EN:

Why is Evil Prayer not Possible?

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 1

 
Strony/pages: 27-36  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-3

 

Streszczenie

W artykule O wątpliwej moralności pewnych rozpowszechnionych form modlitwy Saul Smilansky rekonstruuje założenia moralnie niedopuszczalnej modlitwy. Założenia te dotyczą sposobu, w jaki Bóg wysłuchuje próśb modlących się ludzi, moralnego poziomu bóstwa i tych, którzy się modlą, a także natury relacji między modlitwą a wysłuchaniem jej przez Boga. W niniejszym artykule, podaję powody, dla których uważam, iż dokonana przez niego rekonstrukcja nie jest poprawna. Argumentuję, że niedopuszczalna moralnie modlitwa, o jakiej pisze Smilansky, w ogóle nie jest możliwa. Wskazanych przez niego założeń nie da się odnaleźć wśród założeń faktycznie modlących się ludzi. Nawet gdyby dało się je odnaleźć, niemożliwe jest ich łączne występowanie. Każdy, kto się modli, robi tym samym coś dobrego. Krytyka Smilansky’ego skierowana jest przeciwko czemuś, co faktycznie nie istnieje i nie może istnieć, dlatego nie dostarcza powodów, dla których należałoby uznać za niedopuszczalną jakąkolwiek modlitwę.

 

Summary

In the article “A Problem about the Morality of Some Common Forms of Prayer,” Saul Smilansky reconstructs the basics of morally unacceptable prayer. These assumptions relate to the way in which God hears the petitions of praying people, the moral level of deity and those who pray, as well as the the nature of the relationship between prayer and God’s awareness (acceptance) of it. In this article, I present the reasons why I believe that the reconstruction made by Smilansky is not correct. I argue that morally inadmissible prayer is not at all possible. Assumptions indicated by him cannot be found among the assumptions of actually praying people. Even if we could find some of these assumptions, it is not possible that they all can occur together. So everyone who prays, does a good thing. Smilansky’s criticism is directed against something that does not exist and cannot exist and therefore does not provide reasons why any prayer should be considered as unacceptable.

 

 

Słowa kluczowe: Saul Smilansky, modlitwa, moralność, natura Boga, działanie Boże.

Key words: Saul Smilansky, prayer, morality, nature of God, divine action.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Brümer, Vincent. What Are We Doing When We Pray? On Prayer and the Nature of Faith. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008.
  2. Davison, Scott A. „Petitionary Prayer”. W: The Oxford Handbook of Philosophical Theology, red. Thomas Flint i Michael Rea, 286–305. Oxford: Oxford University Press, 2011.
  3. Edwards, Denis. Jak działa Bóg?, przeł. Marek Chojnacki. Kraków: WAM, 2013.
  4. Harris, Harriet. „Prayer”. W: The Cambridge Compa­nion to Christian Philosophical Theology, red. Charles Taliaferro, Chad V. Meister,  216–237. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
  5. Peterson, Daniel. „Is praying for the morally impermissible morally permissible?” International Journal of Philosophy and Theology 75 (2014): 254–264. DOI: 10.1080/21692327.2014. 967795.
  6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie piąte. Poznań: Pallotinum, 2007.
  7. Smilansky, Saul. „O wątpliwej wartości moralnej pewnych rozpowszechnionych form mo­dlitwy”, przeł. Marcin Iwanicki. Roczniki Filozoficzne 63 (2016), 1: 7–16. DOI: 10.18290/rf.2016.64.1-1.

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Ks. dr Miłosz Hołda – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra­kowie; adres do korespondencji: ul. Kanonicza 9, 31–002 Kraków; e-mail: milosz.holda@ upjp2.edu.pl

 

Cytowanie/Citation information:

Hołda, Miłosz. 2016. Dlaczego zła modlitwa nie jest możliwa?. "Roczniki Filozoficzne" 64, 1: 27-36, DOI: 10.18290/rf.2016.64.1-3.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 22:14 - Anna Starościc