Biogram

 

Specjalizacja badawcza

 • metodologia nauk,
 • filozofia nauki,
 • epistemologia,
 • logika praktyczna,
 • metodyka pracy naukowej.

 

Aktualne zainteresowania badawcze

 

Badania z zakresu metodologii nauk:
– ponaddyscyplinarne formy nauki: badania interdyscyplinarne, transdyscyplinarne, multidyscyplinarne itp.
– status metodologiczny nauk o kulturze (kulturoznawstwa)
– charakter i typy analizy pojęciowej, semiotycznej i metodologiczne

 

Badania z zakresu epistemologii współczesnej:

– poznawcze funkcje intuicji z punktu widzenia filozofii oraz psychologii poznawczej
– aprioryzm i wiedza a priori

Lonergan Studies: badania nad myślą kanadyjskiego filozofa i teologia Bernarda J.F. Lonergana (1904-1984), zwłaszcza problematyka epistemicznych funkcji wglądu (insight)
– koncepcje wiedzy w epistemologii analitycznej

 

Badania z zakresu filozofii nauki:
– relacje między kontekstem odkrycia i kontekstem uzasadniania
– racjonalność nauki: natura i kryteria
– koncepcje racjonalności w XX-wiecznej filozofii nauki (science)

 

Przebieg kariery naukowej

 • 17.10.2001 r.: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nadanego uchwałą Rady Wydziału KUL na podstawie pracy Racjonalność nauki. Studium epistemologiczno-metodologiczne, promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL), recenzenci: dr hab. Adam Grobler (UZ), ks. prof. dr hab. Józef Herbut (KUL).
 • 17.06.2013 r. uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nadanego uchwałą Rady Wydziału KUL na podstawie monografii Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J. F. Lonergana (Wydawnictwo KUL 2012), recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (WSG Bydgoszcz), prof. dr hab. Stanisław Judycki (UG), prof. dr hab. Alina Motycka (IFiS PAN, Warszawa), ks. dr hab. Dariusz Oko (UPJPII)

Przebieg studiów

 • 1987-1992 r.: studia na Wydziale Teologii KUL zakończone uzyskaniem tytułu magistra teologii na podstawie pracy: Natura i przymioty Boga w "Wyznaniach" św. Augustyna, promotor: ks. dr Franciszek Szulc (KUL), recenzent: ks. prof. Stanisław Napiórkowski (KUL)
 • 1989-1994 r.: studia na Wydziale Filozofii KUL zakończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii na podstawie pracy: Racjonalność nauki w ujęciu Johna Watkinsa, promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL), recenzent: ks. prof. Zygmunt Hajduk (KUL)
 • 1994-1995 r.: studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL.

Otrzymane granty

 • Grant MNiSW Filozofia  i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki przyznany w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022, na rozwój dyscyplin filozofia i nauki teologiczne uprawianych w KUL (kwota: 11 742 500 zł).

 • Grant własny MNiSW, nr 1499/B/HO3/2009/37, przyznany na lata  2009-2011, na badania nad epistemologią B. Lonergana Wgląd – samowiedza – obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984). Grant składany za pośrednictwem TN KUL.
 • Grant wewnętrzny KUL (2009) na wydanie książki: Metodologia nauk: tradycja i perspektywy, M. Walczak (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Grant wydawniczy uzyskany za pośrednictwem TN KUL na wydanie książki Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty, Lublin: TN KUL 2006.
 • Grant promotorski Kategoria racjonalności w XX-wiecznej filozofii nauki, przyznany przez Komitet Badań Naukowych na rok 2000, zrealizowany pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Bronka.
 • Grant wydawniczy uzyskany za pośrednictwem TN KUL przyznany na wydanie wspólnie z prof. Andrzejem Bronkiem V tomu Pism wybranych prof. Stanisława Kamińskiego, Światopogląd - Religia - Teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne, M. Walczak, A. Bronk (red.), Pisma wybrane, t. V, Lublin: TN KUL 1998.

Uzyskane stypendia

 • 2013 r. Stypendium Lonergan Institut Boston College (USA)
 • 2010 r. Stypendium Lonergan Institut Boston College (USA)
 • 2006/2007 r.: stypendium programu SOKRATES-Erasmus na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, Universidad de Murcia, Facultad de Filosofia (Spain), maj 2007 r.,
 • 2001/2002 r.: stypendium podoktorskie (post-doctoral fellowship) przyznane przez Boston College w USA na prowadzenie tamże badań,
 • Stypendium dla młodych pracowników naukowych uzyskane od Fundacji Batorego na badania w Boston College w roku akad. 2001/2002,
 • 1999/2000 r.: stypendium dla doktorantów fundowane przez Kopalnię Bogdanka,
 • 1994/1995 r.: stypendium doktoranckie fundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Otrzyname nagrody

 • Nagroda indywidualna IV stopnia za książkę Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty (Lublin: TN KUL 2006) przyznana przez rektora KUL.

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego
 • członek TN KUL
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Udział w kongresach

Czynny udział w konferencjach i kongresach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m. in.

 • X Polski Zjazd Filozoficzny, organizator: UAM, Poznań, 15-19 września 2015 r., referat: Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?;

 • konferencja: The Means-End Rationality and Constitutive Elements of Action, Rationality and Decision Making Workshop, IF UMCS, Lublin, 17-18 czerwca 2015r., referat: The Means-End Rationality and Constitutive Elements of Action;

 • 10th Annual International Conference on Philosophy, zorganizowanej przez ATINER, Ateny, Grecja, 25-28 maja 2015r., referat: The Classical Notion of Knowledge and Interdisciplinarity of Science;

 • The Woman Scholars and Lonergan Conference, Guelph, Ontario, Kanada, 12-15 maja 2015r. referat-głos w dyskusji panelowej: The Benefits and Challenges of Being Women Scholar;

 • Udział z referatem Interdyscyplinarny charakter kulturoznawczego pojęcia kultury w konferencji Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?, zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych UAM, 7-8.11.2014r.;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i metoda. Metoda we współczesnych badaniach kulturoznawczych, Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin, 18-19 kwietnia 2013 r., referat: Interdyscyplinarność kulturoznawstwa;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i metoda. Metoda we współczesnych badaniach kulturoznawczych, Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin, 18-19 kwietnia 2013r., prowadzenie dyskusji panelowej: Kategoria kultury w badaniach kulturoznawczych;

 • Seminarium naukowe Beliefs, Belief Systems and Cognitive Presuppositions, IFiS PAN, Warszawa, 11 maja 2013r., udział w dyskusji nad tekstem prof. Ryszarda Wójcickiego;

 • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Kraków, 19-21 września 2013r., referat: Obraz jako nośnik wiedzy propozycjonalnej i niepropozycjonalnej;

 • Dyskusja panelowa Co i jak wie projektant? Design thinking i tacit knowledge, organizatorzy: dr Iwo Zmyślony, dr Dawid Wiener, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź, 23 września 2013 r.; głos w dyskusji;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Między opisem a normą - współczesne opcje metodologiczne, Katedra Metodologii Nauk, Wydział Filozofii KUL, Lublin, 3 grudnia 2013 r.; organizator i prowadzący Sesję II;

 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, organizator: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Wisła, 17-20 września 2012r., referat: Epistemiczne funkcje i własności wglądu. Stanowisko Bernarda Lonergana;

 • Zebranie naukowe, Zakład Socjologii Kultury, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 12 kwietnia 2011; referat: Co to jest kulturoznawstwo? Między badaniami interdyscyplinarnymi a dyscypliną naukową;

 • w 37th Annual Lonergan Workshop, Boston College (USA), 20-25 czerwca 2010; udział w dyskusjach na seminariach - warsztatach lonerganowskich poświęconych Insight (M. Vertin), Lonergan and Psychology (R. Grallo ), On Values and Feelings (B. Cronin);
 • w konferencji O racjonalności w nauce i życiu społecznym, Poznań,  12-13 listopada 2009 r., organizator: Wydział Nauk Społecznych UAM; wygłoszony referat: Prolegomena do teorii racjonalności nauki;
 • w seminarium Filozoficzne problemy podstaw wiedzy, Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN, Warszawa, 16.01.2009 r.; referat: Wgląd jako element dynamicznej struktury poznania (na podstawie Insight Bernarda Lonergana);
 • debacie filozoficznej Nauka a problem racjonalności, poświęconej książce Moniki Walczak, Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty (TN KUL 2006) zorganizowanej przez IFiS PAN w Warszawie, 15 luty 2008r., z głosem wprowadzającym i podsumowującym dyskusję;
 • VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym, 15-20 września 2008r., referat: Wgląd jako element dynamicznej struktury poznania (w nawiązaniu do Insight'u Bernarda Lonergana, 1957);
 • konferencji Scientific Knowledge and Common Knowledge: the Big Divide?, WSG, Bydgoszcz, 5-6.09.2007 r., referat: Science and Common Sense in the Philosophy of Bernard Lonergan (1904-1984);
 • Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej, Katedra Pedagogiki Ogólnej KUL oraz Zespół Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Dąbrowica, 11-14.06.2007 r., referat: Godność człowieka: kategoria opisowa, wartościująca i normatywna;
 • Lonergan Forum, Lonergan Institute, Boston College (USA), 29-30.10.2004 r., referat: The Notion of Belief: B. Lonergan and Anlytical Tradition;
 • VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 14-18.09.2004: udział w panelu organizowanym przez prof. W. Marciszewskiego Nowoczesny racjonalizm i jego adwersarze oraz referat: Koncepcje racjonalności nauki: klasyczna i nieklasyczne;
 • 2nd International Lonergan Workshop, Regis College, University of Toronto (Kanada), 1-6.08. 2004 r.;
 • The 29th Annual Lonergan Workshop The Morality of Inquiry: A Remembrance in Honor of 9/11/01, 16-21 czerwca 2002 r., Boston/USA;
 • 23ed International Wittgenstein Symposium, 13-19 sierpnia 2000 r., Kirchberg am Wechsel/Austria;
 • Eleventh International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 20-26 sierpnia 1999 r., Cracow/Poland;
 • Twentieth World Congress of Philosophy: Philosophy Educating Humanity, 10-16 sierpnia 1998 r., Boston/USA;
 • Third Congress Gesellschaft für Analytische Philosophie, 15-18 września 1997 r., Munich/Germany,

Doświadczenie administracyjne i organizacyjne:

 • prodziekan Wydziału Filozofii KUL (od 2013)
 • członek Senatu KUL (od 2013)
 • członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (2013/4)
 • członek Uniwersyteckiej Komisji Oceniającej (2013/4)
 • członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Rozwoju KUL (od 2013)
 • członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju KUL (2013-14)
 • przedstawicielka młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Filozofii KUL (2003-2007)
 • członek Komisji Wyborczej d/s przeprowadzenia wyborów przedstawicieli młodszych pracowników naukowych do Senatu KUL (1998)
 • członek Komitetu Organizacyjnego Fifth World Congress of Christian Philosophy (1996)
 • opiekunka studentów filozofii teoretycznej (1995-2001)
 • sekretarka rektora KUL (1992-94)


 

 

Autor: Monika Walczak
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 10:25 - Monika Walczak