A. Herbet, Spółka komandytowa według kodeksu spółek handlowych. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004

 

 

A. Herbet, Spółka komandytowa według ksh. Komentarz, 2004 

Od Autora (s. 5-6):

 

Spółka komandytowa jest, obok spółki jawnej, jedną ze spółek handlowych o najdłuższym rodowodzie. W wielu krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej formuła ta jest przy tym niezwykle popularna; w samych Niemczech liczba zarejestrowanych spółek komandytowych jest porównywalna z liczbą spółek z o.o. Elastyczność konstrukcji prawnej umożliwia prowadzenie w tej formie zarówno niewielkich przedsiębiorstw rodzinnych, jak i większych organizacji gospodarczych, zrzeszających niekiedy kilkaset i więcej osób. Mimo że aktualnie popularność spółki komandytowej w Polsce znacznie odbiega od przedstawionych standardów, zmiany dokonane w obszarze prawa handlowego na przestrzeni ostatnich lat dają nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy.

 

Książka ma charakter typowego komentarza. Przy redakcji należało jednak uwzględnić specyficzny sposób regulacji prawnej, unormowania dotyczące bezpośrednio spółki komandytowej są bowiem fragmentaryczne, a w pozostałym zakresie ustawodawca korzysta z techniki odesłań. Stąd też wyjaśnienia następujące po poszczególnych jednostkach tekstu prawnego wykraczają poza bezpośrednią sferę ich regulacji i prezentują treść analizowanego przepisu w szerszym kontekście normatywnym. W intencji Autora zabieg ten ma ułatwić zrozumienie referowanej materii i uczynić tekst bardziej przystępnym, bez konieczności odsyłania do komentarzy poświęconych spółce jawnej.

 

Charakter publikacji czyni ją użyteczną nie tylko dla przedstawicieli doktryny, doktorantów oraz studentów wydziałów prawa, ale również dla prawników-praktyków oraz aktywnych uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorców i inwestorów. Celem Autora było syntetyczne, w miarę możliwości wyczerpujące, ale równocześnie wolne od uproszczeń przedstawienie problemów występujących na tle regulacji prawnej spółki komandytowej. Z uwagi na jej usytuowanie systemowe Czytelnik znajdzie tu jednak szereg uwag i wniosków o charakterze ogólniejszym, mających bezpośrednie odniesienie do pozostałych typów spółek osobowych.

 

Opracowanie uwzględnia stan prawny i stan literatury na dzień 1 września 2004 r. Zasadniczą płaszczyznę rozważań stanowią przepisy ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12.12.2003 r. W pracy zawarto również niezbędne odniesienia do przepisów Kodeksu cywilnego (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.02.2003 r.), Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych odnośnych aktów prawnych. Poza podstawową metodą badawczą, jaką stanowiła egzegeza obowiązującego tekstu prawnego, pomocniczo posłużono się również metodą historyczną oraz prawnoporównawczą. Z uwagi na znaczenie prawa niemieckiego dla kształtowania się europejskiego i polskiego prawa spółek, uwagi prawnoporównawcze ograniczają się do tego właśnie systemu prawnego.

 

 


Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011, godz. 12:18 - Michał Hałasa