Informacje dla studentów o prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym:

 

ks. dr hab. Włodzimierz Broński

Materiały i zadania do wykonania dla uczestników zajęć zostały zamieszczone na Facebooku. Znajdują się również w zakładce na stronie WPPKiA i na platformie moodle. Proszę o zapoznanie się z materiałami i wykonanie wskazanych tam zadań.

Klinika prawa - sekcja mediacji arbitrażu grupa zaawansowana Uczestnicy przesyłają przygotowane samodzielnie w grupach 2-osobowych kazusy z zakresu mediacji cywilnej w terminie wskazanym w materiałach via email valter@kul.pl Po ich korekcie otrzymają wskazania do dalszej pracy.

Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu prawo grupa początkująca i Prawo w biznesie Uczestnicy przesyłają Monolog mediatora w terminie wskazanym w materiałach via email valter@kul.pl.

Seminarium magisterskie - Studenci V roku Prawa powinni nadal przesyłać pisane przez siebie teksty drogą email zgodnie z ustalonym wcześniej na seminarium magisterskim harmonogramem.

Seminarium magisterskie - Studenci IV roku Prawa powinni przesłać drogą email do końca marca 2020 tematy i plany prac magisterskich oraz tekst wstępu do pracy magisterskiej.

Seminarium doktoranckie - Uczestnicy przesyłają raport na temat etapu pracy nad rozprawą do końca marca.

W terminach i godzinach zajęć jestem dostępny dla Państwa na platformie moodle.

 

dr hab. Leszek Ćwikła
Materiały do przedmiotu "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce" (wykład do wyboru dla studentów kierunku Prawo w biznesie) dostępne są na platformie Moodle. Można komunikować się ze mną poprzez platformę Moodle lub za pomocą maila.

 

dr Marek Dąbrowski

Materiały dla wszystkich moich przedmiotów w ramach e-learningu dostępne są na platformie Moodle w systemie e-kul. W terminach i godzinach zajęć jestem obecny na platformie moodle, na której dodałem funkcjonalności w postaci czatu (umożliwiającego komunikację w trybie rzeczywistym) oraz forum dyskusyjnego. Na platformie znajdą Państwo materiały do zajęć oraz zadania do wykonania wraz z funkcjonalnością umożliwiającą ich wysyłanie i pozwalającą na dyskusję.

Materials for all my subjects are available on the Moodle platform in the e-kul system. During the dates and hours of classes I am present on the Moodle platform. I added functionalities like a chat (enabling communication in real mode) and a discussion forum. On the platform you will find materials for classes and tasks to do along with the functionality to send them and discussion.

 

dr Piotr Sławicki

I. Studenci studiów stacjonarnych:

1. "Retoryka prawnicza i kultura języka" (Prawo):

Tematy kolejnych zajęć wprowadzane będą do platformy Moodle w każdym tygodniu, w którym przypadają zaplanowane zajęcia.

Materiały w wersji elektronicznej są udostępniane w programie Microsoft Teams (dostępny za pośrednictwem e.kul). Proszę o dołączanie do zespołu pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad8713ded60b4abfbd0d4f611286c26f%40thread.tacv2/conversations?groupId=599d15ba-6af4-4c1c-bbf8-ede17636c01b&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

2. "Warsztat pracy prawnika" (Prawo):

Tematy kolejnych zajęć wprowadzane będą do platformy Moodle w każdym tygodniu, w którym przypadają zaplanowane zajęcia.

Materiały w wersji elektronicznej są udostępniane w programie Microsoft Teams (dostępny za pośrednictwem e.kul). Proszę o dołączanie do zespołu pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af6f2294b147047f79ebce8ae6682c45e%40thread.tacv2/conversations?groupId=04957a77-5929-48ba-971a-66f53e146795&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

3. "Arbitraż międzynarodowy" (Prawo w biznesie):

Tematy kolejnych zajęć wprowadzane będą do platformy Moodle w każdym tygodniu, w którym przypadają zaplanowane zajęcia.

Materiały w wersji elektronicznej są udostępniane w programie Microsoft Teams (dostępny za pośrednictwem e.kul). Proszę o dołączanie do zespołu pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa7bfc260f5cd4924b47c0691c1ae5a96%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec2f7168-8ae0-4a77-8480-957992fc8eb5&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

Jednocześnie informuję, że na platformie Moodle stworzone zostały fora tematyczne, na których można zgłaszać wątpliwości odnośnie treści kazusów i prawidłowych rozwiązań.

4. "Prawo umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym" - seminarium (Prawo w biznesie):

Materiały w wersji elektronicznej są udostępniane w programie Microsoft Teams (dostępny za pośrednictwem e.kul). Proszę o dołączanie do zespołu pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d3549248bf54400bab22025b0868b55%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ac17ea1-dd3a-4ade-897b-5fc523aa198d&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

Osoby przygotowujące prace magisterskie mogą się kontaktować bezpośrednio w formie elektronicznej (na adres mailowy: piotr.slawicki[at]kul.pl).

II. Studenci studiów niestacjonarnych:

1. "Warsztat pracy prawnika" (Prawo):

Tematy kolejnych zajęć oraz materiały w wersji elektronicznej wprowadzane będą do platformy Moodle w terminach, w których przypadają zaplanowane zajęcia.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2020, godz. 11:51 - Piotr Sławicki