EN:

The Dummett–Lash Debate and Unmediated Revela­tion

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 4

 
Strony/pages: 225-250  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-11

 

Streszczenie

W artykule streszczam tzw. Debatę Dummett Lash, która miała miejsce na łamach czasopisma angielskich dominikanów New Blackfriars w latach 1987–1989. Rozróżniam trzy główne nurty debaty. W pierwszym głównym oponentem filozofa Michaela Dummetta, inicjatora debaty, był benedyktyn Bede Griffith, który proponował symboliczne rozumienie Biblii. Według Dummetta jednak rozumienie symboliczne opiera się na wcześniejszym rozumieniu dosłownym, które z tego powodu nie może być odrzucone. W drugim Dummett argumentował za potrzebą intersubiektywnego uzasadnienia naszej przynależności do konkretnego Kościoła, ponieważ w innym przypadku nie bylibyśmy w stanie podać żadnych racji na rzecz zmiany poglądów przez tych, którzy nie wyznają chrześcijaństwa. Jego główna teza nie była atakowana, niektórzy uczestnicy debaty kwestionowali jednak niektóre szczegóły natury tego uzasadnienia i całego paradygmatu myślenia w kategoriach wyznaniowych. Trzeci i kluczowy nurt debaty miał swoje źródło w nacisku Dummetta na to, że współczesna katolicka biblistyka odeszła od tradycyjnego katolickiego nauczania i stąd konieczne jest ogłoszenie granic możliwej interpretacji katolickich artykułów wiary. Wielu teologów, którzy brali udział w debacie, postrzegało to żądanie Dummetta jako zagrożenie dla naukowej wolności, a najważniejszy z nich, Nicholas Lash, profesor University of Cambridge, wskazywał, że także postulowane przez Dummetta ogłoszenie będzie wymagało interpretacji, stąd wyznaczenie granic możliwej interpretacji jest po prostu niemożliwe. Na końcu artykułu dochodzę do wniosku, że możemy postrzegać Dummetta za­równo jako filozofa, który stara się traktować religię w sposób racjonalny, jak i prostego kato­lickiego świeckiego, chcącego mieć bezpośredni dostęp do Objawienia bez pośrednictwa eks­pertów od biblistyki.

 

Summary

In the article, I summarize the so-called “Dummett – Lash debate” that took place in the pages of the English Catholic journal New Blackfriars in the years 1987–1989. I discern three main streams of the debate. In the first, the main opponent of philosopher Michael Dummett, the initiator of the debate, was Benedectine Bede Griffith, who proposed a symbolic way of under­standing the Bible. Dummett responded that any symbolic understanding depends on a previous literal understanding, which therefore cannot be rejected. In the second stream, Dummett argued that we need intersubjective justification of our belonging to a particular Church, because otherwise we could not give any reasons why those who don’t profess Christianity should change their views. His main point wasn’t challenged, but some participants of the debate questioned some details of the nature of this justification and entire paradigm of thinking in confessional terms. The third and focal point of the debate was Dummett’s insistence that contemporary Catho­lic biblical studies depart from traditional Catholic teaching and therefore it is necessary to pronounce the limits of admissible reinterpretation of the articles of Catholic faith. Many theo­logians who took part in the debate saw this as a threat to academic freedom, and the most important of them, University of Cambridge Professor Nicholas Lash, pointed out that Dum­mett’s pronouncement also needs interpretation, since otherwise establishing the limits of pos­sible reinterpretation would be simply impossible. In the end of the article, I come to the conclusion that we can see Dummett both as a philosopher who tries to treat religion rationally and as a simple Catholic layman who wants to have direct access to revelation without the mediation of biblical experts.

 

Słowa kluczowe: Michael Dummett; Nicholas Lash; Bede Griffith; dogmaty wiary; interpretacja alegoryczna; objawienie; racjonalność religii.

Key words: Michael Dummett; Nicholas Lash; Bede Griffith; dogmas of faith; allegoric interpretation; revelation; rationality of religion.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Collins, John. „The Impact of Dogmatism on Rational Discourse: Comments on the Paper of Michael Dummett”. W: Hermes and Athena: Biblical Exegesis and Philosophical Theology. Red. Eleonore Stump i Thomas P. Flint, 23–30.  Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame, 1993.

 2. Dummett, Michael. „A Remarkable Consensus”. New Blackfriars 68 (1987), No. 809: 424–431.

 3. Dummett, Michael. „Unsafe Premises: a reply to Nicholas Lash”.New Blackfriars 68 (1987), No. 811: 558–566.

 4. Dummett, Michael. „Theology and Reason”. New Blackfriars 69 (1988), No. 816: 237–245.

 5. Dummett, Michael. „What Chance for Ecumenism?”. New Blackfriars” 69 (1988), No. 822: 530–545.

 6. Dummett, Michael. „The Impact of Scriptural Studies on the Content of Catholic Belief”. W: Hermes and Athena: Biblical Exegesis and Philosophical Theology. Red. Eleonore Stump i Thomas P. Flint, 3–21.  Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame, 1993.

 7. Griffith, Bede. „A Symbolic Theology”. New Blackfriars 69 (1988), No. 817: 289–294.

 8. Fitzpatrick, Joseph. „Lonergan’s Method and the Dummett-Lash dispute”. New Blackfriars 69 (1988), No. 814: 126–138.

 9. Fitzpatrick, Joseph. „Michael Dummett’s ‘Theology and Reason’ — Joseph Fitzpatrick re­plies”. New Blackfriars 69 (1988), No. 817: 295–296.

 10. Hendel, Ron S. „Israelite Religion”. W: Encyclopedia of Religion. Second Edition. Red. Lindsay Jones. Vol. VII, 4742–4750. Detroit: Macmillan Reference, 2005.

 11. Lash, Nicholas. „A Leaky Sort of Thing? The divisiveness of Michael Dummett”. New Black­friars 68 (1987), No. 811: 552–557.

 12. Lash, Nicholas. „The Difficulty of Making Sense?”. New Blackfriars 70 (1989), No. 824: 74–84.

 13. Radcliffe, Timothy. „Interrogating the Consensus: a response to Michael Dummett”. New Black­friars 69 (1988), No. 814: 116–126.

 14. Radcliffe, Timothy. „The Dummett-Lash Debate: positively the last appearance”. New Black­friars 70 (1989), No. 826: 200–201.

 15. Sheehan, Thomas. „Revolution in the Church”. Recenzja: Hans Küng, Eternal Life? After Death as a Medical, Philosophical and Theological Problem. The New York Review of Books 14 June 1984. Dostęp 5.02.2016. http://www.nybooks.com/articles/1984/06/14/revolution-in-the-church/

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Dr Krzysztof Czerniawski — adiunkt naukowy Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu War­szawskiego; adres do korespon­dencji: Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa; e-mail: kfczerniawski@gmail.com

 
 

Cytowanie/Citation information:

Czerniawski, Krzysztof. 2017. Debata Dummett–Lash i bezpośredniość Objawienia. "Roczniki Filozoficzne" 65, 4: 225-250, DOI: 10.18290/rf.2017.65.4-11.

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 12:25 - Anna Karczewska