Sylwetka

 

Od czasu otrzymania świadectwa dojrzałości w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie w klasie o profilu humanistycznym związałem się z KUL, gdzie w latach 1980-1991 studiowałem filologię polską i filozofię teoretyczną. W 1996 r. obroniłem doktorat na podstawie rozprawy "Głos prawdy i sumienie". Kościół w pismach Cypriana Norwida, Wrocław 1998 (II wydanie Toruń 2012), której promotorem był prof. dr hab. Stefan Sawicki. Książka uzyskała nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Moja habilitacja przypadła na rok 2010 – w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera, Lublin 2009 (oba tytuły na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL). 17 czerwca 2021 roku postanowieniem Prezydenta RP otrzymałem tytuł profesora nauk humanistycznych.

Jestem współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych

Należę też m.in. do Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera, Stowarzyszenia Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Görres Gesellschaft.

Jestem żonaty i mam dwoje dzieci.

Lubię dobre lektury, turystykę i pływanie.

Moje motto życiowe pochodzi z 1 Listu św. Piotra: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na Was (5:7).

 

Działalność dydaktyczna

 

 • Prowadziłem bądź prowadzę zajęcia dla studentów czterech wydziałów KUL: humanistycznego, nauk prawnych, filozoficznego i teologicznego.
 • W różnych okresach obejmowały one m.in. takie przedmioty jak
  • poetyka,
  • teoria literatury,
  • analiza dzieła literackiego,
  • interpretacja literatury,
  • kultura polska,
  • teoria kultury,
  • wiedza o kulturze,
  • antropologia kultury,
  • etyka prawnicza,
  • teologia literatury oraz
  • wykłady monograficzne np.
   • o sacrum literackim,
   • o zagranicznych badaniach z zakresu literatury i religii,
   • o twórczości R. Brandstaettera i J. Wittlina,
   • o twórczości pisarzy z tzw. nurtu franciszkańskiego
   • o polskiej literaturze emigracyjnej.
 • W swej dydaktyce dla studentów różnych kierunków staram się łączyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu literatury, filozofii i teologii zdobytą w kraju i za granicą.

 

Badania naukowe

 

 • Moje zainteresowania naukowe obejmują dzieła wielkich polskich romantyków oraz pisarzy ubiegłego stulecia. Pisałem o utworach A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, a zwłaszcza C. Norwida. Spośród autorów dwudziestowiecznych badałem m. in twórczość R. Brandstaettera, A. Wata i J. Wittlina. Interesują mnie wątki religijne w literaturze, pogranicze literatury i religii w aspekcie historyczno- i teoretycznoliterackim, a także prace z tego zakresu na obszarze niemiecko- i anglojęzycznym. Inna dziedzina moich zainteresowań to relacje między literaturą i kulturą, a także – zwłaszcza w ostatnim czasie – tzw. literatura źle obecna: twórczość niesłusznie spychana na margines życia literackiego w okresie PRL, z uwagi na emigracyjny kontekst jej powstania, wymowę religijną lub postawę polityczną autorów. W swoich badaniach na tym obszarze chciałbym przyczynić się do przywracania kulturze polskiej ważnych, a niesłusznie zmarginalizowanych pisarzy oraz ich dzieł. Byłem m.in. w latach 1997-1999 wykładowcą w Katolickim Uniwersytecie Eichstätt (gdzie prowadziłem zajęcia z języka i z kultury polskiej), jak również stypendystą w amerykańskich uniwersytetach Yale (2005) i Harvard (2011). W 2013 r. otrzymałem stypendium The Polonia Aid Foundation Trust w Londynie, a w 2014 r. Deutsche Akademische Austauschdienst w Dreźnie. W roku 2015 odbyłem staż w Tokyo University of Foreign Studies.
 • Oprócz specjalistycznych poszukiwań naukowych zajmuję się również tłumaczeniami na polski książek z literatury pięknej, filozofii, teologii, psychologii i pedagogiki – publikowanych głównie w języku niemieckim, jak też w angielskim, francuskim i włoskim. W działalności przekładowej koncentruję się na pracach naukowych i popularnonaukowych, które wyrastają z chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, mogą stanowić pomoc dydaktyczną lub formacyjną oraz wymagają fachowego przygotowania tłumacza. Za aktywność w tej dziedzinie otrzymałem w 2015 r. Nagrodę Feniksa przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.
 • Nie jest mi obca działalność popularyzatorska i publicystyczna w formie artykułów prasowych i wykładów dla środowisk spoza uczelni.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021, godz. 08:36 - Anna Szałek