Publikacje pracowników

 

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

Sprawozdania, recenzje, tłumaczenia, artykuły okolicznościowe, komunikaty itp.

 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej 5-6.12.1997 r., Roczniki Nauk Prawnych 1998, t. VIII

 

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (23-25.09.1998 r.), Państwo i Prawo 1999, nr 1

 

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (18-20.05.2000 r.), Państwo i Prawo 2000, nr 7

 

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, tł. z języka angielskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Recenzja książki: A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, Studia z Prawa Wyznaniowego, 2007, nr 10

 

Uczestnictwo w dyskusji, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, pod redakcją A. Mezglewski, Lublin 2007

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008

 

Komunikat, Polen: Erwaeiterung der Testierfreiheit, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2011, nr 3

 

Recenzja: Martyna Jedlińska, Spółdzielnia socjalna w prawie polskim, Sopot, 2017, "Rejent" 2017, nr 11

 

 

 

Artykuły i glosy

 

Kapitał zakładowy i zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. (Pojęcia, charakter, funkcje), Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V

 

Cele podwyższenia kapitału zakładowego, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 2

 

Glosa do wyroku S.A. z dn. 06.11.1997 r. I A ca 531/97, Przegląd Sądowy 2000, nr 3, (dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy)

 

Glosa do wyroku SN z dn. 08.05.1998 r. ICKN 670/97, Monitor Prawniczy 2000, nr 11, (dotyczy zwrotu wpłat dokonanych na udział w spółce z o.o.)

 

Uwagi na temat projektu ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółkę, Roczniki Nauk Prawnych 2000, t. X

 

Pozaprawne pojęcie spółdzielni, Roczniki Nauk Prawnych 2001, t. XI

 

Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX w. i w początkach XX w., Studia z Prawa Wyznaniowego 2002, t. V

 

Glosa do uchwały SN z dn. 15.03.1995 r. III CZP, Roczniki Nauk Prawnych 2002, t. XII, z. 1. (dotyczy zwrotu udziałów)

 

Ewolucja charakteru prawnego majątku spółdzielni, [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 387-423

 

Teorie spółdzielcze i ich wpływ na kształt prawa spółdzielczego, [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W.S. Staszewski, Lublin 2003, s. 465-488

 

Koncepcja stosunków majątkowych w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego 2003 nr 6

 

Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa po wejściu w życie ustawy kodeks spółek handlowych, Przegląd Sądowy 2004, nr 3

 

Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni, Rejent 2004, nr 9

 

Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wyroku TK z 29.5.2001 r., Monitor Prawniczy 2005, nr 4

 

Cel spółdzielni, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Wprowadzenie, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Przedawnienie w znowelizowanym niemieckim kodeksie cywilnym (z nawiązaniem do Zasad Europejskiego Prawa Umów), Przegląd Legislacyjny 2005, nr 5-6

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, (współautor), Edukacja Prawnicza 2006, nr 3

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, II wyd. zm. (współautor), Edukacja Prawnicza, 2009, nr. 12Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze 2006

 

Glosa do wyroku SN z 09.07.2004 r., II CK 426/03, MP, nr 16, 2005, Monitor Prawniczy 2006, nr 11, (dotyczy udziału i prawa głosu w spółdzielni osób prawnych)

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, [w:] Prawo cywilne, red. J. Pisuliński, Warszawa 2008

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, II wyd. zm. [w:] Metodologia pracy w SPP, pod red. I. Kraśnickiej, Warszawa 2009

 

Przedawnienie w Zasadach Europejskiego Prawa Umów, Roczniki Nauk Prawnych, t. XVI, nr 2, 2006

 

Spółdzielnia europejska jako nowy typ osoby prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2008, z. 1

 

Wspólnotowe i krajowe źródła prawa spółdzielni europejskiej, [w:] Spółdzielnia europejska, – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, Warszawa 2008

 

Zasada równości w prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze KUL 2008, nr 2

 

Kierunki zmian polskiego prawa spadkowego, Przegląd Ekonomiczno-Prawny 2008, nr 3

 

Ekspektatywa – powstanie, pojęcie, natura prawna, wygaśnięcie, Edukacja Prawnicza 2010, nr 5

 

Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako podstawa wpisu w księdze wieczystej nabywcy w charakterze właściciela, Rejent 2010, nr 4

 

Komentarz do wyroku SN z dnia 30 października 2008 r., II CSK 237/08, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Komentarz do wyroku SN z 4 kwietnia 2008, I CSK 479/07, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Wady opracowań kazusów, Edukacja Prawnicza 2011, nr 10

 

Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym. Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 1

 

Das Vindikationslegat im polnischen Zivilgesetzbuch, [w:] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, herg. Ch. von Bar, A. Wudarski, 2012, s. 792, wyd. Selp

 

Zapis windykacyjny, Przegląd Sądowy 2012, nr 2

 

Komentarz do wyroku SN z 29 czerwca 2010 r., III CSK 295/09, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Komentarz do postanowienia SN z 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Model zawarcia małżeństwa w prawie polskim a oświadczenie mężczyzny i kobiety jednoczesnego zawarcia małżeństwa w trybie art. 1 § 2 KRO, [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, pod red. A. Tuni, Lublin 2011

 

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 139/10 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2011-2012 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2013

 

Pojęcie i przedmiot działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Prawo i Więź 2013, nr 3

 

Dopuszczalność licytacyjnej sprzedaż lokalu na żądanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2010 r.), [w:] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013

 

Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 5

 

Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot sukcesji prawnej mortis causa, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Lublin 2013

 

Glosa do uchwały SN z 5 lutego 2010 r. III CZP 127/09, współautor, Prawo i Więź, nr 3, 2013

 

Charakter prawny dyspozycji wkładem członkowskim i oszczędnościami na wypadek śmierci, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, Warszawa 2013

 

Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Więź 2013, nr 4

 

Komentarz do postanowienia SN 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2014

 

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły Senackie, z. 22.

 

Komentarz do uchwały SN z 16 maja 2012 r., III CZP 15/12, OSNC, 2013, nr 1, poz. 2 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły senackie, 2014, z. 22


Instytucja wkładu de lege lata i de lege ferenda, (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014


Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty w zamian za wierzytelności przysługujące jej wobec członków w świetle art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Wieź 2014, nr 4


Komentarz do wyroku TK z 27 czerwca 2013 r., K 36/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 64, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. V, 2015, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

 

Wejście spadkobierców wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce, [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Kołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Kalkuta, Wrocław 2015, e-książka, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808

 

Projekt w sprawie modelu Europejskiego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego zgłoszony w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Teka Komisji Prawniczej, OL PAN, 2015, v. VIII

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, "Prawo i Więź" 2015, nr 3

 

Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. naukowa A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015

 

Komentarz do wyroku SN z 22 maja 2014 r., IV CSK 597/13, [w:] "Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego", t. VI, 2016, red. naukowa K. Pietrzykowski; LEX nr 1504845

 

Metoda sporządzania opinii prawnej, wyd. III zmienione, "Edukacja Prawnicza", rok akademicki 2016/2017, nr 1 (współautor)

 

Fundusze własne spółdzielni de lege ferenda, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, nr 12

 

Lustracja spółdzielni i kontrola jakości związków rewizyjnych de lege ferenda wraz z projektem przepisów prawnych, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r., III CZP 31/15, OSNC 2016, nr 6, poz. 67, "Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych", t. VII, 2017

 

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez komornika sądowego przy wykonywaniu czynności, [w:] Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017

 

Zarys projektu wykorzystania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Narodowym programie budowy mieszkań, "Prawo i Więź" 2017, nr 3  (współautor)

 

Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego prawa spółdzielczego, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVII (2017), nr 4, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-5

 

Entrance of heirs of the deceased partner into a civil-law partnership, Teka Komisji Prawniczej – OL PAN, t. X, 2017

 

Dopuszczalność zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ze względu na obowiązek podatkowy wspólnoty mieszkaniowej, [w:] Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa L. Bosek, Warszawa 2017

 

Spółdzielnie mieszkaniowe po zmianach z 2017 r., "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2018,  z. 1

 

 

 

Monografie, komentarze i publikacje akademickie

 

Majątek spółdzielni, Warszawa 2003, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2010

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2010, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2013, II wyd. zmienione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, 2014 (współautor)

 

Przedawnienie roszczeń, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna (art. 1-125), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

Wyzysk, umowa przedwstępna, umowa o świadczenie przez osobę trzecią, umowa o zwolnienie z długu, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna, kara ustawowa i zwłoka wierzyciela, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

 

 

Redakcje prac zbiorowych

Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014

 

Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

 

 

 

dr Aneta Biały

 

Publikacje

 

Monografia naukowa pt. „Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System” (Lublin 2020, ISBN 978-83-8061-870-1, ss. 250

 

Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych:

 1. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych [w:] Arbitraż i mediacje. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej - Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007, TNOiK Rzeszów 2007, s. 23-33 ISBN 8374720468, 9788374720465 [5 pkt].
 2. Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. TNOiK Rzeszów 2008, s. 13-24 ISBN 8361312242, 9788361312246 [5 pkt].
 3. Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 roku [w:] red. J.Olszewski, Sądy polubowne i mediacje, Warszawa 2008, s. 205-237 ISBN 978-83-7483-858-0 [5 pkt].
 4. Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania [w:] Arbitraż i mediacje. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK Rzeszów 2009, s. 19 – 27, ISBN 978-83-61312-54-3, [5 pkt].
 5. Nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi” w: Księdze pokonferencyjnej z Ogólnopolskiej Konferencji w Rzeszowie - „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, C.H.Beck 2010, s. 61-72 ISBN 978-83-255-1796-0 [5 pkt].
 6. Więź rodzinna jako dobro osobiste w kontekście zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej” w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, C.H. Beck 2016, ISBN 978-83-255-8565-5, s. 975 – 982, red. dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska [5 pkt].
 7. Rozdział w monografii „Współpraca przemysł - Dobre praktyki”, Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-346-1. Materiał opracowany w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski: Rozdział 7.1. Projekt 1 – założenia i procedura (poziom studiów            licencjackich/magisterskich), s. 119 – 126 [5 pkt]:
 8. Rozdział 7.3. Projekt 3 Bank Case Study – założenia i procedura (pracowników naukowych/poziom studiów doktoranckich/kształcenia ustawicznego), s. 130-131.
 9. Rozdział w monografii „Współpraca przemysł -  nauka. Dobre praktyki”, Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-346-1. Materiał opracowany w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski; Rozdział 7.9. Podsumowanie i wnioski, s. 144 – 145. 
 10. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2018; ISBN 978-83-8124-415-2: Tytuł XVII, Dział I, rozdział II: Najem lokalu, s. 453-480 [5 pkt]. 
 11. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2018; ISBN 978-83-8124-415-2: Tytuł XVII, Dział II: Dzierżawa, s. 481-506 [5 pkt]. 
 12. Rozdział w recenzowanej (prof. dr hab. Bernadetta Fuchs) księdze pamiątkowej: „Uregulowania prawne mediacji cywilnych - próba oceny” w: "Arbitraż i mediacja - Perspektywy prywatnoprawna oraz publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku czci Profesora Jana Łukasiewicza”pod red. naukową dr hab. Jana Olszewskiego Prof. UR, dr hab. Łukasza Błaszczaka, Prof. UW oraz dr Rafała Morka, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018; ISBN 978-83-7996-606-6; s. 57-71 [5 pkt]. 
 13. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V Zobowiązania. Część szczególna (art. 765-92116); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2019; ISBN 978-83-8124-717-7: Tytuł XXXIV, Dział I: Renta, s.666-678 [5 pkt]. 
 14. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V Zobowiązania. Część szczególna (art. 765-92116); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2019; ISBN 978-83-8124-717-7: Tytuł XXXIV, Dział II: Dożywocie, s.678-700 [5 pkt].

 

Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych:

 1. Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Studia Prawnicze KUL nr 2-3/2010, s. 19-34 [6 pkt].
 2. 2. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty), cz. I, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXV, numer 2/2015, s. 7-20, DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rnp [10 pkt].
 3. The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordance with article 4421 of the Civil Code, (Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 4421 kodeksu cywilnego), Teka Komisji Prawniczej, wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublin, V. VIII, język angielski, ISSN 1899-7694, strony: 30-52 [11 pkt].
 4. Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, in: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Právní ROZPRAVY 2016, International Scientific Conference on law and law studies „Theory, Evolution, Practices of Law” Vol. VI, ISBN 978-80-87952-13-9, ETTN 069-16-79-02-4; strony: 192-203 [5 pkt].
 5. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty), cz. II, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXVI., numer 2/2016, s.35-56, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-2, ISSN 1507-7896 [10 pkt].
 6. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?, Acta Iuris Stetinensis 3/2017 (19); DOI: 10.18276/ais.2017.19-08; s. 113- 129 [6 pkt].
 7. Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych szansą na uporządkowanie stanu prawnego istniejących wspólnot?, Państwo i Prawo, 2/2018, s. 76 – 87 [13 pkt/70pkt].
 8. Prawo do zadośćuczynienia dla osób najbliższych w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 27.03.2018 r., III CZP 60/17, Przegląd Sądowy 7-8/2018, s. 197-210 [11 pkt/20pkt].
 9. Accident Compensation System – jako przykład systemu naprawienia szkody na osobie w Nowej Zelandii – wybrane zagadnienia w ujęciu historycznym, Studia Prawnicze KUL, 3/2019, s. 7-20, .https://doi.org/10.31743/sp.8880 [40 pkt]

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej nt. Rozwoju prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 25 – 26 marca 2010 r., Studia Prawnicze KUL nr 2 – 3/2010 [6 pkt].
 2. Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej „Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji”, która odbyła się w Lublinie w dniach 26 – 27 kwietnia 2010 r., Studia Prawnicze KUL nr 2 – 3/2010 [6 pkt].
 3. Sprawozdanie z XXV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXVI, nr 3/2016, s. 197-201, ISSN 1507-7896 [10 pkt].
 4. Forum Spółdzielcze 2017. Prawo-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości, Lublin, 7 czerwca 2017 r. [sprawozdanie], Studia Prawnicze KUL nr 3/2017, ISSN: 1897-7146 [8 pkt].

 

Hasła encyklopedyczne

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 01.10.2001 w: Encyklopedia 100-lecie KUL, red. E. Giglewicz, t. II, s. 504, Lublin 2018.

 

 

Publikacje popularyzatorskie na stronach internetowych

 1. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych, www.prawonacodzien.org.
 2. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.I), www.prawonacodzien.org.
 3. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.II), www.prawonacodzien.org.
 4. Zakładamy fundację (cz.I-IV), poradnik opublikowany na www.faberconsulting.com
 5. Zakładamy spółdzielnię socjalną (cz.I-V), poradnik opublikowany na: www.faberconsulting.com
 6. Regulacja w zakresie bezpieczeństwa na terenach narciarskich na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, www.prawonacodzien.org
 7. Problemy prawne związane z realizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, opublikowane na: www.prawonacodzien.org

 

 

Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych.

 

 1. Referat w języku polskim: Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania, wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Nałęczów Zdrój 08-10 maja 2009 r.
 2. Referat w języku polskim: Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 r. 
 3. Referat w języku polskim: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych wygłoszony na Konferencji Naukowej w Iwoniczu Zdroju 18-20.10.2007 r.
 4. Referat w języku angielskim: Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, The International online scientific conference on law and law science: Právní ROZPRAVY 2016 (vol. VI.), Theory, Evolution, Practices of Law, data: Feb 22, 2016 - Feb 26, 2016.
 5. Referat w języku angielskim: Clinical Legal Education in Poland. Legal Clinics in Poland, referat wygłoszony na Konferencji Międzynarodowej: International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016 School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowanej przez Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk.
 6. Referat w języku polskim: „Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami”, Konferencja Eksport-Invest Lubelskie, Organizator Urząd Marszałkowski, 17 marca 2017 r. – Lubelskie Centrum Konferencyjne.
 7. Referat w języku polskim: „Mediacja w sprawach cywilnych”, Konferencja „Prawo do mediacji w jednostkach penitencjarnych”, Areszt Śledczy w Lublinie, 15.10.2018 r.

 

Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji.

 

 1. Organizator XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku. Ośrodki naukowe m.in.: Uniwersytet Warszawski,  Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet SWPS, National University Odesa Law Academy, Uniwersytet Łódzki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Białoruski Uniwersytet Państwowy.
 2. Organizator Lubelskiego Forum Prawniczego: Rzecz o prawie, prawnikach i klientach, 15 maja 2019 r.
 3. Organizator I National Client Consultation Competition, 09-11.03 2018 r., The Louis M. Brown and Forrest S. Mosten International Client ConsultationCompetition, 2018 – Poland National Round.
 4. Współorganizator Central European Client Consultation Competition 16-17.01.2020 r., The Brown Mosten International Client Consultation Competition 2020. Pozostali organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Łazarskiego, Asocjacja Klinik Prawa Ukrainy.
 5. Organizator i koordynator projektu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (XVI edycja 14-20 września 2019 r. ): Veni, Vidi, Vici. Czyli mam talent na sali sądowej?
 6. Organizator i koordynator projektu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (XIV edycja 24-30 września 2017 r. ): Przychodzi baba do prawnika – czyli trudne rozmowy z klientami.

 

Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów.

 

Przygotowanie jako współautor skryptu nt. Ocena mediowalności sprawy i skuteczne narzędzia kierowania  spraw do mediacji (sprawy cywilne i gospodarcze) w Polsce i wybranych krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie, jako wykonawca w projekcie   „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Koordynacja merytoryczna nad opracowaniem praktycznego poradnika nt. Metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji wydanego w wersji elektronicznej w ramach realizacji projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Liczba stron: 73; dostęp: https://www.kul.pl/cms/files/638/2019/poradnik_Mediacje.pdf

 

 

Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru.

 

Staż naukowy – 3- miesięczny (1 kwietnia 2015 r.  – 30 czerwca 2015 r.), Faculty of Law, University of Waikato, Hamilton, New Zealand - An intership on within the framework of the project "Best Practices" in Strategic Transformation of the CUL at the Univeristy of Waikato, The Faculty of Law.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016, Uniwersytet Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, A Coruna, Hiszpania.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celach treningowych w roku akademickim 2017/2018,  Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019,  Goce Delechev University, Krste Misirkov BB, Stip, Republic of Macedonia.

Pozostałe:

Od czerwca 2017 r. do 10.2019 członek Komitetu Redakcyjnego Review of Comparative Law.

 

Prezes Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Przygotowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego w konkursie Miniatura 3 i uzyskanie finansowania.

Tytuł projektu: „Prawo własności ludzkiego ciała i organów – analiza prawnoporównawcza”.

 

Udział (ekspert) w: Project School of Clinical Legal Education: V4+Ukraine with the support of the International Visegrad Found.

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny, któremu przyznano finansowanie: „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji”.  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

Celem projektu było zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie wzrost spraw kierowanych do mediacji.

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

MEDES: Projekt złożony w partnerstwie: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraina), Mariupol State University (Ukraina), Mykolas Romeris University (Litwa), Oles Honchar Dnipropetrovsk National University (Ukraina), The Complutense University of Madrid (Hiszpania), Alexandru Ioan Cuza University (Rumunia), National University of Kyiv – Mohyla Academy (Ukraina).

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

Fundusz Wyszechradzki: International Visegrad Fund - celem projektu był rozwój mediacji w państwach uczestniczących w projekcie (państwa V4 oraz Ukraina i Gruzja). Cel miał zostać osiągnięty poprzez opracowanie standardów mediacji na podstawie przeprowadzonych analiz prawnoporównawczych i badań statystycznych w państwach IVF, U. G. Partnerzy: Trnava University in Trnava (Słowacja), Palacky University Olomouc (Czechy), The Sulkhan-Saba OrbelianiTeaching University (Gruzja), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraina), The University of Debrecen (Węgry).

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

CAM-K: Numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17

Tytuł projektu: Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator

Celem projektu było utworzenie i funkcjonowanie CAM-K i przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich CAM, a także standaryzacja działania już istniejących 6 CAM. Ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych, zintegrowanie informacji, podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych.

 

Kierownik projektu:

Projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Cel projektu: zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie wzrost spraw kierowanych do mediacji. Opracowanie nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania spraw do mediacji.

 

Przygotowanie i złożenie we współpracy wniosku o grant zewnętrzny, któremu przyznano finansowanie:

POWR.02.17.00-00-0056/17-00 pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu była standaryzacja istniejącego na terenie województwa lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji działającego w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych oraz wdrożonych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator standardów funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Wykonawca projektu:

POWR.02.17.00-00-0056/17-00 pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym, który uzyskał dofinansowanie:

POWR.02.17.00-IP.04-00-001/20: Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne.

 

 

 

dr hab. Paweł Bucoń

 

 

Monografie naukowe:

 1. Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, ss. 271, ISSN 1897-4392, ISBN 978-83-7526-823-2 (12 pkt)
 2. Przestępstwo wypadku drogowego, Eikon Plus, Stalowa Wola 2012, ss. 115, ISBN 978-83-935230-7-8 (20 pkt)
 3. Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2020, ss. 169, ISBN 978-83-8017-318-7 (80 pkt)
 4. Prawo do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny: perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, ss. 282, ISBN 978-83-8288-015-1 (100 pkt)

 

Rozdziały w monografiach naukowych:

 1. Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnokarnym, [w:] Zjawisko przemocy we współczesnym świecie – wybrane aspekty, red. J. Maciaszek, Wydawnictwo Platan, Stalowa Wola 2010, s. 9-21, ISBN 978-83-61307-45-7 (3 pkt)
 2. Praca socjalna w postępowaniu cywilnym, [w:] Praca socjalna jako profesja i dar, red. J. Mazur, Wydawnictwo Platan, Lublin – Kraków 2011, s. 141-150, ISBN 978-83-89711-98-4 (4 pkt)
 3. Przebieg postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie, [w:] Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2011, s. 150-167, ISBN 978-83-61307-57-0 (4 pkt)
 4. Moralność objawiona drogą współczesnego człowieka, [w:] Biblia a moralność, red. M.S. Wróbel, Lublin 2011, s. 127-132, ISBN 978-83-7548-078-8 (4 pkt)
 5. The Impact and Significance of the Amendment of the Means of Appeal on Civil Procedure in Poland, [w:] The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space, University of Latvia, Riga 2012, s. 114-125, ISBN 978-9984-45-564-8 (5 pkt)
 6. Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości – uwagi dotyczące postępowania cywilnego, [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. Woźniak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 16-20, ISBN 978-83-7702-477-5 (4 pkt)
 7. Wartość cierpienia w aspekcie prawno-teologicznym, [w:] Wartości drogą ku wzrastaniu, red. J. Zimny, R. Król, Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, s. 106-121, ISBN 978-83-935230-2-3 (4 pkt)
 8. U źródeł prawa pozytywnego, [w:] Współczesne informacyjne technologie i innowacyjne metody nauczania, Kijów – Winnica 2012, s. 131-137, ISBN 978-966-2337-01-3 (4 pkt)
 9. Ewolucja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata, [w:] Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, red. D. Tyrawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 95-109, ISBN 978-83-7702-648-9 (5 pkt)
 10. The Civil Liability of a Notary, [w:] Liability of Public Officers – Selected Issues, red. M. Giżyńska, A. Piszcz, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Płock 2013, s. 149-160, ISBN 978-83-62709-55-7 (5 pkt)
 11. Judicial Assistance Appointed by the Court as a Stipulation of the Citizen’s Common Access to a Court, [w:] Legal Security, red. K. Dunaj, M. Stepnowska, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2013, s. 93-111, ISBN 978-83-7151-401-2 (5 pkt)
 12. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, [w:] Pedagogia prewencji. Dzieci – młodzież – rodzina, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 99-115, ISBN 978-83-63835-11-8 (5 pkt)
 13. Prawne możliwości i bariery wspierania rodziny doświadczającej przemocy domowej, [w:] Rodzina: powołanie – zadania – zagrożenia, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 317-331, ISBN 978-83-63835-19-4 (5 pkt)
 14. Odpowiedzialność prawna adwokata – wybrane aspekty, [w:] Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, red. M. Giżyńska, A. Piszcz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 98-113, ISBN 978-83-7780-902-0 (5 pkt)
 15. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, [w:] Duchowa polifonia Europy, red. S. Terepishchyi, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Kijów 2014, s. 83-95, ISBN 978-966-660-974-1 (5 pkt)
 16. Procedura odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, [w:] Samotność: wybór czy konieczność?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 391-407, ISBN 978-83-63835-22-4 (5 pkt)
 17. Ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa, [w:] Ojcostwo: rodzaje i formy, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 647-664, ISBN 978-83-63835-24-8 (5 pkt)

 

Redakcja monografii naukowych:

 1. Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2011, ss. 182, ISBN 978-83-61307-57-0 (2 pkt)
 2. Wybrane orzecznictwo w sprawach zainicjowanych protestami wyborczymi złożonymi w związku z głosowaniem za granicą w wyborach prezydenckich 2020 roku, red. P. Czubik, P. Bucoń, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2022, ss. 200, ISBN 978-83-955973-3-6 (80 pkt)

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 roku, sygn. akt III CKN 300/00, „Gazeta Sądowa”, grudzień 2002, s. 46-48, ISSN-1426-2037
 2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 roku, sygn. akt III CZP 57/01, „Gazeta Sądowa”, styczeń 2003, s. 41-44, ISSN-1426-2037
 3. Odpowiedzialność cywilna adwokata, „Gazeta Sądowa”, marzec 2003, s. 32-35, ISSN-1426-2037
 4. Wpływ kwoty podatku VAT na wysokość odszkodowania z tytułu OC i AC, „Gazeta Sądowa”, lipiec – sierpień 2007, s. 28-31, ISSN-1426-2037
 5. Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie sądów, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 1, s. 5-14, ISSN 1898-2166 (2 pkt)
 6. Boża pedagogika w orędziu proroka Ozeasza, „Pedagogika Katolicka” 2010, nr 1, s. 223-230, ISSN 1898-3685 (2 pkt)
 7. W poszukiwaniu wzoru współczesnego ojcostwa, „Pedagogia Ojcostwa” 2010, nr 1, s. 179-185, ISSN 2082-3487
 8. Wiara jako wartość w życiu współczesnego człowieka, „Pedagogika Katolicka” 2010, nr 2, s. 110-116, ISSN 1898-3685 (2 pkt)
 9. Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 2, s. 12-21, ISSN 1898-2166 (4 pkt)
 10. Okazanie jako czynność procesowo-kryminalistyczna, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 4, s. 5-17, ISSN 1898-2166 (4 pkt)
 11. Prawa i obowiązki ojca w polskim prawodawstwie, „Pedagogia Ojcostwa” 2011, nr 1, s. 164-176, ISSN 2082-3487 (4 pkt)
 12. Spotkanie Boga – Ojca z dzieckiem w sakramencie pokuty i pojednania w świetle kanonu 960 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Pedagogia Ojcostwa” 2011, nr 2, s. 122-135, ISSN 2082-3487.
 13. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16 listopada 2011 roku, sygn. akt II Cz 859/11, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 1, s. 136-140, ISSN 1898-2166 (4 pkt)
 14. Perspektywy rozwoju mediacji w postępowaniu cywilnym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2013, nr 4, s. 44-55, ISSN 1898-2166 (4 pkt)
 15. Judicial Assistance Appointed by the Court in the Pre-court Proceedings in Poland, „Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University”, Daugavpils 2014, s. 500-506, ISBN 978-9984-14-665-2 (5 pkt)
 16. Divorce in the Light of Family and Guardianship Law, ,,Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 3, s. 7-29, ISSN 1734-6614 (11 pkt)
 17. The Child as a Legal Entity Constitutional and Civil-Law Aspects, „Katolikus Pedagógia” 2018, nr 3-4, s. 44-55, ISSN 2080-6191
 18. The Forms of Practising as a Legal Adviser, ,,Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 4, s. 37-51, ISSN 1898-2166 (8 pkt)
 19. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt I AGa 503/18 (niepubl.), „Prawo i Więź” 2019, nr 3, s. 137-150, ISSN 2299-405X (100 pkt)
 20. Konstytucyjne podstawy wspierania rodziny przez władze publiczne w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 4, s. 113-130, ISSN 2082-1212 (100 pkt)
 21. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt II DSI 21/19 (niepubl.), „Rejent” 2019, nr 11, s. 104-117, ISSN 1230-669X (100 pkt)
 22. Rażąca niewspółmierność kary dyscyplinarnej – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt II DSI 16/18 (niepubl.), „Prawnik” 2020, nr 4, s. 36-41, ISSN 1732-3320
 23. Zagraniczne potwierdzenie dokonania czynności prawnej jako czynność rozporządzająca – skutki dla praktyki postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2015 r., (II Ca 795/14), „Nowy Przegląd Notarialny” 2020, nr 1, s. 67-75, ISSN 1506-9443 (20 pkt)
 24. Brak legitymacji protestowej osoby korzystającej z biernego prawa wyborczego (kandydata) – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 listopada 2019 r., sygn. akt I NSW 152/19, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 2, s. 183-189, https://doi.org/10.31268/PS.2020.25, ISSN 1230-5502 (140 pkt)
 25. Obowiązek ujawnienia przez notariusza dokumentów określających tytuł prawny do lokalu kancelarii – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 r., sygn. akt II DSI 48/18, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2020, nr 2, s. 135-144, ISSN 2450-5757
 26. Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów – budynki z większą liczbą lokali niemieszkalnych od lokali mieszkalnych, „Nieruchomości CH Beck (Prawo – Podatki –Praktyka)” 2020, nr 5, s. 16-19, ISSN 1506-2899
 27. Konstytucyjne prawo dziecka do opieki i pomocy władz publicznych, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 3, s. 9-28, https://doi.org/10.31268/PS.2020.32, ISSN 1230-5502 (140 pkt)
 28. Ustawa nr 8 z 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w Regionie Kurdystanu w Iraku – tłumaczenie, „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 3, s. 473-477, https://doi.org/10.31743/sp.11522, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 29. Zgłoszenie nowego kandydata w wyborach do Senatu wskutek śmierci dotychczasowego kandydata – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 listopada 2019 r., sygn. akt I NSW 136/19, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 4, s. 205-214, https://doi.org/10.31268/PS.2020.57, ISSN 1230-5502 (140 pkt)
 30. Znikoma społeczna szkodliwość nieterminowej notyfikacji do MSWiA czynności z udziałem cudzoziemców – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2019 r., II DSI 53/19, „Rejent” 2020, nr 11, s. 87-96, ISSN 1230-669X (100 pkt)
 31. Specyfika czynności polskiego konsula w świetle spraw z protestów wyborczych dotyczących braku znaków holograficznych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2020, t. XVIII, s. 165-173, DOI: 10.26106/3ezs-bd79, ISSN 1730-4504 (40 pkt)
 32. Szczególne reguły dotyczące dziedziczenia zachowku w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2020 r. (I NSNc 34/20), „Nowy Przegląd Notarialny” 2021, nr 1, s. 5-16, ISSN 1506-9443 (20 pkt)
 33. Brak obwodu do głosowania w okręgu konsularnym jako podstawa protestu wyborczego - uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2020 r., I NSW 219/20, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2021, t. XIX, s. 283-292, DOI: 10.26106/pgjh-4c68, ISSN 1730-4504 (40 pkt)
 34. The Acceptance by the National Electoral Commission of a Notification on the Formation of an Election Committee of a Candidate for the President of the Republic of Poland – a Gloss on the Decision of the Supreme Court of 23 March 2020, file ref. No. I NSW 4/20, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2021, t. XIV, nr 2, s. 515-523, https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-37, ISSN 1899-7694 (100 pkt)
 35. Konsekwencje dla treści aktów notarialnych prokonsumenckiej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących art. 18 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, „Nowy Przegląd Notarialny” 2021, nr 3, s. 5-16, ISSN 1506-9443 (20 pkt)
 36. O rzeczywistych potrzebach zmian w zakresie kognicji sądu i kompetencji notariatu, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. XVII, 19 (2) 2022, s. 89-102, ISSN 2719-3128 (70 pkt)
 37. Diplomatic and Consular Officers (Provision of Services) Act, number 33 of 1993 - tłumaczenie, „Prawo konsularne. Studia i prawnoporównawcze materiały źródłowe. Zeszyt I. Ustawy i inne regulacje wewnętrzne wybranych państw obcych”, red. P. Czubik, Wydawnictwo Stowarzyszenie Ryza, Kraków 2023, s. 29-31, ISBN 978-83-963083-2-0 (40 pkt)
 38. Umowa sprzedaży warunkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku nieistniejącego prawa pierwokupu, „Nowy Przegląd Notarialny”  2023, nr 3, s. 5-17, ISSN 1506-9443, e-ISSN: 2956-4999 (100 pkt)
 39. Remuneration for the Provision of Legal Services: A Partially Critical Commentary on the Judgment of the Supreme Court of 3 June 2019, I NSNc 7/19, OSN IKNiSP 2020, no. 3, item 19, „Studia Iuridica Lubliniensia” vol. 32, 5, 2023, s. 445-454, DOI:10.17951/sil.2023.32.5.445-454, ISSN: 1731-6375, e-ISSN: 2449-8289 (140 pkt)
 40. The Right to Marry and the Right to Establish a Family in the Universal, European and Polish Dimension, „International Community Law Review” 25 (2023), s. 627-641, DOI:10.1163/18719732-BJA10118, ISSN: 1871-9740, e-ISSN: 1871-9732 (140 pkt)
 41. Parents’ Rights to Raise Their Children in Accordance with Their Own Convictions and the Religious Freedom of Minors, „Kościół i Prawo” 13 (26) 2024, nr 1, s. 55-65, https://doi.org/10.18290/kip2024.4 (70 pkt)

 

Publikacje popularyzujące naukę:

 1. Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas Światowego Dnia Młodzieży w Toronto, [w:] Semper in altum – Zawsze wzwyż, red. J. Zimny, N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, s. 809-814, ISBN 978-83-926302-7-2 (3 pkt)
 2. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności” z dnia 23 maja 2012 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 2, s. 104-105, ISSN 1898-2166 (4 pkt)
 3. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. „Człowiek – Historia – Prawo” z dnia 25 maja 2012 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 2, s. 106-108, ISSN 1898-2166 (4 pkt)
 4. Paweł Włodkowic – ojciec adwokatury, „Pedagogia Ojcostwa” 2012, nr 1, s. 221-222, ISSN 2082-3487 (4 pkt)
 5. Roman Longchamps de Bérier – wybitny cywilista i kodyfikator, „Pedagogia Ojcostwa” 2012, nr 2, s. 331-332, ISSN 2082-3487 (4 pkt)
 6. Laktancjusz, „Pedagogia Ojcostwa” 2012, nr 2, s. 333-335, ISSN 2082-3487 (4 pkt)
 7. Święty Iwo z Bretanii – średniowieczny patron współczesnych prawników, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 21-28, ISBN 837702418-7 (4 pkt)
 8. Aleksander Wolter – wybitny cywilista i kodyfikator, „Pedagogia Ojcostwa” 2013, nr 2, s. 213-215, ISSN 2082-3487 (4 pkt)
 9. Adam Szpunar – wybitny cywilista i kodyfikator, „Pedagogia Ojcostwa” 2014, nr 1, s. 248-251, ISSN 2082-3487 (4 pkt)
 10. Zbigniew Radwański – wybitny cywilista i kodyfikator, „Pedagogia Ojcostwa” 2014, nr 2, s. 117-120, ISSN 2082-3487 (4 pkt)
 11. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2019 r., „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 3, s. 325-328, https://doi.org/10.31743/sp.8934, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 12. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień – czerwiec 2019 r., „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 4, s. 315-327, https://doi.org/10.31743/sp.8934, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 13. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2019 r., „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 1, s. 453-455, https://doi.org/10.31743/sp.10646, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 14. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2019 r., „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 2, s. 451-455, https://doi.org/10.31743/sp.11905, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 15. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2020 r., „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 3, s. 505-507, https://doi.org/10.31743/sp.11522, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 16. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2020 r., „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 4, s. 193-194, https://doi.org/10.31743/sp.12485, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 17. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2020 r., „Studia Prawnicze KUL” 2021, nr 1, s. 375-377, https://doi.org/10.31743/sp.11455, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 18. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2020 r., „Studia Prawnicze KUL” 2021, nr 2, s. 351-355, https://doi.org/10.31743/sp.12283, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 19. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2021 r., „Studia Prawnicze KUL” 2021, nr 3, s. 349-351, https://doi.org/10.31743/sp.12702, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 20. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2021 r., „Studia Prawnicze KUL” 2021, nr 4, s. 203-208, https://doi.org/10.31743/sp.12867, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 21. Diariusz – Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2021 r., „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 1, s. 387-390, https://doi.org/10.31743/sp.13254, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 22. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2021 r., „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 2, s. 369-373, https://doi.org/10.31743/sp.13558, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 23. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2022 r., „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 3, s. 311-312, https://doi.org/10.31743/sp.13877, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 24. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2022 r., „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 4, s. 161-167, https://doi.org/10.31743/sp.14117, ISSN 1897-7146 (70 pkt)
 25. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2022 r., „Studia Prawnicze KUL” 2023, nr 1, s. 269-272, https://doi.org/10.31743/sp.14718, ISSN 1897-7146; eISSN: 2719-4264 (70 pkt)
 26. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2022 r., „Studia Prawnicze KUL” 2023, nr 2, s. 297-302, https://doi.org/10.31743/sp.15524, ISSN 1897-7146; eISSN: 2719-4264 (70 pkt)
 27. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2023 r., „Studia Prawnicze KUL” 2023, nr 3, s. 255-257, https://doi.org/10.31743/sp.16344, ISSN 1897-7146; eISSN: 2719-4264 (70 pkt)

 28. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2023 r., „Studia Prawnicze KUL” 2023, nr 4, s. 189-195, https://doi.org/10.31743/sp.16539, ISSN 1897-7146; eISSN: 2719-4264 (70 pkt)

 29. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2023 r., „Studia Prawnicze KUL” 2024, nr 1, s. 253-257, https://doi.org/10.31743/sp.16898, ISSN 1897-7146; eISSN: 2719-4264 (70 pkt)
 30. Diariusz - Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych z udziałem Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2023 r., „Studia Prawnicze KUL” 2024, nr 2, s. 235-240, https://doi.org/10.31743/sp.17438, ISSN 1897-7146; eISSN: 2719-4264 (70 pkt)

 

Referaty na konferencjach naukowych:

 1. referat pt. „Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie sądów” wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Dobra osobiste w systemie prawa polskiego” zorganizowanej na WZPiNoG KUL w dniu 8 kwietnia 2010 r.
 2. referat pt. „Prawnokarny zakres pojęcia przemocy w rodzinie – wybrane aspekty” wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym” zorganizowanej przez WZNoS KUL oraz PCPR w Janowie Lubelskim w dniu 15 października 2010 r.
 3. referat pt. „Praca socjalna w praktyce prawniczej” wygłoszony na III Konferencji Naukowej pt. „Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru – Metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej” zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL w dniu 4 grudnia 2010 r.
 4. referat pt. „Prawa i obowiązki ojca w polskim prawodawstwie” wygłoszony na interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Ojcostwo wczoraj i dziś” zorganizowanej przez WZNoS KUL w dniu 6 kwietnia 2011 r.
 5. referat pt. „Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości – uwagi dotyczące postępowania cywilnego” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości” zorganizowanej przez WZPiNoG KUL w dniu 18 kwietnia 2011 r.
 6. referat pt. „Święty Iwon z Bretanii – średniowieczny patron współczesnych prawników” wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej” zorganizowanej przez WZPiNoG KUL w dniu 19 maja 2011 r.
 7. referat pt. „Przebieg postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie” wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Społeczno-prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego” zorganizowanej przez WZNoS, WZPiNoG KUL i Powiat Janowski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim w dniu 17 października 2011 r.
 8. referat pt. „Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności” zorganizowanej przez WZPiNoG KUL w dniu 23 maja 2012 r.
 9. referat pt. „Historia i ustrój adwokatury w I Rzeczypospolitej” wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Człowiek – Historia – Prawo” zorganizowanej przez WZPiNoG KUL w dniu 25 maja 2012 r.
 10. referat pt. “The Influence and Significance of the Amendment of the Means of Appeal in Relation to the Course of a Civil Procedure in Poland” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space” zorganizowanej przez University of Latvia w dniu 4 października 2012 r. w Rydze, Łotwa
 11. referat pt. „Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów w postępowaniu cywilnym” wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Materialny i procesowy wymiar mediacji w aspekcie porównawczym systemów prawnych Polski i wybranych krajów europejskich” zorganizowanej przez WZPiNoG KUL i Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu 26 października 2012 r.
 12. referat pt. „The civil liability of a notary” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Liability of Public Officers” zorganizowanej przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku w dniach 15 – 16 stycznia 2013 r.
 13. referat pt. „Ex-officio legal assistance before Polish courts” wygłoszony na 55th International Scientific Conference of Daugavpils University zorganizowanej przez Daugavpils University w dniach 10 – 12 kwietnia 2013 r. w Daugavpils, Łotwa
 14. referat pt. „The legal and disciplinary liability of lawyers in the Constitution of the Republic of Poland” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Legitimate safety”  zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w dniu 15 maja 2013 r.
 15. referat pt. „Rola i zadania asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Pedagogia prewencji: dzieci, młodzież, rodzina” zorganizowanej przez WZNoS KUL w dniu 5 listopada 2013 r.
 16. referat pt. „Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w świetle postulatu szybkości postępowania sądowego” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rodzina: powołanie, zadania, zagrożenia” zorganizowanej przez WZNoS KUL w dniu 21 maja 2014 r.
 17. referat pt. „Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką – wybór czy konieczność” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Samotność: wybór czy konieczność” zorganizowanej przez WZPiNoS KUL w dniu 5 listopada 2014 r.
 18. referat pt. „Adwokat z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ojcostwo: rodzaje i formy” zorganizowanej przez WZPiNoS KUL w dniu 10 grudnia 2014 r.
 19. referat pt. „Odpowiedzialność adwokata w świetle deontologii zawodowej” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Praworządność: wczoraj, dziś i jutro” zorganizowanej przez WZPiNoS KUL w dniu 24 marca 2015 r.
 20. referat pt. „Prawo do rozpatrzenia sprawy przed sądem bez nieuzasadnionej zwłoki – postulat czy zasada?” wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zasada demokratycznego państwa prawnego – gwarancje formalne i materialne” zorganizowanej przez WZPiNoS KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze w dniach 12-14 maja 2017 r.
 21. referat pt. „Współczesna ochrona wzoru przemysłowego” wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Własność intelektualna w środowisku cyfrowym” zorganizowanej przez WZPiNoS KUL i ELSA Poland w dniu 8 maja 2018 r.
 22. referat pt. „Władza rodzicielska w związku nieformalnym – prawo czy obowiązek?” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Formalno-prawne i społeczno-etyczne aspekty związków nieformalnych” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu w dniu 18 maja 2019 r.
 23. referat pt. „Instytucje prawa rodzinnego w Polsce” wygłoszony na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki dnia 20 maja 2019 r. we Lwowie, Ukraina
 24. referat pt. „Formalno-prawne aspekty zawierania umów międzynarodowych” wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP” zorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie w dniu 30 maja 2019 r.
 25. referat pt. „Divorce in Polish law” wygłoszony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Bratysławie, Słowacja
 26. referat pt. „Prawo cudzoziemców do łączenia rodzin w Polsce” wygłoszony na V International Conference pt. „Ukraine in conditions of reforming of legal system: modern realities and international experience”, zorganizowanej przez Faculty of Law, West Ukrainian National University w dniach 16-17 kwietnia 2021 r. w Tarnopolu, Ukraina
 27. referat pt. „The legal aspects of marriage celebrated in a religious ceremony in Poland” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Actual Topics of State Ecclesiastical Law” zorganizowanej przez University of Trnava w dniu 16 listopada 2021 r. w Trnawie, Słowacja
 28. referat pt. „The right of a child to special health care” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „The current challenges and opportunities for social rights protection in the light of the Revised European Social Charter” zorganizowanej przez Sekcję Polską Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC) przy wsparciu Rady Europy i Fundacji Prawo i Partnerstwo w dniu 23 listopada 2021 r.
 29. referat pt. „Karnoprawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Europejskie modele wsparcia rodziny” zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w dniu 3 grudnia 2021 r.
 30. referat pt. „Socio-legal Aspects of Marriage of Foreigners in Poland” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Transformational processes of the social-humanitarian sphere of modern Ukraine in conditions of war: challenges, problems and perspectives” zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu wspólnie z Ukraińskim Naukowym i Metodologicznym Centrum Psychologii Praktycznej i Pracy Socjalnej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie, Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Grygorija Skoworody w Charkowie, Narodowym Uniwersytetem im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach, Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Mychaiła Kociubyńskiego w Winnicy w dniach 2-3 czerwca 2022 r. w Tarnopolu, Ukraina

 31. referat pt. „Gravamen w sprawach z odwołań od uchwał KRS” wygłoszony na Konferencji Sądu Najwyższego pt. „Sprawy związane z Krajową Radą Sądownictwa w praktyce Sądu Najwyższego” w dniach 6-8 czerwca 2022 r.
 32. referat pt. „Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny. Aspekt prawno-porównawczy” wygłoszony na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w dniu 22 stycznia 2024 r.
 33. referat pt. „Rola sądów administracyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego małżeństwu i rodzinie - uwagi na tle art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” wygłoszony podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo prawne stron w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina” zorganizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk oddział w Lublinie, Centrum Badań Porównawczych nad Procedurami Prawnymi UMCS, Fundację Rozwoju KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Tarnawskiego w Trnawie na Słowacji, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie na Ukrainie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL w dniach 9-10 maja 2024 r.
 34. referat pt. „The Right to Marry and the Right to Establish a Family in the European Dimension” wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Implementing International Experience in Public Administration, Business and Law in Ukraine’s European Integration Path” zorganizowanej przez Ukrainian-American Association of College Educators, Šibenik University of Applied Sciences, West Ukrainian National University w Bukovel Academic Spring School (BASS-2024) w dniach 29 maja–1 czerwca 2024 r., Ukraina
 35. referat pt. „Prawo do małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie" wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Aktualne zagadnienia prawne” zorganizowanej przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika – Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie w dniu 22 czerwca 2024 r.

 

Udział i wystąpienia na konferencjach naukowych i innych wydarzeniach:

 1. udział w III Konferencji Naukowej pt. „Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości” na WZPiNoG KUL w dniu 20 kwietnia 2010 r.
 2. wystąpienie w dyskusji panelowej pt. „Moralność objawiona drogą współczesnego człowieka” podczas 69. Duszpasterskich Wykładów Akademickich – „Biblia a moralność. Dar Życia – Dar Przymierza – Odpowiedź Człowieka” na KUL w dniach 27 i 28 sierpnia 2010 r.
 3. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wychowanie katolickie jako wyzwanie i zadanie na dziś i jutro” na WZNoS KUL w dniu 16 grudnia 2010 r.
 4. udział w Konferencji Naukowej pt. „Aktualne problemy dziedziczenia w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego” na WZPiNoG KUL w dniu 21 lutego 2012 r.
 5. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne informacyjne technologie i innowacyjne metody nauczania” zorganizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy im. Michała Kociubińskiego w dniach 14-16 maja 2012 r.
 6. udział w Konferencji Naukowej pt. „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo – o prawach dziecka” na WZPiNoG KUL w dniu 5 czerwca 2012 r.
 7. wystąpienie pt. „Adwokat i wykładowca akademicki - charakterystyka zawodu” zorganizowanej przez Grupę Lokalną ELSA Stalowa Wola, podczas Dni Edukacji Prawniczej w dniach 17-19 listopada 2014 r.
 8. wystąpienie pt. „Droga od zawodu adwokata do stanowiska sędziego” podczas Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, zorganizowanych przez Grupę Lokalną ELSA Stalowa Wola w dniach 13-15 kwietnia 2015 r.
 9. wystąpienie pt. „Kontradyktoryjność w postępowaniu cywilnym” podczas Dnia Edukacji Prawnej zorganizowanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej dnia 15 marca 2017 r.
 10. wystąpienie pt. „Sędzia – adwokat dwa bratanki?” podczas XXII Dni Edukacji Prawniczej zorganizowanych przez ELSA The European Law Students’ Association Lublin KUL-UMCS w dniach 5-7 listopada 2018 r.
 11. udział w szkoleniu pt. „Ochrona danych osobowych na podstawie dotychczasowej ustawy oraz nowych regulacji wg RODO”, nr 120/XII/2018, prowadzonym przez „Promyk Consulto”, Świdnik 4 grudnia 2018 r.
 12. wykład pt. „Instytucje prawa rodzinnego w Polsce” wygłoszony na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki dnia 20 maja 2019 r.
 13. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka” zorganizowanej przez Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” w dniu 26 września 2019 r.
 14. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Freedom, Religion and Sovereignty” zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w dniach 27-28 września 2019 r.
 15. udział w Konferencji Naukowej pt. „Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany” zorganizowanej przez Wolters Kluwer w dniu 14 listopada 2019 r.
 16. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucja a prawo europejskie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” w dniu 27 listopada 2019 r.
 17. udział w szkoleniu pt. „Korupcja w administracji publicznej” zorganizowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w dniu 10 stycznia 2020 r.
 18. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i Katedrę Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL w dniu 18 stycznia 2020 r.
 19. udział w szkoleniu pt. „Skargi nadzwyczajne” zorganizowanym przez Sąd Najwyższy w dniach 16-18 września 2020 r.
 20. udział w szkoleniu pt. „Cyberbezpieczeństwo” zorganizowanym przez Sąd Najwyższy w dniu 16 marca 2021 r.
 21. wykład pt. „Divorce in Polish law” wygłoszony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie w dniu 14 kwietnia 2021 r.
 22. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych” zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Sąd Najwyższy w dniu 23 kwietnia 2021 r.
 23. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ustawa o własność lokali stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izbę Notarialną w Krakowie w dniach 28-29 maja 2021 r.
 24. moderator sesji i udział w Ogólnopolskim V Kongresie Ruchu „Europa Christi” połączonym ze Spotkaniem Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej pt. „W służbie Narodu – w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia” pod honorowym patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Diecezji Ełckiej, zorganizowanym przez: Fundację „Myśląc Ojczyzna”, Fundację „Wigry Pro”, Akcję Katolicką Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, Program „Niepodległa” na lata 2017-2022, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL w dniach 23-24 lipca 2021 r.
 25. udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości w Lublinie zorganizowanej przez: Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauka Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Fundację Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL w Lublinie w dniach 17-18 września 2021 r.
 26. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora KUL zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 11 kwietnia 2022 r. 
 27. udział w Konferencji Naukowej z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci i 130. rocznicy urodzin bł. ks. kmdr. por. Władysława Miegonia, męczennika, absolwenta Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizowanej w KUL przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe w dniu 15 października 2022 r. 
 28. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce. Aspekt organizacyjno-prawny” zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych KUL, Katedrę Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny, Katedrę Praw Człowieka i Pracy Socjalnej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedrę Prawa Wyznaniowego, Radę Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie w dniu 11 marca 2023 r. 
 29. udział w szkoleniu z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa ludności zorganizowanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 14 marca 2023 r. 
 30. udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina - Niemcy zorganizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Instytut de Republica, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Fundację Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 11-12 maja 2023 r. 
 31. udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” zorganizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 2023 r. 
 32. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. „Współdziałanie między Państwem i Kościołem na rzecz poszanowania instytucji małżeństwa i rodziny” w Miejscu Piastowym w dniach 4-6 września 2023 r.
 33. udział w Konferencji Naukowej pt. „Idea i funkcje uniwersytetu. Colloquium z okazji 142 rocznicy urodzin ks. Antoniego Szymańskiego” pod honorowym patronatem Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 27 października 2023 r.
 34. udział w szkoleniu pt. „Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, szczególnie ze studentami w spektrum autyzmu” w ramach projektu pn. „KUL - uczelnia bez barier”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie w dniu 13 grudnia 2023 r. 
 35. udział w szkoleniu pt. „Bezpieczeństwo informacji” zorganizowanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w dniu 23 stycznia 2024 r. 
 36. udział w szkoleniu pt. „Pisanie artykułów naukowych” zorganizowanym przez Centrum Kształcenia „Idea” w dniu 30 stycznia 2024 r. 
 37. udział w seminarium otwartym dra Rafała Stasikowskiego, prof. SGMK, pt. „Między określonością a elastycznością prawa” zorganizowanym przez Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie w dniu 6 marca 2024 r. 
 38. udział w panelu Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika pt. „Sztuczna inteligencja i prawo” w Warszawie w dniu 9 kwietnia 2024 r. 
 39. udział w szkoleniu pt. „Metody aktywizujące, kreatywne i innowacyjne w dydaktyce akademickiej” zorganizowanym przez Centrum Kształcenia „Idea” w dniu 9 kwietnia 2024 r., cz. I 
 40. udział w szkoleniu pt. „Metody aktywizujące, kreatywne i innowacyjne w dydaktyce akademickiej” zorganizowanym przez Centrum Kształcenia „Idea” w dniu 22 kwietnia 2024 r., cz. II 
 41. udział w szkoleniu pt. „Dane osobowe i inne sprawy” zorganizowanym przez Konferencję Episkopatu Polski i Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz referat pt. „Postępowanie przed sądem i organem: prawidłowa reprezentacja (np. parafii, prowincji, domu zakonnego), przywrócenie terminu, wznowienie postępowania i inne praktyczne kwestie” w Zakopanem w dniach 16-18 maja 2024 r. 
 42. udział w seminarium otwartym dra Rafała Stasikowskiego, prof. SGMK, pt. „Między określonością a elastycznością prawa administracyjnego” zorganizowanym przez Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie w dniu 25 maja 2024 r.  
 43. udział w szkoleniu pt. „Emisja głosu” zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu „Doskonały dydaktyk KUL”, finansowanego przez Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus w dniach 4, 6, 11 czerwca 2024 r. 
 44. udział i członkostwo w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Transformational processes in the social and humanitarian education of modern Ukraine during the war time: challenges, problems and prospects” zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu w dniach 20-21 czerwca 2024 r., Ukraina

 

 

 

dr Paweł Widerski

 

 

Monografie:

 

Pełnomocnictwo w prawie polskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

 

Publikacje naukowe w opracowaniach zbiorowych:

 

 1. Pełnomocnictwo udzielone pracownikowi w ramach stosunku pracy z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego, w: M. Mościcki, B. Bomanowski (red.), Transgraniczność stosunku pracy, Lublin 2015;
 2. Bony skarbowe jako papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w: J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka (red.), Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., Lublin 2016;
 3. Opieka naprzemienna nad dzieckiem po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 czerwca 2015 r., w: J. Zimny (red.), Rodzina we współczesnym świecie, Stalowa Wola 2016;
 4. Pełnomocnictwo cywilne a upoważnienie administracyjne, w: G. Kozieł (red.), Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, Lublin 2017;
 5. Prawno-ekonomiczna charakterystyka opcji giełdowych i ich rola w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w: L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywiecka (red.), Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, Lublin 2017;
 6. Pełnomocnictwo jako prawny sposób zabezpieczenia wierzytelności, w: A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło (red.), Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim – w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, Lublin 2017;
 7. Charakter prawny pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa, w: Sobczyk, P. Steczkowski (red.), Człowiek. Państwo. Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, Lublin 2020;
 8. The succession management – a new institution of Polish inheritance law (selected issues), w: «Модернізація інститутів держави і права під впливом глобалізації» (присвячена 30-річчю незалежності України). Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції. Тези наукових доповідей (25 листопада 2021 року), Kijów 2021;
 9. Legal status of the succession manager. Comments against the background of the succession management – a new institution in the Polish inheritance law, w: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Закарпатські правові читання. Трансформація національних правових систем країн Центральної та Східної Європи в умовах сучасних викликів» 28–29 квітня 2022 р., Odessa 2022.

 

Artykuły naukowe w czasopismach:

 

 1. Fałszywe pełnomocnictwo na gruncie postępowania cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 23;
 2. Najem okazjonalny lokali – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 7 (współautor Paweł Sławicki);
 3. Najem okazjonalny lokali – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 8 (współautor Paweł Sławicki);
 4. Opieka naprzemienna w polskim prawie rodzinnym, „Człowiek–Rodzina–Prawo” 2014, nr 5;
 5. Charakter prawny kary umownej według prawa polskiego na tle ponadnarodowych uregulowań prawnych, „Studia Prawa Prywatnego” 2018, z. 2;
 6. Udzielenie prokury przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6 marca 2018 r., cz. I, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 15;
 7. Udzielenie prokury przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6 marca 2018 r., cz. II „Monitor Prawniczy” 2018, nr 16;
 8. Prokura w spółce cywilnej, cz. I, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 1;
 9. Prokura w spółce cywilnej, cz. II, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 2;
 10. Zasądzenie kosztów procesu po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej z elektronicznego postępowania upominawczego przed doręczeniem pozwu stronie pozwanej, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 4;
 11. Status prawny członków organów osób prawnych po nowelizacji Kodeksu cywilnego z 9.11.2018 r., „Państwo i Prawo” 2020, z. 7;
 12. The Abuse of Authority by a Professional Counsel in Civil Proceedings, „Prawo i Więź” 2020, nr 4;
 13. Prawo dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w świetle austriackiej ustawy o działalności gospodarczej, „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 1;
 14. Power of attorney to participate in the general meeting of a cooperative according to Polish law, „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 4;
 15. Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku (przyjęty do druku).

 

Glosy:

 

 1. Sprzeczność interesów pełnomocnika i mocodawcy w przypadku pełnomocnictwa do zabezpieczenia (glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r., III CSK 330/14), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 23;
 2. Adresat oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa procesowego i wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13.09.2017 r., IV CZ 50/17, „Glosa” 2019, nr 3.

 

Sprawozdania:

 

Nationwide Scientific Conference ”Centenary of the Enactment of the Cooperatives Act of 29 October 1920 – Past, Present and Future of Cooperative Law” Lublin, 5 November 2021, „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 4.

 

Referaty na konferencjach naukowych:

 

 1. Pełnomocnictwo udzielone pracownikowi w ramach stosunku pracy z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy”, Kazimierz Dolny, 26–27 maja 2012 r.;
 2. Kara umowna według Kodeksu cywilnego na tle Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT, Zasad Europejskiego Prawa Umów PECL i Rezolucji nr (78) 3 Rady Europy o karach umownych w prawie cywilnym oraz II Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europeizacja prawa prywatnego”, Kazimierz Dolny, 4–5 maja 2013 r.;
 3. Pełnomocnictwo do doręczeń na tle rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich UE dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady nr 1348/2000 – III Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europeizacja procedury cywilnej”, Kazimierz Dolny, 14 września 2014 r.;
 4. Bony skarbowe jako papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych – w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r.”, Lublin, 28 kwietnia 2016 r.;
 5. Pełnomocnictwo cywilne a upoważnienie administracyjne. Różnice i podobieństwa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda”, Lublin, 12 maja 2016 r.;
 6. Prawno-ekonomiczna charakterystyka opcji giełdowych i ich rola w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, Kazimierz Dolny, 10–12 czerwca 2016 r.;
 7. Opieka naprzemienna nad dzieckiem po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 czerwca 2015 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna polska rodzina – szanse i zagrożenia”, Stalowa Wola, 7 grudnia 2016 r.;
 8. Pełnomocnictwo jako prawny sposób zabezpieczenia wierzytelności – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zabezpieczenia wierzytelności w systemie prawa polskiego – w 20-lecie przywrócenia instytucji zastawu rejestrowego”, Lublin, 11 maja 2017 r.;
 9. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stulecie uchwalenia ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego”, Lublin, 5 listopada 2021 r.;
 10. Legal status of the succession manager. Comments against the background of the succession management – a new institution in the polish inheritance law – XIV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Закарпатські правові читання. Трансформація національних правових систем країн Центральної та Східної Європи в умовах сучасних викликів” [Transcarpathian legal readings. The transformation of national legal systems of Central and Eastern European countries facing modern challenges], Użhorod, 28–29 kwietnia 2022 r.;
 11. Reduction of Stipulated Penalty According to Polish Law on the Background of Supranational Legal Regulations – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „5th International Conference on Social Science Research”, Budva, 7–9 września 2022 r.

 

Nagrody:

 

Druga nagroda w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”, Organu Komitetu Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk, na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ogłoszonym w 2016 r. za pracę doktorską pt. „Istota pełnomocnictwa w prawe polskim”.

 

 

mgr Olga Nowak-Dziwina

 

Glosa do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CSK 143/09, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 2

 

Zakres odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego za zachowek – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, red. K. Dadańska, A. Tomczyk, Szczecin 2014


Zachowek, rezerwa i roszczenia alimentacyjne – jak instytucje prawne służą ochronie rodziny w perspektywie prawnoporównawczej, [w:] Zeszyt Naukowy „Vademecum spadkowe – kto dziedziczy całość, a kto połowę?”, M. Nitkowski, M. Szczepaniak, K. Wojdyło, Wrocław 2015

 

Ograniczenia w dziedziczeniu roszczenia o zachowek – stan aktualny i perspektywy zmian w: „Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego", red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015

 

Ewolucja zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w Kodeksie cywilnym w: „50 lat obowiązywania Kodeksu cywilnego w Polsce. Tom 2 – prawo zobowiązań", red. M. Sobiecka, M. Ślęzak, Warszawa 2015

 

 

 

mgr Paweł Mącik

 

Prawne ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] O. Łachacz, J. Galstera (red.) Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym: implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim a bezpieczeństwo prawne spadkobierców, [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014

 

Idea bezpieczeństwa prawnego w polskim prawie spadkowym, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2024, godz. 16:02 - Paweł Bucoń