O programie studiów

 

W ramach rozbudowanych studiów na kierunku FILOZOFIA realizowane są różne specjalności i specjalizacje

 • filozofia
  • analiza systemowa,
  • edycja i tłumaczenie tekstów,
  • etyka oraz
  • metafizyczno-antropologiczna
 • filozofia przyrody nieożywionej
  • kosmofilozofia (rekrutacja na II stopień),
 • filozofia przyrody ożywionej
  • biofilozofia (rekrutacja na II stopień) .

Studia z FILOZOFII na KUL, zgodne ze standardem nauczania tego kierunku, dają bogaty przegląd problematyki filozoficznej. Studenci zapoznają się z pełnym spektrum stanowisk filozoficznych od starożytności, przez średniowiecze, renesans, nowożytność i współczesność. Program pozwala poznać podstawowe pojęcia i teorie etyczne, z odniesieniem do szczegółowych dylematów moralnych, do życia społecznego i politycznego oraz najnowszych dyskusji w bioetyce. Integralną część programu stanowi filozofia Boga i człowieka w kontekście ogólnej teorii bytu, z odniesieniem do kultury, religii, sztuki oraz prawa. Program studiów wyposaża w narzędzia myślenia analitycznego i krytycznego, poprzez studium logiki, metodologii oraz teorii poznania. Dzięki temu kontynuuje ponad półwieczną tradycję Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej.

 

Ponadto, problematyka podejmowana podczas studiów w ramach specjalności z filozofii przyrody obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • filozoficzne implikacje powstania, struktury i ewolucji Wszechświata,
 • filozoficzne aspety biogenezy oraz natury i ewolucji życia,
 • filozoficzne konteksty powstania i ewolucji gatunku Homo sapiens,
 • ekofilozofia, a także natura i mechanizmy poznania oraz aspekty filozoficzne (np. etyczne), społeczne i religijne poznania naukowego.

 

Prócz refleksji nad treściami przyrodniczymi zwracamy uwagę na samo poznanie naukowe, jego metody, cele i zakres. Dlatego dużo uwagi poświęcamy filozofii nauk przyrodniczych, w szczególności filozofii fizyki, filozofii biologii, filozofii kosmologii, aksjologii nauki, a także kwestiom bioetycznym.

Systematyczne śledzenie osiągnięć nauki oraz podejmowanie problemów, które daleko wykraczają poza właściwą jej dziedzinę, staje się dziś konieczne. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi właśnie filozofia przyrody, która jest naszą odpowiedzią na intelektualne wyzwania współczesności i stanowi interesującą propozycję nowoczesnego kształcenia interdyscyplinarnego.

 

Przygotowanie pedagogiczne

 • Studenci kierunku FILOZOFIA w ramach fakultatywnych kursów pedagogicznych mogą uzyskać uprawnienia do nauczania w szkołach
  • filozofii i etyki (na III i IV etapie kształcenia - tj. w gimnazjum i liceum), a także do
  • przyrody (na II i IV etapie kształcenia).

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2014, godz. 21:19 - Andrzej Zykubek