Prawo autorskie - zagadnienia egzaminacyjne

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

 

I. Utwór

 

 1. Pojecie i zakres prawa własności intelektualnej

 2. Pojęcie „utworu” – działalność twórcza o indywidualnym charakterze

 3. Idea, pomysł, koncepcja, temat, a przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 4. Pojecie wynalazku jako przedmiot patentu

 5. Pojecie znaku towarowego

 6. Pojęcie wzoru przemysłowego

 7. Pojęcie utworu w orzecznictwie SN

 8. Utwór naukowy i „utwór” techniczny

 9. Utwór fotograficzny

 10. Utwór audiowizualny

 11. Moment i przesłanki powstania utworu

 12. Utwór jako dobro niematerialne

 13. Dobra niematerialne nie będące utworem (art. 4 pr.aut)

 14. Pojęcie utworu inspirowanego; przykłady

 15. Pojęcie „utworu zależnego” (opracowania); przykłady

 16. Prawo autorskie do opracowania (prawo zależne) – art. 2 ust. 2 pr.aut

 17. Zbiory (art. 3 pr.aut)

 18. Pojęcie i przesłanki powstania utworu wspólnego. Pojęcie utworu wspólnego rozłącznego i nierozłącznego

 19. Regulacja prawna dzieł wspólnych (art. 9 pr.aut)

 

II. Podmioty praw autorskich

 

 1. Twórca

 2. Dzieła połączone

 3. Utwór zbiorowy

 4. Twórczość pracownicza (art. 12 pr.aut)

 5. Instytucja naukowa, a utwory naukowe stworzone przez jej pracowników (art. 14 pr.aut)

 6. Uczelnia, a praca dyplomowa studenta (art. 15a pr.aut)

 

III. Autorskie prawa osobiste

 

 1. Pojęcie „autorskiego prawa osobistego”

 2. Katalog autorskich praw osobistych

 3. Charakterystyka autorskiego prawa osobistego

 4. Prawo do autorstwa utworu w postaci negatywnej i pozytywnej

 5. Pojęcie „plagiatu”. Plagiat jawny i ukryty

 6. Prawo decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu publiczności

 7. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu

 

IV. Autorskie prawa majątkowe

 

 1. Autorskie prawa w świetle koncepcji niemieckiej i francuskiej. Polska koncepcja praw autorskich

 2. Własnościowy model majątkowych praw autorskich i jego znaczenie

 3. Tzw. syntetyczna definicja autorskiego prawa majątkowego według art. 17 pr.aut

 4. Charakterystyka autorskiego prawa majątkowego z punktu widzenia jego zbywalności, dziedziczności itp.

 5. Korzystanie z utworu – utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła oraz jego rozpowszechnianie

 6. Pojęcie i przykłady „pól eksploatacji”

 7. Rozpowszechnianie utworu w drodze tzw. reprodukcji trwałej – prawo wprowadzenia utworu do obrotu

 8. Wyczerpanie prawa wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu

 9. Rozpowszechnianie utworu w drodze tzw. reprodukcji trwałej – prawo użyczenia i najmu egzemplarzy utworu

 10. Rozpowszechnianie jednorazowe – wystawienie utworu

 11. Rozpowszechnianie jednorazowe – publiczne wykonanie dzieła

 12. Rozpowszechnianie jednorazowe – publicznego odtworzenia i wyświetlenia

 13. Rozpowszechnianie jednorazowe – nadawanie i remitowanie utworu

 14. Rozpowszechnianie jednorazowe – udostępnienie utworu on line

 15. Czas trwania autorskich praw majątkowych

 16. Domanie public payant

 17. Droit de suite

 

 

V. Dozwolony użytek chronionych utworów

 

 1. Pojęcie „dozwolonego użytku”

 2. Tzw. dozwolony użytek osobisty (prywatny) i publiczny utworu – kryterium podziału oraz przykłady

 3. Ogólne reguły korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku

 4. Pojęcie „dozwolonego użytku osobistego” – art. 23 pr.aut

 5. Zakres podmiotowy dozwolonego użytku osobistego

 6. Pojęcie „dozwolonego użytku publicznego”; przykłady

 7. Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych (art. 25 - 261 pr.aut)

 8. Dozwolony użytek w celach naukowych i oświatowych (art. 27 - 28 pr.aut., w szczególności dozwolony użytek służący instytucjom naukowym i oświatowym)

 9. Prawo cytatu (art. 29 pr.aut)

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 11:04 - Andrzej Rąpała