INFORMACJE O ZALICZENIU ĆWICZEŃ I EGZAMINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego:

 

Zaliczenie w formie pisemnej: test jednokrotnego wyboru zawierający 20 pytań oraz 1 kazus. Każda prawidłowa odpowiedź na pytanie testowe to 1 pkt. Za rozwiązanie kazusu można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

Kryteria oceny kazusu: właściwe postawienie problemu (0-2 pkt); wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej (0-1 pkt); rozwiązanie, w tym jego trafność (0-3 pkt); argumentacja (0-3 pkt); strona formalna (0-1 pkt). Skala ocen jest następująca: 0-14: ocena niedostateczna; 15-18: ocena dostateczna; 19-22: ocena dostateczna plus; 23-25: ocena dobra; 26-28: ocena dobra plus; 29-30: ocena bardzo dobra. 

 

Sprawdzenie przygotowania do zajęć będzie odbywało się poprzez test jednokrotnego wyboru zawierający od 3 do 5 pytań lub pytanie otwarte. Test będzie zaliczony w razie uzyskania odpowiednio 2 i 3 pkt, zaś pytanie otwarte w razie uzyskania co najmniej 3 punktów (maksymalna punktacja pytania otwartego to 5 pkt). Każdorazowe niezaliczenie testu/pytania otwartego spowoduje zmniejszenie punktacji z testu zaliczeniowego o 1 pkt. 

 

Obecność na zajęciach: zgodnie z regulaminem studiów KUL (§ 13 ust. 3 i § 19 ust. 11).

 

 

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

 

Egzamin odbywa się w formie ustnej (trzy pytania, dla zaliczenia konieczna jest prawidłowa odpowiedź na dwa z nich, jedna kompletna i co najmniej jedna częściowa). 

 

 

Termin egzaminu z prawa handlowego w roku akademickim 2017/2018: 

 

I termin:  28-30 stycznia 2019;

 

II termin: 18-19 lutego 2019, sala zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Podczas udzielania wpisów z ćwiczeń będą udostępnione listy celem wpisania się na egzamin w określonym dniu.  

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 20:35 - Adrian Dziekan