Publikacje pracowników

 

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

Sprawozdania, recenzje, tłumaczenia, artykuły okolicznościowe, komunikaty itp.

 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej 5-6.12.1997 r., Roczniki Nauk Prawnych 1998, t. VIII

 

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (23-25.09.1998 r.), Państwo i Prawo 1999, nr 1

 

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (18-20.05.2000 r.), Państwo i Prawo 2000, nr 7

 

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, tł. z języka angielskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Recenzja książki: A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, Studia z Prawa Wyznaniowego, 2007, nr 10

 

Uczestnictwo w dyskusji, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, pod redakcją A. Mezglewski, Lublin 2007

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008

 

Komunikat, Polen: Erwaeiterung der Testierfreiheit, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2011, nr 3

 

Recenzja: Martyna Jedlińska, Spółdzielnia socjalna w prawie polskim, Sopot, 2017, "Rejent" 2017, nr 11

 

 

 

Artykuły i glosy

 

Kapitał zakładowy i zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. (Pojęcia, charakter, funkcje), Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V

 

Cele podwyższenia kapitału zakładowego, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 2

 

Glosa do wyroku S.A. z dn. 06.11.1997 r. I A ca 531/97, Przegląd Sądowy 2000, nr 3, (dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy)

 

Glosa do wyroku SN z dn. 08.05.1998 r. ICKN 670/97, Monitor Prawniczy 2000, nr 11, (dotyczy zwrotu wpłat dokonanych na udział w spółce z o.o.)

 

Uwagi na temat projektu ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółkę, Roczniki Nauk Prawnych 2000, t. X

 

Pozaprawne pojęcie spółdzielni, Roczniki Nauk Prawnych 2001, t. XI

 

Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX w. i w początkach XX w., Studia z Prawa Wyznaniowego 2002, t. V

 

Glosa do uchwały SN z dn. 15.03.1995 r. III CZP, Roczniki Nauk Prawnych 2002, t. XII, z. 1. (dotyczy zwrotu udziałów)

 

Ewolucja charakteru prawnego majątku spółdzielni, [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 387-423

 

Teorie spółdzielcze i ich wpływ na kształt prawa spółdzielczego, [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W.S. Staszewski, Lublin 2003, s. 465-488

 

Koncepcja stosunków majątkowych w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego 2003 nr 6

 

Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa po wejściu w życie ustawy kodeks spółek handlowych, Przegląd Sądowy 2004, nr 3

 

Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni, Rejent 2004, nr 9

 

Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wyroku TK z 29.5.2001 r., Monitor Prawniczy 2005, nr 4

 

Cel spółdzielni, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Wprowadzenie, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Przedawnienie w znowelizowanym niemieckim kodeksie cywilnym (z nawiązaniem do Zasad Europejskiego Prawa Umów), Przegląd Legislacyjny 2005, nr 5-6

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, (współautor), Edukacja Prawnicza 2006, nr 3

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, II wyd. zm. (współautor), Edukacja Prawnicza, 2009, nr. 12Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze 2006

 

Glosa do wyroku SN z 09.07.2004 r., II CK 426/03, MP, nr 16, 2005, Monitor Prawniczy 2006, nr 11, (dotyczy udziału i prawa głosu w spółdzielni osób prawnych)

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, [w:] Prawo cywilne, red. J. Pisuliński, Warszawa 2008

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, II wyd. zm. [w:] Metodologia pracy w SPP, pod red. I. Kraśnickiej, Warszawa 2009

 

Przedawnienie w Zasadach Europejskiego Prawa Umów, Roczniki Nauk Prawnych, t. XVI, nr 2, 2006

 

Spółdzielnia europejska jako nowy typ osoby prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2008, z. 1

 

Wspólnotowe i krajowe źródła prawa spółdzielni europejskiej, [w:] Spółdzielnia europejska, – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, Warszawa 2008

 

Zasada równości w prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze KUL 2008, nr 2

 

Kierunki zmian polskiego prawa spadkowego, Przegląd Ekonomiczno-Prawny 2008, nr 3

 

Ekspektatywa – powstanie, pojęcie, natura prawna, wygaśnięcie, Edukacja Prawnicza 2010, nr 5

 

Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako podstawa wpisu w księdze wieczystej nabywcy w charakterze właściciela, Rejent 2010, nr 4

 

Komentarz do wyroku SN z dnia 30 października 2008 r., II CSK 237/08, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Komentarz do wyroku SN z 4 kwietnia 2008, I CSK 479/07, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Wady opracowań kazusów, Edukacja Prawnicza 2011, nr 10

 

Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym. Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 1

 

Das Vindikationslegat im polnischen Zivilgesetzbuch, [w:] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, herg. Ch. von Bar, A. Wudarski, 2012, s. 792, wyd. Selp

 

Zapis windykacyjny, Przegląd Sądowy 2012, nr 2

 

Komentarz do wyroku SN z 29 czerwca 2010 r., III CSK 295/09, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Komentarz do postanowienia SN z 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Model zawarcia małżeństwa w prawie polskim a oświadczenie mężczyzny i kobiety jednoczesnego zawarcia małżeństwa w trybie art. 1 § 2 KRO, [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, pod red. A. Tuni, Lublin 2011

 

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 139/10 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2011-2012 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2013

 

Pojęcie i przedmiot działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Prawo i Więź 2013, nr 3

 

Dopuszczalność licytacyjnej sprzedaż lokalu na żądanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2010 r.), [w:] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013

 

Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 5

 

Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot sukcesji prawnej mortis causa, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Lublin 2013

 

Glosa do uchwały SN z 5 lutego 2010 r. III CZP 127/09, współautor, Prawo i Więź, nr 3, 2013

 

Charakter prawny dyspozycji wkładem członkowskim i oszczędnościami na wypadek śmierci, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, Warszawa 2013

 

Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Więź 2013, nr 4

 

Komentarz do postanowienia SN 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2014

 

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły Senackie, z. 22.

 

Komentarz do uchwały SN z 16 maja 2012 r., III CZP 15/12, OSNC, 2013, nr 1, poz. 2 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły senackie, 2014, z. 22


Instytucja wkładu de lege lata i de lege ferenda, (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014


Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty w zamian za wierzytelności przysługujące jej wobec członków w świetle art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Wieź 2014, nr 4


Komentarz do wyroku TK z 27 czerwca 2013 r., K 36/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 64, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. V, 2015, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

 

Wejście spadkobierców wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce, [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Kołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Kalkuta, Wrocław 2015, e-książka, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808

 

Projekt w sprawie modelu Europejskiego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego zgłoszony w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Teka Komisji Prawniczej, OL PAN, 2015, v. VIII

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, "Prawo i Więź" 2015, nr 3

 

Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. naukowa A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015

 

Komentarz do wyroku SN z 22 maja 2014 r., IV CSK 597/13, [w:] "Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego", t. VI, 2016, red. naukowa K. Pietrzykowski; LEX nr 1504845

 

Metoda sporządzania opinii prawnej, wyd. III zmienione, "Edukacja Prawnicza", rok akademicki 2016/2017, nr 1 (współautor)

 

Fundusze własne spółdzielni de lege ferenda, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, nr 12

 

Lustracja spółdzielni i kontrola jakości związków rewizyjnych de lege ferenda wraz z projektem przepisów prawnych, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r., III CZP 31/15, OSNC 2016, nr 6, poz. 67, "Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych", t. VII, 2017

 

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez komornika sądowego przy wykonywaniu czynności, [w:] Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017

 

Zarys projektu wykorzystania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Narodowym programie budowy mieszkań, "Prawo i Więź" 2017, nr 3  (współautor)

 

Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego prawa spółdzielczego, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVII (2017), nr 4, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-5

 

Entrance of heirs of the deceased partner into a civil-law partnership, Teka Komisji Prawniczej – OL PAN, t. X, 2017

 

Dopuszczalność zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ze względu na obowiązek podatkowy wspólnoty mieszkaniowej, [w:] Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa L. Bosek, Warszawa 2017

 

Spółdzielnie mieszkaniowe po zmianach z 2017 r., "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2018,  z. 1

 

 

 

Monografie, komentarze i publikacje akademickie

 

Majątek spółdzielni, Warszawa 2003, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2010

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2010, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2013, II wyd. zmienione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, 2014 (współautor)

 

Przedawnienie roszczeń, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna (art. 1-125), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

Wyzysk, umowa przedwstępna, umowa o świadczenie przez osobę trzecią, umowa o zwolnienie z długu, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna, kara ustawowa i zwłoka wierzyciela, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

 

 

Redakcje prac zbiorowych

Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014

 

Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

 

 

 

dr Aneta Biały

 

Publikacje

 

Monografia naukowa pt. „Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System” (Lublin 2020, ISBN 978-83-8061-870-1, ss. 250

 

Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych:

 1. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych [w:] Arbitraż i mediacje. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej - Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007, TNOiK Rzeszów 2007, s. 23-33 ISBN 8374720468, 9788374720465 [5 pkt].
 2. Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. TNOiK Rzeszów 2008, s. 13-24 ISBN 8361312242, 9788361312246 [5 pkt].
 3. Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 roku [w:] red. J.Olszewski, Sądy polubowne i mediacje, Warszawa 2008, s. 205-237 ISBN 978-83-7483-858-0 [5 pkt].
 4. Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania [w:] Arbitraż i mediacje. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK Rzeszów 2009, s. 19 – 27, ISBN 978-83-61312-54-3, [5 pkt].
 5. Nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi” w: Księdze pokonferencyjnej z Ogólnopolskiej Konferencji w Rzeszowie - „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, C.H.Beck 2010, s. 61-72 ISBN 978-83-255-1796-0 [5 pkt].
 6. Więź rodzinna jako dobro osobiste w kontekście zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej” w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, C.H. Beck 2016, ISBN 978-83-255-8565-5, s. 975 – 982, red. dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska [5 pkt].
 7. Rozdział w monografii „Współpraca przemysł - Dobre praktyki”, Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-346-1. Materiał opracowany w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski: Rozdział 7.1. Projekt 1 – założenia i procedura (poziom studiów            licencjackich/magisterskich), s. 119 – 126 [5 pkt]:
 8. Rozdział 7.3. Projekt 3 Bank Case Study – założenia i procedura (pracowników naukowych/poziom studiów doktoranckich/kształcenia ustawicznego), s. 130-131.
 9. Rozdział w monografii „Współpraca przemysł -  nauka. Dobre praktyki”, Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-346-1. Materiał opracowany w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski; Rozdział 7.9. Podsumowanie i wnioski, s. 144 – 145. 
 10. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2018; ISBN 978-83-8124-415-2: Tytuł XVII, Dział I, rozdział II: Najem lokalu, s. 453-480 [5 pkt]. 
 11. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2018; ISBN 978-83-8124-415-2: Tytuł XVII, Dział II: Dzierżawa, s. 481-506 [5 pkt]. 
 12. Rozdział w recenzowanej (prof. dr hab. Bernadetta Fuchs) księdze pamiątkowej: „Uregulowania prawne mediacji cywilnych - próba oceny” w: "Arbitraż i mediacja - Perspektywy prywatnoprawna oraz publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku czci Profesora Jana Łukasiewicza”pod red. naukową dr hab. Jana Olszewskiego Prof. UR, dr hab. Łukasza Błaszczaka, Prof. UW oraz dr Rafała Morka, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018; ISBN 978-83-7996-606-6; s. 57-71 [5 pkt]. 
 13. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V Zobowiązania. Część szczególna (art. 765-92116); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2019; ISBN 978-83-8124-717-7: Tytuł XXXIV, Dział I: Renta, s.666-678 [5 pkt]. 
 14. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V Zobowiązania. Część szczególna (art. 765-92116); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2019; ISBN 978-83-8124-717-7: Tytuł XXXIV, Dział II: Dożywocie, s.678-700 [5 pkt].

 

Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych:

 1. Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Studia Prawnicze KUL nr 2-3/2010, s. 19-34 [6 pkt].
 2. 2. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty), cz. I, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXV, numer 2/2015, s. 7-20, DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rnp [10 pkt].
 3. The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordance with article 4421 of the Civil Code, (Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 4421 kodeksu cywilnego), Teka Komisji Prawniczej, wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublin, V. VIII, język angielski, ISSN 1899-7694, strony: 30-52 [11 pkt].
 4. Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, in: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Právní ROZPRAVY 2016, International Scientific Conference on law and law studies „Theory, Evolution, Practices of Law” Vol. VI, ISBN 978-80-87952-13-9, ETTN 069-16-79-02-4; strony: 192-203 [5 pkt].
 5. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty), cz. II, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXVI., numer 2/2016, s.35-56, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-2, ISSN 1507-7896 [10 pkt].
 6. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?, Acta Iuris Stetinensis 3/2017 (19); DOI: 10.18276/ais.2017.19-08; s. 113- 129 [6 pkt].
 7. Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych szansą na uporządkowanie stanu prawnego istniejących wspólnot?, Państwo i Prawo, 2/2018, s. 76 – 87 [13 pkt/70pkt].
 8. Prawo do zadośćuczynienia dla osób najbliższych w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 27.03.2018 r., III CZP 60/17, Przegląd Sądowy 7-8/2018, s. 197-210 [11 pkt/20pkt].
 9. Accident Compensation System – jako przykład systemu naprawienia szkody na osobie w Nowej Zelandii – wybrane zagadnienia w ujęciu historycznym, Studia Prawnicze KUL, 3/2019, s. 7-20, .https://doi.org/10.31743/sp.8880 [40 pkt]

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej nt. Rozwoju prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 25 – 26 marca 2010 r., Studia Prawnicze KUL nr 2 – 3/2010 [6 pkt].
 2. Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej „Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji”, która odbyła się w Lublinie w dniach 26 – 27 kwietnia 2010 r., Studia Prawnicze KUL nr 2 – 3/2010 [6 pkt].
 3. Sprawozdanie z XXV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXVI, nr 3/2016, s. 197-201, ISSN 1507-7896 [10 pkt].
 4. Forum Spółdzielcze 2017. Prawo-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości, Lublin, 7 czerwca 2017 r. [sprawozdanie], Studia Prawnicze KUL nr 3/2017, ISSN: 1897-7146 [8 pkt].

 

Hasła encyklopedyczne

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 01.10.2001 w: Encyklopedia 100-lecie KUL, red. E. Giglewicz, t. II, s. 504, Lublin 2018.

 

 

Publikacje popularyzatorskie na stronach internetowych

 1. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych, www.prawonacodzien.org.
 2. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.I), www.prawonacodzien.org.
 3. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.II), www.prawonacodzien.org.
 4. Zakładamy fundację (cz.I-IV), poradnik opublikowany na www.faberconsulting.com
 5. Zakładamy spółdzielnię socjalną (cz.I-V), poradnik opublikowany na: www.faberconsulting.com
 6. Regulacja w zakresie bezpieczeństwa na terenach narciarskich na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, www.prawonacodzien.org
 7. Problemy prawne związane z realizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, opublikowane na: www.prawonacodzien.org

 

 

Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych.

 

 1. Referat w języku polskim: Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania, wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Nałęczów Zdrój 08-10 maja 2009 r.
 2. Referat w języku polskim: Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 r. 
 3. Referat w języku polskim: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych wygłoszony na Konferencji Naukowej w Iwoniczu Zdroju 18-20.10.2007 r.
 4. Referat w języku angielskim: Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, The International online scientific conference on law and law science: Právní ROZPRAVY 2016 (vol. VI.), Theory, Evolution, Practices of Law, data: Feb 22, 2016 - Feb 26, 2016.
 5. Referat w języku angielskim: Clinical Legal Education in Poland. Legal Clinics in Poland, referat wygłoszony na Konferencji Międzynarodowej: International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016 School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowanej przez Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk.
 6. Referat w języku polskim: „Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami”, Konferencja Eksport-Invest Lubelskie, Organizator Urząd Marszałkowski, 17 marca 2017 r. – Lubelskie Centrum Konferencyjne.
 7. Referat w języku polskim: „Mediacja w sprawach cywilnych”, Konferencja „Prawo do mediacji w jednostkach penitencjarnych”, Areszt Śledczy w Lublinie, 15.10.2018 r.

 

Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji.

 

 1. Organizator XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku. Ośrodki naukowe m.in.: Uniwersytet Warszawski,  Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet SWPS, National University Odesa Law Academy, Uniwersytet Łódzki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Białoruski Uniwersytet Państwowy.
 2. Organizator Lubelskiego Forum Prawniczego: Rzecz o prawie, prawnikach i klientach, 15 maja 2019 r.
 3. Organizator I National Client Consultation Competition, 09-11.03 2018 r., The Louis M. Brown and Forrest S. Mosten International Client ConsultationCompetition, 2018 – Poland National Round.
 4. Współorganizator Central European Client Consultation Competition 16-17.01.2020 r., The Brown Mosten International Client Consultation Competition 2020. Pozostali organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Łazarskiego, Asocjacja Klinik Prawa Ukrainy.
 5. Organizator i koordynator projektu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (XVI edycja 14-20 września 2019 r. ): Veni, Vidi, Vici. Czyli mam talent na sali sądowej?
 6. Organizator i koordynator projektu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (XIV edycja 24-30 września 2017 r. ): Przychodzi baba do prawnika – czyli trudne rozmowy z klientami.

 

Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów.

 

Przygotowanie jako współautor skryptu nt. Ocena mediowalności sprawy i skuteczne narzędzia kierowania  spraw do mediacji (sprawy cywilne i gospodarcze) w Polsce i wybranych krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie, jako wykonawca w projekcie   „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Koordynacja merytoryczna nad opracowaniem praktycznego poradnika nt. Metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji wydanego w wersji elektronicznej w ramach realizacji projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Liczba stron: 73; dostęp: https://www.kul.pl/cms/files/638/2019/poradnik_Mediacje.pdf

 

 

Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru.

 

Staż naukowy – 3- miesięczny (1 kwietnia 2015 r.  – 30 czerwca 2015 r.), Faculty of Law, University of Waikato, Hamilton, New Zealand - An intership on within the framework of the project "Best Practices" in Strategic Transformation of the CUL at the Univeristy of Waikato, The Faculty of Law.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016, Uniwersytet Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, A Coruna, Hiszpania.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celach treningowych w roku akademickim 2017/2018,  Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019,  Goce Delechev University, Krste Misirkov BB, Stip, Republic of Macedonia.

Pozostałe:

Od czerwca 2017 r. do 10.2019 członek Komitetu Redakcyjnego Review of Comparative Law.

 

Prezes Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Przygotowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego w konkursie Miniatura 3 i uzyskanie finansowania.

Tytuł projektu: „Prawo własności ludzkiego ciała i organów – analiza prawnoporównawcza”.

 

Udział (ekspert) w: Project School of Clinical Legal Education: V4+Ukraine with the support of the International Visegrad Found.

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny, któremu przyznano finansowanie: „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji”.  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

Celem projektu było zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie wzrost spraw kierowanych do mediacji.

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

MEDES: Projekt złożony w partnerstwie: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraina), Mariupol State University (Ukraina), Mykolas Romeris University (Litwa), Oles Honchar Dnipropetrovsk National University (Ukraina), The Complutense University of Madrid (Hiszpania), Alexandru Ioan Cuza University (Rumunia), National University of Kyiv – Mohyla Academy (Ukraina).

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

Fundusz Wyszechradzki: International Visegrad Fund - celem projektu był rozwój mediacji w państwach uczestniczących w projekcie (państwa V4 oraz Ukraina i Gruzja). Cel miał zostać osiągnięty poprzez opracowanie standardów mediacji na podstawie przeprowadzonych analiz prawnoporównawczych i badań statystycznych w państwach IVF, U. G. Partnerzy: Trnava University in Trnava (Słowacja), Palacky University Olomouc (Czechy), The Sulkhan-Saba OrbelianiTeaching University (Gruzja), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraina), The University of Debrecen (Węgry).

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

CAM-K: Numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17

Tytuł projektu: Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator

Celem projektu było utworzenie i funkcjonowanie CAM-K i przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 woewódzkich CAM, a także standaryzacja działania już istniejących 6 CAM. Ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych, zintegrowanie informacji, podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprwach gospodarczych.

 

Kierownik projektu:

Projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Cel projektu: zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie wzrost spraw kierowanych do mediacji. Opracowanie nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania spraw do mediacji.

 

Przygotowanie i złożenie we współpracy wniosku o grant zewnętrzny, któremu przyznano finansowanie:

POWR.02.17.00-00-0056/17-00 pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu była standaryzacja istniejącego na terenie województwa lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji działającego w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych oraz wdrożonych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator standardów funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Wykonawca projektu:

POWR.02.17.00-00-0056/17-00 pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym, który uzyskał dofinansowanie:

POWR.02.17.00-IP.04-00-001/20: Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne.

 

 

 

dr Paweł Bucoń

 

Publikacje – wybrane

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CKN 300/00 [w:] „Gazeta Sądowa”, grudzień 2002

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01 [w:] „Gazeta Sądowa”, styczeń 2003

 

„Wpływ kwoty podatku VAT na wysokość odszkodowania z tytułu OC i AC” [w:]  „Gazeta Sądowa”, lipiec – sierpień 2007

 

„Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego”, monografia, Warszawa 2008

 

„Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny” [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 15 (2/2011)

 

„Prawa i obowiązki ojca w polskim prawodawstwie” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 2 (2/2011)

 

„Praca socjalna w postępowaniu cywilnym” [w:] „Praca socjalna jako profesja i dar”, red. J. Mazur, Lublin – Kraków 2011

 

„Przebieg postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie” [w:] „Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne”, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2011

 

„Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne”, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2011

 

Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt II Cz 859/11 [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 18 (1/2012)

 

„Paweł Włodkowic – ojciec adwokatury” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 4 (1/2012)

 

„Roman Longchamps de Bérier – wybitny cywilista i kodyfikator” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 5 (2/2012) 

 

„Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości – uwagi dotyczące postępowania cywilnego” [w:] „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. Woźniak, Lublin 2012

 

„Święty Iwo z Bretanii – średniowieczny patron współczesnych prawników” [w:] „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej”, red. A. Lis, Lublin 2012

 

„The Impact and Significance of the Amendment of the Means of Appeal on Civil Procedure in Poland” [w:] “The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space”, University of Latvia, 2012

 

„Aleksander Wolter – wybitny cywilista i kodyfikator” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 7 (2/2013) 

 

„Perspektywy rozwoju mediacji w postępowaniu cywilnym” [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 25 (4/2013)

 

„Ewolucja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata” [w:] „Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji”, red. D. Tyrawa, Lublin 2013

 

„Judicial assistance appointed by the court in the pre-court proceedings in Poland” [w:] “Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University”, Daugavpils 2014

 

 „Odpowiedzialność prawna adwokata – wybrane aspekty” [w:] „Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych”, red. M. Giżyńska, A. Piszcz, Toruń 2014

 

„Procedura odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką” [w:] „Samotność: wybór czy konieczność?”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014

 

„Ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa” [w:] „Ojcostwo: rodzaje i formy”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016

 

 

 

 

dr Paweł Widerski

 

Monografie

 

Pełnomocnictwo w prawie polskim, Warszawa 2018

 

Artykuły i glosy

 

Fałszywe pełnomocnictwo na gruncie postępowania cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 23

 

Najem okazjonalny lokali – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 7 (współautor)

 

Najem okazjonalny lokali – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 8 (współautor)

 

Opieka naprzemienna w polskim prawie rodzinnym, „Człowiek–Rodzina–Prawo” 2014, nr 5

 

Pełnomocnictwo udzielone pracownikowi w ramach stosunku pracy z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] Transgraniczność stosunku pracy, red. M. Mościcki, B. Bomanowski, Lublin 2015

 

Bony skarbowe jako papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, [w:] Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., red. J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016

 

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 czerwca 2015 r., [w:] Rodzina we współczesnym świecie, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016

 

Pełnomocnictwo cywilne a upoważnienie administracyjne, [w:] Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, red. G. Kozieł, Lublin 2017

 

Prawno-ekonomiczna charakterystyka opcji giełdowych i ich rola w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, red. L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywiecka, Lublin 2017

 

Sprzeczność interesów pełnomocnika i mocodawcy w przypadku pełnomocnictwa do zabezpieczenia (glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r., III CSK 330/14), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 23

 

Pełnomocnictwo jako prawny sposób zabezpieczenia wierzytelności, [w:] Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim – w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017

 

Charakter prawny kary umownej według prawa polskiego na tle ponadnarodowych uregulowań prawnych, „Studia Prawa Prywatnego” 2018, z. 2

 

Udzielenie prokury przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6 marca 2018 r., cz. I, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 15

 

Udzielenie prokury przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6 marca 2018 r., cz. II „Monitor Prawniczy” 2018, nr 16

 

Prokura w spółce cywilnej, cz. I, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 1

 

Prokura w spółce cywilnej, cz. II, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 2

 

Zasądzenie kosztów procesu po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej z elektronicznego postępowania upominawczego przed doręczeniem pozwu stronie pozwanej, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 4

 

Adresat oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa procesowego i wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13.09.2017 r., IV CZ 50/17, „Glosa” 2019, nr 3

 

 

 

mgr Olga Nowak-Dziwina

 

Glosa do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CSK 143/09, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 2

 

Zakres odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego za zachowek – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, red. K. Dadańska, A. Tomczyk, Szczecin 2014


Zachowek, rezerwa i roszczenia alimentacyjne – jak instytucje prawne służą ochronie rodziny w perspektywie prawnoporównawczej, [w:] Zeszyt Naukowy „Vademecum spadkowe – kto dziedziczy całość, a kto połowę?”, M. Nitkowski, M. Szczepaniak, K. Wojdyło, Wrocław 2015

 

Ograniczenia w dziedziczeniu roszczenia o zachowek – stan aktualny i perspektywy zmian w: „Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego", red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015

 

Ewolucja zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w Kodeksie cywilnym w: „50 lat obowiązywania Kodeksu cywilnego w Polsce. Tom 2 – prawo zobowiązań", red. M. Sobiecka, M. Ślęzak, Warszawa 2015

 

 

 

mgr Paweł Mącik

 

Prawne ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] O. Łachacz, J. Galstera (red.) Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym: implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim a bezpieczeństwo prawne spadkobierców, [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014

 

Idea bezpieczeństwa prawnego w polskim prawie spadkowym, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2021, godz. 12:19 - Paweł Bucoń