdzenia ich nieważności z uwagi na sprzeczność z k.s.h. Sąd uznał, że walor uchwały należy przyznać jedynie uchwale odnoszącej się do jednolitego tekstu statutu, a nie wynikowi głosowania nad poszczególnymi poprawkami do niego. Konsekwentnie, kwestionując zgodność z prawem niektórych tylko zmienionych postanowień statutu, sąd ten uznał za sprzeczną z prawem uchwałę w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego statutu i stwierdził jej nieważność w całości. Proszę ocenić stanowisko sądu.
 19. Przedmiotem WZA Heat S.A. było obniżenie kapitału zakładowego  spółki do kwoty 500 000 zł. przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z uwagi na to, że kapitał nie odzwierciedla zakresu prowadzonej przez spółkę działalności. Na WZA została podjęta uchwała o obniżeniu kapitału. Obniżka została ogłoszona przez zarząd w MSiG, który wezwał wierzycieli spółki nie zgadzających się na obniżenie do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy. jeden z wierzycieli Jan zgłosił sprzeciw. Wierzytelność Jana – jak twierdzi spółka – jest przedawniona. We wniosku do sądu o zarejestrowanie obniżenia zarząd spółki złożył oświadczenie, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni i zabezpieczeni. Co do wierzytelności Jana zarząd przedstawił dokumenty, z których wynika, że roszczenie jest przedawnione. Jak powinien postąpić sąd?
 20. Zgodnie ze statutem spółki akcyjnej zarząd składa się z 7 osób, w prezesowi zarządu przysługuje głos decydujący w przypadku równości głosów. Na posiedzeniu byli obecni wszyscy członkowie zarządu. Przy podejmowaniu decyzji głosy rozłożyły się w następujący sposób: za padły 3 głosy, przeciw 2, a jeden głos był wstrzymujący, przy czym prezes głosował za uchwałą. Wśród członków zarządu powstała wątpliwość, czy w takim przypadku w rachubę wchodzi równość głosów, czy nie i jak rozumieć uprawnienia prezesa. Czy uchwała została podjęta?
 21. Zgodnie ze statutem Wenus S.A. zarząd składa się od 1 do 4 członków, a kadencja wynosi 2 lata. Członkowie zarządu zostali powołani: pierwszy 2 stycznia 2001 roku, drugi 2 listopada 2001 roku, trzeci na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 22 czerwca 2001 roku, czwarty 31 grudnia 2001 roku. Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2002 odbyło się 31 maja 2003 roku. Proszę wskazać przez jaki okres poszczególni członkowie będą pełnić swoje funkcje w zarządzie, kiedy wygaśnie ich mandat i jak kształtuje się kadencja zarządu. Na to samo pytanie proszę odpowiedzieć przy założeniu, że zgodnie ze statutem zarząd jest powoływany na wspólną 2-letnią kadencję.
 22. W sprawozdaniu z działalności MixFix S.A. za 2009 r. zawarta była informacja, z której wynikało że zarząd spółki zbył jedno z jej przedsiębiorstw bez zgody walnego zgromadzenia. Pomimo wątpliwości co do korzyści ekonomicznych związanych ze sprzedażą tego przedsiębiorstwa, walne zgromadzenie udzieliło jednoosobowemu członkowi zarządu Maciejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Po odwołaniu Macieja ze składu zarządu spółka wytoczyła przeciwko niemu powództwo o odszkodowanie za szkodę poniesioną w następstwie sprzedaży przedsiębiorstwa w wysokości różnicy między ceną uzyskaną a wartością przedsiębiorstwa określoną przez audytora. Pozwany wyniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że udzielenie mu absolutorium wyłącza możliwość dochodzenia od niego roszczeń odszkodowawczych. Czy słusznie?
 23. Na WZA zostało podjętych szereg uchwał, w tym uchwała zmieniająca statut spółki przez obniżenie przewidzianej w statucie wielkości zysku do podziału z 80% na 70%. Jeden z akcjonariuszy – głosujący przeciwko uchwale, po jej podjęciu oświadczył, że nie zgadza się z jej treścią, co zostało zaprotokołowane przez notariusza. W pozwie o uchylenie uchwały akcjonariusz ten twierdzi, że uchwała naruszała dobre obyczaje i miała na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy, w tym jego. Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że powód nie zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, a złożone przez niego oświadczenie nie było wystarczające do uznania za spełnione przesłanki do skarżenia uchwały. Sąd Okręgowy oddalił powództwo uznając za uzasadnione stanowisko pozwanej spółki. Czy słusznie?
 24. Jednym z akcjonariuszy Omega Bis S.A. jest Miłosz. W spółce występują akcje imienne i na okaziciela. Wśród akcji imiennych występuje jedna akcja serii A należąca do Miłosza. Zgodnie ze statutem do czasu dysponowania przez Miłosza akcją serii A WZA może podejmować ważne uchwały tylko wówczas, gdy uczestniczy on w zgromadzeniu. Na WZA podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie przez zarząd nieruchomości. W protokole ze zgromadzenia notariusz odnotował nieobecność Miłosza, który następnie wystąpił z pozwem o ustalenie nieistnienia uchwały prezentując stanowisko, że przytoczony zapis statutu powoduje nieistnienie uchwał podjętych w jego nieobecności. Pozwana spółka wnosząc o oddalenie powództwa zarzuciła, że  powód, jeśli już to powinien domagać się uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały. Czy słusznie? Czy istnieją uchwały nieistniejące?
 25. W statucie Omega Bis S.A figuruje następujące postanowienie: „Uchwały WZA zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy k.s.h. lub statut nie stanowią inaczej. Przy obliczaniu większości głosów oddanych uwzględnia się wyłącznie głosy oddane za uchwałą oraz głosy oddane przeciw uchwale”. Na nadzwyczajnym WZA głosowano m. in. uchwałę nr 10. Wynik głosowania był następujący: za – 919 503 głosy; przeciw – 685; wstrzymujące – 919 562. Michał – jeden z akcjonariuszy – głosował przeciw uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Następnie wytoczył powództwo o uchylenie uchwały, ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności, prezentując pogląd, że nie uzyskała ona wymaganej większości głosów. Jakie będzie rozstrzygnięcie?
 26. Zgodnie ze statutem Omega Bis S.A członek zarządu może być odwołany z zarządu tylko z ważnych przyczyn. Uchwałą rady nadzorczej odwołano z zarządu trzech członków, w tym Jacka, który następnie twierdząc, że nie było podstaw do odwołania wystąpił do sądu z powództwem o uchylenie uchwały rady nadzorczej z powodu jej sprzeczności z postanowieniami statutu. Jest Pan/Pani pełnomocnikiem pozwanej, a za chwilę rozpoczyna się rozprawa. Jakie zarzuty można tu skutecznie podnieść?
Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2013, godz. 17:05 - Michał Hałasa