Lp.

Nazwa   przedmiotu:

Semestr

I

II

Liczba   godz. w sem.

Forma   zal./

Punkt.

ECTS

Liczba   godz. w sem.

Forma   zal./

Punkt.

ECTS

1.

Metodologia historii i nurty   współczesnej humanistyki (wykład)

15

E/4

-

2.

Typologia źródeł

(wykład – jeden obowiązkowy):

1. Typologia źródeł   starożytności

2. Typologia źródeł   średniowiecza

3. Typologia źródeł czasów   nowożytnych

4. Typologia źródeł dziejów   najnowszych

15

Zbo/2

-

-

3.

Dzieje myśli i ruchów społeczno-politycznych   (wykład)

15

E/4

-

-

4.

Katolicka nauka społeczna

30

E/3

-

-

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Metodologia historii i nurty   współczesnej humanistyki (konwersatorium)

30

Z/2

-

-

2.

Źródłoznawstwo   (konwersatorium – jedno do wyboru)

1. Źródłoznawstwo -starożytność

2. Źródłoznawstwo   -średniowiecze

3. Źródłoznawstwo -czasów   nowożytne

4. Źródłoznawstwo -dzieje   najnowsze

30

Z/2

-

-

3.

Dzieje myśli i ruchów społeczno-politycznych   (konwersatorium)

30

Z/2

-

-

Wykład monograficzny (dwa do wyboru)

zob. poniżej 

Seminaria (jedno do wyboru)

1.

Dzieje i kultura Europy Jagiellońskiej

30

30

Zbo/7

30

2.

Społeczeństwo i kultura   Europy XVI-XVIII

30

30

Zbo/7

30

3.

Historia kultury i historia   społeczno - religijna.

30

Zbo/7

30

Zbo/8

4.

Historia XX wieku

30

Zbo/7

30

Zbo/8

5.

Historia XX wieku

30

Zbo/7

30

Zbo/8

6.

Nauki pomocnicze historii nowożytnej   i najnowszej

30

Zbo/7

30

Zbo/8

7.

Historia starożytna i dzieje   Bizancjum

30

Zbo/7

30

Zbo/8

8.

Historia Europy Wschodniej

30

Zbo/7

30

Zbo/8

9.

Nauki pomocnicze historii

30

Zbo/7

30

Zbo/8

10.

Historia XIX- XX wieku

30

Zbo/7

30

Zbo/8

11.

Kultura średniowieczna i   wczesnonowożytna

30

Zbo/7

30

Zbo/8

12.

Historia dawnej wojskowości

30

Zbo/7

30

Zbo/8

13.

Polska, świat hiszpański, polityka   i dyplomacja (XVI-XX w.)

30

Zbo/7

30

Zbo/8

14.

Historia kultury i dzieje   historiografii (XIX-XX w.)

30

Zbo/7

30

Zbo/8

15.

Historia społeczno-polityczna   XX w.

30

Zbo/7

30

Zbo/8

16.

Historia XIX w.

30

Zbo/7

30

Zbo/8

17.

Religie, narody i państwa w   Europie XIX w.

30

Zbo/7

30

Zbo/8

18.

Historia XX wieku

30

Zbo/7

30

Zbo/8

19.

Archiwistyka i historia   najnowsza

30

Zbo/7

30

Zbo/8

20.

Dzieje myśli politycznej XX   wieku i historia polskiego wychodźstwa.

30

Zbo/7

30

Zbo/8

1.

Przygotowanie pracy   dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

-

-

-

20

1.

Typologia źródeł

(egzamin 1 do wyboru):

1. Typologia źródeł   starożytności

2. Typologia źródeł   średniowiecza

3. Typologia źródeł czasów   nowożytnych

4. Typologia źródeł dziejów   najnowszych

-

E/2

-

-

 

Razem

225

30

60

30

 

Specjalizacja archiwalna

Lp.

 

 

Nazwa   przedmiotu:

Semestr

I

II

Liczba   godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

 

Liczba   godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

1.

Ochrona   praw autorskich i informacje niejawne w teorii i praktyce archiwalnej   (wykład)

15

E/2

    -

  -

2.

Polskie i europejskie   przepisy archiwalne (wykład)

15

E/2

    - 

   -

3.

Rynek   usług archiwalnych – przepisy i reguły działania (wykład)

15

E/2

   - 

   -

4.

Dokumentacja   IPN, problemy badawcze i metody opracowania zasobu [zajęcia praktyczne w   archiwum]

30

Z/2

   -

   -

5.

Problematyka   archiwalna w praktyce instytucji lokalnych i samorządowych [zajęcia   praktyczne w archiwum]

30

Z/2

   -

   -

 

 

  105

  10

 

 

 

Specjalizacja geoinformacyjna

 

Lp.

Nazwa   przedmiotu:

Semestr

I

II

Liczba   godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

 

Liczba   godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

1.

Geografia historyczna Polski

 

 

15

E/3

1.

 

Przemiany krajobrazu   osadniczo-demograficznego ziem polskich

30

Z/2

-

-

2.

Systemy Informacji   Geograficznej. Bazy danych

30

Z/2

30

Z/2

3.

Systemy Informacji   Przestrzennej. Aplikacje GIS

Systemy Informacji Przestrzennej. Aplikacje GIS

30

Z/2

30

Z/2

4.

Praktyka specjalizacyjna

15

Z/2

15

Z/2

 

 

105

8

75

9

 

 

Wykłady   monograficzne

 

1

Ad abolendam haereticam   pravitatem. Hunting Religious Dissent in the Middle Ages (wykład)

Zbo/1

15/1

2

Archidiakonat   lubelski do XVII wieku (wykład)

Zbo/1

15/1

3

Burbońska   Hiszpania (1700-1808) (wykład)

Zbo/1

15/1

4

Dyplomacja   europejska po Kongresie Wiedeńskim (wykład)

Zbo/1

15/1

5

Hiszpańska   myśl polityczna w XX w. (wykład)

Zbo/1

15/1

6

Idee patriotyzmu   w Rzeczypospolitej II połowy XVIII wieku (wykład)

Zbo/1

15/1

7

Ideologie   i systemy polityczne w Europie XIX i XX wieku (wykład)

Zbo/1

15/1

8

Illness and Deity in the   Ancient Near East (wykład)

Zbo/1

15/1

9

Kategorie   czasu i narzędzia jego pomiaru (wykład)

Zbo/1

15/1

10

Kraje i   narody nowożytnej Europy Środkowowschodniej (wykład)

Zbo/1

15/1

11

Kryzysy   demograficzne w epoce nowożytnej (wykład)

Zbo/1

15/1

12

Monarchia   habsburska: społeczeństwo, naród, struktury wyznaniowe (wykład)

Zbo/1

15/1

13

Niewola i   niewolnicy w średniowiecznej Polsce (wykład)

Zbo/1

15/1

14

Obraz   Rosji w literaturze i malarstwie XIX-wiecznym (wykład)

Zbo/1

15/1

15

Powstanie,   działalność i upadek zakonu templariuszy (wykład)

Zbo/1

15/1

16

Russian Revolution in   contemporary Anglo-American historiography (wykład)

Zbo/1

15/1

17

Sytuacja   społeczno-polityczna Lubelszczyzny na przełomie XIX i XX w. (wykład)

Zbo/1

15/1

18

The Beginnings of the   Christianity in East-Central Europe (10 - 12th Century) (wykład)

Zbo/1

15/1

19

Twórczość   dziejopisarska J. Długosza na tle historiografii średniowiecznej i wczesnych   czasów nowożytnych (wykład)

Zbo/1

15/1

20

Wielcy   teoretycy wojskowi i ich dzieła (wykład)

Zbo/1

15/1

21

Wojsko   polskie w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej (wykład)

Zbo/1

15/1

22

Zjednoczona   Europa: dzieje idei, ideologia działań (wykład)

Zbo/1

15/1

23

"Żuk   z Kolorado", czyli o propagandzie w PRL (wykład)

Zbo/1

15/1

Autor: Ewa Rzeczkowska
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2013, godz. 00:57 - Ewa Rzeczkowska