EN:

A Problem About the Morality of Some Common Forms of Prayer

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 1

 
Strony/pages: 153-170  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-11

 

Streszczenie

Autor twierdzi, że nieśmiertelność niekoniecznie musi być aż tak zła, jak to opisuje Bernard Williams. Twierdzi on, że jeśli nieśmiertelne życie charakteryzowałoby się wystarczająco zróżnicowanym pakietem doświadczeń, odpowiednio podzielonych, nie ma powodu, by sądzić, że ktoś będzie się nudził (podobnie jak nie ma powodu, by sądzić, że ktoś będzie się nudził takimi doświadczeniami w życiu śmiertelnym). Przyznaje, że niektóre z przyjemnych doświadczeń „same ulegają wyczerpaniu”, ale mówi, że nie ma wystarczającej liczby powtarzalnych „przyjemności”, aby ulec nudzie, o której mówi Bernard Williams.

 

Summary

The author argues that immortality need not be as bad as Bernard Williams says it would be. He argues that if an immortal life were characterized by a sufficiently diverse package of experiences, appropriately distributed, there is no reason to think that one would become bored (just as there is no reason to think that one would become bored of such experiences in a finite life). He acknowledges that some pleasurable experiences would be “self-exhausting,” but he says that there are enough “repeatable pleasures” to avoid the tedium of which Bernard Williams speaks.

 

 

Słowa kluczowe: nieśmiertelność, nuda, doświadczenia samoulegające wyczerpaniu, powtarzalne przyjemności, Bernard Williams.

Key words: immortality, tedium, self-exhausting experiences, repeatable pleasures, Bernard Williams.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Ackrill, J.L. „Aristotle’s Distinc­tion between energeia and kinesis”, w: New Essays in Plato and Aristotle, red. Renford Bam­brough, 121–141. New York: Humanities Press, 1965.
  2. Fischer, John Martin, i Ruth Curl, Models of Immor­tality, w: John Martin Fischer, Our Stories: Essays on Life, Death, and Free Will, , 93–101. Oxford: Oxford University Press, 2011.
  3. Fischer, John Martin. „Why Immortality is Not so Bad”. International Journal of Philosophical Studies 2 (1994), 2: 257–270. DOI:10.1080/09672559408570794.
  4. Kierkegaard, Søren. „Either/Or”, w: A Kierkegaard Anthology, red. Robert W. Bretall. New York: The Modern Library, 1946 [Søren Kierkegaard, Albo, albo. Przeł. Jarosław Iwasz­kiewicz, t. 1. Warszawa: PWN, 1982].
  5. Parfit, Derek. Reasons and Persons. Oxford: Oxford University Press, 1984 [Racje i osoby, przeł. Witold Maria Hensel i Michał Warchala. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013].
  6. Penner, Terry. Verbs and the Iden­tity of Actions – A Philosophical Exercise in the Interpretation of Aristotle. W: Ryle: A Collection of Critical Essays, red. Oscar P. Wood i George Pitcher, 393–460. Garden City: Doubleday, 1970.
  7. Williams, Bernard. The Macropulos Case: Reflections of the Tedium of Immortality. Cam­bridge: Cambridge University Press, 1973 [„Sprawa Makro­pulos: Refleksje nad nudą nieśmier­tel­ności”, przeł. Tomasz Duliński. W: Bernard Williams, Ile wolności powinna mieć wol­na wola? I inne eseje z filozofii mora­lnej, przeł. Tadeusz Baszniak, Tomasz Duliński, Michał Szczu­białka, 65–87. Warszawa: Fundacja Ale­theia, 1999].

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. John Martin Fischer – profesor filozofii na University of California, Riverside; e-mail: john.fischer@ucr.edu

 

Informacja o tłumaczu/Information about Translator:

Dr Marcin Iwanicki – Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: miwanick@gmail.com

 

Cytowanie/Citation information:

Fischer, John Martin. 2016. Dlaczego nieśmiertelność nie jest taka zła. Przeł. Marcin Iwanicki. "Roczniki Filozoficzne" 64, 1: 153-170, DOI: 10.18290/rf.2016.64.1-11.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 23:12 - Anna Starościc