mgr Maciej Buczek - doktorant

 

Maciej Buczek w 2016 roku z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę magisterską na temat: „Testament notarialny” napisał na seminarium z prawa cywilnego pod opieką prof. dr. hab. Henryka Ciocha.

 

W 2015 roku uzyskał certyfikat Cambridge English: Legal (International Legal English Certificate) na poziomie C1. W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Postępowania postarbitrażowe“ na seminarium Prawo polubownego rozwiązywania sporów pod kierunkiem ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego, prof. KUL.

 

Jest absolwentem Rocznika VIII aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od marca 2018 roku kontynuuje naukę w ramach Rocznika VIII aplikacji prokuratorskiej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

 

Zainteresowania naukowe: mediacje, arbitraż, międzynarodowy arbitraż inwestycyjny, prawo dowodowe w postępowaniu arbitrażowym, postępowania postarbitrażowe, prawo karne, dowody w postępowaniu karnym, kryminalistyka.

 

Autor publikacji z obszaru przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Wśród publikacji wskazać można między innymi:

  1. Brexit a arbitraż w Wielkiej Brytanii, Arbitraż i Mediacja, C.H. Beck, Nr 2, 2018.
  2. Sprawozdanie z konferencji: Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu. Lublin 16 I 2017, Studia Prawnicze KUL, Nr 2, 2017.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 16:55 - Marek Dąbrowski