UWAGA: Praca w toku

inne ortografie nazwiska w publikacjach:

Мацєй Ст. ЗЄМБА - ukraińska

Мачей Ст. ЗЕМБА - rosyjska

 

 

układ alfabetyczny –– układ chronologiczny –– układ systematyczny –– układ typograficzny

pełny opis bibliograficzny

Spis treści:

 

1. Książki – 2. Edycje na CD i w Internecie; broszury i ulotki
3. Artykuły; abstrakty – 4. Przekłady – 5. Hasła encyklopedyczne
6. Edycja materiałów źródłowych – 7. Recenzje – 8. Redakcja naukowa

9. Przyczynki (wstępy, bibliografie, indeksy, polemiki) 10. Wywiady
11. Raporty, materiały szkoleniowe –12. Utwory literackie

 

Lista skrótów, symboli i znaczenie użytych kolorów

 

1. Książki

a) autorstwo i współautorstwo
 • Powstanie świata według Rygwedy, Montreal 1996
 • Katalog zasobów bibliotecznych [...] Biblioteczki Biura Integracji Europejskiej [...], Lublin 2002 [współaut. S. Chyl]
 • Witamy w Unii Europejskiej: Co warto wiedzieć w przeddzień akcesji, Lublin 2003
b) redakcja i współautostwo prac zbiorowych:
 • Wizja przyszłości Ziemi Lubelskiej. Vision for the New Lublin Region, Lublin 1998 [współred. B. Krikke]
 • Trudne tezy – ważne odpowiedzi: Czy Polska straci na integracji europejskiej?, Lublin 2003
 • Edukacja europejska. Międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna [...], Gdynia 2004 [2 współred.]
 • Polsko-ukraiński ukraińsko-polski glosariusz terminów administracji publicznej. Польсько-український та українсько-польський ґлосарій термінів державного адміністрування, Lublin 2004, [dostępne on line: http://naszbug2.ovh.org/glosariusz/index.html]
 • Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Lublin 2008, [dostępne on line: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html]  
 • Our Bug. Creating conditions for development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through enhancement and preservation of natural and cultural heritage, Lublin 2008 [dostępne on line: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html]
 • Наш Буг. Творення умов для розвитку прикордонних зон Польщі, України й Білорусі через вальоризацію та охорону культурної та природної спадщини, Люблін 2008,  [dostępne on line: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html] 
 • Migration – a Challenge to the 21st Century, Lublin 2008,  [dostępne on line: http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html]
 • Міграція – виклик XXI століття, Люблін 2008,   [dostępne on line: http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html]
 • Migracja – wyzwanie XXI wieku, Lublin 2008,  [dostępne on line: http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html]
 • Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, Lublin 2008, [dostępne on line: http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html] 
 • Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, red. Krzysztof Markowski, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-159-0 [dostępne on line: http://www.reemigrantki.pl/pliki/File/publikacja.pdf]

   

   


Powrót do spisu treści

2. Edycje na CD i w Internecie; broszury i ulotki

a) publikacje w Internecie (on line) lub na płytach CD
 • Pronounciation of Sanskrit, http://home.t-online.de/home/ulrich.stiehl/ipa_sans.pdf, lipiec 2002  [wsp. U. Stiehl]
 • Polish-German Friendship Fonts for Indologists, http://home.t-online.de/home/ulrich.stiehl/polfonts.htm, czerwiec 2002  [wsp. U. Stiehl, P. Sajdek]
 • Euroregion Bug. Edukacja regionalna. Podręcznik przeznaczony dla uczniów poziomu gimnazjalnego województwa lubelskiego i wołyńskiego [publikacja on line], Lublin – Warszawa 2006, [http://naszbug2.ovh.org/ecce1/index.htm] [4 współaut.]
 • Єврорегіон Буг. Регіональна освіта. Підручник адресований учням шкіл гімназійного рівня Люблінського воєводства і Волинської області [publikacja on line], Люблін – Варшава 2006, [http://naszbug2.ovh.org/ecce2/index.htm] [4 współaut.]
 • Job Migration to Italy. Towards an Interdisciplinary Approach [publikacja on line], Lublin 2008, [http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html]
 • Migralink Innovative Training on Integrated Approach to Migration Management [płyta CD], Lublin 2007
 • Valuing Migration as a Development Tool: Many Faces of Migration. Waloryzacja migracji jako narzędzia rozwoju: Migracja z wielu stron. Interreg III B Cadses Migravalue Project Promotional CD [płyta CD], Lublin 2008
 • Zob. też: M1-e, M1-p, M1-u, M3-p, NB-p, NB-e, NB-u [publikacje on line edycji książkowych].
b) broszury i ulotki
 • Jubileuszowa Gazeta Szefa na 15-lecie Szkoły [jednodniówka], Montreal 01.04.1996
 • Metoda Lubelszczyzny – Dziesięć złotych reguł współpracy międzyregionalnej [ulotka], Arnhem – Lublin, listopad 1998 [współaut. M. Kowalski]
 • The Lublin method: Ten golden rules for the successful cooperation [ulotka], Arnhem – Lublin, listopad 1998 [współaut. M. Kowalski]
 • Czy stracimy na integracji europejskiej? Trudne tezy – i odpowiedzi: Wprowadzenie [ulotka], Lublin 2002
 • Utrata suwerenności. Trudne tezy 1 [ulotka], Lublin 2002 [współaut. ]
 • Niekontrolowany wykup ziemi. Trudne tezy 2 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT]..
 • Wzrost deficytu handlowego. Trudne tezy 3 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Dyskryminacja polskiego rolnictwa. Trudne tezy 4 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Ograniczenie współpracy z USA. Trudne tezy 5 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Żelazna kurtyna na Wschodzie. Trudne tezy 6 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Niemożliwość wyjścia z UE. Trudne tezy 7 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Bankructwo i bezrobocie. Trudne tezy 8 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Dominacja obcego kapitału. Trudne tezy 9 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Wotum nieufności. Trudne tezy 10 [ulotka], Lublin 2002 [włączone do TT].
 • Pribuzhie region. Прибужский регион. Obszar Nadbużański, Брест 2006.

 

Powrót do spisu treści

3. Artykuły; abstrakty

a) artykuły w publikacjach zwartych
 • Najsłynniejszy anagram świata, czyli rzecz o piśmie japońskim, „Kalendarz Polski – na rok 1995”,  s. 181-186
 • Polskie kolędy patriotyczne i nie tylko, „Kalendarz Polski - na rok 1995”, s. 93-96
 • Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, [w:] I. POPŁAWSKI (red.): Polskie szkoły w Montrealu, Montreal 1997, s. 78-84
 • Badania i wykłady z filozofii Wschodu (indyjskiej i chińskiej) w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, [w:] A. B. STĘPIEŃ, J. WOJTYSIAK (red.): Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, Lublin 2000, s. 147-158
 • Hinduizm, [w:] H. ZIMOŃ (red.): Religie w świecie współczesnym, Lublin 2000, s. 245-287.
 • Svami Prajñānpād – między vedāntą a psychoanalizą, [w:] L. BOROWSKI (red.): Z Indyj – ku Jedności, Lublin 2000, s. 61-90
 • Miejsce guru w indyjskiej tradycji duchowej, [w:] Z. J. ZDYBICKA i in. (red.): Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001, s. 785-804, 833-834 [English summary: The role of guru in the spiritual [tradition] of India, p. 833-834]
 • Ruch osobowy na granicy polsko-białoruskiej w świetle Układu z Schengen, [w:] H. CHAŁUPCZAK, E. MICHALIK (red.): Polska-Białoruś. Problemy sąsiedztwa, Lublin 2005, s. 193-200 [współaut. J. KOWALCZYK]
 • Człowiek jako agregat pięciu grup składników (pañca-skandha) w buddyzmie abhidharmicznym, [w:] A. MARYNIARCZYK, K. STĘPIEŃ (red.): Dusza. Umysł. Ciało. Spór o jedność bytową człowieka,  Lublin 2007, s. 391-418 [English summary: Human being as an aggregate of five elements (pañca-skandha) in the Abhidharmic Buddhism, p. 418] 
 • Aktywizacja obszarów przygranicznych przez ochronę i waloryzację dziedzictwa, [w:] NB-p, s. 13-33
 • Projekt Greckiego Szlaku Bursztynowego, [w:] NB-p, s. 479-505
 • „Strategia polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej i międzyregionalnej” – zagadnienia związane z turystyką i rozwojem wsi, [w:] NB-p, s. 119-130, [wsp. A. SZADY]
 • Bariery w wykorzystaniu funduszy pomocowych w Polsce, [w:] NB-p, s. 131-144 [współaut. Jacek WARDA]
 • Zapomniany aspekt skutecznej promocji miasta, [w:] NB-p, s. 417-424. [współaut. J. DĄBROWSKA, P. LUTEK, A. KOZIARA]
 • Współpraca powiatu bialskiego z zagranicą, zwłaszcza z Białorusią i Ukrainą, [w:] NB-p, s. 445-455 [współaut. T. ŁAZOWSKI, E. CHWALCZUK]
 • Atlas doliny Bugu – projekt opracowania, [w:] NB-p, s.70-74. [współaut. W. SZWAJGIER (+)]
 • Aktywizacja regionu: Projekt „Czysty Bug”. Raport przejściowy: wrzesień 2005, [W:] NB-p, s. 456-478 [współaut. A. TOMICZEK(+)]  
 • Architekt Adam Tomiczek (1953-2005). Wspomnienie. [W:] NB-p, s. 509-517 [współaut. M. HELIS, W. BRYHIŁEWYCZ]
 • Marek TURCZYŃSKI, Waldemar JEZIERSKI, Maciej St. ZIĘBA: Dr Wojciech Szwajgier (1951-2005). Wspomnienie. [W:] NB-p, s. 518-528.
 • Janusz Kuśmierczyk (1946-2004). Wspomnienie, [W:] NB-p, s. 529-540. [współaut. K. WOJCIECHOWSKI]
 • Activation of border regions through protection and enhancement of the heritage, transl. B. WOJCIECHOWSKA. [W:]
 • перекл. Л. ЩЕРБА]
 • A n Integrated Approach to Migration, transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] M1-e, s. 15-27
 • Zintegrowane podejście do kwestii migracji
 • Інтегрований підхід до питання міграції, перекл. Л. ЩЕРБА, Б. ЮРЧУК. [w:] M1-u, s. 15-25
 • Etyczny wymiar sytuacji migranta zarobkowego: rola państwaM3-p, s. 29-45
 • Z. KAWCZYŃSKA-BUTRYM, G. TERZIEVA, B. ROŻNOWSKI]
 • The Ethical Dimension of the Situation of Migrant Workers: The Role of the State; transl. S. NOWODWORSKI, [w:] M3-
 • Z. KAWCZYŃSKA-BUTRYM, G. TERZIEVA, B. ROŻNOWSKI]

 

b) artykuły w czasopismach
 • Ogólne wiadomości o językach Indii, “Nova Vorto” 1978, maj, s. 46-57.
 • Buddyjska doktryna zbawienia, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” 1981, nr 7, s. 11-16.
 • Esperanta transskribo de orientaj skribosistemoj, „Forumilo” 1989, nr 11, s. 26-52.
 • Contribution to the History of the Buddhist Classification of Dharmas: "Pañcavastuka" of Vasumitra, „Biuletyn – Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz; Bulletin – The Polish Institute of Arts and Sciences in Canada and the Polish Library” (Montreal), 1997, vol. XIV, s. 71-78.

 

c) same abstrakty (obcojęzyczne)
 • Arguments for the Existence of God (īśvara) in the Yoga-sūtra-bhāşya-virvaraņa of Śankara-Bhagavatpāda. [W:] Marek MEJOR, Piotr BALCEROWICZ (ed.): ‘On the Understanding of Other Cultures’. Materials of the International Conference to Commemorate the Centenary of the Birth of Stanisław Schayer (1899-1941) – Warsaw University, Poland, 1999. Octover 7-10, 1999, Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski: Warsaw 1999, s. 84.
 • Argument “from the effect” for the existence of God in India and Europe. [W:] 2nd International Conference on Indian Studies in Memory of Tadeusz Pobożniak (1910-1991) – 19-23 September 2001 – Jagellonian University, Kraków, Poland. Abstracts, [Jagellonian University: Kraków 2001], s. 74.
 • Śāntarakşita and Kamalaśīla’s argumentation against Nyāya theism. [W:] XIVth Conference The International Association of Buddhist Studies – London, 29 August – 3 September 2005. Abstracts, School of Oriental and African Studies (University of London) – The British Library – The British Museum: [London 2005], s. 11.
 • A project of the Greek Amber Route (Abstract). [W:] NB-e, 163-164.
 • Wojciech SZWAJGIER(+), Maciej St. ZIĘBA: Atlas of the Valley of Bug – Outline of a monograph project (Abstract). [W:] NB-e, p.66.
 • Tadeusz ŁAZOWSKI, Elżbieta CHWALCZUK, Maciej St. ZIĘBA: Foreign co-operation of Biała Podlaska County, especially with Belarus and Ukraine (Abstract), transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] NB-e, p. 165-166.
 • Julita DĄBROWSKA, Piotr LUTEK, Andrzej KOZIARA, Maciej St. ZIĘBA: A forgotten aspect of effective promotional campaigns of cities (Abstract), transl. Piotr KOLASA. [W:] NB-e, p.176.
 • Agnieszka SZADY, Maciej St. ZIĘBA: “The Strategy of Polish-Ukrainian Cross-border and Interregional Co-operation” – Issues related to tourism and rural development (Abstract), transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] NB-e, 183.
 • Jacek WARDA, Maciej St. ZIĘBA: Barriers in the use of help funds in Poland (Abstract), transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] NB-e, p. 184.
 • Maciej St. ZIĘBA, Maciej HELIS, Volodymyr BRYHILEVYCH: Architect Adam Tomiczek 1953-2005. Obituary (Abstract), transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] NB-e, p. 213.
 • Marek TURCZYŃSKI, Waldemar JEZIERSKI, Maciej St. ZIĘBA: Dr Wojciech Szwajgier 1951-2005. Obituary (Abstract), transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] NB-e, p. 214.
 • Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Maciej St. ZIĘBA: Janusz Kuśmierczyk 1946-2004. Obituary (Abstract), transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] NB-e, p. 215.
 • Проект Грецького Бурштинного Шляху (Зміст), перекл. Аліна БУРИШ. [W:] NB-u, s. 161. 
 • Войцех ШВАЙҐЄР(+), Мацєй Ст. ЗЄМБА: Атлас Долини Бугу – проект опрацювання (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 67.
 • Адам ТОМІЧЕК(+), Мацєй Ст. ЗЄМБА: Активізація регіону: П роект «Чистий Буг». П роміжний звіт: вересень 2005 (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 163-164.
 • Тадеуш ЛАЗОВСКІ, Ельжбета ХВАЛЬЧУК, Мацєй Ст. ЗЄМБА: Співпраця Бєльського повіту з закордоном, зокрема з Білорусією та Україною (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 162.
 • Юліта ДОМБРОВСКА, Пьотр ЛЮТЕК, Анджей КОЗЯРА, Мацєй Ст. ЗЄМБА: Забутий аспект результативної популяризації міста (Зміст), перекл. Богдан ЮРЧУК. [W:] NB-u, s. 174.
 • Aґнєшка ШАДИ, Мацєй Ст. ЗЄМБА: «Стратегія польсько-української прикордонної та міжрегіональної співпраці» – проблеми пов’язані з туризмом та розвитком села (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 189.
 • Яцек ВАРДА, Мацєй Ст. ЗЄМБА: Перепони у використанні допоміжних фондів у Польщі (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 190.
 • Мацєй Ст. ЗЄМБА, Мацєй М. ГЕЛІС, Володимир БРИГІЛЕВИЧ: Архітектор Адам Томічек 1953-2005: Спогад (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 216.
 • Марек ТУРЧИНЬСКІ, Вальдемар ЄЗЄРСКІ, Мацєй Ст. ЗЄМБА: Доктор Войцех Швайґєр 1951-2005: Спогад (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 217.
 • Кшиштоф ВОЙЦЄХОВСКІ, Мацєй Ст. ЗЄМБА: Януш Кусьмєрчик 1946-2004: Спогад (Зміст), перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] NB-u, s. 219.

 

Powrót do spisu treści

4. Przekłady

a) przekłady wraz z opracowaniem (wstępem, przypisami)
 • David LEWIS: Prawda w fikcji, [W:] Jacek PAŚNICZEK (red.): Ontologia fikcji, Polskie Towarzystwo Semiotyczne: Warszawa 1991 („Biblioteka Myśli Semiotycznej” 7), s. 162-189.  
 • Peter LAMARQUE: Rozumowanie na temat prawdy w fikcji, [W:] Jacek PAŚNICZEK (red.): Ontologia fikcji, Polskie Towarzystwo Semiotyczne: Warszawa 1991 („Biblioteka Myśli Semiotycznej” 7), s. 190-209.
 • Śrimad ANNAMBHATTA (Śrīmad Annaňbhaţţa): Krótki wykład zagadnień [debaty] (Tarka-saňgraha) oraz Objaśnienie zagadnień [debaty] (Tarka-dīpika), [W:] FW, s. 107-131.
 • GANGESIA UPADHJAJA (Gangeśopādhyāya), Święty klejnot poznania prawdy (Tattva-cintāmaņi), tłum. Jarosław SZCZEPANKIEWICZ, Maciej St. ZIĘBA. [W:] FW, s. 133-145. 
 • Bhadanta VASUMITRA: Traktat sarwastiwady o pięciu elementach (Sarvāstivāda Pañca-vastuka-śāstra), [W:] FW, s. 225-237.
 • Sūtra Serca Wielkiej Pradźnia-paramity (Mahā-prajñā-pāramitā-hŗdaya-sūtra), [W:] FW, s. 239-242.
 • SIANTARAKSZITA (Śāntarakşita), Kompendium prawdy (Tattva-saňgraha), [W:] FW, s. 267-274.
 • CHU Văn An, Zachowane fragmenty. [W:] FW, s. 357-358,
 • T’OEGYE i KOBONG, Debata o Czterech i Siedmiu (Sa-ch'il-lon), [W:] FW, s. 359-368.
 • LÊ Quý Đôn, Fragmenty, [W:] FW, s. 369-375.
 • ШАНТАРАКШИТА [ŚĀNTARAKŞITA]: «Компендиум истины (Таттвасамграха [Tattvasaňgraha])» , и КАМАЛАШИЛА [KAMALAŚĪLA]: «Глоссарий-альманах (Панджика [(Pañjikā])» , глава 16 (фрагменты), перекл.: Мачей Ст. ЗЕМБА. [W:] Сергей В. ПАХОМОВ (ред.): {Антология индийской философии}, NN: Санкт-Петербург [w druku].
 • ANIRUDDHA, ...
 • OGYŪ Sorai: Wyróżnienie drogi (Bendō), „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. LVI nr 2, s. 489-503 [English summary: Distinguishing the Way (Bendō)].
 • OGYŪ Sorai: Wyróżnienie drogi (Bendō), Wybór fragmentów - II, „Roczniki Filozoficzne” 2009, t. LVII nr 1, s. 315-329.
b) same przekłady
 • Alessandro BAUSANI: Języki sztuczne [Indii], tłum. Jolanta SZEWCZYK, Jerzy KORYTKOWSKI, Maciej St. ZIĘBA, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” 1981, nr 5, s. 11-12.  
 • John F. CROSBY: Persona est sui juris. Refleksje nad podstawami filozofii osoby Karola Wojtyły, „Roczniki Filozoficzne” 1984 (32), nr 2, s. 105-123.
 • Joseph SEIFERT: Si Deus est Deus, Deus est. Refleksje nad dowodem ontologicznym św. Anzelma w interpretacji św. Bonawentury, „Zeszyty Naukowe KUL” 1985 (28), nr 1, s. 15-29.
 • Sutra Serca Wielkiej Pradźnia Paramity, [anonimowo]. [W:] Śpiewnik, Stowarzyszenie Buddyjskie Zen-Czogje w Polsce: [Warszawa] 1986, s. 10-12; Szkoła Zen Kwan Um: [Warszawa] 1991, s. 17-18; Szkoła Zen Kwan Um: Łódź 1998, s. 12-13 [przedruk poprawiony z komentarzem w: FW, s. 239-242].
 • John F. CROSBY: Realizm w teorii wartości. Przyczynki do krytyki realtywizmu aksjologicznego, „Roczniki Filozoficzne” 1987-88 (35-36), z. 2, s. 97-105.
 • [Dick OOSTEROM, Theo van de NES]: Metoda Geldrii: 10 złotych reguł współpracy pomiędzy regionem Europy Zachodniej i Europy Środkowej [ulotka], tłum. [Marek KOWALSKI, Maciej St. ZIĘBA (anonimowo)], Provincie Gelderland: Arnhem – Lublin, listopad 1998 [włączone do NB-p].
 • J[ohn] R[onald] R[euel] TOLKIEN: [Ring Rhyme] – klingoński, [W:] Tadeusz A. OLSZAŃSKI (red.): Trzysta przekładów dla fanów pod nieba skłonem... Ring Rhyme J.R.R. Tolkiena w językach żywych, martwych i zmyślonych, zebrane przez Halbarada DÚNADANA, Parmadili – Śląski Klub Fantastyki: Katowice 2007, s. 210-211.
 • Dick OOSTEROM, Theo van de NES: Metoda Geldrii. 10 złotych reguł współpracy pomiędzy regionem Europy Zachodniej i Europy Środkowej, tłum. Marek KOWALSKI, Maciej St. ZIĘBA. [W:] NB-p, s. 579-580.
 • Zdzisław CHLEWIŃSKI: Introduction [w:] Man and his Decition, Lublin 2009, vol. 1., p.

 

Powrót do spisu treści

5. Hasła encyklopedyczne

 

 • Honen. [W:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, TN KUL: Lublin 1993, szp. 1200. [keywords: &&]
 • Iśwarakryszna. [W:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, TN KUL: Lublin 1997, szp. 546. [keywords: &&]
 • Abhinavagupta. [W:] PEF-1, s. 18a-20b. [keywords: &&]
 • Absolut w filozofiach Wschodu. [W:] PEF-1, s. 42b-45b. [keywords: &&]
 • Advāyavāda. [W:] PEF-1, s. 72b. [keywords: &&]
 • Āgama. [W:] PEF-1, s. 80b-81a. [keywords: &&]
 • Agnostycyzm w filozofii indyjskiej. [W:] PEF-1, s. 83b-84a. [keywords: &&]
 • Ài. [W:] PEF-1, s. 86b-87b. [keywords: &&]
 • Ājīvika. [W:] PEF-1, s. 93b-95b. [keywords: &&]
 • Ajñānika. [W:] PEF-1, s. 95b-96a. [keywords: &&]
 • Ākāśa. [W:] PEF-1, s. 114a-115a. [keywords: &&]
 • Akriyāvāda. [W:] PEF-1, s. 128b-129a. [keywords: &&]
 • Ānvīkşikī. [W:] PEF-1, s. 282b. [keywords: &&]
 • Apoha. [W:] PEF-1, s. 296b-297a. [keywords: &&]
 • Āstika. [W:] PEF-1, s. 363b-364a. [keywords: &&]
 • Atomizm w filozofii indyjskiej. [W:] PEF-1, s. 398b-399b. [keywords: &&]
 • AUM. [W:] PEF-1, s. 415b-416a. [keywords: &&]
 • Bā-guā. [W:] PEF-1, s. 464a-465a. [keywords: &&]
 • Bar-do. [W:] PEF-1, s. 484b-485b. [keywords: &&]
 • "Bar-do Thos-'grol". [W:] PEF-1, s. 485b-486a. [keywords: &&]
 • "Bhagavadgītā". [W:] PEF-1, s. 553b-554b. [keywords: &&]
 • Bhartŗhari. [W:] PEF-1, s. 555a-556a. [keywords: &&]
 • Bhāvaviveka. [W:] PEF-1, s. 557b-558b. [keywords: &&]
 • "Biyanlu". [W:] PEF-1, s. 590a-590b. [keywords: &&]
 • Bodhidharma. [W:] PEF-1, s. 609a-610a. [keywords: &&]
 • Bodhisattva. [W:] PEF-1, s. 610a-610b. [keywords: &&]
 • Brahman. [W:] PEF-1, s. 677b-679a. [keywords: &&]
 • Budda, Siddhārtha Gautama. [W:] PEF-1, s. 699b-703a. [keywords: &&]
 • Buddha. [W:] PEF-1, s. 703a-704a. [keywords: &&]
 • Buddhaghosa. [W:] PEF-1, s. 704a-705a. [keywords: &&]
 • Buddhapālita. [W:] PEF-1, s. 705b-706a. [keywords: &&]
 • Buddyzm. [W:] PEF-1, s. 706a-734a. [keywords: &&]
 • Paweł SAJDEK, Maciej St. ZIĘBA: Caitanya Mahāprabhū. [W:] PEF-2, s. 12a-14a. [keywords: &&]
 • Caoshān Benji. [W:] PEF-2, s. 35a-36a. [keywords: &&]
 • Chen Liang. [W:] PEF-2, s. 102b-104a. [keywords: &&]
 • Cheng Hao. [W:] PEF-2, s. 105a-106a. [keywords: &&]
 • Cheng Yi. [W:] PEF-2, s. 106a-107b. [keywords: &&]
 • Chinul. [W:] PEF-2, s. 112b-114b. [keywords: &&]
 • Chińska filozofia. [W:] PEF-2, s. 114b-150a. [keywords: &&]
 • Chŏng Yag'yong. [W:] PEF-2, s. 166a-167a. [keywords: &&]
 • Chu Văn An. [W:] PEF-2, s. 173a-174a. [keywords: &&]
 • Cyboran, Leon. [W:] PEF-2, s. 329a-331b. [keywords: &&]
 • Daosheng, Zhu. [W:] PEF-2, s. 406b-407b. [keywords: &&]
 • Dewantara Ki Hadjar. [W:] PEF-2, s. 522a-523a. [keywords: &&]
 • "Dhammapāda". [W:] PEF-2, s. 527b-528a. [keywords: &&]
 • Dharmarakşa. [W:] PEF-2, s. 543a-543b. [keywords: &&]
 • Dharmaśrī. [W:] PEF-2, s. 545b. [keywords: &&]
 • Dhātu. [W:] PEF-2, s. 546a-548b. [keywords: &&]
 • Marzenna JAKUBCZAK, Maciej St. ZIĘBA: Dhyāna. [W:] PEF-2, s. 549a-556b. [keywords: &&]
 • Dongshān Liangjie. [W:] PEF-2, s. 665a-666a. [keywords: &&]
 • Dowody na istnienie Boga w filozofii indyjskiej i chińskiej. [W:] PEF-2, s. 692a-703a. [keywords: &&]
 • Paweł SAJDEK, Maciej St. ZIĘBA: Dravya. [W:] PEF-2, s. 712b-717b. [keywords: &&]
 • Driyarkara, Nicolaus. [W:] PEF-2, s. 722b-723a. [keywords: &&]
 • Etnofilozofia. [W:] PEF-3, s. 246b-252b. [keywords: &&]
 • Etyka w filozofii chińskiej. [W:] PEF-3, s. 294b-296b. [keywords: &&]
 • Fan Zhen. [W:] PEF-3, s. 372b-373a. [keywords: &&]
 • Fǎ Xiǎn. [W:] PEF-3, s. 377b-378b. [keywords: &&]
 • Gadādhara. [W:] PEF-3, s. 664b-665b. [keywords: &&]
 • Gangeśa. [W:] PEF-3, s. 686b-691a. [keywords: &&]
 • Gautama Akşapāda. [W:] PEF-3, s. 715b-719b. [keywords: &&]
 • Antoni BEDNAREK, Maciej St. ZIĘBA: Gawroński, Andrzej Rawita. [W:] PEF-3, s. 721b-722a.
 • gCod. [W:] PEF-3, s. 722b-724a. [keywords: &&]
 • Ge Hong. [W:] PEF-3, s. 724a-725a. [keywords: &&]
 • Ghoşaka. [W:] PEF-3, s. 776a-777a. [keywords: &&]
 • gTer-ma. [W:] PEF-4, s. 116b-122a. [keywords: &&]
 • Maciej St. ZIĘBA, Monika NOWAKOWSKA, Marzenna JAKUBCZAK, Paweł SAJDEK, Małgorzata SACHA-PIEKŁO: Guņa. [W:] PEF-4, s. 130a-141b. [keywords: &&]
 • Agnieszka KOZYRA, Maciej St. ZIĘBA: Hakuin, Ekaku Zenji. [W:] PEF-4, s. 185b-186b. [keywords: &&]
 • Han Wŏnjin (Namdang). [W:] PEF-4, s. 198b-200a. [keywords: &&]
 • Han Yong'un. [W:] PEF-4, s. 200a-203a. [keywords: &&]
 • Hardjoprakoso Soemantri. [W:] PEF-4, s. 210b-212a. [keywords: &&]
 • Hetu. [W:] PEF-4, s. 415b-417b. [keywords: &&]
 • Hīnayāna. [W:] PEF-4, s. 457b-462a. [keywords: &&]
 • "Hŗdaya-sūtra". [W:] PEF-4, s. 606b-608b. [keywords: &&]
 • Huiyuǎn. [W:] PEF-4, s. 626b-628b. [keywords: &&]
 • Huong Haỉ. [W:] PEF-4, s. 672a-674a. [keywords: &&]
 • Hyujŏng (Sŏsan Taesa). [W:] PEF-4, s. 693a-695b. [keywords: &&]
 • Marek SZYMAŃSKI, Maciej St. ZIĘBA: Indriya. [W:] PEF-4, s. 795b-799a. [keywords: &&]
 • Indyjska filozofia. [W:] PEF-4, s. 805a-814a. [keywords: &&]
 • Agnieszka KOZYRA, Maciej St. ZIĘBA: Ippen Chisin. [W:] PEF-4, s. 915a-916b. [keywords: &&]
 • Agnieszka KOZYRA, Maciej St. ZIĘBA: Japońska filozofia. [W:] PEF-5, s. 254b-266a. [keywords: &&]
 • Krzysztof JAKUBCZAK, Maciej St. ZIĘBA: Jitāri. [W:] PEF-5, s. 349b-350a. [keywords: &&]
 • Krzysztof JAKUBCZAK, Maciej St. ZIĘBA: Jñānaśrīmitra. [W:] PEF-5, s. 362b-364b. [keywords: &&]
 • Kāng Youwei. [W:] PEF-5, s. 467a-468b. [keywords: &&]
 • Kanwa Mpu. [W:] PEF-5, s. 481b-482b. [keywords: &&]
 • Kātyāyanīputra. [W:] PEF-5, s. 551b-552b. [keywords: &&]
 • Maciej St. ZIĘBA, Ołena ŁUCYSZYNA, Filip KOBIELA, Agnieszka KOZYRA: Kosmogonie i kosmografie w myśli Dalekiego Wschodu. [W:] PEF-5, s. 876a-885b. [keywords: &&]
 • Lesław BOROWSKI, Ołena ŁUCYSZYNA, Maciej St. ZIĘBA: Krishnamurti, Jiddu. [W:] PEF-6, s. 64b-66a. [keywords: &&]
 • Kriyāvāda [W:] PEF-6, s. 72a-72b. [keywords: &&]
 • Kūkai. [W:] PEF-6, s. 122b-124b. [keywords: &&]
 • Kumārajīva. [W:] PEF-6, s. 142a-143b. [keywords: &&]
 • Lê Quý Đôn. [W:] PEF-6, s. 271b-275a. [keywords: &&]
 • Agnieszka KOZYRA, Maciej St. ZIĘBA: Linjǐ Yixuan. [W:] PEF-6, s. 442a-443b. [keywords: &&]
 • Jarosław ZAWADZKI, Maciej St. ZIĘBA: Liu An (Huainanzǐ). [W:] PEF-6, s. 450b-454a. [keywords: &&]
 • Mādhava. [W:] PEF-6, s. 673b-675a. [keywords: &&]
 • Mahāsanghika. [W:] PEF-6, s. 696a-702a. [keywords: &&]
 • Mangku Negara IV. [W:] PEF-6, s. 775b-777a. [keywords: &&]
 • Maticandra (Candramati) . [W:] PEF-6, s. 933a-935b. [keywords: &&]
 • Rafał BANKA, Maciej St. ZIĘBA: Mo Di. [W:] PEF-7, s. 298a-300b. [keywords: &&]
 • Rafał BANKA, Maciej St. ZIĘBA: Mojiā. [W:] PEF-7, s. 315a-319a. [keywords: &&]
 • Agnieszka KOZYRA, Maciej St. ZIĘBA: Myōe Shōnin (Kōben). [W:] PEF-7, s. 445b-457a. [keywords: &&]
 • Filip KOBIELA, Maciej St. ZIĘBA: Pratītya-samutpāda. [W:] PEF-8, s. 452a-455a. [keywords: &&]
 • Filip KOBIELA, Maciej St. ZIĘBA: Pudgala. [W:] PEF-8, s. 563a-567b. [keywords: &&]
 • Filip KOBIELA, Maciej St. ZIĘBA: Pudgalavāda. [W:] PEF-8, s. 567b-569b. [keywords: &&]
 • Tokarz, Franciszek. [W:] PEF-9, s. 476b-481a
 • Słownik terminów chińskich, [w] PEF t. X
 • Słownik terminów japońskich, PEF t. X
 • Słownik terminów sanskryckich i palijskich, PEF t. X.
 • Patandżali, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, 2010, [w druku] 
Powrót do spisu treści

6. Edycja materiałów źródłowych

a) publikacje zwarte
 • Franciszek TOKARZ: Z filozofii indyjskiej. Kwestie wybrane, cz. 1, wyd. 2. popr. i uzup., Lublin 1990 
b) artykuły
 • Jerzy ŻUŁAWSKI: Trójświatowiedny, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” 1981, nr 4 (sierpień), s. 10-15, 5
 • Jerzy ŻUŁAWSKI: Modlitwa indyjskiej dziewczyny, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” 1981, nr 4 (sierpień), s. 4
 • Franciszek TOKARZ: Najważniejsze wiadomości o systemach bramińskich sāňkhya-yoga w formie pytań i odpowiedzi, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” 1981, nr 8 (grudzień), s. 2-11
 • Wybrane polskie przekłady hymnu Rygwedy X,129, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” 1982, nr 11-12 (#lipiec-sierpień), s. 17-19
 • Franciszek TOKARZ: Ĉina filozofo Moh Tih kontraŭ la agresiva milito, “Forumilo” 1983, nr 1 (12), s. 7-8 [przedruk, uzup. z rękopisów, z: “Espero Katolika” 1964, nr 3, s. 29-30]
 • Franciszek TOKARZ: Interpretacja hymnu Rigwedy (X 129) o początku wszechrzeczy, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” 1983, nr 20 (lipiec-sierpień), s. 3-12, 20 
 • Dick OOSTEROM, Theo van de NES: The Gelderland Method. Ten Golden Rules for co-operation between a Western European and a Central European region, [W:] NB-e, p. 217-218
 • Irena DONO: Albanian Migration Stories, transl. by Sławomir NOWODWORSKI [W:] M3-e, file:///[Migravalue_CD]:/Book/English/9_Albanian_stories.doc.
 • Irena DONO: Albańskie losy emigracyjne, tłum. Wieńczysław NIEMIROWSKI. [W:] M3-p, s. 140-146.

 

Powrót do spisu treści

7. Recenzje

a) recenzje publikowane
 • Wokół pewnych publikacji o hinduizmie [rec. z publikacji s. Michaeli Z. PAWLIK], „Scriptores Scholarum” (Lublin) 1997, rok V nr 4 (17): jesień, s. 142-152.  

 

b) recenzje wydawnicze (niepublikowane)
 • Jerzy ADAMUSZEK: Kuba to nie tylko Varadero. Samotny rajd rowerowy po Kubie, Yunia: Montreal 1997
 • Małgorzata SACHA-PIEKŁO: Wyzwolenie jako doskonałość, Ideał siddhy w ujęciu Muktanandy. [W:] Jan DRABINA (red.): Problem zbawienia w religiach i kulturach, Kraków 1998, s. 35-47
 • Krzysztof KOSIOR: Ciało człowieka we wczesnej soteriologii buddyjskiej, „Ethos” 2008, rok 21 nr 2-3 (82-83), s. 119-128
 • Piotr KLETOWSKI: Dojrzeć to, co zakryte. Kino Dalekiego Wschodu jako fenomen ideowy i estetyczny współczesnej kinematografii światowej, „Ethos” 2010, rok 23 nr 1 (89), s. 108-122

 

Powrót do spisu treści

8. Redakcja/konsultacja naukowa

a) redakcja naukowa serii wydawniczej lub czasopisma
 • „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie” – od nru 1 (maj 1981) do nru 24 (marzec-kwiecień 1984)
 • Andrzej MARYNIARCZYK (red. nacz.): Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1-9: A–Ż, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2000–2008, ISBN (całość) 978-83-914431-0-1 [dot.: dział filozofii Wschodu, lista haseł]

 

b) konsultacja naukowa publikacji zwartej
 • B. K. S. IYENGAR: Joga, przeł. Sławomir BUBICZ, Warszawa 1990  [kolejne wydanie: #]
 • Mircea ELIADE: Historia wierzeń i idei religijnych, t. II, Warszawa 1994, [kolejne wydanie: #]
 • Thomas MERTON: Myśli o Wschodzie, przeł. Andrzej WOJTASIK, Lublin – Kraków 2003
 • Henryk KUŚ: Elementy kompozycji w fotografii. The Elements of Composition in Photography, wyd. 2 popr., Lublin 2003, [zob. też: http://photokus.eu/kompozycja.php]
 • Jerzy LUŻYŃSKI, Świątynie dawnej i nowej Polski, Lublin-Kopenhaga 2002
 • Wojciech STANEK: Województwo Lubelskie. The Lubelskie Voivodeship, Bydgoszcz 2007
c) prowadzenie witryny internetowej

 

Powrót do spisu treści

9. Przyczynki (wstępy, bibliografie, indeksy rozumowane, polemiki i in.)

a) wstępy, bibliografie, indeksy rozumowane (także powiązane z redakcją naukową)
 • Skorowidz imion. Skorowidz pojęć. [W:] Mircea ELIADE: Joga. Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984, s. 474-508, 509-534; wyd II: Indeks imion. Indeks pojęć. [W:] tamże, wyd. 2. popr., Warszawa 1997, s. 474-508, 509-532.  
 • Krzysztof ŚLIWIŃSKI, Maciej St. ZIĘBA: Polska bibliografia taoizmu, , „Informator Klubu «Księgi Przemian» Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” 2000, nr 2, s. 1-3.
 • Wybrana bibliografia polska buddyzmu zen. [W:] Hans WALDENFELS: Medytacja na Wschodzie i Zachodzie, tłumaczył Andrzej BRONK, Verbinum: Warszawa 1984, ISBN 83-85009-08-6, s. 75-77.
 • Zasady wymowy słów sanskryckich. [W:] B.K.S. IYENGAR: Joga, tł. i red. Sławomir BUBICZ, PWN: Warszawa 1990, s. 409-410. [Przedruk w:] tenże: Światło Jogi. Yoga dīpikā, tł. i red. Sławomir BUBICZ, Vīrya – Akademia Hatha-Jogi: Warszawa [b.r.w.], s. 355-356.
 • Przedmowa do wydania polskiego, [W:] Thomas MERTON: Myśli o Wschodzie, przeł. Andrzej WOJTASIK, Gaudium – Homini: Lublin – Kraków 2003, ISBN 83-88615-59-9, 83-89598-17-5, str. 9-19. 
 • Bibliografia uzupełniająca. [W:] Mircea ELIADE: Historia wierzeń i idei religijnych, t. II, PAX: Warszawa 1994, ISBN 83-211-1441-5, s. 373-376; [+ kolejne wydanie: #].
 • Transkrypcja. [W:] PEF-1, s. 787-788 [i w analogicznych miejscach w pozostałych tomach #].
 • Foreword, transl. Beata WOJCIECHOWSKA. [W:] M1-e, s. 7-12.
 • Wprowadzenie. [W:] M1-p, s. 7-12.
 • Передмова, перекл. Людмила ЩЕРБА. [W:] M1-u, s. 7-11.
 • Dorobek Forum „Nasz Bug” 2004-2007: Deklaracja ideowa Forum „Nasz Bug”; Odczyty wygłoszone podczas konferencji międzynarodowych oraz wnioski prelegentów i uczestników. [W:] NB-p, s. 551-578.
 • “Our Bug ” Forum and Its Achievements (2004-2007): Declaration of Values of “Our Bug” Forum named after Adam Tomiczek; Papers read during the three international conferences, conclusions of the speakers and motions of participants, transl. Piotr KOLASA, Beata WOJCIECHOWSKA, Maciej St. ZIĘBA. [W:] NB-e, s.193-212.
 • Форум «Наш Буг» та його досягнення: Ідейна Декларація Форуму «Наш Буг» ім. Адама Томічка; Виголошені промови, висновки промовців і учасників дискусії та постанови конференції, перекл. Ірена КОВАЛЬЧИК, Аліна БУРИШ, Людмила ЩЕРБА, Богдан ЮРЧУК. [W:] NB-u, s. 195-215.

 

b) polemiki, listy do redakcji etc.
 • [Podręczniki do nauki filozofii], „Argumenty” {ok. 1976 – 77}, nr #, s. #.
 • El leterkesto, “La japana budhano” 1985, nr 208, s. 15-17.
 • Drodzy Piraci – Koniu, Kojocie, Psie i Mysi-cróliku! [list do redakcji: 19.02.1994]; Drodzy Piraci ze Szkolnej Ławy [list do redakcji: 14.01.1994], „Nasza Ulubiona Piracka Gazeta Szkolna Alternatywna” Szkoła Polska przy KG RP w Montrealu: Montreal 11.06.1994, nr 10,5/13,5, s. 2-3; 16.
 • [Polemika z o. Andrzejem Gurynem], „Gazeta” (Toronto) ok. 1994-95, nr #, s. #.
c) inne przyczynki
 • Wizyta w ośrodku terapii narkomanów Międzynarodowej Fundacji L. J. Engelmajera w Lac Nominingue, podał do druku: zm. [Zbigniew MAŁECKI], „Gazeta” (Toronto): Magazyn: Detroit-Ottawa-Montreal-Vancouver 1994, nr 16 (22-28.04), s. #.
 • Może i Ty chciałbyś coś zrobić by wesprzeć polskich misjonarzy w Rwandzie? [W:] Ireneusz POPŁAWSKI (red.): Polskie szkoły w Montrealu, Polskie Towarzystwo Białego Orła: Montreal 1997, s. 85-89.
 • Emerytury wypracowane w Polsce, „Biuletyn polonijny” (Montreal) 1997, nr 21 (styczeń), s. 5; nr 21 (luty), s. 12.
 • Zaświadczenia celne – mienie przesiedlenia, „Biuletyn polonijny” (Montreal) 1997, nr 22 (marzec), s. 10; nr 23 (kwiecień), s. 10.
 • Obywatelstwo polskie, „Biuletyn polonijny” (Montreal) 1997, nr 26 (czerwiec), s. 6; nr 27 (lipiec), s. 7; nr 28 (sierpień), s. 10; nr 30 (wrzesień), s. 10; nr 31 (październik), s. 10.
 • [Krystyna ŁOZA, Maciej St. ZIĘBA (anonimowo)]: Piękna Lubelszczyzna. De mooie provincie Lublin, przeł. na holenderski: A. KOOL-RZESZUT. [W:] Theo van de NES, Mieczysław KSENIAK (red.): Lustrumboek Lublin – Gelderland. Broszura wydana z okazji jubileuszu pięciolecia, Provincie Gelderland: Lublin – Arnhem, listopad 1998, s. 32-41;.
 • Zagrożenia integracji europejskiej, „Regionalna Gazeta Lubelska”, 2002, nr 1 (5): październik, s. 2.
 • Rada Osiedla Czuby-Południe, „Nasze Czuby” 2002, nr 1 (90): Wielkanoc, s. 4-5.
 • Propozycje realizacji zadań rzeczowych na rok 2003, które miałyby być finansowane z budżetu miasta na terenie dzielnicy Czuby, „Nasze Czuby” 2002, nr 2 (91): wrzesień, s. 2.
 • Biuro Integracji Europejskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, „Los. Czasopismo Samopomocy Społecznej” 2003, nr 1 (76), s. 43.
 • Biuro Integracji Europejskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. [W]: Tadeusz STAWRYŁŁO (red.): Urząd zawsze blisko. Województwo lubelskie 2003, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział w Lublinie: Lublin 2003, s. XXIII.
 • Integracja europejska. [W:] # (red.): Terminarz Lubelski 2004, Impress: Lublin 2003, s. 17-24.
 • Marek KOWALSKI, Maciej St. ZIĘBA: Metoda Lubelszczyzny. Dziesięć złotych reguł współpracy międzyregionalnej. NB-p, s. 581.
 • Marek KOWALSKI, Maciej St. ZIĘBA: The Lublin Method. Ten Golden Rules for a successful regional co-operation, [W:] NB-e, p. 219.
 • Марек КОВАЛЬСКІ, Методика Люблінщини. Д есять золотих правил міжнародної співпраці, перекл. Богдан ЮРЧУК. [W:] NB-u, s. 222.

 

Powrót do spisu treści

10. Wywiady

 

 • Lubelscy orientaliści, wywiad przepr. Ewa DZIEDZIC, „Sztandar Ludu” 13-14.07.1985, s. #. [keywords: &&]
 • {Wywiad z wicekonsulem Maciejem St. Ziębą}, wywiad przepr. Agata ŻMUDZIŃSKA, „Głos Katolicki” (Paryż) 1992 nr 8, s. 16-17.
 • Konsul Maciej, wywiad przepr. ##, „Nowy Kurier” (Toronto) 1997, nr 2 (681), s. 21.
 • Partnerzy w interesach. Business partners. Деловые партнёры, wywiad przepr. Izabela WLAZŁOWSKA, „Euroregion Press” 1998, nr 7/8 (II), s. 15-17.
 • Lubelski park technologiczny? , wywiad przepr. Janusz KOPACZEK, „Kurier Lubelski” 23.09.1998, nr #, s. #.
 • Promocja w Sieci. Lubelszczyzna stawia na turystykę, wywiad przepr. Janusz KOPACZEK, „Kurier Lubelski” 17-18.10.1998, nr 243 (10637), s. 7.
 • Śladami myśli indyjskiej. Do chrześcijaństwa przez buddyzm, wywiad przepr. Janusz KOPACZEK, „Kurier Lubelski” 23.11.1998, nr #, s. 6.  
 • Co Europie może dać Wschód? , wywiad przepr. Adam DOBRZYŃSKI, „Scriptores Scholarum” (Lublin) 1997, rok V, nr 4 (17), s. 33-35.  
 • Do Unii z Sakiewką, wywiad przepr. Janusz KOPACZEK, „Kurier Lubelski” 23.08.1999, nr #, s. 6
 • Unia nie jest wilkiem, wywiad przepr. Janusz KOPACZEK, „Kurier Lubelski” 06.09.1999, nr #, s. 9.
 • Sto pomysłów na minutę, wywiad przepr. Janusz KOPACZEK, „Kurier Lubelski” #.#.1999, nr #, s. #.  
 • Examination of Witness Maciej St. Zięba. [W:]: Enlargement and EU External Frontier Control with Evidence, House of Lords – Select Committee on the European Union: London 2000 (“House of Lords Session 1999-2000” 17th Report), s. 21-27.
 • Hasło: Chińska filozofia, wywiad przepr. Katarzyna STĘPIEŃ, „Nasz Dziennik” 29-30 grudnia 2001, nr #, dodatek tematyczny: Dar dla Narodu: Powszechna Encyklopedia Filozofii, s. 15. [keywords: &&]
 • Encyklopedia – jak powstaje? , wywiad przepr. Katarzyna STĘPIEŃ, „Nasz Dziennik”, 26-27 października 2002, nr #, dodatek tematyczny: Powszechna Encyklopedia Filozofii, s. 15. [keywords: &&]
 • Lubelszczyzna w przeddzień integracji, wywiad przepr. Joanna HAŁOŃ, „Los. Czasopismo Samopomocy Społecznej” 2003, nr 1 (76), str. 4-6.
 • Ochrzcić zen, wywiad przepr. Piotr KLEJNY, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 31 (01.08), str. 19. [keywords: &&]
 • Kto nie lubi chrześcijan w Indiach? Relacja ze spotkania z dr Maciejem Ziębą, spotkanie prow. Renata DOBRZYŃSKA, red.: mj, Stowarzyszenie Solidarności Globalnej: Lublin, http://www.solidarity.com.pl/index.php/Kalendarium/Kalendarium/spotkanie-o-Indiach.html, 26.10.2008; [zob. też: ssg (red.): Los chrześcijan w Indiach - spotkanie z dr Ziębą, http://www.solidarity.com.pl/index.php/Kalendarium/Kalendarium/Los-chrzescijan-w-Indiach-spotkanie-z-dr-Zieba.html, 21.10.2008]. [keywords: &&]

 

Powrót do spisu treści

11. Raporty, materiały szkoleniowe

a) raporty z badań itp.
 • Report on the Workshops: Economy. [W:] Regions Joining Forces: Lublin – Gelderland. Report on the Conference held in Arnhem on 19 and 20 November 1998, Arnhem 1999, s. 35-36.
 • Richard MORETON, Maciej St. ZIĘBA: Review of Rural Development Planning Processes, Department for International Development, Poland – Lubelskie Rural Development Initiative (CNTR 99 8464A) – Enterplan International: Lublin, September 2000, 33 s.
 • Richard MORETON, Maciej St. ZIĘBA: Analiza procesów planowania rozwoju obszarów wiejskich, Departament Rozwoju Międzynarodowego, Polska, Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi (CNTR 99 8464A) – Enterplan International: Lublin, wrzesień 2000, 37 s.
 • Agnieszka WYSZOMIRSKA, Maciej St. ZIĘBA: Środki pomocowe z Unii Europejskiej. Materiały na Kolegium Wojewody – wrzesień 1998, Wydział Rozwoju Regionalnego i Promocji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: Lublin 1998; [wyd. 2. pt.: Środki pomocowe z Unii Europejskiej. Materiały na posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Integracji Europejskiej – październik 1998, Lublin 1998].
 • Maciej St. ZIĘBA, Agnieszka WYSZOMIRSKA, Krystyna ŁOZA, Janusz KOWALCZYK: Środki pomocowe z Unii Europejskiej i ich wykorzystanie. Materiały na Kolegium Wojewody – marzec 2002, Biuro Integracji Europejskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Lublin 2002.
 • Migravalue Project – Output of WP 4.2. Social Programme of Integration of Re-emigrants, pr. zb. (zespół autorski: Jacek BEDNARZ, Dorota BRYK, Kamila DOKTÓR, Michał JASTRZĘBSKI, Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Krzysztof MARKOWSKI, Katarzyna MYK, Bohdan ROŻNOWSKI, Maciej St. ZIĘBA), John Paul II Catholic University of Lublin: Lublin, September 2007. [W:] M3-e, file:///[Migravalue_CD]:/Social policy reports/WP4_KUL-Cadses/MV_WP-4_2-Report.doc.
 • MIGRAVALUE WP 4.3 Report No. 1 (Poland). Active social support scheme in the areas facing problems caused by a high migration rate. Definition of pilot programmes comprising the project on the allocation of a part of the emigrant’s remuneration to the support to be provided for their families’ social care or educational programmes. National guidelines for bilateral agreements: Poland, pr. zb. (zespół autorski: Jacek BEDNARZ, Dorota BRYK, Kamila DOKTÓR, Michał JASTRZĘBSKI, Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Krzysztof MARKOWSKI, Katarzyna MYK, Bohdan ROŻNOWSKI, Maciej St. ZIĘBA, Joanna WARZESZKIEWICZ), John Paul II Catholic University of Lublin: Lublin, July-December 2007. [W:] M3-e, file:///[Migravalue_CD]:/Social policy reports/WP4_KUL-Cadses/MV_WP-4_3-Report-1--Poland.doc.
 • MIGRAVALUE 4.3 Report No. 2 on Social Policies. Addressing Social Problems Generated by Migration. An Analysis Serving as the Starting Point for Creation of Schemes for Active Social Support in Areas with High Migration Rates; based on opinions of local authorities of Puławy and Chełm counties in Poland, as confronted with those of other Migravalue partners, pr. zb. (zespół autorski: Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Maciej St. ZIĘBA, Dorota BRYK, Bohdan ROŻNOWSKI, Krzysztof MARKOWSKI, Katarzyna MYK, Kamila DOKTÓR, Jacek BEDNARZ, Tomasz SIENIOW, Michał JASTRZĘBSKI i in.), John Paul II Catholic University of Lublin: Lublin, 10.03.2008. [W:] M3-e, file:///[Migravalue_CD]:/Social policy reports/WP4_KUL-Cadses/MV_WP-4_3-Report-2--International.doc.

 

b) materiały szkoleniowe
 • Wprowadzenie do funduszy strukturalnych. Materiały na szkolenie dla oficerów europejskich w gminach i powiatach: „Przygotowanie do funduszy strukturalnych” , BIE LUW – Enterplan Ltd.: Lublin 2002.
 • Monitoring programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Materiały na szkolenie dla oficerów europejskich w gminach i powiatach: „Przygotowanie do funduszy strukturalnych” , BIE LUW – Enterplan Ltd.: Lublin 2002.
 • Negocjacje Polska UE - przebieg i stan. Materiały na szkolenie dla bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa lubelskiego: „Biblioteki a Unia Europejska” (LUW 03.12.2002), Biuro Integracji Europejskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego: Lublin 2002.

 

Powrót do spisu treści

12. Utwory literackie

 

 

 • ### (inc.: Na trzy znaki ...) [wiersz], „Litteraria. Zeszyty Koła Naukowego Polonistów” (Uniwersytet Gdański) 1977, październik, s. 187.
 • Pozwól [wiersz], „Litteraria. Zeszyty Koła Naukowego Polonistów” (Uniwersytet Gdański) 1977, październik, s. 188-189.
 • Stjohn dziewiętnaście pięć be [wiersz], „Litteraria. Zeszyty Koła Naukowego Polonistów” (Uniwersytet Gdański) 1977, październik, s. 190-191.
 • Dla Uli [wiersz], „Kalendarz Polski” (Promyk: Philadelphia – Ottawa) na rok 1995 (XXVI), [wyd. 1994], s. 170.
 • Cezary JOCZYN, Maciej St. ZIĘBA: Lordowie Ga(e)li(c)c(yjsc)y. Część pierwsza trylogii: MagBoeuff [przedstawienie], „Nasza Ulubiona Piracka Gazeta Szkolna Alternatywna” Szkoła Polska przy KG RP w Montrealu: Montreal 11.06.1994, nr 10,5/13,5, s. 10-12.

 

Powrót do spisu treści

Lista skrótów:

 

 

 • FW – Marta KUDELSKA (red.): Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2002
 • M1-e – Maciej St. ZIĘBA (ed.): Migration – a Challenge to the 21st Century, The John Paul II Catholic University of Lublin – Lublin Business School, Ltd. of the KUL Development Foundation: Lublin 2008 (“Studies in Migration” vol. 1), ISBN 978-83-7363-538-8 [błędnie wydrukowane: 978-83-7363-529-6], 201 s., http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Migralink – Integracja migrantów w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczych programu INTERREG IIIB CADSES oraz projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC”].
 • M1-p – Maciej St. ZIĘBA (red.): Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL: Lublin 2008 („Studia nad migracją” t. 1), ISBN 978-83-7363-536-4, 177 s., http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Migralink – Integracja migrantów w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczychprogramu INTERREG IIIB CADSES oraz projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC”].
 • M1-u – Мацєй Ст. ЗЄМБА (ред.): Міграція – виклик XXI століття, Люблінський католицький університет Іоана Павла ІІ – Люблінська школа бізнесу Фундації Pозвитку ЛКУ: Люблін 2008 (“Дослідження міграції” т. 1), ISBN 978-83-7363-537-1, 155 s., http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Migralink – Integracja migrantów w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczych programu INTERREG IIIB CADSES oraz projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC”].
 • M3-p – Dorota BRYK, Bohdan ROŻNOWSKI, Maciej St. ZIĘBA (red.): Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Oficyna Wydawnicza EL-Press s.c.: Lublin 2008 („Studia nad migracją” t. 3), ISBN 83-86869-30-5, 160 s., http://www.kul.lublin.pl/publikacje-o-migracji,art_5878.html [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Migravalue – Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju programu INTERREG IIIB CADSES NN].
 • M3-e – Maciej St. ZIĘBA (ed.): Valuing Migration as a Development Tool: Many Faces of Migration. Waloryzacja migracji jako narzędzia rozwoju: Migracja z wielu stron. Interreg III B Cadses Migravalue Project Promotional CD [płyta CD], EL-Press – KUL: Lublin 2008 [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Migravalue – Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju programu INTERREG IIIB CADSES NN].
 • NB-e – Maciej St. ZIĘBA (ed.): Our Bug. Creating conditions for development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through enhancement and preservation of natural and cultural heritage, The John Paul II Catholic University of Lublin – Lublin Business School, Ltd. of the KUL Development Foundation: Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-508-1, 222 s., http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC”].
 • NB-p – Maciej St. ZIĘBA (red.): Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL: Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-506-7, 585 s., http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC”].
 • NB-u – Мацєй Ст. ЗЄМБА (ред.): Наш Буг. Творення умов для розвитку прикордонних зон Польщі, України й Білорусі через вальоризацію та охорону культурної та природної спадщини, Люблінський католицький університет Іоана Павла ІІ – Люблінська школа бізнесу Фундації Pозвитку ЛКУ: Люблін 2008, ISBN 978-83-7363-507-4, 225 s., http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html [współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC”].
 • PEF – Andrzej MARYNIARCZYK (red. nacz.): Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1-10, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – SITA-PL: Lublin 2000-2009, ISBN 978-83-914431-0-1 (całość), http://www.kul.lublin.pl/efk/ .
  • PEF-1PEF, t 1: A-B, Lublin 2000, ISBN 83-914431-1-6.
  • PEF-2PEF, t. 2: C-D, Lublin 2001, ISBN 83-914431-4-0.
  • PEF-3PEF, t. 3: E-Gn, Lublin 2002, ISBN 83-914431-8-3.
  • PEF-4PEF, t. 4: Go-Iq: Lublin 2003, ISBN 83-918800-1-X.
  • PEF-5PEF, t. 5: Ir-Ko, 2004, ISBN 83-918800-7-9.
  • PEF-6PEF, t. 6: Kr-Mc, 2005, ISBN 83-60144-05-2.
  • PEF-7PEF, t. 7: Me-Pań, 2006, ISBN 83-60144-30-3.
  • PEF-8PEF, t. 8: Pap-Sc, 2007, ISBN 978-83-60144-06-0.
  • PEF-9PEF, t. 9: Se-Ż, Lublin 2008, ISBN 978-83-60144-17-6.
  • PEF-10PEF, t. 10: Suplement, Lublin 2009 [w druku].
 • TT – Maciej St. ZIĘBA (opr.): Trudne tezy – ważne odpowiedzi: Czy Polska straci na integracji europejskiej? , pr. zb. (zespół autorski: Krystyna ŁOZA, Agnieszka WYSZOMIRSKA, Agnieszka SZADY, Małgorzata BRZYSKA, Janusz KOWALCZYK, Iwona CHLEBICKA, Sylwia CHYL, Agnieszka MAZUREK, Maciej St. ZIĘBA), Biuro Integracji Europejskiej, Lubelski Urząd Wojewódzki: Lublin 2003, ISBN 83-910802-2-6, 36 s.

 

Inne symbole oraz kolory:

 

Kolorami oznaczono [NIE DZIAŁA!] prace z zakresu:

 • z filozofii orientalnych,
 • z orientalistyki (ogólnie) ,
 • z filozofii ogólnej ,
 • z pogranicza filozofii (etyka, badania graniczne),

 

Inne symbole:

 • [anonimowo ] = W publikacji nie zamieszczono nazwiska autora/redaktora.
 • # - Brakująca dana (np. nry stron, data publikacji, nr czasopisma), do ustalenia w wyniku późniejszej kwerendy.
 • {Tytuł przybliżony} - Przybliżony tytuł publikacji, do ustalenia w wyniku późniejszej kwerendy.

 

Zastosowane konwencje:

 • Do publikacji filozoficznych i orientalistycznych dodano spis słów kluczowych [keywords: ...] (ukryty).

 

Powrót do spisu treści

 

Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2009 r.

 

Jeśli chcesz cytować tę stronę:

Maciej St. ZIĘBA: Maciej St. Zięba – publikacje, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Lublin, https://www.kul.pl/art_17327.htm, 21.05.2009 (dzisiejsza data).

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2011, godz. 12:28 - Maciej Zięba