Artykuły naukowe

 • Głos z wnętrza kryzysu, "Ethos" 1992, nr 20, s. 147-150.
 • ". . . na krańcach widnokręgu świeckiego i kościelnego". "Fraszka (!) (Petersbursko-Wiedeńskim papistom przypisana") w: Norwidowskie fraszki (?)], Warszawa 1996, s. 61-66.
 • Cyprian Norwid o odkłamywaniu polityki, w: Kłamstwo w literaturze, Kielce 1996, s. 90-100.
 • Cyprian Norwid – the Poet of Truth, w: "Ultimate Reality and Meaning Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding University of Toronto" 1997, nr 2-3, s. 147-156.
 • Ku "zorganizowaniu patriotyzmu". Kilka uwag po lekturze Norwida, "Ku nowej Polsce" 1997, nr 2, s. 26-27.
 • Cyprian Norwid i sakramenty, "Przegląd Powszechny" 1998, nr 12, s. 326-334.
 • Kościół w dziejach. Sakralne aspekty myśli Cypriana Norwida o historii, w: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i modlitwy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów pod red. P. Żbikowskiego, Rzeszów 1998, s. 151-160.
 • "Całość żywota dojrzałego". Święci w przekazie poetyckim Norwida, w: "Roczniki Humanistyczne KUL" 1998, z. 1, s. 197-210.
 • Auf dem Wege der heiligen Revolution. Adam Mickiewicz und Franz Baader, w: Adam Mickiewicz und die Deutschen, Wiesbaden 2000, s. 127-137.
 • Pius IX i polscy pisarze, " Przegląd Powszechny" 2000, nr 12, s. 326-340.
 • Franz Baader i Adam Mickiewicz w: Mickiewicz – Słowacki – Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, Łowicz 2001, s. 215-224.
 • Współczesne oblicza midraszu. Wokół twórczości Brandstaettera i Żychiewicza w: Brandstaetter znany i nieznany, Poznań 2001, s. 225-234.
 • Poeta nieznany. O międzywojennej twórczości Romana Brandstaettera, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2001, nr 8, s. 153-167.
 • Po "nie – boskiej" stronie życia. Świadectwo Aleksandra Wata, "Ethos" 2001, nr 55-56, s. 45-61.
 • U źródeł refleksji religijnej Aleksandra Wata, w: W antykwariacie "anielskich ekstrawagancji". O twórczości Aleksandra Wata, Lublin 2002, s. 257-274.
 • Kűnstler und Bekenner: Roman Brandstaetters Dichtung, "Zeitschrift fűr Slavistik" 2005, nr 4, s. 462-485.
 • An der Kreuzung der Gedanken. Über manche intellektuelle Inspirationen von Aleksander Wat, w: Aleksander Wat und "sein" Jahrhundert, Wiesbaden 2002, s. 162-174.
 • Aksjologiczne horyzonty poezji Romana Brandstaettera, w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, Lublin 2003, s. 429-452 .
 • W kręgu epoki. Diagnozy Cypriana Norwida, w: Cesta k realitĕ. Literatura a kultura v druhé polovinĕ 19 století, Brno 2003, s. 99-109.
 • Sakralne aspekty myśli społecznej Cypriana Norwida, w: Norwid a chrześcijaństwo, red. J. Fert, P. Chlebowski, Lublin 2003 s. 229-246.
 • O wierszu Socjalizm Cypriana Norwida w: Liryka Cypriana Norwida, red. P. Chlebowski, W. Toruń, Lublin 2003, s. 417- 430.
 • Pielgrzymowanie do źródeł chrześcijaństwa. O trylogii asyskiej Romana Brandstaettera, "Ethos" 2003, nr 63-64, s. 36-52.
 • Literackie profile Judasza, "Ethos"2004, nr 1-2, s. 314-334.
 • Władysław Panas: 28 marca 1947-24 stycznia 2005, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 2, s. 275-278.
 • Aleksander Wat’s "Leap from Poetry into Politics", "The Polish Review" 2005, nr 4, s. 918-932.
 • Profesor Władysław Panas, "Summarium", 2005 nr 34, s. 221- 224.
 • Teatr sumienia. O twórczości dramaturgicznej Romana Brandstaettera, w: Roman Brandstaetter, Nie będziesz zabijał. Dramat w dziesięciu odsłonach, Kielce 2006, s. 5-20.
 • Droga do Damaszku. Ślady sacrum w międzywojennej i wojennej twórczości Romana Brandstaettera w: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku, red. A. Gleń, I. Jokiel, Opole 2006, s. 187-200.
 • Poeta wobec utopii XX wieku, pierwodruk: Roman Brandstaetter wobec utopii, w: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. I, „Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego” 2006, nr 45-46, Wydawnictwo Studium Europy Wschodniej – Przegląd Wschodni, red. J. Sadowski, E. Paczoska, Warszawa 2006, s. 153-166.
 • W archiwum Aleksandra Wata, "Pamiętnik Literacki" 2007 nr 1, s. 145-161.
 • Christ’s Wittness. Among Meanings and Contexts of Roman Brandstaetter’s Writing, "Polish Review" 2007, nr 4, s. 407-432.
 • Autobiografia bólu. Doświadczenie choroby w prozie Aleksandra, w: Literatura i medycyna, red. E. Łoch, G. Wallner, Lublin 2007, s. 235-247.
 • "Druga ojczyzna" Romana Brandstaettera, w: Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii (Roman Brandstaetter 1906-1987), red. P. Plichta, Tarnów 2008, s. 47-73.
 • Cyprian Norwid i Roman Brandstaetter – obszary zbliżenia, w: Strona Norwida, red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008, s. 407- 429.
 • Christian Humanism of Cultures in Roman Brandstaetter’s Writings w: Procedings of the Second Internatioal Perspectives on Slavistics Conference Regensburg 2006, ed. by S. Birzer, M. Finkelstein, I. Mendoza, München 2009, s. 313-318.
 • W nurcie prawdy. O niektórych aspektach dramaturgii Romana Brandstaettera. "Roczniki Humanistyczne KUL" 2009, z. 1, s. 85 - 101;
 • Wolne usta poety. Ethos słowa Józefa Wittlina, „Ethos” 2012 , nr 1-2, s. 261-278;
 • Józef Wittlin i Roman Brandstaetter – pisarze franciszkańskiego szlaku, w: Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, ks. W. Felski, Lublin 2012, s.231-239.

 • Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem, „Tematy i konteksty” nr 2 (7), 2012, s. 151-173.

 • Literackie obrazy św. Maksymiliana, "Rycerz Niepokalanej" nr 7-8, 2011. , s. 204-205.
 • The Experience of Polish Exile in the Times of the Second World War: the Case of Joseph Wittlin, w: Literature in Exile. Emigrants’ Fiction (20th Century Experience), ed. by I. Ratiani, Tiblisi 2013, volume 1, s. 58-76.
 • Literatura i filozofia. Uwagi amatora, w: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, red. A. Iskra-Paczoska, S. Gałkowski, M. Stanisz, Rzeszów 2013, s. 13-27. 

 • Literatura i religia w badaniach na niemieckim obszarze językowym, „Roczniki Kulturoznawcze” KUL t. IV, 2013, nr 1, s. 93-114.
 • Zygmunt Krasiński wobec Piusa IX, w: „Gdzie piękność gdzie poezja…?”Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812-2012), red. A. Czajkowskiej, E. Miki, Częstochowa 2013, s. 47- 66.

 • Świat poezji Romana Brandstaettera, w: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Lublin 2014, s. 303-333.
 • „malutki kościółek”. Zarys literackiej teologii Józefa Wittlina, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, Lublin 2014, s.465- 472.

 • The World Divided. A Sketch for Joseph Wittlin’s Picture of America, “Zeitschrift für Slavistik” 2014, nr 59 (2), s. 168-184.

 • Spotkanie z oddalenia i na piśmie. O niektórych wątkach z listów między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem, w: Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza, W. S. Wocław, Kraków 2014, s. 203-216.

 •  Przypowieści o łasce. Religijny wymiar dramaturgii Romana Brandtstaettera, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek i J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 305-320.

 • Pamiętnik wygnańca. Z nieznanej korespondencji Józefa Wittlina, "Ruch Literacki", nr 4-5, 2014, s. 485-503.

 • Józef Wittlin – nierozpoznany chrześcijanin, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, Opole 2014, t.1, s. 418-430.
 •  O "Soli ziemi" Józefa Wittlina, w: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, Lublin 2015, s. 425-441.

 • Uwagi o mecenacie literackim w Polsce i na emigracji do roku 1989, w: "Roczniki Kulturoznawcze", t. VI, nr 2, 2015, s. 39-64.

 • Nieznana Ameryka Józefa Wittlina, w: Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi  Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, pod. red. K. Koehlera, W.Kudyby, J. Sikory, Warszawa 2015, s. 799-820.
 • Paryż-Lwów-Nowy Jork. Pejzaże kulturowe Józefa Wittlina, w: Więcej niż obraz. Redakcja naukowa: Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch i Michał Gulik, Gdańsk 2015, s. 157-171.
 • Literatura i życie. O współpracy Józefa Wittlina z Walterem Landauerem i o tłumaczeniach "Soli ziemi", "Pamiętnik Literacki" 2016, z. 1, s. 201-213.
 • Kultura polska w twórczości Romana Brandstaettera, w: Świat kultury Romana Brandstaettera, Lublin 2015, s. 123-140.
 • Europa Józefa Wittlina, w: Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. O. Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa, ks. Krzysztof Jaworski,  Lublin 2016, s. 581-587.
 • Norwid o wkładzie Kościoła do dziedzictwa kulturowego, w: Kulturowy wymiar twórczości Norwida, Lublin 2016, red. J. C. Moryc OFM, R. Zajączkowski, s. 115-131.
 • The Experience of Polish Exile in the Times of the Second World War: The Case of Joseph Wittlin, w: Literature in Exile: Emigrants' Fiction 20th Century Experience, Cambridge 2016,  s. 36-57.
 • Literatura polska w Japonii, "Roczniki Kulturoznawcze" 2016, z. 3, s. 147-169.
 • Włoskie fascynacje Józefa Wittlina, w: Józef Wittlin pisarz kulturowego pogranicza, Lublin 2016, red. R. Zajączkowski, s. 143-170.
 • America and Europe. The Two Worlds of Józef Wittlin, "The Polish Review" vol. 62, nr 1, 2017, s. 61-80.
 • Listy Józefa Wittlina do Czesława Miłosza, "Pamiętnik Literacki" 2017 , z. 1, s. 181-202.
 • Kilka uwag o potrzebie powstania Encyklopedii wiedzy o kulturze [współautor Anna Czajczyk], „Kultura współczesna” nr 1/2017, s. 216-226.
 • Encyklopedia wiedzy o kulturze. Uwagi dodatkowe [współautor Anna Czajczyk], „Kultura współczesna” nr 1/2017, s. 240-243.
 • Chrześcijański świat Józefa Wittlina w: Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie 2017 nr 6, s. 75-92.
 • Roman Brandstaetter w kręgu europejskiej tradycji dramaturgicznej, w: W kierunku kultury godnej człowieka, red. Ks. Marian Szymonik, Wojciech Juszkiewicz, Kraków 2017, s. 99-124.
 • Romana Brandstaettera odczytywanie Biblii, w: Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze, pod red. K. A. Tochmana, Rzeszów-Warszawa 2017, s. 177-200.
 • Nienapisany esej. Ameryka w archiwalnych zapiskach Józefa Wittlina, w: Literatura polska na obczyźnie – zapomniane dziedzictwo po roku 1939, Lublin 2017, s. 21-38.
 • Epifanijna motywika światła w twórczości Romana Brandstaettera, w: Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice” tom I, Krosno 2017, s. 217-233.
 • Kulisy literatury – Herling, Wat i inni, w: Rozmaitości emigracyjne. Literatura i sztuka, Lublin 2017, s. 55-86.
 • Józef Wittlin na szlakach ucieczki i ocalenia, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 1, s. 199-216.
 • Japońska Polska. Kulturowy obraz Polski w Japonii, „Zeszyty Naukowe KUL” z. 2, 2018, s. 381-398.
 • Nieznana amerykańska spuścizna Józefa Wittlina, w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, red. naukowa Jolanta Tambor, cz. II Literatura (i kultura) polska w świecie, red. nauk. Agnieszka Tambor, Agata Rudzińska, Katowice 2018, s. 102-117.
 • „Na miejscu Kościoła nie może stanąć nic”. W kręgu myśli i pisarstwa Józefa Czechowicza, w: „Zeszyty Społeczne KIK”, nr 22, 2019, s.97-104

 

 Recenzje i sprawozdania

 • Recenzja książki Aliny Merdas "Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida", Lublin 1983, "Przegląd Powszechny" 1985, nr 2, s. 305-308.
 • Ethos poety. Sprawozdanie z sympozjum "Norwid i tradycja", "Ethos" 1991, nr 13-14, s. 250-253.
 • Norwid i tradycja. Sprawozdanie z sympozjum "Norwid i tradycja", "Studia Norwidiana" 1990, nr 8, s. 172-176.
 • Do źródeł romantycznej myśli Norwida. Recenzja książki Aliny Merdas Chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia w porewolucyjnej Francji. Warszawa 1995, "Studia Norwidiana" 1997-1998, s. 100-108.
 • Recenzja książki „Nie zapomnimy. Świadkowie  życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze”, „Ruch Literacki” 2003, z. 2, s. 219-222.
 • Kazimierz Braun "Dzień świadectwa"[Poznań 2005], "Nasz Dziennik," 28 10. 2005.
 • Przeczytałem książkę. Kazimierz Brauna "Dzień świadectwa", Poznań 2005, "Polonia". Dwutygodnik społeczno-kulturalny w Connecticut, 8. 07. 2005.
 • Polnischer Polonistenkongress (Krakau 22. -25. September 2004)], "Zeitschrift fűr Slavistik" 2005, nr 4, s. 99-101.
 • Niemieckie badania w zakresie teologii i literatury, " Zeszyty Naukowe" KUL 2008, nr 4 s. 446-452.
 • Ze wspomnień ziemian. O nowej książce Zofii Reklewskiej-Braun, "2-Tygodnik Polonijny" 2009, nr 27, s. 58.
 • Polska, Ameryka, teatr (rec. K. Braun, Listy na Babilon. Pisma przypomniane i odszukane. Księga jubileuszowa, Tarnowska Fundacja Kultury-Wydawnictwo Kontekst, Poznań-Tarnów 2007), "Ethos" 2009 nr 87-89, s. 321-325.
 • Kazimierz Braun, Listy na Babilon. Pisma przypomniane i odszukane. Księga jubileuszowa, Tarnowska Fundacja Kultury, 2007, "Zeitschrift für Slawistik", 2009, Band 54, s. 371-372.
 • Recenzja książki Pawła Kochaniewicza Jezus Romana Brandstaettera, Lublin 2010, "Zeszyty Naukowe" KUL, 2011, z. 2, s. 94-98.
 • Dawne i nowe oblicza mecenatu. Konferencja "Kultura i mecenat" KUL, Lublin, 20.XI. 2014 , "Ethos"  2015, nr 1, s. 359-357.
 • Literaci, książki, mecenasi..., "Przegląd Uniwersytecki" nr 2(154), 2015, s. 10-12.
 • Zaniedbanym szlakiem. Spotkanie w Instytucie Polskim w Wiedniu, "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (154), 2015, s. 38.
 • Moja japońska przygoda z nauką. Staż w ramach programu "Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL", "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (158), 2015.
 • Po co nam "Solidarność"?, Biuletyn Związkowy NSZZ "Solidarność" 1/2016.
 • Odczytywanie Józefa Wittlina. Międzynarodowa konferencja  "Józef Wittlin - pisarza kulturowego pogranicza" KUL, Lublin, 25.05. 2015 , "Ethos" 2016 nr 1, s. 308-312.
 • Europa Środkowo-Wschodnia i Rosja z perspektywy światowej, „Zeszyty Naukowe” KUL 58(2015), nr 3(231), s. 85-88.
 • Roman Brandstaetter rocznicowo , „Przegląd Uniwersytecki” nr 1 (165), 2017, s. 18-19.
 • Usuwanie białych plam – o kulturze polskiej emigracji po 1939 roku. Konferencja „Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939”. Lublin, Collegium Norwidianum KUL, 17-18 listopada 2016 roku, „Roczniki Kulturoznawcze” nr1, 2017, s. 125-129.
 • Konferencja o Kresach, „Kurier Galicyjski” 14-27 lipca 2017 nr 13.
 • Papiestwo – media – uniwersytety, „Przegląd Uniwersytecki” 2017 nr 3, s. 45.
 • Recenzja książki: Andrzej Turek, Europejczyk wyznania rzymsko-hebrajskiego. Osoba i twórczość Romana Brandstaettera, Tarnów 2011, s.398. w: „Scripturae Lumen’’. Biblia i jej oddziaływanie, 2017, nr 9, s. 313-316.
 • Współczesne odkrywanie Kresów. Międzynarodowa konferencja „Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”, Truskawiec – Drohobycz, 30 czerwca – 6 lipca 2017 r., „Roczniki Kulturoznawcze” KUL nr 1, 2018, s. 91-96.
 • Papiestwo – media – uniwersytety, „Przegląd Uniwersytecki” 2017 nr 3, s. 45.

 

Przekłady
Gwiazdki oznaczają języki, z których dokonano przekładów: *angielski, **niemiecki, *** włoski, ****francuski

 • Verena Kast, Kryzys jest szansą. Czyli jak wykorzystać trudności**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001 [Lebenskrisen werden Lebenschancen. Wendepunkte des Lebens aktiv gestalten, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2000].
 • Anzelm Grűn, Sercem i wszystkimi zmysłami. Refleksje na każdy dzień**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001 [Mit Herz und allen Sinnen. Jehreslesebuch. Ausgewahlt und herausgegeben von Ludger Hohn-Morisch, Verlag Herder Freiburg in Breisgau 1999].
 • Vera Schauber, Hans Michael Schindler, Ilustrowany leksykon świętych**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002 [Bildlexikon der Heiligen Seligen und Namenspatrone, Pattloch Verlag GmbH & Co KG, München 1999].
 • Karl Hermann Schneider, Renate Schneider, SMS dla Kleoptry. Nauczanie historii przez zabawy aktywizujące**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002. [SMS für Kleopatra. 5. Spielaktionen zur Geschichte für Kinder, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2002].
 • Myślę o Tobie** [zbiór poezji], Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002 [Ich denk an dich. . . , Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, München 1999].
 • Tak mi Ciebie brak* [zbiór poezji], Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002 [ Du fehlst mir so, Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, München 1998].
 • Anselm Grün, Książka o tęsknocie** , Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 [Buch der Sehnsucht, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2003].
 • Anselm Grün, Książka o sztuce życia**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 [Buch der Lebenskunst, Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 2002].
 • Anselm Grün, Niebo zaczyna się w tobie. Mądrość Ojców Pustyni na dzisiaj**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 [Der Himmel beginnt in dir. Das Wissen der Wüstenvater für heute, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1999].
 • Anselm Grün, Pięćdziesięciu wspomożycieli. Święci dla twojego życia**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 [50 Helfer in der Not. Die Heiligen fürs Leben entdecken, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2002].
 • Anselm Grűn, Maria-M. Robben, Znajdź własną drogę. Duchowe inspiracje do uzdrowienia zranień z przeszłości**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 [Finde deine Lebensspur. Die Wunden der Kindheit heilen - spirituelle Impulse, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2001].
 • Willi Hoffsümmer, 365 x schwycić wiatr w żagle**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 [365 x Rückenwind. Ermutigungen für jeden Tag, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2000].
 • Te chwile tworzą historię. Spotkania z Janem Pawłem II**, pod red. Władysława Bartoszewskiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004 [ Die Kraft des Augenblicks. Begegnungen mit Papst Johannes Paul II, Verlag Freiburg im Breisgau 2004].
 • Kard. Joseph Ratzinger, Wiara – Prawda – Tolerancja. Chrześcijaństwo i religie świata**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004 [Glaube - Wahrheit - Toleranz Das Christentum und die Weltreligionen, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2003].
 • Robert Nandkisore, Spotkania ze Zbawicielem**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005 [Dem Heiland begegnen Predigten und Fürbitten für die Advents- und Weihnachtszeit, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, Germany].
 • Udo Haeske, Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005 [Konflikte im Arbeitsleben. Mit Mediation und Coaching zur Lösungsfindung, Kösel-Verlag GmbH & Co. , München 2003].
 • Kard. Walter Kasper, Sakrament jedności. Euchrystia i Kościół**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005 [Sakrament der Einheit Eucharistie und Kirche, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004].
 • Wojna i przemoc w religiach świata** ,Wydawnictw Jedność, Kielce 2006 [Krieg und Gewalt in den Weltreligionen Fakten und Hintergründe, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2003].
 • Hanne Baar, Dręcząca zazdrość**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006 [Quälgeist Eifersucht, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004].
 • Fulvia degl’Innocenti, Dlaczego tatuś krzyczy?*** ,Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 [ L’omino nero, Editioni San Paolo, Milano 2005].
 • Maria Adele Garavaglia, Czy silniejszy zawsze zwycięża?***, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 [Un bullo da sballo, Editioni San Paolo, Milano 2005].
 • Carlo Casini, Pięć dowodów na istnienie człowieka***, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 [Le cinque prove dell’existenza dell’uomo, Editioni San Paolo, 2006].
 • Heiner Geissler, Wiara i sprawiedliwość**, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007 [Glaube und Gerechtigkeit, Echter Verlag GmbH, Würzburg 2004].
 • Gereon Reimann, Dzieci potrzebują uznania. Poradnik dla rodziców**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 [Kinder brauchen Anerkennung. Loben und belohnen aber richtig Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004].
 • Klaus Berger, Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Medytacje do niedzielnych Ewangelii rok B**, Jedność, Kielce 2008 [Ewangelium Unseres Herrn Jezus Christus. Meditationen zu den Sonntagsevangelien. Lesejahr B, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2008].
 • Franz Metzger, Karin Feuerstein-Prasser, Historia życia zakonnego. Od początków do naszych czasów**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008 [Die Geschichte des Ordenslebens. Von den Anfängen bis heute, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2006].
 • R. de Grandis, L. Schubert, Uzdrowienie przez Euchrystię*, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2008 [Healing through the Mass], Ressurection Press 1992.
 • Emerson Eggerichs, Miłość i szacunek. O tym czego w związku potrzeba jemu, a czego jej* Wydawnictwo Esprit, Kraków 2008, [ Love and Respect. The Love She Most Desires. The Respect He Desperately Needs, 2004].
 • 30. Horacio E. Lona, Judasz Iskariota. Legenda i prawda* Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008 [Judas Iskariot. Legende und Wahrheit, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2007 ],
 • Anselm Grün, Każdy dzień drogą do szczęścia**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008 [ Jeder Tag der Weg zum Gluck, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2005].
 • Klaus Berger, Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa**, Wydawnictwo Kielce 2008 [Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meditationen zu den Sonntagsevangelien. Lesejahr B, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2008].
 • Franz Metzger, Karin Freustein-Praber, Historia życia zakonnego. Od początków do naszych czasów**, Kielce 2008 [ Die Geschichte des Ordenlebens. Von den Anfängen bis heute, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2006].
 • Bill Hybels, Życie, które działa* ,Wydawnictwo Esprit, Kraków 2008 [Making Life Work, InterVarsity Press 1998].
 • Klaus Berger, Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Medytacje do niedzielnych ewangelii. Rok C**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009 [Evangelium Unseres Herrn Jesus Christus. Meditationen zu den Sonntagsevangelien. Lesejahr C, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2006].
 • Kard. Paul Josef Cordes, Dlaczego kapłan. Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI**, Wydawnictwo Jedność 2009 [Warum Priester? Fällige Antworten mit Benedikt XVI, Sankt Urlich Verlag, Augsburg 2009].
 • Pietro Schiavone, Czy można żyć be uczuć***, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009 [Chi può vivere senna affetti. La pedagogia ignaziana del "sentire" e del "gustare", Societa San Paolo, Alba, 2005].
 • Prof. dr Michael Hamm, Żywność naturalne lekarstwo. Co nam szkodzi, co nam pomaga?**, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2009 [Food Medizin, Droermersche Verlagsanstalt, München 2006].
 • Anselm Grün, Szczęście błogosławieństw. Osiem dróg udanego życia**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009 [Der achtfache Weg zum gelingenden Leben, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2008].
 • Isabelle Filliozat, W sercu emocji dziecka****, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2009 [Au coeur des émotions de le’enfant, 1999].
 • Dawid G. Benner, Poddać się miłości. Jak odnaleźć w sobie zdolność do kochania i bycia kochanym*, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2009 [Surrender to Love. Discovering the Heart of Christian Spirituality, 2003 ].
 • Kard. Walter Kasper, Życie i posługa kapłańska**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009 [Leben und Dienst der Priester, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2006].
 • Joyce Meyer, Nowy sposób życia*, Instytut Wydawniczy Compassion, Szczecin 2010 [A New Way of Living, Joyce Meyer Life in the Word, 2007]
 • Anzelm Grün, Szczęście zadowolenia**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010 [Das Glück der Zufriedenheit, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2006] .
 • Michael Hasemann, Pius XII wobec Hitlera**, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010 [Der Papst, der Hitler trotzte. Die Wahrheit über Pius XII, Sankt Urlich Verlag Augsburg 2008] .
 • Dr W. Strehlow, Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen**, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2010 [Das Hildegard-Gesundheitsprogramm. Altes Heilwissen für die Krankenheit von heute, Droemersche Verlagsanstalt, Th. Knaur Nachf. GmbH&Co. , München 2004].
 • Klaus Berger, Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa, Rok A**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010 [Evangelium Unseres Herrn Jesus Christus. Meditationen zu den Sonntagsevangelien. Lesejahr A, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2006].
 • Anselm Grün, Szczęście zadowolenia** Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010 [Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2006].
 • Ruth Searle, Jak przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed ludźmi*, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011 [Overcoming Shyness and Social Anxiety].
 • Joyce Meyer, 100 sposobów na proste życie*, Instytut Wydawniczy Compassion, Szczecin 2011 [100 Ways to Simplify Your Life, Life in the World Inc. New York 2007].
 • Cristine Caine, Sedno. Prawdziwe życie zmienia świat* Instytut Wydawniczy Compassion, Szczecin 2011, [The Core Issue, Equip and Empower Ministries, 2007].
 • Anselm Grün, Życie jest teraz. Sztuka bycia dojrzałym**, Wydawnictwo Jedność Kielce 2011 [Leben ist jetzt. Die Kunst der Älterwerdens, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2006].
 • Kate Middleton, Pierwsze kroki do... pozbycia się lęku, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011 [First Steps out of Anxiety, Lion Hudson, Oxford, 2010].

 • Anselm Grűn, Po prostu żyć. Wielka księga duchowości i sztuki życia**, Wydawnictwo Jedność 2012 [ Das groβe Buch der Spiritualität und Lebenskunst, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2012].

 • Anselm Grűn, Aniołowie okresu Bożego Narodzenia. Medytacje**, Wydawnictwo Jedność 2012 [ Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2011].

 • John Ankerberg, Emir Caner, Islam i Jezus.Prawda i fakty*, Dobry Skarbiec, Warszawa 2012 [The Truth about Islam and Jesus, Harvest House Publishers, Oregon 2009].

 • Wolfgang Raible, Kazania na niedzielę i święta  w roku liturgicznym C**, Wydawnictwo Jedność , Kielce 2012 [ Für die Sonn-und Feiertage im Lesejahr C, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2009].

 • Anselm Grün, Niech wasza miłość trwa wiecznie**, Jedność Kielce 2012 [ Alles Gute für eure Liebe. Glückwünsche zur Hochzeit, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2011]

 • Anselm Grün,, Przyjmij Boże błogosławieństwo**, Jedność Kielce 2012. [Sei gesegnet. Zum Fest der Taufe, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2010].

 • Anselm Grűn, Po prostu żyć. Wielka księga duchowości i sztuki życia**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.
 • Anselm Grűn, Aniołowie okresu Bożego Narodzenia. Medytacje**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.

 • Wolfgang Raible, Kazania na niedzielę i święta  w roku liturgicznym C**, Wydawnictwo Jedność , Kielce 2012.

 • Anselm Grün, Niech wasza miłość trwa wiecznie**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.
 • Anselm Grün, Przyjmij Boże błogosławieństwo**, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.

 • Kard. Walter Kasper, Miłosierdzie – klucz do chrześcijańskiego życia**, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014.

 • Paul Marshall, Lela Gilbert, Nina Shea, Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan*, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014.
 • Anselm Grűn, Po prostu żyć. Wielka księga duchowości i sztuki życia, Wydawnictwo Jedność 2012, Kielce 2012 [Das groβe Buch der Spiritualität und Lebenskunst, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2012].
 • Anselm Grűn, Aniołowie okresu Bożego Narodzenia. Medytacje, Wydawnictwo Jedność 2012 [Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2011].
 • John Ankerberg, Emir Caner, Islam i Jezus. Prawda i fakty, Dobry Skarbiec, Warszawa 2012 [The Truth about Islam and Jezus, Harvest House Publishers, Oregon 2009].
 • Wolfgang Raible, Kazania na niedzielę i święta  w roku liturgicznym C, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012 [Für die Sonn-und Feiertage im Lesejahr C Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2012].
 • Anzelm Grün, Niech wasza miłość trwa wiecznie [Alles Gute für eure Liebe. Glückwünsche zur Hochzeit], Jedność Kielce 2012.
 • Anzelm Grün, Przyjmij Boże błogosławieństwo, Jedność, Kielce 2012 [Sei gesegnet. Zum Fest der Taufe Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2010].
 • Anzelm Grün, Niech pomyślność gości w twoim sercu, Jedność, Kielce 2012 [Ich finde dich gelungen. Herzlichen Glückwünsch zum Geburtstag, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2013].
 • Nasz mały cud [Willkommen kleines Wunder. Herzlichen Glückwünsch zum Geburt], Jedność Kielce 2012.
 • Kard. Walter Kasper, Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014  [Barmherzigkeit. Grandbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2012 ].
 • Paul Marshall, Lela Gilbert, Nina Shea, Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014, [Persecuted. The Global Assault On Christians, Thomas Nelson, Nashville, USA].
 • Margaret Silf, Druga strona chaosu. Jak przejść przez huragan zmian, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań  2014   [ The Other Side of Chaos. Breaking Through When Life is Breaking Down, Loyola Press, Chicago, USA]    
 • Christopher Kaczor, 7 wielkich mitów o Kościele katolickim. Oddzielić prawdę od fikcji, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014 [The Seven Big Myths about the Catholic Church. Distinguishing Facts from Fiction about Catholicism, Ignatius Press, San Francisco ].

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 10:20 - Rafał Nawrocki