WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

 

obrot_udzialami.jpg spolka_komandytowa_wg_ksh.jpg spolka-cywilna-konstrukcja-prawna-b-iext6303508.jpg

A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002

A. Herbet, Spółka komandytowa według Kodeksu spółek handlowych, Lublin 2004

  

A. Herbet, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Warszawa 2008

trzebitowski_znak.gif

M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007

trzeb_trade.jpg

M. Trzebiatowski, Obligatory trade mark use and case-law, Lublin 2010

wypowiedzenie-umowy-agencyjnej.gif

D. Bucior, Wypowiedzenie umowy agencyjnej, Lublin 2010

zdanikowski.jpg

P. Zdanikowski, Prawo udziałowe w spółce z o.o., Warszawa 2011

 

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski dr Dariusz Bucior
dr Paweł Zdanikowski mgr Rafał Ostrowski mgr Michał Hałasa
mgr Piotr Kędzierski mgr Przemysław Filipowicz

 

 

 

DR HAB. ANDRZEJ HERBET, PROF. KUL

 

Monografie / komentarze / opracowania zbiorowe [Monographs / commentaries / collective works]:

 1. Obrót udziałami w spółce z o.o., Wyd. C. H. Beck, wyd. 1, Warszawa 2002.
 2. Nabywanie przez cudzoziemców praw udziałowych w spółkach kapitałowych będących właścicielami nieruchomości, w: Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza (red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski), Wyd. KUL, Lublin 2003.Obrót udziałami w spółce z o.o., Wyd. C. H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2004.
 3. Kodeks cywilny. Praktyczny przewodnik, Wyd. INFOR, Warszawa 2004 (redaktor i współautor);
 4. Spółka komandytowa według Kodeksu spółek handlowych, Wyd. TN KUL, Lublin 2004.
 5. Meritum. Prawo spółek 2006/2007 (red. A. Kidyba), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006 (współautor).
 6. Meritum. Prawo spółek 2007/2008 (red. A. Kidyba), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2007 (współautor).
 7. Spółka cywilna, [w:] System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański), t. XVI, Prawo spółek osobowych (red. A. Szajkowski), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008.
 8. Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 9. Company Law, [w:] A Synthesis of Polish Law (red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska), vol. 2, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009.
 10. Rozdział IV: Prawo spółek [w:] Prawo polskie. Próba syntezy (red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska), wyd. 1, Warszawa 2009.
 11. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do nowelizacji, Suplement do tomów I-IV, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010 (aktualizacja i opracowanie; autorstwo komentarzy do nowych przepisów).
 12. Rozdział V: Kapitał zakładowy i udziały oraz Rozdział VI: Prawa i obowiązku wspólników, [w:] System prawa prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych (red. S. Sołtysiński), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (red. P. Radziewicz, P. Daniluk), Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010 (współautor).
 14. Romana Langchamps de Bérier koncepcja osoby prawnej. W stulecie publikacji Studyów nad istotą osoby prawniczej, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci (red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska), Wyd. KUL, Lublin 2011.
 15. Nieruchomość jako składnik wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej a forma oświadczenia o wypowiedzeniu udziału, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa (red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malareiwcz-Jakubów, T. Mróz), Białystok 2012.
 16. Pojęcie i koncepcja legislacyjna prokury - uwagi na tle art. 109[1] i n. k.c. oraz art. 168 i n. projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym (red. T. Mróz, M. Stec), Warszawa 2012;
 17. S. Sołtysiński, A. Herbet, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, A. Herbet, R. Gawałkiewicz, I. B. Mika, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych, tom I, Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do art. 1-150, Warszawa 2012;
 18. Realizacja odpowiedzialności wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych - zagadnienia wybrane, [w:] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. S. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013;
 19. Aktualne problemy konstytucyjne w  świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010-2013), (red. P. Daniluk, M. Laskowska), Wyd. Sejmowe, Warszawa 2013 (współautor);
 20. Prawo spółek, [w:] Synteza prawa polskiego od 1989 roku, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria R. Pałubska, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 716-797;

 21. Prawo handlowe, [w:] Synteza prawa polskiego 1918-1939, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria R. Pałubska, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 784-811 (wspólnie z Adamem Redzikiem);

 22. O konstytucyjności instytucji zachowku, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Małgorzata Podrecka, wyd. Lexis Nexis,m Warszawa 2013, s. 601-618;

 23. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom III, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, wyd. 3, Warszawa 2013: Komentarze do art. 402[1] – 411[3], 412[1] – 412[2], 380; wspólnie z S. Sołtysińskim: komentarz do art. 308; wspólnie z S. Sołtysińskim i T. Sójką: komentarz do art. 348; wspólnie z J. Szwają i M. Wyrwińskim: komentarz do art. 406; wspólnie z J. Szwają: komentarz do art. 399-401, 412.

 24. Економічні та аксіологічні аспекти конструкції товариства як форми інвестування і ведення господарської діяльності; Основні поняття; Джерела права товариств; Розвиток та місце права товариств у правовій системі, w: Корпоративне право Польщі та України, doc. hab, prof. Vasylyeva Valentyna Antonivna [red] Iwano-Frankowsk 2016,Wydawnictwo Wydziału Prawa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka,

 25. Акціонерне товариство, w: Корпоративне право Польщі та України, doc. hab, prof. Vasylyeva Valentyna Antonivna [red] Iwano-Frankowsk 2016, Wydawnictwo Wydziału Prawa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka

 26. Kapitał zakładowy i udziały, w: System Prawa Prywatnego, tom 17A, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, wyd. 2, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7401-7, s. 205-388.

 27. Prawa i obowiązki wspólników, w: System Prawa Prywatnego, tom 17A, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, wyd. 2, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7401-7, s. 389-486.

 28.  Spółka cywilna, w: System Prawa Prywatnego, tom 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, wyd. 2, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-7859-6, s. 699-998.

 29. Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-320-1.

 30. Wielość dłużników albo wierzycieli, w: Kodeks cywilny. Komentarz, tom III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-531), Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-068-0, s. 117-181.

 31. Rozdział VI. Spółka komandytowa, 5.A, w: Meritum Prawo Spółek, t. I, red. naukowa Andrzej Kidyba, 6. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 688-697, ISBN 978-83-8160-995-1.
 32. Rozdział VIII. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 4.A.b-d, w: Meritum Prawo Spółek, t. II, red. naukowa Andrzej Kidyba, 6. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 1111-1134, ISBN 978-83-8160-995-1.
 33. Rozdział VIII. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 4.B.b-d, w: Meritum Prawo Spółek, t. II, red. naukowa Andrzej Kidyba, 6. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 1174-1184, ISBN 978-83-8160-995-1.

Artykuły czasopiśmiennicze / noty biograficzne / publikowane opinie [Journal papers / biographical notes / published opinions]:

 1. Umorzenie udziałów w spółce z o.o., Studia Prawnicze 1998, nr 4.
 2. Spółka partnerska jako forma wykonywania zawodu rzecznika patentowego, Rzecznik Patentowy 1999, nr 4.
 3. Zmiany prawa gospodarczego – reforma prawa spółek handlowych, Rzecznik Patentowy 2000, nr 1.
 4. Zmiany regulacji prawnej spółki z o.o. na tle Kodeksu spółek handlowych – zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 4.
 5. Spółki kapitałowe w fazie tworzenia, Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 6.
 6. Status spółki cywilnej i jej przekształcenie, Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 10.
 7. Członkostwo w zarządzie spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 15.
 8. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 22.
 9. Status prawny zarządu w spółce z o.o.,  Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 27/28.
 10. Dywidenda w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 38.
 11. Wypłata dywidendy a obowiązek podwyższenia kapitału zakładowego, Prawo Przedsiębiorcy 2002, nr 6.
 12. Kiedy potrzebna jest zgoda wspólników, Prawo Przedsiębiorcy 2002, nr 10.
 13. Dopłaty w spółce z o.o., cz. I, Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 8.
 14. Dopłaty w spółce z o.o. cz. II, Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 9.
 15. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy (zgromadzenia wspólników), Nowy Przegląd Notarialny 2003, nr 1.
 16. Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych – podstawowe założenia i ważniejsze zmiany szczegółowe z punktu widzenia praktyki notarialnej, Nowy Przegląd Notarialny 2003, nr 3.
 17. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych – zagadnienia materialnoprawne, Rejent 2003, nr 6.
 18. Mieszana reprezentacja łączna w spółce kapitałowej a zakres umocowania prokurenta, Nowy Przegląd Notarialny 2004, nr 2.
 19. Istota spółki cywilnej i jej miejsce w systemie prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2842, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 20. Jerzy Fiedorowicz, [w:] Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik), Wyd. KUL, Lublin 2008.
 21. W sprawie dopuszczalności odwołania członka rady nadzorczej spółki będącej jednostką publicznej radiofonii lub telewizji, Studia Prawnicze KUL 2008, nr 4.
 22. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 26/09), dotyczącej ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2009, nr 3-4.
 23. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 41/09), dotyczącej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Zeszyty Prawnicze BAS 2010, nr 2.
 24. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie pytania prawnego (sygn. akt P 11/10), dotyczącego ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Zeszyty Prawnicze BAS 2010, nr 3.
 25. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 16/10) dotyczącej ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze BAS 2011, nr 2.
 26. Opłata egzekucyjna w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r., P 13/11), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2012, nr 7-10.
 27. Dobre imię - wizerunek - prywatność. Aktualne problemy ochrony dóbr osobistych na tle orzecznictwa sądowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2012, nr 1, s. 5-20.
 28. W kwestii dopuszczalności udzielenia prokury przez spółkę kapitałową w organizacji, Palestra 2013, nr 3-4.
 29. Uchwała o zmianie umowy (statutu) spółki kapitałowej zwiększająca świadczenia wspólników (akcjonariuszy) - przyczynek do analizy art. 246 § 3 i art. 415 § 3 k.s.h., w: Ius est ars boni et aequi. Ksiega pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018, ISBN 978-83-62921-24-9, s. 301-317.

 30. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt K 45/16, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2017, nr 3, ISBN 1896-9852, s. 239-274.

 31. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt K 27/15, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2017, nr 2, ISBN 1896-9852, s. 263-282.

 32. Ocena zgodności z Konstytucją art. 173 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie braku możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2018, nr 3, ISBN 1896-9852, s. 241-266, DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2018.57.

 33. Is This the End of Share Capital? Limited Company Law Reforms in Poland and Other European Countries, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” t. XII (2019), nr 2, s. 109-125, DOI: 10.32084/tekapr.2019.12.2-8.
 34. Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu jako przesłanka legitymacji czynnej wspólnika (akcjonariusza) do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), „Studia Prawnicze KUL” 3 (83) 2020, s. 137-161, DOI: 10.31743/sp.11060.
 35. Solvency Test in Polish Simple Joint-Stock Company: A Review and Comparative Analysis, “Review of European and Comparative Law” vol. 47 (2021), no. 4, pp. 207-233, DOI: 10.31743/recl.13197 (współautor).

Wprowadzenia / opracowania aktów prawnych [Introductions / elaborations of legal acts]:

 1. Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie, Wyd. INFOR, wyd. 1, Warszawa 2001.
 2. Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie, Wyd. INFOR, wyd. 2, Warszawa 2002.
 3. Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie, Wyd. INFOR, wyd. 3, Warszawa 2003.

Glosy i opracowania orzecznictwa [Glosses and elaborations of judicial decisions]:

 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24.10.1996 r., III CZP 112/96, Przegląd Sądowy 1998, nr 9.
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.06.1999 r., III CZP 10/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 3.
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8.10.1999 r., II CKN 496/98, Państwo i Prawo 2000, nr 9.
 4. Skutki rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z o.o. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2002 r., I PKN 597/01, Prawo Spółek 2004, nr 10.
 5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004 r., III CK 429/02, Rejent 2006, nr 4.
 6. Komornicy sądowi. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.02.2003 r., K 28/02, Monitor Prawniczy 2003 nr 8.
 7. Wznowienie postępowania. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.04.2003, Sk 24/02, Monitor Prawniczy 2003, nr 19.
 8. Norma intertemporalna. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.6.2003 r., Sk 5/03, Monitor Prawniczy 2003, nr 22.

Sprawozdania i recenzje [Reports and reviews]:

 1. Reforma prawa spółek handlowych (konferencja naukowa, Warszawa, Pałac Staszica, 29.06.1998 r.), Państwo i Prawo 1998, nr 12.
 2. Recenzja: A. Kondracka, Charakter prawny akcji, Białystok 1999, Studia Prawnicze 1999, nr 3.
Publikacje internetowe [Online publications]:
 1. Podstawa wpisu zmiany składu osobowego spólki cywilnej w księdze wieczystej nieruchomości LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.
 2. Primaaprilisowa zmiana KSH - czyli o ubocznych skutkach projektu S-24,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.
 3. TK o roszczeniach odszkodowawczych przedwojennych spółek handlowych z tytułu nacjonalizacji ich przedsiębiorstw,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.
 4. Dyskwalifikacja art. 32 ust. 1 p.u.n. - i co dalej? LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.
 5. Czy przedsiębiorca indywidualny może udzielić prokury? LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.
 6. Postępowanie rejestrowe a postępowanie przed sądem rejestrowym – uwagi na marginesie postanowienia SN z 15 kwietnia 2010 r. (V CSK 409/09) LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 7. Konstrukcja record date a zakres legitymacji akcjonariusza spółki publicznej, LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 8. Czym jest Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli kolejna odsłona spraw z drobnym druczkiem, LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 

________________________________________________________________________________________

 

 

PROF. DR HAB. MARCIN TRZEBIATOWSKI

 

Monografie/opracowania zbiorowe:

 1. Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000.
 2. Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001.
 3. Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001.
 4. Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), w: Problemy prawa własności intelektualnej, red. J. Barta, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 83, Kraków 2003.
 5. Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego, Warszawa 2004.
 6. Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, w: Problemy prawa znaków towarowych, red. J. Barta, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004.
 7. Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), w: Problemy prawa znaków towarowych, red. J. Barta, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004.
 8. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007.
 9. Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami (red. R. Skubisz), Warszawa 2008 (Rozdział IV. Używanie znaku towarowego, w tym tłumaczenie i komentarz do wyroku 15 w sprawie C-2/00 Hölterhoff [s. 248-264] oraz komentarz do wyroku 16 w sprawie C-371/02 Bostongurka [s. 271-280] i komentarz do postanowienia 17 w sprawie C-259/02 La Mer [s. 291-302]).
 10. Mieczysław Honzatko, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik), Lublin 2008 (s. 185-195).
 11. Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego, Warszawa 2010 (wyd. Polskiej Izby Rzeczników Patentowych).
 12. Obligatory trade mark use and case-law (Community and Polish case-law studies), Lublin 2010 (wyd. KUL).
 13. Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego, (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, LEX, Warszawa 2010.
 14. Ochrona własności intelektualnej, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce (red. P. Kawalec, A. Błachuta), Lublin 2011 (s. 320-346).
 15. Wynalazek patentowalny, w: Podstawy naukoznawstwa, t. 1 (red. P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz), Lublin 2011 (s. 327-339).
 16. System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej (red. tomu R. Skubisz), Warszawa 2012, (w tym: Rozdział XXXII: Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej (wspólnie z R. Skubiszem), s. 359-421; Rozdział XXXIV: Uprawniony do znaku towarowego, s. 495-517; Rozdział XXXIX: Prawo ochronne na znak towarowy, s. 765-810; Rozdział XL: Wspólne prawo ochronne na znak towarowy,s.811-856 i Rozdział XLI: Obowiązek używania znaku towarowego), s. 857-908.

 17. Umowa licencyjna w „sporze” o prawa własności intelektualnej, czyli o legitymacji procesowej czynnej licencjobiorcy, w: Prawo kontraktów (red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska), Warszawa 2017 s. 500-521;
 18. System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej (red. tomu R. Skubisz), Warszawa 2017, 2. wydanie (w tym: Rozdział XXXII: Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej (wspólnie z R. Skubiszem), s. 385-467; Rozdział XXXIV: Uprawniony do znaku towarowego, s. 557-581; Rozdział XXXIX: Prawo ochronne na znak towarowy, s. 847-900; Rozdział XL: Wspólne prawo ochronne na znak towarowy, 901-950 i Rozdział XLI: Obowiązek używania znaku towarowego), s. 951-1013 ;
 19. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy - czyli o interpretacji zastrzeżeń ochronnych na tle art. 96 w zw. z art. 63 ust. 2 p.w.p., w: EXPERIENTIA DOCET. Księgą jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 713-722;
 20. Dobra wiara w uzyskaniu prawa własności przemysłowej (na przykładzie znaku towarowego) - domniemanie czy jego brak?, w: 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s 1086-1109;
 21. Zła wiara jako podstawa unieważnienia praw własności przemysłowej innych niż znak towarowy – czy potrzeba deregulacji?, w: Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia Rzecznictwa Patentowego w Polsce, red. K. Czub, Warszaw 2018, s. 163-175;
 22. Zakaz konkurencji w spółce i spółdzielni – działalność faktycznie wykonywana czy choćby potencjalna możliwość konkurowania?, w: IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 1213-1232;
 23. O (bez)względności zakazu konkurencji członków rady nadzorczej spółdzielni – czy analogia do prawa spółek?, w: SOCIETATES ET OBLIGATIONES - tradycja, współczesność, przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018 [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza], s. 651 -661.

 

Artykuły czasopiśmiennicze/glosy:

 1. Zakres i skutki stosowania art. 65 i art. 32 Układu Europejskiego (Próba oceny obowiązującej regulacji prawnej w dziedzinie produkcji, importu i zbytu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych), St.Pr. 1-4/1994 (artykuł wspólny z R. Skubiszem).
 2. Kontrowersje wokół oceny dopuszczalności pomocy państwowej w świetle art. 92 (87) TWE (na przykładzie tzw. sprawy Bremer Vulkan), KPP 1/2000.
 3. Wspólne znaki towarowe – pojęcie, naruszenie, ochrona, w: Naruszenie praw na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne, Warszawa, 4-6 grudnia 2000 r. (Polska Izba Rzeczników Patentowych).
 4. Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osób prawnych kościoła katolickiego), PPH 3/2002 (artykuł wspólny z R. Skubiszem).
 5. Spółdzielnia przed rejestracją w prawie niemieckim, KPP 4/2002.
 6. Spółdzielnia Europejska. Charakterystyka ogólna, KPP 3/2003 (artykuł wspólny z R. Skubiszem).
 7. Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, PPH 7/2004.
 8. Sytuacja prawna spółdzielni przed rejestracją (z uwzględnieniem stowarzyszenia i fundacji przed rejestracją), KPP 1/2005.
 9. Wezwanie uprawnionego do znaku towarowego do dobrowolnego spełnienia żądania (art. 47912 § 2 k.p.c.), Prz.Sąd. 7-8/2005.
 10. Zasada „lustra” i inne problemy odwoływania członków organu spółki kapitałowej (na tle prawnoporównawczym), Pr.Sp. 1/2006.
 11. Prawo wspólnika spółki z o.o. do powoływania członków zarządu i uszczuplenie tego prawa w prawie niemieckim, austriackim i polskim, Pr.Sp. 4/2006.
 12. Odbywanie zgromadzeń w spółkach kapitałowych poza ich siedzibą, Mon.Pr. 2/2006.
 13. Granice działań likwidacyjnych w spółce kapitałowej (na przykładzie umowy pożyczki dla likwidatora), PPH 7/2006.
 14. Odwołanie i ponowne powołanie członków rady nadzorczej spółki akcyjnej – glosa do wyroku SN z 21.01.2005 r. (I CK 505/04), Glosa 3/2006.
 15. Używanie znaku towarowego w postaci odmiennej od zarejestrowanej jako przesłanka ochrony znaku – glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji WE z 23.02.2006 r. w sprawie T-194/03 Bainbridge, EPS 10/2006.
 16. Zwrot kosztów w razie odstąpienia przez nabywcę od umowy timesharingu – glosa (analiza na tle wyroku SN z 23.3.2005 r., I CK 586/04 i dyrektywy 94/47), Mon.Pr. 23/2006.
 17. Zaskarżenie uchwały przez wspólnika (akcjonariusza) wyłączonego z głosowania – komentarz do uchwały SN z 9.2.2005 r., III CZP 82/04, Mon.Pr. 17/2007.
 18. Nabycie prawa do nazwy jako przeszkoda w rejestracji znaku towarowego, PPH 2007/9.
 19. Obowiązek używania znaku towarowego – glosa do wyroku ETS z 14.06.2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, EPS 11/2007.
 20. Koncepcja „degeneracji” znaku towarowego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.03.2005 r. (II GSK 8/05) i do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.10.2005 r. (II GSK 120/05), Glosa 2/2008.
 21. Autor jako konsument – na przykładzie autora utworów prawniczych, Mon.Pr. 13/2008.
 22. Zdolność amortyzacyjna prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (przegląd opinii), Mon.Pod. 8/2008.
 23. Data rozpoczęcia amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy (1), Prz.Pod. 9/2008.
 24. Wydawnicza klauzula konkurencyjna – próba oceny na przykładzie umowy dla dzieł prawniczych, PPH 10/2008.
 25. Data rozpoczęcia amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy (2), Prz.Pod. 11/2008.
 26. Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (krytyka dotychczasowej praktyki), Mon.Pod. 11/2008.
 27. Czy przedsiębiorca w upadłości powinien to ujawnić, Gaz.Pr. Nr 245 z 16 grudnia 2008 r.
 28. Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu”, Mon.Pr. 1/2009 (artykuł wspólny z E. Jaroszyńską-Kozłowską).
 29. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., II GPS 1/08, OSP 1/2009, poz. 3 (glosa wspólna z R. Skubiszem).
 30. Naruszenie cudzego prawa (do znaku) jako przeszkoda w udzieleniu lub przyczyna unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, Mon.Pr. 7/2009.
 31. Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie), Rejent 5/2009.
 32. Obowiązek używania znaku towarowego a nieodpłatne oferowanie upominków promocyjnych – glosa do wyroku ETS z 15.01.2009 r. w sprawie C-495/07 „Silberquelle”, Mon.Pr. 14/2009.
 33. Używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie non profit – glosa do wyroku ETS z 9.12.2008 r. w sprawie C-442/07 „Radetzky”, EPS 9/2009.
 34. Znak towarowy dla eksportu (importu) towarów – znak dla towarów czy dla usług?, Rzecz.Pat. 2/2009.
 35. Wolność działalności gospodarczej jako podstawa interesu prawnego w sprawie o unieważnienie prawa na znak towarowy – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.10.2008 r. (II GSK 385/08), Glosa 3/2009.
 36. Znak towarowy dla „spółki cywilnej” – wybrane problemy, Pr.Sp. 11/2009.
 37. Znak towarowy dla nielojalnego agenta a znak uzyskany w złej wierze, PPH 12/2009.
 38. Tryb zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji - glosa do postanowienia SN z 25.02.2009 r. (II CSK 489/08), Glosa 1/2010.
 39. Podstawa prawna rozwiązania z ważnego powodu spółki jawnej składającej się z dwóch wspólników, Pr.Sp. 3/2010.
 40. Art. 161 PrWłPrzem a art. 6 septies Konwencji – niezgodność z prawem wspólnotowym?, Mon.Pr. 8/2010.
 41. Wyczerpanie prawa do znaku towarowego a naruszenie umowy licencyjnej przez sprzedaż dyskontom towarów prestiżowych – glosa do wyroku ETS z 23.04.2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, EPS 6/2010.
 42. Zawieszenie postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa ze względu na inne postępowanie prowadzone przez ten sam organ (na tle spraw z zakresu prawa własności przemysłowej), Mon.Pr. 13/2010 (artykuł wspólny z E. Bieżycą).
 43. Postępowanie w sprawie sprzeciwu contra postępowanie o wygaśnięcie – glosa do wyroku SPI z 10.12.2009 r. w sprawie T-27/09 Stella, EPS 7/2010.
 44. Dwuosobowa spółka jawna – rozwiązanie przez sąd czy przez wypowiedzenie umowy, Pr.Sp. 7-8/2010.
 45. Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Glosa 3/2010 (artykuł wspólny z E. Bieżycą).
 46. Pojęcie „rzeczywistego” używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwa unijnego), EPS 9/2010.
 47. Obowiązek używania znaku towarowego, St.Pr.Pryw. 3-4/2010.
 48. Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji”, Pr.Sp. 12/2010.
 49. Ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego według przepisów pwp – tylko znak powszechnie znany, czy także znak renomowany? (na tle orzecznictwa sądowoadministracyjnego), Rz.Pat. 3/2010.
 50. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Studia Prawa Prywatnego 1-2/2010 (artykuł wspólny z R. Skubiszem).
 51. Wspólne prawo ochronne na znak towarowy, Studia Prawa Prywatnego 1-2/2010.
 52. Treść i zakres prawa z rejestracji znaku towarowego, Studia Prawa Prywatnego 1-2/2010.
 53. Język polski jako język urzędowy a czynności kontrolne NIK, Kontrola Państwowa 1/2011.
 54. Zasada wykonywania czynności urzędowych w języku polskim, Przegląd Legislacyjny 1/2011.
 55. Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego, PPH 2/2011.
 56. Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego a znak renomowany – czy brak spójności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym?, Mon.Pod. 2/2011.
 57. Inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki – co, jak, kiedy?, Pr.Sp. 3/2011.
 58. Autorskoprawny status znaku towarowego (przegląd doktryny), Mon.Pr. 5/2011.
 59. Słowny znak towarowy jako utwór prawnoautorski – glosa do wyroku SN z 22.6.2010 r., IV CSK 359/09, Glosa 1/2011.
 60. Podatki dochodowe. Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (Wyjaśnienia i Interpretacje), Prz.Pod. 4/2011.
 61. Forma uzgodnienia nielikwidacyjnego trybu zakończenia działalności handlowej spółki osobowej (doktryna polska na tle doktryny niemieckiej); PPH 5/2011.
 62. Wynagrodzenie dla wspólnika spółki jawnej za usługi związane z prowadzeniem jej spraw, Pr.Sp. 10/2011.
 63. Parafia a działalność gospodarcza,Monitor Prawny Proboszcza 2/2011.
 64. Status proboszcza jako zarządzającego cmentarzem parafialnym, Monitor Prawny Proboszcza 4/2012.
 65. Zasada konkurencji w zakresie usług pogrzebowych na cmentarzu parafialnym – cz. I, Monitor Prawny Proboszcza 5/2012, s. 8-9.
 66. Zasada konkurencji w zakresie usług pogrzebowych na cmentarzu parafialnym – cz. II, Monitor Prawny Proboszcza 6/2012, s. 13-15;
 67. Komercjalizacja domeny publicznej w prawie znaków towarowych – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych, Glosa 3/2012, s. 74-101;

 68. Ochrona prawa do prywatności „osoby zamożnej”, PPH 5/2017, s. 4-10, ISSN 1230-2996 (artykuł wspólny z W. Gierszewskim);

 69. Roszczenia odszkodowawcze w prawie autorskim na zakręcie, Dz.Gaz.Pr. 2017, nr 240 z 12 grudnia 2017 r., s. B7;

 70. Ograniczenie skutków rejestracji znaku towarowego przez prawo do swobody wyrażania opinii, w tym do ekspresji artystycznej – problem regulacji prawnej UE, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2017, z. 4, s. 105-127;

 71. Roszczenia autorskie: a jednak jednokrotność, Dz.Gaz.Pr. 2018, nr 22 z 31 stycznia 2018 r., s. B6;

 72. Narzędzie ochrony, które stało się narzędziem walki z konkurentami, Dz.Gaz.Pr. 2018, nr 57 z 21 marca 2018 r., s. B4;

 73. dy nie powinny karać biegłych za ich kompetencje, Dz.Gaz.Pr. 2018, nr 88 z 08 maja 2018 r., s. B5, ISSN 2080-6744;

 74. Przeciętny konsument jako kryterium odróżniania towarów i usług przy stawce podatku VAT - krytyczna analiza krajowego orzecznictwa (cz. 1), Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 6/2018, s. 64-70;

 75. Przeciętny konsument jako kryterium odróżniania towarów i usług przy stawce podatku VAT - krytyczna analiza krajowego orzecznictwa (cz. 2), Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 7/2018, s. 63-73.

Recenzje/noty bibliograficzne:

 1. Erhardt Gralla: Gesellschaftsrecht in Polen. Eine Einführung mit vergleichenden Tabellen, München 1994, wyd. Rehm, PiP 10-11/1995 (recenzja).
 2. Handelsgesellschaften in Osteuropa, Red. Erhardt Gralla, Hans J. Sonnennberger, seria: Praxis des Handels- und Wirtschaftsrechts (z. 4), München 1994, wyd. C.H. Beck, PiP 12/1995 (nota bibliograficzna).

 

________________________________________________________________________________________

 

 

DR DARIUSZ BUCIOR

 

Monografie:

 1. Kodeks cywilny. Praktyczny przewodnik, red. A. Herbet, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2004 (rozdział: IV pkt 1-5, 8-12, rozdz. V pkt 1-11,13-16, 20-29).
 2. Meritum. Prawo Spółek 2006/2007, red. A. Kidyba, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006 (rozdz. IV.4.A, 5).
 3. Meritum. Prawo Spółek 2007/2008, red. A. Kidyba, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2007 (rozdz. IV.4.A, 5).
 4. Wypowiedzenie umowy agencyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 5. Wypowiedzenie umowy agencyjnej - wydanie internetowe (2012).

Artykuły:

 1. Konstrukcja odpowiedzialności wspólników za zobowiązania handlowej spółki osobowej, Prawo Spółek 2002, nr 6 .
 2. Czy umowa agencyjna jest umową obustronnie podmiotowo kwalifikowaną?, w: Iustitia Civitatis Fundamentum. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
 3. Dopuszczalność zastrzeżenia prawa swobodnego wypowiedzenia w umowie najmu zawartej na czas oznaczony, Monitor Prawniczy 2007, nr 22.
 4. Przekształcenie umowy agencyjnej zawartej na czas oznaczony w umowę zawartą na czas nieoznaczony, Studia Prawnicze 2009, nr 4.
 5. Pośredniczenie i zawieranie umów jako przedmiot zobowiązania agenta, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 1.
 6. Podstawy nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy agencyjnej a okoliczności decydujące o roszczeniu wyrównawczym agenta, w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, LEX, Warszawa 2010.
 7. Handlowy charakter umowy agencyjnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011, nr 1.
 8. Odpłatność usług agenta jako cecha konstytutywna umowy agencyjnej, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym (red. T. Mróz, M. Stec), Warszawa 2012.

Publikacje internetowe:

 1. Portal prawny: Umowa agencyjna.
 2. Czy ważny jest weksel wystawiony „na zlecenie Jana Kowalskiego, lecz nie na jego zlecenie”LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.
 3. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim a umowy leasingu, LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.
 4. Ochrona trwałości bezterminowych umów konsumenckich ? Uwagi na tle art.3853 pkt 15 KC LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 5. Agent jako osoba działająca na rachunek spółki w rozumieniu art. 365 § 1 KSH?,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 6. Cel zakazu nabywania akcji spółki dominującej przez spółkę zależną (art. 362 § 4 KSH), LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 7. Funkcja „autouzupełniania” w wyszukiwarce Google może naruszyć dobra osobiste?, dr Dariusz Bucior | Blog prawniczy.

 8. M. Sieradzka o zakazie potrącenia między przedsiębiorcami, dr Dariusz Bucior | Blog prawniczy.

 9. Utrata statusu członka rady nadzorczej w toku procesu o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, dr Dariusz Bucior | Blog prawniczy.

 10. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – komentarz do artykułu Łukasza Rapcewicza, dr Dariusz Bucior | Blog prawniczy.

 

________________________________________________________________________________________

 

 

DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI

 

Monografie/Komentarze

 

        Kodeks cywilny. Praktyczny przewodnik, red. A. Herbet, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2004

        Prawo udziałowe w spółce z o.o., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

        Komentarz do art. 1025-1029(1) i 1035-1046, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 6, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2019

 

Artykuły:

 1. Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 22.
 2. Zastaw na udziale w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 24.
 3. Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy, Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 27.
 4. Szczególne korzyści i dodatkowe obowiązki wspólnika wynikające z umowy spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 31.
 5. Konsekwencje nie zwołania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 33.
 6. Ograniczenia w zakresie zbywania akcji, Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 36.
 7. Zwołanie zgromadzenia wspólników w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 37.
 8. Obowiązki likwidatora spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 38.
 9. Jawne i tajne głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 40.
 10. Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 41.
 11. Osobiste uprawnienia akcjonariuszy spółki akcyjnej, Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 46.
 12. Obowiązki spółki z o.o. z terminem wykonania do końca 2003 r., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 48.
 13. Obowiązki spółek akcyjnych z terminem do wykonania do końca 2003 r., Prawo Przedsiębiorcy 2003, nr 50.
 14. Kodeks spółek handlowych po nowelizacji – zmiany w przepisach ogólnych i w zakresie spółek osobowych, Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 2.
 15. Kodeks spółek handlowych po nowelizacji – zmiany w przepisach o spółce z o.o. (cz. I), Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 3.
 16. Kodeks spółek handlowych po nowelizacji – zmiany w przepisach o spółce z o.o. (cz. II), Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 5.
 17. Kodeks spółek handlowych po nowelizacji – przepisy o spółce akcyjnej (cz. I), Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 6.
 18. Природа частки у товаристві з обмеженою відповідальністю за польським господарським правом, ЖИТТЯ І ПРАВО 2004, nr 6 (Istota udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim).
 19. Kodeks spółek handlowych po nowelizacji – przepisy o spółce akcyjnej (cz. II), Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 7.
 20. Kodeks spółek handlowych po nowelizacji – przepisy o spółce akcyjnej (cz. III), Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 9.
 21. Kodeks spółek handlowych po nowelizacji – łączenie, podział i przekształcenie spółek, Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 11.
 22. Najczęstsze problemy dotyczące zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 14.
 23. Absolutorium dla członków zarządu spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 20.
 24. Wstąpienie spadkobierców wspólnika do spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 23.
 25. Łączenie się spółek kapitałowych, Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 28-29.
 26. Uprawnienia kontrolne wspólnika spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 34.
 27. Zaskarżanie uchwał wspólników w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 36.
 28. Skutki niewykonania obowiązków wynikających z umowy spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 38.
 29. Udziały uprzywilejowane w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2004, nr 44.
 30. Ustanowienie zarządu w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 2.
 31. Ustanie członkostwa w zarządzie spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 3.
 32. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej, Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 4.
 33. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. (cz. I), Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 8.
 34. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. (cz. II), Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 10.
 35. Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 11.
 36. Umorzenie udziałów w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 14.
 37. Zakaz konkurencji w spółkach osobowych, Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 16.
 38. Uprawnienia wierzyciela wspólnika spółki jawnej, Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 23.
 39. Dochodzenie roszczeń od spółki jawnej, Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 25.
 40. Szczególne przypadki odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej, Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 27.
 41. Ochrona kapitału zakładowego spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 33.
 42. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. i jej wspólników, Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 45.
 43. Egzekucja z udziału w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2005, nr 47.
 44. Ochrona pozycji wspólnika poprzez kształtowanie treści umowy spółki z o.o. cz. I, Prawo Przedsiębiorcy 2006, nr 3.
 45. Ochrona interesów wspólnika poprzez kształtowanie treści umowy spółki z o.o. (cz. II), Prawo Przedsiębiorcy 2006, nr 4.
 46. Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku wspólnego małżonków, Palestra 2006, nr 9 – 10.
 47. Lwia spółka” – sposoby ochrony wspólników mniejszościowych spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2006, nr 11.
 48. Klauzula arbitrażowa w umowie spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2006, nr 17.
 49. W sprawie przyszłości Kodeksu cywilnego, Palestra 2007, nr 7-8 (wspólnie z A. Redzikiem).
 50. Wypowiedzenie umowy spółki z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2007, nr 18.
 51. Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2006, nr 34.
 52. Wadliwa reprezentacja spółki z o.o. Prawo Przedsiębiorcy 2007, nr 42.
 53. Stan obecny i propozycje zmian systemu rejestracji przedsiębiorców na tle badań empirycznych i prawnoporównawczych (wspólnie z A. Herbetem), Studia Prawnicze KUL 2012, nr 2. 
 54. Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - Raport z badań empirycznych (wspólnie z A. Herbetem, D. Buciorem, M. Hałasą, R. Ostrowskim i P. Popardowskim), Studia Prawnicze KUL 2012, nr 2.
 55. European company law as an instrument for gender equality? Comments on the qualifications of the company board members and EU legislation policy, Acta Universitatis Brunensis 2013.

 56. Sądy gospodarcze i sędziowie sądów gospodarczych na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Palestra 2014, Nr 9.

 57. Inheriting shares in a limited liability company in a legal comparative perspective, Law & Society. International Journal, 2015, Nr 1.
 58. O niektórych konsekwencjach przynależności udziałów w spółce z o.o. do majątku wspólnego małżonków, Monitor Prawniczy 2015, Nr 7.
 59. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 4.

 60. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – wybrane aspekty cywilnoprawne nowej regulacji, w: Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. na A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018.

 61. O pojęciu darowizny podlegającej zaliczeniu na schedę spadkową, Przegląd Sądowy 2019, nr 3.

 62. Podział udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 4.

 63. Sprzedaż egzekucyjna udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa uzależnia zbycie udziałów od zgody spółki lub ogranicza zbycie w inny sposób (art. 185 k.s.h.), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019, nr 12.

Wprowadzenia i opracowania aktów prawnych:

 

        Kodeks cywilny. Komentarz do zmian, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2004 (wspólnie z R. Ostrowskim)

 

Glosy:

 

        Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 r., III CZP 57/05, Palestra 2006, nr 3–4

        Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 września 2009 r., V CSK 237/09, Palestra 2011, Nr 3–4. 

        Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7 lutego 2014 r., III CZP 114/13, Palestra 2017, nr 10.

        Zawieszenie w wykonywaniu prawa do udziału w obradach zgromadzenia wspólników a prawo do wyrażenia sprzeciwu co do podjęcia uchwał bez formalnego zwołania, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r., II CSK 307/18, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2019, t. 2, nr 1.

 

 

Sprawozdania:

 

       VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Praw Handlowego (Łódź, 23-26 IX 2009). Sprawozdanie, Palestra 2009, nr 11-12

 

O potrzebie reformy prawa spółek handlowych, Konferencja, Uniwersytet Łódzki, 20 maja 2011 r. Sprawozdanie, Studia Prawnicze KUL 2011, Nr 2.

 

Publikacje internetowe:

 

S-24: rozwiązanie rzeczywistego problemu czy próba wyważenia otwartych drzwi?, LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 

Likwidacja postępowania w sprawach gospodarczych: liberalizacja procedury cywilnej?, LawBlog.pl Formum Prawa Handlowego,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 

"Parytet płci" w organach spółek kapitałowych? Kilka uwag o kwalifikacjach członków zarządu i rady nadzorczej, LawBlog.pl Formum Prawa Handlowego.

 

Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – aspekty proceduralne, LawBlog.pl Formum Prawa Handlowego.

 

Sądowa egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty proceduralne,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 

Sprzeczność uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z umową spółki a uchylenie uchwały – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 10 marca 2016 r. w sprawie III CZP 1/16,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 

Umowa leasingu na obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 

Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy w spółce z o.o. – uwagi na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r. w sprawie III CZP 31/15,  LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

________________________________________________________________________________________

 

 

MGR RAFAŁ OSTROWSKI

 

Monografie:

 

        Kodeks cywilny. Praktyczny przewodnik, red. A. Herbet, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2004 (rozdział: III pkt 5, 8-12, rozdz. V pkt 12, 17-19, 30, rozdz. VI).

 

Wprowadzenia i opracowania aktów prawnych:

 

        Kodeks cywilny. Komentarz do zmian, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2004 (wspólnie z P. Zdanikowskim)

 

Referaty:

 1. Spółka partnerska w polskim prawie handlowym, konferencja naukowa na Uniwersytecie im. Iwana Franka we Lwowie (2003).
 2. Wystawienie weksla przez spółkę prawa handlowego, konferencja naukowa na Uniwersytecie im. Iwana Franka we Lwowie (2004).

________________________________________________________________________________________

 

 

MGR MICHAŁ HAŁASA

 

 

 1. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - wyniki badań empirycznych, Edukacja Prawnicza 2010, nr 6
 2. Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa (konferencja naukowa, Lublin 12.11.2010r.), Państwo i Prawo 2011, nr 5
 3. Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym  – raport z badań empirycznych, Studia Prawnicze KUL 2/2012 (współautor)
 4. Konferencja naukowa „System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle
  prawnoporównawczym – doświadczenia i perspektywy”, Lublin, 19 kwietnia
  2012 r.  Palestra 7-8/ 2012
 5. Czy syndyk bez licencji może pracować dalej? Status prawny syndyka bez licencji w postępowaniach dotyczących masy upadłości. Law Blog| Forum Prawa Handlowego
 6. Economic Interests of the State and Principles of Corporate Supervision over Companies with State Treasury Shareholding in Poland, Науковий вісник, Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична 2013
 7. Zasada wyłączności firmy a rejestracja przedsiębiorców. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, nr 8 (2)/2016
 8. Корпоративне право Польщі та України, doc. hab, prof. Vasylyeva Valentyna Antonivna [red.] Iwano- Frankowsk 2016, autor rozdziałów: Spółka jawna, Spółka partnerska, Spółka komandytowa; Spółka komandytowo – akcyjna; Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 9. Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Lublin, 1-3 lipca 2015 r. Studia Prawnicze KUL 2/2016
 10. Nearshore service transfers in the EU: Legal and Economic issues, Economics and Sociology, Vol. 10, 1/2017.

 

MGR PIOTR KĘDZIERSKI

 

 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.1.2010 r., III CZP 122/09, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2012, Nr 2 (5);
 2. Skutki naruszenia norm względnie wiążących przez uchwałę zgromadzenia udziałowców spółki kapitałowej, Kodeks spółek handlowych. Po dziesięciu latach, J. Frąckowiak (red.), Wrocław 2013;
 3. Model szkolenia wstępnego przyszłych sędziów na przykładzie rozwiązań francuskich, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, Nr 1 (7);
 4. Odszkodowanie należne właścicielowi mieszkania od eksmitowanego lokatora uprawnionego do lokalu socjalnego, Monitor Prawniczy 2013, Nr 17;
 5. Zawieszenie postępowania sądowego na skutek ogłoszenia upadłości strony procesu, Forum Prawa Handlowego – LawBlog.pl 2013;
 6. Uprawnienie kuratora z art. 42 k.c. do wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie osoby prawnej, Forum Prawa Handlowego – LawBlog.pl 2012;
 7. Skutki naruszenia przepisów dyspozytywnych przez uchwałę zgromadzenia udziałowców spółki kapitałowej, Forum Prawa Handlowego – LawBlog.pl 2012;
 8. Początek biegu terminu zaskarżenia postanowień w prawie upadłościowym – uwagi na tle art. 224 PUN, Forum Prawa Handlowego – LawBlog.pl 2011;
 9. Obligacje przychodowe - aspekty prawne i pionierskie przykłady, Samorzad.infor.pl 2011.

MGR PRZEMYSŁAW FILIPOWICZ

Artykuły czasopiśmiennicze:

 1. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną – wyniki badań empirycznych, Edukacja Prawnicza 2010, nr 6 (współautor);
 2. Charakter prawny zgody przy odstąpieniu nabywcy od umowy deweloperskiej, Rejent 2014, nr 5.

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z konferencji naukowej Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Lublin, 25 kwietnia 2013 r., Rejent 2013, nr 7

 

Referaty / wystąpienia:

 1. Charakter prawny odstąpienia nabywcy od umowy deweloperskiej – wystąpienie (Konferencja naukowa – Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców, UWr – Wrocław, 14 czerwca 2013 r.);
 2. System domniemań KRS w zakresie ogłoszeń wpisów i jego zgodność z unormowaniami prawa europejskiego – wystąpienie (Konferencja naukowa – System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, Senat RP – Warszawa, 3 grudnia 2013 r.);
 3. Problem konstytucyjności zarządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu (Dz.U.M.SP. nr 2, poz. 4) – wystąpienie (Konferencja naukowa – Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, UMCS – Lublin, 3 kwietnia 2014 r.).

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2021, godz. 13:13 - Magdalena Sawa