Maciej St. Zięba - Мачей Ст. Земба - माचेय् स्तं जेंबा - 檢馬奇

 

For English - see below

 

Specjalizuję się w historii filozofii orientalnych, zwł. indyjskiej i chińskiej, oraz w kulturoznawstwie orientalistycznym.

 

Kontynuuję badanie i nauczanie historii filozofii orientalnych zapoczątkowane na KUL przez prof. Maurycego Straszewskiego (w latach 1918-19) i wznowione przez ks. doc. Franciszka Tokarza (w latach 1952-70). Jestem bezpośrednim uczniem wykładowców filozofii indyjskiej i sanskrytu na KUL: dra Leona Cyborana (nauczał w latach 1973-77) oraz dra Tomasza Rucińskiego (nauczał - 1977-87), pod którego kierunkiem napisałem zarówno moją pracę magisterską: Teoria dharm sarvāstivādinów na podstawie traktatu "Pañcavastukaśāstra" Vasumitry (1981), jak i doktorską: Teoria znaczenia jako "wykluczenia innych znaczeń" (anyāpohavāda), na podstawie "Tattvasaňgrahy" Śāntarakşity i Kamālaśīli (pisana 1984-87, obrona: 1989), a także prof. Tadeusza Margula (UMCS), pod którego kierunkiem zacząłem wdrażać się do filozofii chińskiej i klasycznego języka chińskiego.

 

Nauczanie filozofii indyjskiej i chińskiej, religii Indii i Chin oraz sanskrytu (w niektórych latach także klasycznego języka chińskiego i języka tybetańskiego) prowadziłem w latach 1987-2012 wspólnie z drem Pawłem Sajdkiem.  Wielka szkoda, że zajęcia te zostały całkowicie zaniechane poczynając od r. akad. 2013/14.

 

Obecnie w ramach filozofii indyjskiej interesuje mnie szczególnie szkoła nyāyi (zwł. Udayana) i jej dysputy z buddyzmem. W ramach filozofii chińskiej - neokonfucjanizm zhuxistowski (lixue chengzhujia). Zainteresowania moje obejmują także mało znane nurty filozofii dalekowschodnich (filozofia koreańska, wietnamska, malajsko-indonezyjska) i afrykańską etnofilozofię. We wszystkich tych nurtach interesują mnie szczególnie zagadnienia metafilozoficzne, metafizyka, filozofia Boga i antropologia filozoficzna, "filozofia jako praktyka duchowa" (P. Hadot), oraz dialog (często "trialog") międzykulturowy (międzyreligijny).

 

Od wielu lat praktycznie staram się realizować konfucjański ideał łączenia filozofii (poznania istoty rzeczy), nauczania oraz służby publicznej w administracji. Od 1991 r. pracuję równolegle na stanowiskach administracyjnych (byłem przez 6 lat konsulem RP, od 1998 pracuję w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, na stanowiskach dyrektorskich i szeregowych, zawsze pozostając apolitycznym fachowym urzędnikiem Służby Cywilnej) oraz na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. Nauczam od 1979 r. - w ciągu swego życia miałem zaszczyt nauczać już na wszelkich szczeblach - od przedszkola po uniwersytet. Nie wstydzę się także tego, że w latach osiemdziesiątych przez wiele lat pracowałem również fizycznie, za granicą, jako "Gastarbeiter".

 

Pasją moją jest turystyka piesza, dobra literatura (zwłaszcza fantastyka), poezja, języki.

 

Moje motto czerpię z "Zachodniej inskrypcji":

     Sukcesy, zaszczyty, promocje i radości mają mnie ubogacać.
     Klęski, poniżenia, degradacje i smutki mają mnie umacniać.
                                    (張載 - Zhāng Zǎi, 1020-1077)

 

 

Back to the top

 

My special area of interest is the history of Oriental philosophies, esp. of Indian and Chinese ones, and cultural studies with Orientalist inclination.

I continued the research and teaching in the history of Oriental philosophy initiated at the Catholic University of Lublin by prof. Maurycy Straszewski (in 1918-19) and resumed by Fr. Prof. Franciszek Tokarz (1952-1970). My direct Masters in Indian philosophy and Sanskrit were: Dr. Leon Cyboran (who taught at KUL in the years 1973-1977) and Dr. Thomas Ruciński (taught here from 1977 to 1987). Under the direction of the latter I wrote both my master's thesis: Sarvāstivādins' theory of dharmas  according to "Pañcavastukaśāstra" of Vasumitra (1981) and my PhD dissertation: Theory of meaning as "exclusion of other meanings" (anyāpohavāda), based on "Tattvasaňgraha" of Śāntarakşita and Kamālaśīla (written between 1984 and 1987, defense: 1989). Another Master of mine was Prof. Tadeusz Margul, (Maria Curie-Skłodowska University of Lublin), under whose guidance (1978-1984) I began my acquaintance with Chinese philosophy and classical Chinese language.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2014, godz. 21:20 - Maciej Zięba