dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego

 

Życiorys naukowy

 

1997 - tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

2002 - stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na podstawie rozprawy pt. Charakter prawny majątku spółdzielni przygotowanej w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL pod kierunkiem Prof. dr. hab. Henryka Ciocha (KUL, UMCS).  

1997-2002 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL 

VII 2002 - staż szkoleniowy z prawa europejskiego w Europa-Institut der Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Niemcy)

od II 2003 - adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL

od II 2003 do VI 2012 - koordynator sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPPKiA KUL

od III 2003 - członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

II, IX 2006, X 2007 - szkolenia metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych oraz metodologii poradnictwa prawnego, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa

18 X 2011 - kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich , Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010; recenzenci: Dr hab. Andrzej Herbet (KUL), Dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (UW), Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (UJ)

XII 2011 - nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę poświęconą tematyce spółdzielczej za rozprawę habilitacyjną Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2010).

od 1 I 2012 - kierownik II Katedry Prawa Cywilnego KUL

od 2013 - ekspert sejmowej Komisji  Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa  spółdzielczego

 

Zainteresowania naukowe

Polskie, obce (zwłaszcza niemieckie) i europejskie prawo prywatne, w szczególności prawo spółdzielcze, zobowiązań, część ogólna prawa cywilnego, spadkowe, rzeczowe i spółek handlowych. 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne – zobowiązania (wykład obowiązkowy)
Zobowiązania – część szczegółowa (wykład kluczowy)

Seminarium z prawa cywilnego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Od 2003 r. członek-współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; od 2013 r. członek Rady Programowej czasopisma prawniczego "Prawo i Więź".

 

 

 

 

 

dr Aneta Biały

adiunkt

 

Życiorys naukowy

 

Ukończyła prawo i administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2004 doktorantka, od 2007 roku asystentka, a od 2010 r. adiunkt w II Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  W roku 2009 obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab Józefa Jana Skoczylasa, pt. "Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych". Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Waikato w Hamilton w Nowej Zelandii.  Przedmiotem zainteresowań badawczych jest przede wszystkim problematyka czynów niedozwolonych, odszkodowań, odpowiedzialności ubezpieczeniowej, dóbr osobistych oraz polubownych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne 

Prawo cywilne - zobowiązania  (ćwiczenia)

Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład fakultatywny)

Klinika prawa (prawo cywilne)

 

Pełnione funkcje

Sekretarz II Katedry Prawa Cywilnego KUL

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Koordynator Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Członek Zespołu Badawczego - Ośrodka Badań ADR "Prawo i Gospodarka", funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członek Zespołu Ekspertów KUL, dziedzina ekspercka: prawo cywilne

Kurator ELSA - Oddział w Lublinie

Mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie

Arbiter w Lubelskim Sądzie Arbitrażowym

Prezes Fundacji Instytut Badań ADR Prawo i Gospodarka

Ekspert nauczania klinicznego w zagranicznych konkursach prawniczych

Członek redakcji czasopisma "Review of Comparative Law"

 

 

 

 

dr Paweł Bucoń

asystent

 

 Życiorys naukowy

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Następnie odbywał studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Ukończył aplikację adwokacką w Lublinie i był adwokatem a obecnie jest sędzią Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Zatrudniony w KUL, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w II Katedrze Prawa Cywilnego, obecnie na stanowisku asystenta. Do jego głównych kierunków badawczych, należą takie zagadnienia jak: odpowiedzialność cywilna z tytułu czynu niedozwolonego oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej, ich sądowa weryfikacja, odszkodowania.

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne 

Prawo cywilne - zobowiązania  (ćwiczenia)

 

 

 

 

mgr Olga Nowak-Dziwina

doktorant

 

Życiorys naukowy

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem prawo na podstawie pracy magisterskiej pt. ,,Ochrona interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy w systemie zachowku i rezerwy”, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Jacka Widło, prof. KUL.

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne – zobowiązania (ćwiczenia)

 

 

 

 

mgr Krzysztof Truszkowski

doktorant

 

Życiorys naukowy

2010-2013 - prawo amerykańskie w Centrum Prawa Amerykańskiego KUL

2008-2013 - studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, pt. "Komercjalizacja wizerunku w celach reklamowych"

 

Doświadczenie zawodowe

2011-2013 - asystent prawny w jednej z kancelarii prawnych w Lublinie

wrzesień 2012 - stażysta w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

 

Zajęcia dydaktyczne

Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)

 

 

 

 

mgr Paweł Mącik

doktorant

 

Życiorys naukowy

W latach 2011 - 2016 student na kierunku prawo, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pracę magisterską pt. "Wstąpienie spadkobiercy wspólnika do spółki jawnej" przygotował pod kierunkiem dr. hab. Piotra Zakrzewskiego, prof. KUL. Podczas studiów był aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, dwukrotnie pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. W latach 2014/15 oraz 2015/16 otrzymał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W 2015 r. otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studenta. Zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie cywilnym, zwłaszcza na prawie zobowiązań i prawie spadkowym.

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)

 

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, godz. 16:26 - Paweł Bucoń