PLAN WYKŁADU DLA IV i V ROKU PRAWA - STUDIA NIESTACJONARNE


Wykład I


1.      Prawo handlowe – pojęcie i systematyka.

2.      Miejsce prawa handlowego w systemie prawa.

3.      Źródła prawa handlowego.

4.      Podstawowe pojęcia prawa handlowego: przedsiębiorca – działalność gospodarcza – przedsiębiorstwo.

5.      Oznaczanie przedsiębiorców (firma).

6.      Zastępstwo w obrocie handlowym

7.      Rejestry i ewidencje przedsiębiorców:

a)      Krajowy Rejestr Sądowy  (w tym postępowanie rejestrowe);

b)      Ewidencja Działalności Gospodarczej.

 

Wykład II

 

1.      Pojęcie i formy prawne spółek; zasada numerus clausus form prawnych spółek.

2.      Rodzaje, typy i formy ustrojowe spółek.

3.      Instytucje ogólne prawa spółek:

a.       umowa spółki;

b.      członkostwo; prawa i obowiązki wspólników;

c.       wkłady i kapitały własne;

d.      wyodrębnienie majątkowo-organizacyjne a problem podmiotowości prawnej;

e.       wadliwość umowy spółki oraz innych aktów organizacyjnych.

4.      Spółka cywilna.

 

Wykład III

 

Handlowe spółki osobowe.

 

Wykład IV

 

1.      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi ogólne.

2.      Powstanie spółki z o.o.

3.      Status prawny wspólników spółki z o.o.:

a)      treść praw i obowiązków wspólników;

b)      zmiany treści praw i obowiązków wspólników;

c)      nabycie i utrata statusu wspólnika. 

4.      Kapitał zakładowy spółki z o.o.:

a)      istota i funkcje;

b)      podwyższenie kapitału zakładowego;

c)      obniżenie kapitału zakładowego.

5.      System organów spółki z o.o.:

a)      zarząd;

b)      rada nadzorcza i komisja rewizyjna;

c)      zgromadzenie wspólników.

6.      Odpowiedzialność cywilnoprawna.

7.      Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

 

Wykład V

 

1.      Spółka akcyjna – uwagi ogólne.

2.      Powstanie spółki akcyjnej.

3.      Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki.

4.      Status prawny akcjonariuszy:

a)      treść praw i obowiązków akcjonariuszy;

b)      zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy;

c)      nabycie i utrata statusu akcjonariusza.

5.      Kapitał zakładowy spółki akcyjnej:

a.       istota i funkcje;

b.      podwyższenie kapitału zakładowego;

c.       obniżenie kapitału zakładowego. 

6.      System organów spółki akcyjnej:

a.       zarząd;

b.      rada nadzorcza;

c.       walne zgromadzenie akcjonariuszy.

7.      Odpowiedzialność cywilnoprawna.

8.      Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.

 

Wykład VI


1.      Elementy prawa koncernowego.

2.      Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011, godz. 10:47 - Michał Hałasa