Historia Katedry Negocjacji i Mediacji

 

W 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uchwałą Rady Wydziału została powołana do życiaKatedra Negocjacji i Mediacji. Początkowo zaliczona do Instytutu Europeistyki, następnie związana z Instytutem Prawa. Funkcja kierownika Katedry powierzona została ks. dr. hab. Włodzimierzowi Brońskiemu (prof. KUL), którego zainteresowania badawcze obejmowały zarówno alternatywne metody rozwiązywania sporów, jak i elementy warsztatu prawnika, w szczególności w zakresie retoryki prawniczej.

Od 1 października 2010 roku do zespołu Katedry dołączył mgr Piotr Sławicki w charakterze asystenta, a także doktoranci – mgr Marek Dąbrowski i mgr Kamil Golema. Od 1 października 2011 roku obaj rozpoczęli pracę naukowo-dydaktyczną na stanowiskach asystenta.

Pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji pełnią istotne funkcje zarówno na Wydziale, jak i uczelnianie. Ks. dr hab. Włodzimierz Broński jest Dyrektorem Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, a ponadto jest zastępcą Dyrektora Instytutu Prawa. Dr Piotr Sławicki jest sekretarzem Wydziałowej Komisji ds. podziału środków na badania naukowe i członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a nadto opiekunem roku Prawa w biznesie.

Dr Marek Dąbrowski pełni funkcję Rzecznika Akademickiego oraz jest opiekunem I roku Prawa w Biznesie, a także kuratorem Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie. Mgr Kamil Golema jest opiekunem praktyk Prawa w biznesie.

Pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji prowadzą zajęcia dydaktyczne, w języku polskim i angielskim, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (studenci Prawa, Prawa w biznesie, Prawa Unii Europejskiej, Administracji, Europeistyki, EuropeanStudies, European Union Law), jak i na innych Wydziałach, w szczególności z zakresu negocjacji, mediacji, arbitrażu, warsztatu pracy prawnika, retoryki prawniczej, zarządzania zasobami ludzkimi i public relations.

 

Kierunki badań naukowych Katedry Negocjacji i Mediacji

 

Pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji prowadzą badania związane z tzw. prawem ADR, to jest dziedziną nauk prawnych obejmującą polubowne metody rozwiązywania sporów. Ze względu na specyfikę przedmiotowej dziedziny prowadzone badania mają charakter multidyscyplinarny wychodzący poza tradycyjne uszeregowanie dziedzin badawczych. Z jednej strony prawo ADR obejmuje analizę przepisów prawnych zaliczanych do różnych gałęzi prawa – prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, czy też prawa administracyjnego, z drugiej zaś łączy się – z uwagi na elementy konfliktu i jego rozwiązania – z naukami szczegółowymi innych dziedzin naukowych. Pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji nie ograniczają zainteresowań badawczych do określonej gałęzi prawnej z uwagi na wspomniany wcześniej multidyscyplinarny charakter prawa ADR.

 

Pierwszym zagadnieniem szczegółowym związanym z działalnością Katedry jest kwestia kompetencji negocjatora i mediatora jako podmiotów uczestniczących w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Do przedmiotowych kompetencji zalicza się z jednej strony warsztat pracy prawnika, z drugiej szereg umiejętności wykraczających poza standardowe wykształcenie prawnika – umiejętności komunikacyjne, w tym retoryczne oraz umiejętności rozwiązywania konfliktu. Drugim zagadnieniem szczegółowym stanowiącym przedmiot zainteresowania pracowników Katedry stanowią negocjacje, w szczególności negocjacje jako sposób zawarcia umowy cywilnoprawnej – zarówno w regulacji kodeksowej, jak i pozakodeksowych przepisów dotyczących tego zagadnienia. Kolejny element zainteresowania stanowi mediacja jako „królowa” alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W jej ramach prowadzone są badania dotyczące w szczególności mediacji cywilnej w tym gospodarczej jako element społecznej odpowiedzialności biznesu oraz mediacje karne jako przykład idei sprawiedliwości naprawczej.

 

Obecnie zakres badań naukowych pracowników Katedry koncentruje się na ADR i ODR w sprawach konsumenckich w związku z przyjęciem Dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami. Przedmiot badań stanowi sposób implementacji wspomnianej dyrektywy w prawie polskim w ujęciu prawnoporównawczym. Dotychczasowym efektem badań jest opinia prawna w przedmiocie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz wybranych innych aktów prawnych przygotowania dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Przedmiotowe zagadnienia powiązane są z praktycznym udziałem pracowników Katedry Negocjacji i Mediacji w pracach Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, w którym prowadzone są mediacje pozasądowe oraz sądowe. Ponadto badania naukowe i działalność dydaktyczna dotyczy także postępowania polubownego (arbitrażowego) jako wyrazu alternatywnej wobec sądu metody, w której dochodzi do wiążącego strony rozstrzygnięcia sporu. Powyższe zainteresowania badawcze skierowane są także na rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym sporów zbiorowych między pracodawcą a związkami zawodowymi, w tym zagadnieniem dialogu społecznego w polskim i europejskim prawie.

 

W ramach swej działalności, poza pracą badawczą i dydaktyczną, Katedra organizuje warsztaty z negocjacji i mediacji, współpracuje z ośrodkami akademickimi, środowiskami prawniczymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów. Do ważnych celów jej działalności należy ponadto m.in. doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez wprowadzenie elementów praktyki zawodowej w zakresie negocjacji, mediacji i innych form ADR oraz działanie na rzecz międzynarodowej harmonizacji prawa i współpracy środowisk prawniczych, przede wszystkim w zakresie zagadnień związanych z rozwiązywaniem sporów prawnych.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2020, godz. 11:50 - Piotr Sławicki