INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

 

Seminarium doktoranckie - dr. hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Obowiązki związane z uczestnictwem w seminarium doktoranckim:

 

1) ustalenie tematu i wstępnego planu pracy na zakończenie I roku studiów (w latach kolejnych - prezentacja tez i składanie odpowiednich partii tekstu);

 

2) złożenie co najmniej 1 rocznie tekstu (artykułu, glosy) do publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym z listy MNiSW;

 

3) złożenie co najmniej 1 w semestrze krótkiego tekstu (nt. zmian stanu prawnego, najnowszego orzecznictwa lub tp.) do LawBlog.pl Forum Prawa Handlowego;

 

4) stosownie do wymogów programowych - udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Katedry lub samodzielne przeprowadzenie takich zajęć (proszę o ustalenie dat i tematyki z prowadzącymi oraz informację na ten temat do połowy grudnia 2015);

 

5) udział co najmniej 1 raz w roku w posiedzeniu Instytutu Prawa (terminy dostępne w Sekretariacie Instytutu Prawa, informacje na ten temat będą Państwu przesyłane także w drodze mailowej);

 

6) udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa cywilnego lub handlowego; udział w innych konferencjach naukowych organizowanych na WPPKiA KUL;

 

7) udział w posiedzenia seminarium doktoranckiego.

 

Prosimy również P. Doktorantów o zapoznawanie się z aktualnymi możliwościami stypendialnymi (m.in. w ramach programów ogłaszanych przez MNiSW oraz NCN), ofertą wyjazdów i staży zagranicznych (m.in. w ramach programu Erasmus). Więcej na ten temat na e-kul oraz w zakładce "Nauka" na stronie głównej Wydziału. Zachęcamy także - bez względu na afiliację - do składania krótkich artykułów do redakcji czasopisma LawBlog / Forum Prawa Handlowego.

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego - egzamin z dyscypliny podstawowej.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2018, godz. 21:58 - Adrian Dziekan