Katedra Prawa Cywilnego została utworzona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1997 r. i pod nazwą II Katedra Prawa Cywilnego funkcjonowała do 2019 r. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był dr hab. Jan Józef Skoczylas, prof. KUL. Od 2012 r. Katedrą kieruje dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL, a jej pracownikami są również: dr Aneta Biały - adiunkt, dr Paweł Bucoń - asystent, dr Paweł Widerski - asystent, mgr Olga Nowak-Dziwina - asystent. 

 

Badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w szczególności w zakresie polskiego i obcego prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa spółdzielczego oraz prawa autorskiego. Obszary zainteresowań badawczych obejmują przede wszystkim:

  • funkcjonowanie spółdzielni, w tym umowy obligacyjne, w oparciu o które spółdzielnie oferują usługi i produkty swoim członkom
  • umowy wywołujące skutki prawne na wypadek śmierci,
  • funkcjonowanie sądownictwa polubownego w Polsce, jako alternatywny do sądownictwa państwowego sposób rozwiązywania sporów
  • odszkodowanie, w tym m.in. w odniesieniu do praktyki ubezpieczeniowej

 

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie części ogólnej i części szczegółowej prawa zobowiązań, konwersatoria ze stosowania prawa cywilnego, dochodzenia wierzytelności w praktyce, a także wykłady kluczowe i fakultatywne m.in. z prawa autorskiego, prawa ubezpieczeń. W ramach Katedry funkcjonuje także seminarium z prawa cywilnego.

 

Pracownicy Katedry uczestniczą w życiu naukowym, biorąc czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. II Katedra Prawa Cywilnego była współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych:

  • Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Lublin, 25 kwietnia 2013 r.
  • Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości - Forum Spółdzielcze 2017, Lublin, 7 czerwca 2017 r.

 

Autor: Sebastian Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2019, godz. 19:27 - Paweł Bucoń