Prawo konkurencji

prowadzący: dr hab. Marcin Trzebiatowski (prof. KUL)

 

jednostka: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kierunek studiów: Prawo (studia stacj./mag. - r. IV sem. 7-8 i  r. V sem. 9-10)

forma zajęć: seminarium

 

Cel zajęć


Celem w/w zajęć jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem, zakresem i źródłami prawa konkurencji, wskazanie na kluczowe zagadnienia teoretyczno-praktyczne, dokonanie przeglądu literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w ramach w/w zagadnień, w tym umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.

 

Metody dydaktyczne


Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, analizy regulacji prawnej, literatury i orzecznictwa, z zastosowaniem studium wybranego przypadku, z zakresu regulacji ustaw: o ochronie konkurencji i konsumentów, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

Tematyka


Tematyka zajęć skupia się wokół takich zagadnień, jak:

1) pojęcie i zakres prawa konkurencji;

2) źródła prawa konkurencji;

3) podstawowe zagadnienia dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji;

4) pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;

5) poszczególne typy czynów nieuczciwej konkurencji;

6) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie oznaczenia przedsiębiorstwa;

7) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie oznaczania towarów lub usług;

8) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa;

9) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie informacji o przedsiębiorstwie;

10) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie umów zawieranych w działalności przedsiębiorstwo;

11) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie dostępu do rynku;

12) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy;

13) czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług;

14) podstawowe zagadnienia dotyczące przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym;

15) pojęcie i rodzaje nieuczciwych praktyk rynkowych;

16) podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta;

17) pojęcie i rodzaju porozumień ograniczających konkurencję;

18) pojęcie i formy nadużywania pozycji dominującej;

19) kontrola i ograniczenie koncentracji przedsiębiorstw;

20) pojęcie i rodzaje praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

21) organizacja ochrony konkurencji i konsumentów;

22) wzajemny stosunek przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowych i przepisów o ochrony konkurencji i konsumentów;

23) regulacja prawa konkurencji w ustawach ogólnych i innych ustawach szczegółowych;

24) ustawowe zakazy konkurencji;

25) zakazy konkurencji w działalności spółek;

26) zakazy konkurencji w działalności innych przedsiębiorców;

27) umowne zakazy konkurencji;

28) umowne zakazy konkurencji w dziedzinie prawa handlowym;

29) umowne zakazy konkurencji w dziedzinie prawa autorskiego;

30) umowne zakazy konkurencji w dziedzinie prawa pracy.

 

Literatura


Słuchaczom zalecane są następujące pozycje z literatury przedmiotu:

 

a) podstawowe:

 

  • J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006.
  • A. Michalak, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008.
  • K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2008.

 

 

b) uzupełniające:

 

  • E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005.
  • K. Osajda, E. Łętowska (red.), Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2005.
  • E. Derkacz, A. Jurkiewicz, B. Pęczalska, Reforma wspólnotowego prawa konkurencji, Warszawa 2005.
  • R. Stefanicki, Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej. Dyrektywa 2005/29/WE, Warszawa 2007.
  • I.B. Nestoruk, Prawo konkurencji. Pytania. Kazusy. Tablice, Warszawa 2008.

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, godz. 09:52 - Michał Hałasa