ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. nadzw.

I. Książki
 1. Sakramenty święte i sakramentalia. (Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki). Lublin 1994 ss. 212.
 2. Katechumenat chrzcielny w Kościele posoborowym. Wydawnictwo KUL: Lublin 2003 ss. 470.
 3. Namaszczenie chorych - sakrament uzdrowienia. Polihymnia: Lublin 2004 ss. 114.
 4. Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Wydawnictwo Diecezjalne: Sandomierz 2005 ss. 119
 5. Bierzmowanie. Sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Wydawnictwo Gaudium: Lublin 2005 ss. 207.
 6. Namaszczenie chorych - sakrament uzdrowienia. Wyd. II. Wydawnictwo Diecezjalne: Sandomierz 2005 ss. 123.
II. Redakcja książek, podręczniki i skrypty:
 1. Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1988 ss. 782 (Redaktor razem z abp. B. Pylakiem)
 2. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993). Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne 1994; wydanie II: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998). Lublin: Polihymnia 1999 ss. 311 (razem z L. Adamowiczem)
 3. Liturgika fundamentalna. Rok liturgiczny. Liturgia Godzin. (Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki). Lublin 1993 ss. 208
 4. Przez Krzyż do Zmartwychwstania. Nawiedzenie Krzyża i księgi Pisma świętego w rodzinach Archidiecezji Lubelskiej. (Redakcja książki) Lublin 1998 ss. 191
 5. Kalendarz Liturgiczny (Diecezji do 1992) Archidiecezji Lubelskiej - każdego roku od 1979
III. Rozprawy i artykuły
1972
 1. Ordo Confirmationis 1971. CT 42:1972 z. 4 s.75-81.
1973
 1. Nowe dekrety papieskie o zniesieniu święceń niższych i święceniach diakonatu. CT 43:1973 z.3 s.78-81.
 2. Obrzęd ustanowienia lektorów i akolitów. CT 43:1973 z.4 s.52-54.
1974
 1. Z problematyki teologicznej bierzmowania. RTK 21:1974 z. 6 s. 37-58.
 2. O właściwe rozumienie Wiatyku. CT 44:1974 z. 3 s. 58-63.
 3. Aspekty teologiczne nowego „Ordo Confirmationis”. CT 44:1974 z.2- s. 82-89.
 4. Zarys teologii sakramentu pokuty w nowym „Ordo Paenitentiae” z 1974 r. CT 45:1975 z. 3 s. 49-55
 5. Niektóre problemy pastoralno-liturgiczne nowego obrzędu chrztu dzieci. CT 43:1973 z. 4 s. 69-74.
 6. Nowy obrzęd namaszczenia chorych. CT 44:1974 z. 1 s. 77-82.
 7. Instrukcja Kongregacji Sakramentów Immensae caritatis. CT 44:1974 z. 2 s. 89-92.
 8. Aspekty teologiczne nowego Ordo Confirmationis. CT 44:1974 z. 2- s. 82-89.
 9. Nowy dokument Kongregacji Kultu Bożego Directorium de Missis cum pueris. CT 44: 1974 z. 4 s. 65-70.
 10. Przygotowanie katechetyczne do bierzmowania. WDL 48:1974 s. 66-69.
1975
 1. Nazwa sakramentu bierzmowania. RBL 28:1975 s. 61-66.
 2. Odnowiona liturgia sakramentu bierzmowania. RBL 28:1975 s. 66-71.
 3. Nowe Ordo Paenitentiae. CT 45:1975 z. 1 s. 61-66.
1977
 1. Bierzmowanie w kontekście inicjacji chrześcijańskiej. AK t. 88:1977 s. 242-256.
 2. Doświadczenia duszpasterskie z odnowy liturgii chrztu dzieci we Francji. AK t. 88:1977 s. 232-241.
1978
 1. Posługa Kościoła wobec umierającego człowieka. AK t. 95:1978 s. 171-182.
 2. Liturgia Godzin w życiu i posłudze prezbiterów. HD 47:1978 s. 223-229.
 3. Nowe obrzędy pogrzebowe według Rytuału dla diecezji polskich. WDL 52:1978 s. 199-209.
1979
 1. Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie teologicznym i pastoralnym. ŚSHT 12:1979 s. 71-95.
 2. Eklezjalny charakter troski o chorych. HD 48:1979 s. 264-274.
 3. Nieszpory parafialne w odnowionej liturgii. CT 49:1979 z. 1 s. 66-71.
1980
 1. Odwiedziny i Komunia święta chorych. CT 50:1980 z. 2 s.107-112.
 2. Zadania duszpasterskie wynikające z nowego Rytuału „Sakramenty chorych”. HD 49:1980 s. 278-286.
 3. Posługa Kościoła wobec umierającego człowieka. AK 72:1980 t. 95 s. 171-182.
1981
 1. Dedykacja ołtarza według nowego Pontyfikału Rzymskiego z 1977 r. RBL 34:1981 s. 361-372.
1983
 1. Modlitwy wstawiennicze i oracje w Liturgii Godzin. AK t. 101:1983 s.77-87.
 2. Kapłaństwo wspólne i służebne według ksiąg liturgicznych. RBL 36:1983 s. 297-306.
 3. Tajemnica paschalna Chrystusa. Duch Święty i sakrament namaszczenia chorych.
 4. RTK 30:1983 z. 6 s. 145-151.
 5. Miłosierdzie Boże w liturgii sakramentu pojednania. W: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Red. S. Nagy. Lublin 1983 s. 205-213.
1984
 1. Liturgia Mszy św. z udziałem dzieci. RTK 31:1984 z. 6 s. 47-58.
1986
 1. Częstotliwość sprawowania Eucharystii. CT 56:1986 z. 1 s. 60-70.
 2. Komunia święta wiernych i sakrament pokuty. CT 56:1986 z. 3 s. 47-57.
 3. Ks. Wojciecha Danielskiego kierunki badań nad liturgią. RBL 39:1986 s. 389-399.
1987
 1. Czy specjalna liturgia Mszy św. dla dzieci? CT 57:1987 z. 3 s. 51-60.
1988
 1. Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci. W: Mszał księgą życia chrześcijańskiego. Red. B. Nadolski. Poznań 1988. s. 435-449.
1989
 1. Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji. RBL 42:1989 s. 168-178.
 2. Msza święta z dziećmi według nowego Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. WDL 63:1989 s. 229-237.
1990
 1. Liturgia chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. CT 60:1990 z. 3 s. 123-134.
 2. Msza święta w centrum życia. W: Życie Kościoła. Red. M. Majewski. Warszawa 1990 s.171-178.
1991
 1. Inkulturacja liturgii - XII Kongres Societas Litugica w Yorku 1989. RBL 44:1991 s. 65-70.
1992
 1. Życie sakramentalne chrześcijanina. W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992; 20032 s. 438-490.
 2. Sens cierpienia i śmierci w świetle liturgii sakramentu namaszczenia chorych i Wiatyku. W: Cierpienie i śmierć. (Homo meditans XIII). Red. A.J. Nowak. Lublin 1992 s. 85-97.
 3. Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego. RBL 45:1992 s. 65-74.
 4. Niedzielna Msza św. a katecheza dzieci i młodzieży. Cz. I. WAL 66:1992 s. 404-410.
1993
 1. Święcenia prezbiterów w Pontyfikale Rzymskim z 1990 roku. W: Kapłan wśród kapłańskiego ludu. (Homo meditans XIV). Red. W. Słomka, J. Misiurek. Lublin 1993 s. 87-98.
 2. Niedzielna Msza św. a katecheza dzieci i młodzieży. Cz. II. WAL 67:1993 s. 13-22.
 3. Wnętrze Kościoła według wymogów liturgii. WAL 57:1993 s. 409-416.

1994

 1. Ile Mszy świętych w niedzielę w parafii? CT 64:1994 z. 1 s. 106-114.
 2. XXX lat „Konstytucji o liturgii" w archidiecezji lubelskiej. WAL 58:1994 s. 44-57.
 3. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej. „Miesięcznik Diecezji Gdańskiej”. 38:1994 s. 97-107.
 4. O księgach liturgicznych. WAL 69:1995 s. 55-57. Przedruk: ZID 3:1994 s. 393-396.
1995
 1. Bierzmowanie w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Red. J. Kopeć. Opole 1995 s.63-92. [Ten sam tekst w języku ukraińskim Mirompomazania w Katechizmi katolickoj Cerkwi. W: Misteria liturgii w Katechizmi Katolickoj Cerkwi. Red. J.J. Kopeć. Lviv 1998 s. 49-73].
 2. Kult Eucharystii poza Mszą św. po Vaticanum II. W: Premislia Christiana. Red. T. Śliwa. T. VI. Przemyśl 1993/1995 s.47-61.
 3. Funkcje wiernych - mężczyzn i kobiet w liturgii. WAL 69:1995 s. 88-94.
 4. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w archidiecezji lubelskiej. WAL 69:1995 s. 107-117.
1996
 1. Założenia teologiczne Rytuału Obrzędy Wtajemniczenia Chrześcijańskiego Dorosłych. RT 43:1996 z.6 s.5-20. [Ten sam tekst w języku słowackim Teologickie zdovodnienie Ritualu Ordo Initationis Christianae Adultorum I. cast „Duchovny pastier". 78:1997 s. 104-108; II cast. „Duchovny pastier". 78:1997 s. 171-175].
 2. Główne treści teologiczne liturgii Wielkiego Postu. „Liturgia Sacra” 2:1996 nr 1-2 s. 47-58.
 3. Katechumenat dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. „Anamnesis” 3:1996 nr 8 s. 67-87.
 4. Katechumenat dzieci w wieku szkolnym. W: Sakramenty inicjacji w liturgii i praktyce duszpasterskiej. Red. R. Pierskała, H. Sobeczko. Opole 1996 s. 77-98 (zmieniona wersja art. Katechumenat dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. „anamnesis” 3:1996 nr 8 s.67-87.
 5. Założenia teologiczne i pastoralne Listu okólnego Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych. W: In te Domine speravi. Red. Cz. Bartnik. Lublin 1996 s. 105-121.
 6. Katechumeni i chrześcijanie. WAL 70:1996 s. 233-241 (Przedruk: ZID 5:1996 s. 196-204).
 7. Regina Familiae - nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej. „Anamnesis” 3:1996/97 nr 10 s. 61-64.
1997
 1. Niedzielna Eucharystia w parafii. W: Eucharystia. Misterium - ofiara - kult. Red. J. Kopeć. Lublin 1997 s. 91-106.
 2. Eucharystia a Dzień Pański. W: Jezus eucharystyczny. Red. M. Rusecki, M. Cisło. Lublin 1997 s. 201-212.
 3. Formy kultu Najświętszego Sakramentu. WAL 70:1997 s. 80-87
 4. Z teologii kultu Eucharystii poza Mszą św. WAL 70:1997 s. 233-241
 5. Księdza Profesora Franciszka Greniuka wkład w odnowę liturgii po Soborze Watykańskim II. W: Veritatem facientes. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997 s. 45-56.
 6. Parafia jako centrum życia liturgicznego. W: Veritatem facientes. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997 s. 425-441.
 7. Bierzmowanie jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej według Katechizmu Kościoła Katolickiego. WAL 71:1997 s. 479-487.
 8. Zapomniany dokument Kongregacji Kultu Bożego. CT 67:1997 z. 3 s. 119-125.
 9. Formy kultu Najświętszego Sakramentu. WAL 70:1997 s. 80-87.
 10. Z teologii kultu Eucharystii poza Mszą św. WAL 70:1997 s. 233-241.
1998
 1. Skutki sakramentu bierzmowania według Katechizmu Kościoła katolickiego. WAL 72:1998 s. 161-170.
 2. Z mistagogii celebracji chrztu dzieci w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. RT 45:1998 z. 6 s. 129-150.
 3. Błogosławieństwo chrzcielnicy. RT 45:1998 z. 8 s. 281-290.
 4. Reforma chrztu dorosłych z 1962 roku. W: Liturgia domus carissima. Red. A. Durak. Warszawa 1998 s. 236-258.
 5. Ryt i liturgia ambrozjańska. „Vox Patrum" 18:1998 t. 34-35 s. 155-166
 6. 35 lat Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II. WAL 72:1998 s. 729-747.
1999
 1. Modlitwy Eucharystyczne we Mszach św. z udziałem dzieci. „Anamnesis” 5:1998/99 nr 17 s. 61-75.
 2. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu i praktyce Kościoła po Vaticanum II. WAL 73:1999 s. 133-146.
 3. Formacja katechizowanych do świadomego i czynnego udziału we Mszy św. RT 46:1999 z. 6 s. 303-314.
 4. Posługiwanie duchownych i świeckich w Kościele. W: W służbie wartościom. Red. R. Kamiński i in. Kielce 1999 s. 272-292.
 5. Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i młodzieży. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kupaczyński. Lublin 1999 s.29-54.
 6. Posługi i funkcje liturgiczne: teoria i praktyka. W: W trosce o Kościół. Red. A. Jarząbek. Lublin 1999 s. 193-203.
 7. Celebracja liturgii w duchu Katechizmu Kościoła Katolickiego. WAL 73:1999 s. 943-956 (przedruk w „Kronika Diecezji Radomskiej". 9:2000 nr 23 s. 242-255).
 8. Celebracja liturgii w duchu Vaticanum II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. ZID 8:1999 s. 145-167.
 9. Sakrament bierzmowania. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 1999 s. 343-350.
2000
 1. Celebracja liturgii w duchu Katechizmu Kościoła Katolickiego. WAL 73:1999 s. 943-956 (przedruk „Kronika Diecezji Radomskiej". 9:2000 nr 23 s. 242-255).
 2. Celebracje pokutne w świetle Rytuału „Obrzędy pokuty". „Anamnesis” 6:1999/2000 nr 20 s. 81-101 [Ten sam tekst w języku słowackim: Slavenie pokania vo svetle Ritualu „Obrady pokania’". „Liturgia. Casopis pre liturgicku obnovu”. 12:2002 s. 53-71; 246-251].
 3. Katechumenat - katechumeni - Kościół w nauce Vaticanum II. W: Diligis me? Pasce. Red. S. Czerwik. Sandomierz 2000 t. 2 s. 430-453.
 4. Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej. „Salvatoris Mater” 2:2000 nr 3 s. 130-154.
 5. Niedziela jako dzień Kościoła. RT 47: 2000 z. 8 s. 57-73.
 6. Teologiczne i normatywne zasady współpracy świeckich w ministerialnej posłudze prezbiterów. RT 47:2000 z. 8 s. 35-76.
 7. Kult relikwii. „Przegląd Powszechny”. 117:2000 nr 11 s. 167-176.
 8. Kiedy i komu udziela się sakramentu namaszczenia chorych? ZID 9:2000 s. 210-213.
 9. Dla kogo namaszczenie chorych? WAL 74:2000 s. 832-835
2001
 1. Modlitwy o uzdrowienie chorych. „Przegląd Powszechny” 118:2001 nr 4 s. 25-39.
 2. Nieszpory niedzielne - teoria i praktyka. „Liturgia Sacra” 7:2001 nr 1 s. 23-43.
 3. Drogi pojednania grzeszników Kościele: sakramentalna i pozasakramentalna pokuta chrześcijanina. RT 48:2001 z. 6 s. 89-119.
 4. Pokuta pozasakramentalna. WAL 75:2001 s. 1010-1027.
 5. Modlitwy o uzdrowienie chorych w Kościele. „Anamnesis” 7:2000/2001 nr 27 s. 45-54.
 6. Msze wotywne i w różnych potrzebach. „Liturgia Sacra” 7: 2001 nr 2 s. 217-228.
 7. Jutrznia i Nieszpory w niedzielnym świętowaniu. W: Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym. Red. E. Mateja, R. Pierskała. Opole 2001 s. 53-77.
 8. Propozycje pastoralne związane z obchodem jubileuszu dwusetlecia archidiecezji lubelskiej. WAL 75:2001 s. 589-602
 9. Pokuta pozasakramentalna. WAL 75:2001 s. 1010-1027
2002
 1. Parafia ośrodkiem życia liturgicznego. RT 49: 2002 z. 6 s. 53-77.
 2. Kapłan reprezentuje, czyli uobecnia Chrystusa Głowę Kościoła. W: Ante Deum stantes. Red. S. Koperek. Kraków 2002 s. 301-316.
 3. Kult świętych w liturgii Kościoła. W: Z. Janiec. Święci w misterium Kościoła. Sandomierz 2002 s. 131-143.
 4. Chrzest dzieci i dorosłych w parafii. „Studia Catholica Podoliae” 1:2002 nr 1 s. 353-382.
 5. Katechumenat dzieci według „Rytuału” francuskiego niemieckiego. „Studia Catholica Podoliae” 1:2002 nr 1 s. 431-442.
 6. Ambona zwyczajnym miejscem głoszenia słowa Bożego. „Anamnesis” 8:2002 nr 29 s. 56-59.
 7. Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy św.? „Anamnesis” 8:2002 nr 29 s. 74-77.
 8. Komunia święta pod dwiema postaciami. „Anamnesis” 8:2002 nr 29 s. 70-73.
 9. Biblijno-teologiczne podstawy sakramentu bierzmowania. „Zeszyty formacji katechetów”. 2:2002 nr 4 s.15-20.
 10. Liturgia sakramentu bierzmowania. „Zeszyty formacji katechetów”. 2:2002 nr 4 s. 21-28.
2003
 1. Idee przewodnie Wstępu do Dyrektorium o pobożności ludowej. W: Liturgia i pobożność ludowa. Red. W. Nowak. Olsztyn 2003 s. 11-24.
 2. Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej. WAL 77:2003 s. 1120-1130.
 3. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Najważniejsze treści „Wstępu”. „Anamnesis” 9:2003 nr 33 s. 73-77.
 4. Włożenie rąk w liturgii sakramentu bierzmowania. „Anamnesis” 9:2003 nr 36 s. 56-65.
 5. Celebracja liturgii w duchu Katechizmu Kościoła Katolickiego. RT 50:2003 z. 8 s. 223-245.
 6. Znak sakramentalny bierzmowania. „Liturgia Sacra” 9:2003 nr 2 s. 321-330.
 7. Kto „pomaga” w udzielaniu bierzmowania i kto wkłada ręce na kandydatów? WAL 7:2003 s. 940-942 [Przedruk: ZID 12:2003 s. 307-311].
 8. Kult relikwii w Kościele. WAL 77:2003 s. 312-320.
 9. Jedno czy dwa włożenia rąk w liturgii bierzmowania? WAL 77:2003 s. 1155-1165; (Przedruk: ZID 12:2003 s. 296-307).
 10. Przebieg nawiedzenia w parafii. WAL 77:2003 s. 1072-1076
 11. Pożegnanie obrazu. WAL 77:2003 s. 1077-1081.

2004

 1. Posługi kościelne w nauczaniu Kościoła powszechnego i powszechnego praktyce Kościoła w Polsce. „Diakon” 1:2004 s. 27-54.
 2. Inkulturacja liturgii rzymskiej po Vaticanum II. Komentarz do IV Instrukcji Varietates legitimae. „Liturgia Sacra” 10:2004 nr 2 s. 277-293.
 3. Rola Komisji Liturgicznej w promowaniu liturgii w diecezji. WAL 78:2004 s. 245-264.
 4. Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dzieci w wieku katechizacyjnym (Katechumenat chrzcielny dzieci). W: Z potrzeby serca… Red. S. Sieczka i in. Lublin 2004 s. 336-349.
 5. 40 lat Konstytucji o liturgii w archidiecezji lubelskiej. WAL 78:2004 s. 52-62.
 6. Maryjne aspekty IV Niedzieli Adwentu. „Salvatoris Mater” 5:2004 nr 4 s. 61-73.

2005

 1. Adaptacja, akomodacja i inkulturacja Mszy św. „Anamnesis” 11:2005 nr 41 s. 109-122.
 2. Eucharystia w sobotę wieczorem czy niedzielę? W: Laudate Dominum.Red. K. Konecki. Gniezno 2005 s. 253-270.
 3. Wsparcie katechetyczne i liturgiczne. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Wydawnictwo KUL: Lublin 2005 s. 123-145.
 4. Liturgia i pobożność ludowa w świetle Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. RT 52:2005 z. 8 s. 47-71.
 5. Życie liturgiczne. W: W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002. Red. J. Mariański. Gaudium: Lublin 2005 s. 545-575.
 6. Wiara – Kościół – liturgia – parafia. WAL 79:2005 s. 1077-1084
 7. Teologia celebracji pokutnych. W: Ku liturgii nadziei. Red. R. Biel.Tarnów 2005 s. 231-246.
 8. Aklamacje anamntyczne po konsekracji. W: Modlitwy eucharystyczne Mszału rzymskiego. Dzieje – Teologia – Liturgia. Red. H. Sobeczko. RW WT UO: Opole 2005 s. 167-179.
IV. Hasła w Encyklopedii Katolickiej KUL

T. II
 • Bierzmowanie II 549 - 552.
T. IV
 • Eucharystyczna modlitwa IV 1272 - 1275.
T. V
 • Fermentum et sancta V 136
 • Festiva canimus V 149
 • Festum celebre martyris V 151
 • Festiva. vos archangeli V 149
 • Génébrard Gilbert V 942 - 943.
 • Gilbert z Tournai V 1075
 • Giorgi Domenico V 1088 - 1089
 • Gihr Nicolaus V 1072 - 1073
 • Gougaud Louis V 1360
T. VI
 • Gregoriańska woda 138
 • Gruzińska liturgia 235
 • Haskowski Andrzej 582
 • Humilitate capita vestra deo 1326

T. VII
 • Immensae caritatis 79
 • Infirmis cum Ecclesia 191
 • Inicjacja - III 217
 • Investigabilies divitatis Christi 411
T. VIII
 • Jubileusz 193
 • Jubileuszowe bazyliki 193
 • Kandydatura do diakonatu i prezbiteratu 562
 • Katechumen 1055
 • Katechumenat aspekt liturgiczny 1057-1058
 • Katechumenat pochrzcielny 1059-1060
 • Katechumenat w liturgii 1060-1061
 • Katechumenów duszpasterstwo 1062-1063
T. IX
 • Komunia św. w Kościele katolickim 495-502
 • Kościół. Aspekt liturgiczno-prawny 1025-1027
T. X
 • Liturgia niebieska 1211-1212
 • Liturgiam authenticam 1214-1216
 • Liturgicae Instaurationes 1216-1217
 • Liturgiczne czasopisma 1220
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2006, godz. 10:54 - Anna Swęda