INFORMACJE O ZALICZENIU ĆWICZEŃ I EGZAMINIE

 

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego:

  1. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności  - czwarta i każda następna musi być usprawiedliwiona);
  2. uzyskanie co najmniej 15 punktów z testu zaliczeniowego.

 

W ciągu semestru  zostanie przeprowadzony jeden test. Będzie to test jednokrotnego wyboru; składać się będzie z trzydziestu pytań, za prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Pytanie testowe może także polegać na rozwiązaniu kazusu. Czas trwania zaliczenia to 30 min.

Skala ocen z testu zaliczeniowego:

 

0-14 – 2.0

15-18 – 3.0

19-22 – 3.5

23-25 – 4.0

26-28 – 4.5

29-30 – 5.0

 

Przygotowanie do bieżących zajęć będzie sprawdzane poprzez odpytywanie w toku zajęć. Stwierdzenie nieprzygotowania podczas zajęć skutkować będzie odjęciem jednego punktu z puli uzyskanej z testu.

Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów z testu pozwoli na zaliczenie ustne. Dla zaliczenia w tym trybie konieczna jest odpowiedź na 3 pytania, w tym rozwiązanie jednego kazusu. W razie braku zaliczenia w ten sposób student otrzyma ocenę niedostateczną.

Za 100% frekwencję na zajęciach ocena z zaliczenia jest podwyższana o połowę, ale dotyczy to tylko sytuacji, gdy liczba punktów z zaliczenia wynosi co najmniej 15.

Uzyskanie z zaliczenia oceny bardzo dobrej skutkuje taką samą oceną z egzaminu.  

 

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

 

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Będzie to test jednokrotnego wyboru; składać się będzie z trzydziestu pytań (w oparciu o zagadnienia stanowiące tematykę wykładu), za prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Pytanie testowe może także polegać na rozwiązaniu kazusu. Czas trwania egzaminu to 30 min. Skala ocen wygląda tak samo jak w przypadku zaliczenia.

Egzamin poprawkowy ma formę ustną. Dla jego zaliczenia konieczna jest odpowiedź na 3 pytania z listy pytań egzaminacyjnych. 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2012, godz. 10:22 - Michał Hałasa