Doktorskie

 • R o s k a l Zenon, Josepha Louisa Lagrange’a koncepcja mechaniki. Studium historyczno-metodologiczne, Lublin 1992, maszynopis, ss. 137; obrona: listopad 1992
 • W i t c z a k Jerzy ks., Artura S. Eddingtona interpretacja teorii względności, Lublin 1992, maszynopis, ss. 197, obrona: luty 1993
 • K a c z m a r e k Jerzy, Struktury racjonalne we współczesnej epistemologii frankofońskiej, Lublin 1992, maszynopis , ss. 256, obrona : maj 1993
 • P l e s z c z y ń s k i Jan, Filozoficzna interpretacja tzw. ewolucyjnej teorii poznania, Lublin 1997,maszynopis, ss. 270
 • L e ś n i a k Piotr, Obiektywność wiedzy naukowej w filozofii Karola Rajmunda Poppera, Opole 1999, wydruk komputerowy, ss. 149; obrona : marzec 2000
 • K r ó l Zbigniew, Aktualne kontrowersje wokół platonizmu w filozofii matematyki, Lublin 2002, maszynopis , ss. 148
 • N o w a k Artur OFM, Williama L. Craiga ujęcie czasowego początku wszechświata, Lublin 2010, wydruk komputerowy, ss. 232; obrona: listopad 2010 (finalizacja, etapy początkowe z J. Turkiem)

Magisterskie

 • M i c h a ł o w s k i Jacek, Mario Bungego koncepcja prawdy w naukach przyrodniczych, Lublin 1992, maszynopis, ss.60
 • P i e t r u s z k a Małgorzata, Pozycja człowieka we wszechświecie według zasady antropicznej, Lublin 1993, , maszynopis, ss.71, obrona :wrzesień 1993
 • Z i e m k i e w i c z Tomasz, Kontekst odkrycia prawa Hubble’a, Lublin 1994, maszynopis, ss.68, obrona: styczeń1994
 • J u r c z y ń s k a Liliana, Nominalizm Hartry Fielda w filozofii matematyki, Lublin 1994, maszynopis, ss. 58
 • P i l a r c z y k Paweł, Lorentzowska struktura czasoprzestrzeni, Lublin 1994, maszynopis, ss. 91, obrona: październik 1994
 • K u ś m i e r z Daniel, Rola wielkiej unifikacji w standardowym modelu wszechświata, Lublin 1994, maszynopis, ss. 80,obrona : styczeń 1995
 • N e m ś Agnieszka, Wiktora A. Ambarcumiana koncepcja powstania i ewolucji wielkoskalowych struktur wszechświata, Lublin 1995, , maszynopis, ss. 64, obrona : czerwiec 1995
 • A n t o n i a k Mariusz, Kategorie filozoficzne w teorii chaosu deterministycznego, Lublin 1996, maszynopis ss. 66
 • F i g a s Agnieszka, Pojęcie i rola eksperymentu myślowego w fizyce, Lublin 2001, wydruk komputerowy, ss. 52
 • O l b r y k Agnieszka, Tłumaczenie przesunięcia linii widmowych odpowiedzią na wyróżniony typ pytań dopełnienia, Lublin 2001, wydruk komputerowy, ss.59
 • D e m c z u k Henryk, Uogólniona przyczynowość w fizyce w ujęciu Czesława Białobrzeskiego i Stanisława Mazierskiego, Lublin 2003
 • P i ł a t Michał, Mariana Przełęckiego koncepcja teorii empirycznej, Lublin 2003
 • B r a l Maria Beata, Prawa przyrody w ujęciu Stanisława Mazierskiego i Władysława Krajewskiego, Lublin 2004, wydruk komputerowy, ss. 38
 • G r u s z n i s Małgorzata, Praktyczna filozofia przyrody w metodologicznej literaturze polskiej, Lublin 2004
 • K a r w a c k a Anna, Kazimierza Kłósaka koncepcja filozofii przyrodoznawstwa, Lublin 2004
 • K r ó l Renata, Prawa fizyki jako prawa nauki w ujęciu reprezentatywnych autorów polskich, Lublin 2004
 • M r o w i e c Krystyna, Racjonalność rozwoju nauki u reprezentatywnych teoretyków nauki w Polsce, Lublin 2004
 • P i t u r a Barbara, Logika indukcji w ujęciu Haliny Mortimer, Lublin 2004
 • T e r l e c k i Jarosław, Rola akceleratorów w badaniu cząstek elementarnych, Lulin 2004
 • G ó r a Magdalena, Wpływ E. Nagla i E. Nikitina koncepcji wyjaśniania na teoretyków nauki w Polsce, Lublin 2005
 • K r a w c z y k Łukasz, Fikcjonalizm na gruncie filozofii matematyki w pracach Mario Bungego, Lublin 2005
 • W a s i l e w s k i Remigiusz, Aksjologia nauki w szkole lwowsko-warszawskiej (stanowisko Jana Łukasiewicza oraz Izydory Dąmbskiej), Lulin 2005
 • A n d r u s z e w s k a Magda, Kontekst odkrycia praw Keplera, Lublin 2006, wydruk komputerowy, ss. 65
 • O k u ń Tomasz, Klemensa Szaniawskiego ujęcie poznawczo-decyzyjnej akceptacji hipotez, Lublin 2006, wydruk komputerowy, ss. 59
 • R e j m a k Agata, Racjonalność a matematyczność przyrody u Michała Hellera, Lublin 2006, wydruk komputerowy, ss. 53
 • R y c o m b e l Monika, Mieczysława Lubańskiego ujęcie relacji między matematyką a rzeczywistością, Lublin 2006, wydruk komputerowy, ss. 52
 • S z y k u ł a Joanna, Mario Bungego i Joachima Metallmanna koncepcja determinizmu na gruncie nauk fizykalnych, Lublin 2006, wydruk komputerowy, ss.94
 • Ś c i b i o r Emilia, Filozofia nieskończoności Georga Cantora a system filozoficzny starożytnych, Lublin 2006
 • Ć w i k ł a Magdalena, Sposoby charakteryzowania podziałów nauk w polskiej literaturze metodologicznej w drugiej połowie XX wieku, Lublin 2007, wydruk komputerowy, ss.82
 • K u ł a k Paweł, Filozoficzny i fizykalny aspekt przyczynowości w ujęciu Dawida Bohma i Mario Bungego, Lublin 2007, wydruk komputerowy, ss.78
 • G ó ź d ź Katarzyna, Kreacjonizm a ewolucjonizm w ujęciu Kazimierza Kłósaka, Lublin 2008, wydruk komputerowy, ss. 57
 • K u c h a r s k i Bartosz, Kazimierza Kloskowskiego ujęcie ewolucjonizmu i kreacjonizmu, Lublin 2008, wydruk komputerowy, ss. 54
 • R z e p k a Anna, Koncepcja dynamiki rozwoju nauki według pierwszego Thomasa Kuhna (K1) oraz drugiego (K2), Lublin 2008, wydruk komputerowy, ss. 55
 • S t a r o ś c i c Anna, Teoretyczne ograniczenia nauk przyrodniczych w ujęciu Nicholasa Reschera, Lublin 2008, wydruk komputerowy, ss. 60
 • Ł a w r o w s k i Piotr, Karola Rajmunda Poppera hipotetyzm nauk empirycznych w ujęciu Jerzego Giedymina, Lublin 2010
 • S k o w r o n e k Magdalena, Uteoretyzowanie danych doświadczenia w ujęciu Kazimierza Kłósaka i Stanisława Mazierskiego, Lublin 2010, wydruk komputerowy, ss. 45
 • B i a ł a s z Justyna, Zgodność teorii z wynikami doświadczenia w kontekście experimentum crucis, Lublin 2011, wydruk komputerowy, ss. 59

Recenzje - Opinie

 • O l e j n i k Roman Marcin OFM, Ajdukiewicza koncepcja operacji metrycznych i jej metodologiczne aspekty, Kraków 1989, maszynopis ss. 304, M. Heller promotor – PAT Kraków
 • P i e r s a Henryk, Symetria i jej funkcja poznawcza w fizyce, Lublin 1989 (rec. wyd.)
 • Opinia w sprawie awansu Michała H e l l e r a na członka czynnego Towarzystwa Naukowego KUL (styczeń 1990)
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego dra Adama. J o n k i s z a (KUL, maj 1991)
 • M a z i e r s k i S., Prawa przyrody, Lublin 1991 (rec. wyd.)
 • R o s k a l Z., K a m i ń s k i W., Przełom w fizyce XVI i XVII wieku, Lublin 1992 (rec. wyd.)
 • M i c h n i o w s k i Tomasz, Wszechświaty inflacyjne w świetle modeli seryjnych, Lublin 1993, maszynopis ss. 75, H. Piersa promotor – KUL
 • J a n o w s k a Urszula, Problematyka źródeł i właściwości życia u niektórych polskich myślicieli XIX wieku (Jędrzej Śniadecki, Wojciech Jastrzembowski, Henryk Hoyer) w kontekście współczesnych im poglądów, Lublin 1993, maszynopis ss. 147, M.A. Krąpiec promotor - KUL
 • D a d a c z y ń s k i Jerzy ks. lic., Heurystyczne funkcje założeń filozoficznych w kontekście odkrycia teorii mnogości Georga Cantora, Kraków 1994, wydruk komputrowy ss. 306, J. Życi ński promotor – PAT
 • Opinia wniosku Rady Wydziału filozoficznego PAT w Krakowie dla Rady Naukowej Episkopatu Polski o zatwierdzenie tytułu naukowego profesora zwyczajnego ks. Józefa Ż y c i ń s k i e g o (1994)
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego ks. dra Julisława Ł u k o m s k i e g o (ATK, grudzień 1994)
 • Opinia (superrecenzja) dla CK do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, dotycząca zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego (styczeń 1995)
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego ks. dra Józefa T u r k a (KUL, czerwiec 1995)
 • Opinia w sprawie nadania ks. Michałowi H e l l e r o w i doktoratu honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (luty 1996)
 • A n d e r w a l d Andrzej ks., Problem udziału nauk przyrodniczych w procesie rozpoznawania cudu. Analiza zagadnienia na przykładzie literatury niemieckiej XX wieku, Lublin 1996, wydruk komputerowy, ss. 301, ks. M. Rusecki – promotor, KUL
 • L i s i a k Bogdan ks., Pojęcie piękna w „Process and Reality” i „Adventures of Ideas” A.N. Whiteheada, Kraków 1996, wydruk komputerowy, ss. 203, ks. J. Życiński – promotor, PAT
 • M i k u c k i Kazimierz ks., Filozofia a nauki szczegółowe w ujęciu K. Kłósaka, Warszawa 1996, wydruk komputerowy ss.231, ks. E. Morawiec - promotor, ATK VII Sympozjum Bioelektroniki, Lublin 1996, wydruk komputerowy ss. 300 (rec. wyd.)
 • S t o p a Adam, Filozoficzne podstawy koncepcji teleologicznych w biologii. Krytyczny przegląd stanowisk, Warszawa 1996, wydruk komputerowy, ss.89, ks. K. Kloskowski – promotor, ATK
 • Opinia w sprawie nadania stanowiska profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ryszardowi W ó j t o w i c z o w i, KUL 1997
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego dra Mariana W n u k a (KUL, luty 1997)
 • M ą c z k a Janusz ks. lic., Rola matematyki w genezie filozofii A.N. Whiteheada, Kraków 1997, wydruk komputerowy, ss. 197,ks. J. Życiński – promotor, PAT
 • M u l a r c z y k Władysław ks., Struktura metafizyki bytu jako nauki, Warszawa – Łódź 1997, wydruk komputerowy, ss. 218, M. Gogacz – promotor, ATK
 • K u k o w s k i Jarosław ks., Racjonalność podmiotowego aspektu w Th. S. Kuhna opisie rozwoju nauki, Warszawa 1997, wydruk komputerowy, ss.148, ks. M. Lubański – promotor, ATK
 • Opinia w sprawie przyjęcia ks. arcybpa J. Ż y c i ń s k i e g o na członka czynnego Towarzystwa Naukowego KUL (kwiecień 1998)
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego ks. dra Stanisława W s z o ł k a (PAT, czerwiec 1998)
 • Opinia (superrecenzja) dla CK do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, dotycząca zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego (styczeń 1999)
 • Opinia w sprawie nadania stanowiska profesora nadzwyczajnego ks. dr hab. Józefowi T u r k o w i, KUL 1999
 • Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego H. P i e r s y, KUL 1999
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego dra Tadeusza S i e ro t o w i c z a (PAT 1999)
 • Opinia (superrecenzja) dla CK do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, dotycząca zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego (wrzesień 1999)
 • W r ó b l e w s k i Zbigniew, Koncepcja kosmologii w filozofii ekologicznej, Lublin 1999; obrona – 2000, ks. S. Zięba – promotor, KUL
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego dra Józefa Z o n a (KUL, czerwiec 2000)
 • Opinia w sprawie nadania stanowiska profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marianowi W n u k o w i (KUL, czerwiec 2000)
 • R z e p i ń s k i Tomasz, Trzy niezdeterminowania – argumentacja w sporze o status poznawczy wiedzy naukowej, Poznań 2002, P. Zeidler – promotor, UAM
 • S ł o m k a Marek ks., Teorie ewolucyjnej genezy człowieka w perspektywie nauczania Jana Pawła II, Lublin 2003, ks.arcybp. J. Życiński- promotor, KUL
 • T w a r d o w s k i Mirosław ks., Koncepcja życia w ujęciu reprezentatywnych przyrodników XX wieku, Lublin 2004, ks. S. Zięba – promotor, KUL
 • J a r o m i Stanisław OFM Conv., Ecologia humana w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty filozoficzne. Lublin 2004, ks.arcybp. J. Życiński- promotor, KUL
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego dra Artura K o t e r s k i e g o , Lublin (UMCS, 2004)
 • R o d z e ń Jacek, Sukces teorii naukowej jako kryterium realizmu, Kraków 2005, ks. J. Mączka – promotor, PAT
 • Opinia dorobku naukowego i osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych ks. dra hab. Wiesława D y k a w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 2005
 • Opinia dorobku naukowego i osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych ks. dra hab. Stanisława W s z o ł k a w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie, 2005
 • D ą b e k Dariusz ks., Edwarda Artura Milne’a kosmologia i jej filozoficzne implikacje, Lublin 2006, J. Turek – promotor, KUL
 • B r e ś Jerzy ks., Naturalizm metodologiczny a koncepcja immanencji Boga w przyrodzie. Studium z filozofii Boga. Lublin 2007 (rec. wyd.)
 • M a r c i n i e c Jacek ks., Metanaukowy kontekst Galileusza koncepcji nauki, Lublin 2007, ks. arcybp. J. Życiński - promotor, KUL
 • S t o g o w s k i Andrzej, Koncepcja strukturalizmu poznawczego w ujęciu Michała Hellera, Lublin 2008, ks. arcybp. J. Życiński - promotor, KUL
 • W r ó b l e w s k i Zbigniew, Cele i normy. Dyskusje argumentu teleologicznego w kwestii ochrony przyrody, Lublin 2009, ss. 215 (rec. wyd.)
 • Opinia w sprawie nadania ks. Michałowi H e l l e r o w i doktoratu honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (marzec 2010)
 • D z w o n k o w s k a Dominika, Rola nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej w ujęciu K. Kłósaka i S. Kamińskiego, Warszawa 2010, ks. P. Mazanka – promotor UKSW
 • G a n – K r z y w o s z y ń s k a Katarzyna, Program epistemologii semantycznej Kazimierza Ajdukiewicza: podstawy, zastosowania i rozszerzenia, Poznań 2011, wydruk komputerowy, 245, P. Zeidler – promotor, UAM
 • Ś w i e ż y ń s k i Adam, Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego, Warszawa 2012, wydruk komputerowy ss. 395 (rec. wyd.)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2013, godz. 08:32 - Anna Starościc