Ojciec Profesor Edward Iwo Zieliński OFMConv

 

 

 

 

Monografie
 • Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota, Lublin 1980, RWKUL, s. 128.
 • Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota, Lublin 1988, RWKUL, s. 389.

 

Przekłady
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I: Od początków do Sokratesa, Lublin 1993, RWKUL, s. 500.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II: Platon i Arystoteles, Lublin 1996, RWKUL, s. 600.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. III: Systemy epoki hellenistycznej, Lublin 1999, RWKUL, s. 568.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. IV: Szkoły epoki Cesarstwa, Lublin 1999, RWKUL, s. 696.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. V: Słownik, indeksy, bibliografia, Lublin 2002, Wydawnictwo KUL, s. 615.
 • Giovanni Reale, Myśl starożytna, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL.
 • Giovanni Reale, Mądrość antyczna lekarstwem na zło nękające współczesnego człowieka, w: Giovanni Reale, Doktor Honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 13-41.
 • Giovanni Reale, Trzy paradygmaty metafizyki stworzone przez myśl grecką i chrześcijańską, „Ethos" 15(2002) n. 3-4 (59-60), s. 20-29.
 • Thomas Alexander Szlezák, Idea Dobra jako arché w Politei Platona (z Markiem Osmańskim), „Roczniki Filozoficzne" 51 (2003), z. 1, s. 403-425.
 • Fernand van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, Lublin 2005, Wydawnictwo KUL.

arrow__22

 

 

Redakcje i weryfikacje przekładów
 • Św. Bonawentura. Życie i myśl, pod redakcją Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv, Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv., Niepokalanów-Warszawa 1976.
 • Jan Duns Szkot, Traktat o Pierwszej Zasadzie, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Tadeusz Włodarczyk, przekład przejrzał Iwo Edward Zieliński, Warszawa 1988, PWN, BKF.
 • L. Veuthey, Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury (La filosofia cristiana di San Bonaventura, Roma 1971), w: Z filozofii św. Augustyna i św. Bonawentury (Opera Philosophorum Medii Aevi, 3), Warszawa 1980, s. 255-390.
 • Léon Veuthey OFMConv, Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury, Niepokalanów 1996, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, s. 199.
 • Vittorio Passenti, Józef Tischner - kontestator tomizmu, „Zeszyty Naukowe KUL" 27(1984) z. 3, s. 69-77.
 • L. Veuthey OFMConv, Jan Duns Szkot. Myśl teologiczna, przeł. Mieczysław Kaczyński, Niepokalanów 1988 (E. Zieliński: Przedmowa do wydania polskiego, s. 5-7, oraz weryfikacja przekładu).
 • Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, przełożył Tadeusz Włodarczyk, przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Iwo Edward Zieliński, Warszawa 1992, PWN, BKF

arrow__22

 


Książki redagowane i współredagowane
 • Platon. Nowa interpretacja, Materiały z sympozjum KUL 30 listopada - 2 grudnia 1992 r., pod redakcją A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego, Lublin 1993, RWKUL, s. 151.
 • Saint Anselm Bishop and Thinker. Papers Read et a Conference Held in the Catholic University of Lublin on 24-26 September 1996, Edited by Roman Majeran, Edward Iwo Zieliñski, The University Press of the Catholic University of Lublin, Lublin 1999, p. 372.
 • Filozofia franciszkanów, red. P. Anzulewicz, S. Napiórkowski, E. Zieliński, Niepokalanów 2005, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, t. I-III.

arrow__22

 

Artykuły
 • Złota nić wiodąca do jedności, „Homo Dei" 37(1968) s. 238-243.
 • Les questions sur les universaux de Benoit Hesse, S. Wielgus, I. E. Zieliñski, „Mediaevalia Philosophorum Polonorum" 14(1970) s. 131-153.
 • Kwestie wstępne do „Disputata in veterem artem" według Benedykta Hesse. Wydanie tekstu na podstawie rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: 2037, 2043, 2455, w: „Acta Mediaevalia", Lublin 1973, s. 159-230.
 • Dwie współczesne koncepcje filozofii św. Bonawentury, „Roczniki Filozoficzne" 22(1974) z. 1, s. 13-38.
 • Die Jubiläumsfestlichkeiten zu Ehren St. Bonaventuras in Kraków 18.-24. November 1974, „Franziskanische Studien" 57(1975) s. 284-286.
 • Interpretacje filozofii św. Bonawentury, w: Św. Bonawentura. Życie i myśl, Niepokalanów-Warszawa 1976, s. 7-96.
 • Bonawenturiańskie kalendarium, w: Św. Bonawentura. Życie i myśl, Niepokalanów-Warszawa 1976, s. 31-38.
 • Unendllichkeit und Identitätsaussage (praedicatio per identitatem) in Bezug auf Gott, w: Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Kurzfassungen der Referate, Bonn 1977, s. 180-181.
 • Nieskończoność w filozofii Jana Dunsa Szkota: rozumienie i niektóre konsekwencje systemowe, „Summarium" 27(1978) s. 316-328.
 • Woluntaryzm franciszkański, „Wiadomości z Prowincji M.B.Niepokalanej OO. Franciszkanów w Polsce" 9(1978) s. 31-38.
 • Unendllichkeit und Identitätsaussage (praedicatio per identitatem) in Bezug auf Gott, w: Miscellanea Mediaevalia, Band 13/2: Sprache und Erkenntnis im Mittelalter, Berlin 1981, s. 999-1002.
 • Möglichkeit und Grenzen der natürlichen Erkanntnis Gottes bei Johannes Duns Scotus, „Wissenschaft und Weisheit" 48(1985) s. 17-32.
 • Kontekst i funkcja teorii jednoznaczności pojęć transcendentalnych u Jana Dunsa Szkota /błąd w tytule: Kontekst i funkcja teorii pojęć jednoznaczności transcendentalnych.../ (referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowego Kongresu Szkotystycznego, Kraków 22-26.IX. 1986), „Studia Franciszkańskie" 3(1988) s. 155-170.
 • Glosa do obrazu filozofii Jana Dunsa Szkota zarysowanego w „Historii filozofii" Władysława Tatarkiewicza, w: Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa, pod redakcją Macieja Manikowskiego, Wrocław 1988, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, „Filozofia" 28(1998) s. 183-197.
 • Anzelm jako poprzednik Jana Dunsa Szkota w teorii jednoznaczności transcendentelnej, w: Saint Anselm Bishop and Thinker , s. 297-321.
 • Współtwórca polskiej mediewistyki (o ks. prof. Marianie Kurdziałku), „Roczniki Filozoficzne" 37(1989-1990) z. 1, s. 5-26.
 • (Wykład bez tytułu o poznaniu Boga u Jana Dunsa Szkota w ramach serii wykładów noszących wspólny tytuł): O filozoficznym poznaniu Boga dziś, redakcja bp Bohdan Bejze, Warszawa 1992, ATK, s. 120-141.
 • Giovanniego Reale nowa interpretacja myśli Platona, w: Platon. Nowa interpretacja, Lublin 1993, RWKUL, s. 9-25.
 • Aristotele ed Aristotelismo all'universita Cattolica polacca di Lublino, w: Aristotele. Perché la metafisica. Studi su alcuni concetti-chiave della „filosofia prima" aristotelica e sulla storia dei loro influssi a cura di Adriano Bausola e di Giovanni Reale, Milano 1994, Vita e Pensiero, s. 507-525.
 • Mistrz i Nauczyciel (o prof. Stefanie Swieżawskim), „Kwartalnik Filozoficzny" 25(1997) z.1, s. 110-112.
 • Od nauki do mądrości. Krótka refleksja nad dziełem ks. prof. Mariana Kurdziałka, „Studia Podlaskie" 13(1998), nr 2(12), s. 139-146 (wyszło drukiem w r. 2000).
 • Błogosławiony Jan Duns Szkot - myśliciel trudnej syntezy, „Lignum Vitae" 1(2000) s. 71-85.
 • Klasyczno-filozoficzne tło refleksji Luigi Giussaniego, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego" Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, Kielce 2001, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, s. 39-42.
 • Laudacja, w: Giovanni Reale, Doktor Honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 5-12.
 • Giovanniego Reale spojrzenie na rozwój myśli filozoficznej starożytności (Referat na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin, 19.XII.2002), „Summarium" 30-31 (2001-2002), s. 87-99.
 • Jana Dunsa Szkota rozumienie metafizyki i jej przedmiotu, w: Metafizyka w filozofii (Zadania współczesnej metafizyki, 6), Lublin 2004, s. 129-143.
 • Problem emanacjonizmu w filozofii Plotyna w: Analogia w filozofii, redakcja naukowa A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 273-285 (Zadania współczesnej metafizyki, 7).
 • Istota wolności: Anzelm-Plotyn-Augustyn-Jan Duns Szkot, w: Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Zródła jedności narodów Europy, red. Wiesława Sajdek, Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, s. 39-56.
 • Miejsce szkoły franciszkańskiej w doktrynalnych nurtach średniowiecza, w: Filozofia franciszkanów, Niepokalanów 2005, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, t. I, s. 25-40.
 • Różne metafizyki, a ten sam Bóg. Augustyn - Tomasz z Akwinu - Jan Duns Szkot, w: Filozofia franciszkanów, Niepokalanów 2005, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, t. II, s. 7-24.
 • Chrystus nie jest zbawcą abstrakcyjnej ludzkości, lecz każdego z nas z osobna, w: Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s.23-26.
 • Laudacja wygłoszona na posiedzeniu TN KUL dnia 30.03. 2006 z okazji przyznania prof. Juliuszowi Domańskiemu nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego, w: Juliusz Domański, Użytkownicy i badacze dziedzictwa kultury antycznej, czyli o różnicy między humanizmem a humanistyką, Lublin TN KUL, Lublin 2007, s. 7-18.

arrow__22

 

Recenzje
 • Rolf Dietrich, Plotin. Die Gross-Schrift III, 8 - V, 5 - II, 9, Berlin 1970; „Studia Philosophiae Christianae" 7(1971) z. 2, s. 351-352.
 • E. Ferré, Basic Modrn Philosophy of Religion, New York 1967; „Studia Philosophiae Christianae" 8(1972) z. 1, s. 268-275.
 • W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, Frankfurt am Main 1972; „Studia Philosophiae Christianae" 10(1974) s. 245-248.
 • L. Veuthey, La filosofia cristiana di San Bonaventura, Roma 1971; „Studia Philosophiae Christianae" 10(1974) s. 248-253.
 • B.M. Bonansea, Man and His Approach to God in J. Duns Scotus, New York - London 1983; „Roczniki Filozoficzne" 32(1984 ) z. 1, s. 227-235.
 • Camille Bérubé, De l'homme a Dieu selon Duns Scot, Henri de Gnad et Olivi, Roma 1983; „Roczniki Filozoficzne" 32(1984) z. 1, s. 221-227.

arrow__22

 

Hasła encyklopedyczne
 • Blount Ch., Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin 1976, s. 665.
 • Boecjusz z Dacji, tamże, s. 706.
 • Bonawentura św., tamże, s. 780-785.
 • Bonawentura z Peragi, tamże, s. 788.
 • Bruno Giordano (współautor), tamże, s. 1107-1109.
 • Cabet E., tamże, s. 1267.
 • Chrześcijańska filozofia (współautor), Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, s. 391-396.
 • Collingwood, tamże, s. 544-545.
 • Complutenses, tamże, s. 564.
 • Conimbricenses, tamże, s. 576-577.
 • Corollarium, tmże, s. 593.
 • Croce B., tamże, s. 633-636.
 • Descartes R. (współautor), tamże, s. 1192-1196.
 • Duns Szkot Jan, Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, s. 354-361.
 • Eriugena Jan Szkot, tamże, s. 1088-1091.
 • Franciszkańska szkoła, Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, s. 566-568.
 • Duns Szkot, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. II, Lublin 2001, s. 745-754.
 • Fides quaerens intellectum, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. III, Lublin 2002, s. 29.
 • Platon w: Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 265-272.
 • Platonizm, tamże, s. 272-275.

arrow__22

 

Prace oddane do druku
 • Referat: Sogni di un minimalista di periferia wygłoszony w Pontificia Facolta Teologica „San Bonaventura" (Seraphicum) w Rzymie podczas sympozjum poświęconego stuleciu istnienia Wydziału; Cento anii di vita accademica (1905-2005), które odbyło się w dniach 10-12 października 2005 r.
 • Tłumaczenie książki: Coloman E. Viola, Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia (Anzelmo d'Aosta. Fede e ricerca dell'intelligenza, Milano 2000, Jaca Book, s. 158); (przyjęte do druku w Wydawnictwie KUL).
 • Tłumaczenie książki: J. Ratzinger, Świętego Bonawentury teologia historii (Die Geschichtstheologie des heiligen Bonawentura, München-Zürich 1959, Schnell &Steinem, s. XXIII, 167); (przyjęte do druku w Wydawnictwie KUL).

 

arrow__22

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2009, godz. 06:12 - Andrzej Zykubek